Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEZ Ł Y GORDYJSKIE POLSKI – NOWE SPOJRZENIE Dr ROMAN DOLCZEWSKI Wiceprezes Zarz ą du G ł ównego PTE w latach 1979/1980 FORUM W PTE 27 kwietnia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEZ Ł Y GORDYJSKIE POLSKI – NOWE SPOJRZENIE Dr ROMAN DOLCZEWSKI Wiceprezes Zarz ą du G ł ównego PTE w latach 1979/1980 FORUM W PTE 27 kwietnia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 WEZ Ł Y GORDYJSKIE POLSKI – NOWE SPOJRZENIE Dr ROMAN DOLCZEWSKI Wiceprezes Zarz ą du G ł ównego PTE w latach 1979/1980 FORUM W PTE 27 kwietnia 2009 r.

2 Roman Dolczewski2 WEZ Ł Y GORDYJSKIE wed ł ug Paw ł a Opani i Krzysztofa Rybi ń skiego - 1.Limity wzrostu: ograniczone zasoby energii i katastrofy naturalne 2.Starzenie si ę rozwini ę tego ś wiata i wiek XXI jako wiek migracji 3.Rozwój Chin, upadek demokracji 4.Wzrastaj ą ce znaczenie globalnych rynków finansowych i pojawienie si ę nowych graczy

3 Roman Dolczewski3 DALSZE WEZ Ł Y GORDYJSKIE DALSZE WEZ Ł Y GORDYJSKIE (prezentacja – Warszawska Konferencja Klubu Rzymskiego –pa ź dziernik 2008) 5. Nowe media i nowe technologie niszcz ą ce osobist ą i biznesow ą etyk ę 6. Narastaj ą ce poczucie narodowo ś ciowe skutkuj ą ce parciem do tworzenia w ł asnych pa ń stw 7. Odmienne warto ś ci i tradycje islamu jako ź ród ł o jego agresywnego parcia na zachód 8. Globalizacja i upadaj ą ca rola pa ń stwa wielokulturowego (FIFA ponad rz ą dami pa ń stw)

4 Roman Dolczewski4 Europa siedmiu kryzysów – dr hab.Krzysztof Rybi ń ski Forum Europejskie PTE 16 marca 2009 r. 1.Kryzys strategicznej wizji 2.Kryzys przywództwa 3.Kryzys solidarno ś ci 4.Kryzys to ż samo ś ci 5.Kryzys demograficzny i finansów publicznych 6.Kryzys innowacyjno ś ci 7.Kryzys finansowy

5 Roman Dolczewski5 POLSKA – ZARAZONA CHOROBA ZACHODU Zanik etyki w ż yciu jednostek i w elitach rz ą dz ą cych Zniszczenie rodziny jako podstawowej komórki spo ł ecznej i miejsca wychowania m ł odego pokolenia Postawa kobiet: 400.000 aborcji rocznie jako sposób na unikni ę cie macierzy ń stwa. Efekt: Polska umiera Upadek moralno ś ci, nieograniczona swoboda seksualna Kryzys szkó ł jako miejsca wychowania dzieci i m ł odzie ż y Zniszczenie autorytetów Upadek polskiego Ko ś cio ł a w jego roli jako ostoi etyki i moralno ś ci

6 PRAWDZIWA PRZYCZYNA KRYZYSU– UPADEK ETYKI I MORALNOSCI NASZ SWIAT WYWROCI Ł SI Ę DO GORY NOGAMI ZACHOD UMIERA CZ Ł OWIEK ZACHODU, UWOLNIONY OD OBOWIAZKU CYWILIZOWANIA I CHRYSTIANIZOWANIA LUDZKOSCI, P Ł AWIACY SI Ę W LUKSUSIE I ROZPASANIU, ZDAJE SI Ę TRACIC WOLE ZYCIA Patrick J. Buchanan, Smier ć Zachodu Patrick J. Buchanan, Smier ć Zachodu

7 Roman Dolczewski7 SZKO Ł A FRANKFURCKA i jej TEORIA KRYTYCZNA Czterech Je ź d ź ców Rewolucji : W ę gier Gyorgy Lucas W ł ochAntonio Gramsci Niemiec Max Horkheimer Amerykanin Herbert Marcuse

8 Roman Dolczewski8 TEORIA KRYTYCZNA: Zasadniczo niszczycielski krytycyzm wobec wszystkich g ł ównych elementów zachodniej kultury Chrze ś cija ń stwa - Ogranicze ń Kapitalizmu w sferze seksualno ś ci W ł adzy - Lojalno ś ci Rodziny - Patriotyzmu Patriarchatu - Nacjonalizmu Hierarchii - Dziedziczno ś ci Moralno ś ci - Etnocentryzmu Tradycji - Konserwatyzmu

9 Roman Dolczewski9 G ł ówne pola indokrynacji: Rodzina patriarchalna Szko ł y – podstawowe, ś rednie i wy ż sze Warto ś ci w duszach m ł odego pokolenia Media – radio, film, telewizja, internet Zachowania seksualne Postawy i nastroje kobiet – emancypacja Systemy w ł adzy – dezintegracja

10 Roman Dolczewski10 WEZ Ł Y GORDYJSKIE POLSKI 1.Zale ż no ść od dostaw czynników energetycznych, zw ł aszcza ze wchodu 2.Umieranie Polski 3.Kryzys demokracji 4.Tsunami kredytowe 5.Zniszczenie etyki i rola mediów

11 Roman Dolczewski11 ENERGETYKA – CIECIA ALEKSANDRYJSKIE Budowa elektrowni j ą drowych w ci ą gu kliku, a nie kilkunastu lat Budowa wielkich elektrowni wiatrowych (przyk ł ad Danii) Przestawienie transportu lokalnego na nap ę d elektryczny (przyk ł ad Londynu) Spowodowanie prze ł omu w eksploatacji krajowych zasobów gazu ziemnego – pokrycie co najmniej 2/3 potrzeb Rewolucyjna modernizacja polskich elektrowni

12 Roman Dolczewski12 SWIATE Ł KO W TUNELU DLA ZMIAN Pozytywny potencja ł Polaków do zmian: niez ł e wykszta ł cenie i pomys ł owo ść Swietne firmy – eksporterzy, dobre szpitale - patrz Ranking Szpitali w Rzeczpospolitej, Swietne programy telewizyjne – n.p.Jaka to melodia? Wspania ł e inicjatywy niektórych zakonów, zw ł aszcza Dominikanów 50% wyborców czeka na stworzenie ich reprezentacji politycznej i na swoich przywódców

13 Roman Dolczewski13 Konieczne pilne dzia ł ania: Zainicjowanie stworzenia ruchu spo ł ecznego ma rzecz prawdziwej zmiany Polski – forma: Partia Przyzwoitych Polaków – partia 50% dot ą d nie g ł osuj ą cych wyborców Zainicjowanie na Kongresie Kobiet stworzenia Ruchu na Rzecz Rodziny, z zadaniem: dokonania zmiany w nastawienia kobiet do macierzy ń stwa - jako sensu ż ycia i drogi do osi ą gania szcz ęś cia przez kobiety wprowadzenia w szko ł ach – uczenia dziewcz ą t i ch ł opców ich roli w rodzinach jako matek i ojców wprowadzenia do procesu wychowania m ł odzie ż y – pracy a nie zabawy jako celu ż ycia Zainicjowanie zaostrzenia przepisów prawa karz ą cego za demoralizacj ę dzieci i m ł odzie ż y przez media, twórców filmów i twórców programów TV Stworzenie mi ę dzynarodowej grupy intelektualistów z zadaniem opracowania programu odwrócenia trendów narzuconych przez Szko łę Frankfurck ą

14 Roman Dolczewski14 WNIOSKI PRZEKAZANE MINISTROWI -CZ Ł ONKOWI RZADU Dr Micha ł owi Boniemu w dniu 27 lutego 2009 r. 1.Natychmiastowe utworzenie Rz ą dowego Sztabu Antykryzysowego obejmuj ą cego tak ż e Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Prezesa Komisji Nadzoru Bankowego 2.Utworzenie pracuj ą cej na rzecz Rz ą dowego Sztabu Antykryzysowego Grupy Doradców z ł o ż onej z profesorów nauk zajmuj ą cych si ę gospodark ą oraz reprezentantów ś rodowisk przedsi ę biorców 3.Utworzenie pracuj ą cego stale dla RzSzA i skoncentrowanego w jednym miejscu 50-osobowego zespo ł u specjalistów od gospodarki i zarz ą dzania z uczelni zajmuj ą cych si ę tymi dziedzinami (zw ł aszcza z SGH i APiZ), wyposa ż onego w ś rodki techniczne umo ż liwiaj ą ce utrzymywanie sta ł ej łą czno ś ci z 500 najwi ę kszymi przedsi ę biorstwami i 100 miastami wisz ą cymi na jednym lub dwóch zak ł adach pracy 4.Utworzenie pracuj ą cego na rzecz RzSzA Zespo ł u znaj ą cych si ę na ekonomice i zarz ą dzaniu przedsi ę biorstwami i miastami do ś wiadczonych doradców- wolontariuszy, którzy prowadziliby rozmowy z zarz ą dami zagro ż onych przedsi ę biorstw i miast oraz z zarz ą dami finansuj ą cych je banków

15 Roman Dolczewski15 ZROD Ł A: Patrick J. Buchanan – Smier ć Zachodu, Wektory, Wroc ł aw 2005 Jacek Kurz ę pa – Zagro ż ona Niewinno ść, Impuls, Kraków 2007 Tomasz Lis – My Naród, Swiat Ksi ąż ki, Warszawa 2008 Jacek Pa ł asi ń ski – Kaczor w Sieci, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2007 W ł adys ł aw Bartoszewski – Warto by ć przyzwoitym – Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Pozna ń 2006

16 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "WEZ Ł Y GORDYJSKIE POLSKI – NOWE SPOJRZENIE Dr ROMAN DOLCZEWSKI Wiceprezes Zarz ą du G ł ównego PTE w latach 1979/1980 FORUM W PTE 27 kwietnia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google