Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu otwartego o numerze 1/POKL/8

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu otwartego o numerze 1/POKL/8"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu otwartego o numerze 1/POKL/8
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu otwartego o numerze 1/POKL/8.1.2/2011 w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Białystok, 10 marca 2011r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Informacje ogólne Konkurs ma charakter otwarty i został ogłoszony z dniem 23 lutego 2010 r. Pierwsza runda składania wniosków: 23.II IV.2011; Druga runda 11.IV.2011 – 27.V.2011 Nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do r., do wyczerpania alokacji konkursu lub jego zamknięcia. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, Białystok, Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02. Wnioski można składać osobiście lub przesłać przesyłką kurierską lub pocztą. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu, zawierająca 5% rezerwę na odwołania oraz 5% rezerwę na ewentualne negocjacje, wynosi 4 000 000,00 zł. Konkurs zostanie zawieszony w sytuacji, gdy wnioskowana kwota dofinansowania złożonych projektów przekroczy wartość minimum 100% kwoty środków przeznaczonych na konkurs pozostających do zakontraktowania w przypadku kolejnych rund aplikacyjnych realizowanych w ramach danego konkursu. Raz w miesiącu na stronie internetowej IOK zostanie zamieszczona informacja na temat przebiegu konkursu, trwania naboru projektów oraz o stanie wykorzystania alokacji oraz na bieżąco informacja dotycząca terminów rozpoczęcia prac KOP oraz ewentualnego wznowienia konkursu w przypadku jego zawieszenia.

3 Wymagania konkursowe Wymagania dotyczące beneficjenta (wnioskodawcy):
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

4 Wymagania konkursowe - Partnerstwo -
Wymagania dotyczące partnerstwa: projekt może być realizowany w partnerstwie, na etapie składania wniosku, nie jest wymagana od Beneficjenta umowa partnerska ani list intencyjny, umowa partnerska stanowi załącznik wymagany na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. UWAGA! Przy wyborze Partnera należy mieć na uwadze szczegółowe kryterium strategiczne tj. Projekt realizowany przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne lub w partnerstwie z pracodawcą przechodzącym procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

5 - Partnerstwo - W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia r. - Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

6 Realizacja projektu musi się mieścić w okresie 24 miesięcy.
Wymagania konkursowe Wymagania czasowe Realizacja projektu musi się mieścić w okresie 24 miesięcy. Wymagania finansowe Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN, Maksymalna wartość projektu ograniczona jest dostępną alokacją na konkurs tj ,00 PLN, przy uwzględnieniu utworzonych rezerw na negocjacje i odwołania. Stąd maksymalna kwota dofinansowania o jaką może wystąpić Beneficjent to 3 600 000,00 PLN.

7 Wymagania konkursowe Wymagania odnośnie grupy docelowej (kto może zostać uczestnikiem projektu): Pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne: - osoby przewidziane do zwolnienia, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy; - osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. osoby zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. – Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

8 Wymagania konkursowe Wymagania odnośnie grupy docelowej (kto może zostać uczestnikiem projektu): c. d. Osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, tj. podpisania deklaracji uczestnictwa. Pod pojęciem „osoby pozostającej bez zatrudnienia” należy rozumieć osoby w wieku produkcyjnym, niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy (w tym również osoby bierne zawodowo).

9 Wymagania konkursowe W opinii Instytucji Zarządzającej PO KL, mając na uwadze charakter projektów typu outplacement, działania w nich przewidziane powinny wspierać wznowienie aktywności zawodowej osób, które zostały zwolnione w przedsiębiorstwach zmuszonych do redukcji zatrudnienia (w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych), co do zasady poprzez wsparcie w zmianie zatrudnienia. Oznacza to, że w pierwszej kolejności ze wsparcia powinny korzystać osoby, w przypadku których jest już pewność, że utracą zatrudnienie lub już je utraciły. Wówczas zasadne są działania pozwalające wyposażyć taką osobę w nowe kwalifikacje ułatwiające powrót do aktywności zawodowej lub w przypadku osób posiadających predyspozycje do rozpoczęcia własnej działalności, poprzez udzielenie wsparcia finansowego na jej założenie. Natomiast, w przypadku osób, które są zagrożone zwolnieniem, ale jeszcze nie utraciły zatrudnienia, zasadność doboru dostępnych form wsparcia powinna być szczegółowo przeanalizowana pod względem ich finalnego efektu. W opinii IZ PO KL w tym przypadku uzasadnione jest udzielanie takiej osobie pomocy szkoleniowej i doradczej (ponieważ przygotowują one do ewentualnej zmiany miejsca pracy), natomiast wsparcie finansowe na założenie własnej działalności dla takiej osoby byłoby uzasadnione dopiero po jej zwolnieniu lub w sytuacji, gdy zwolnienie jest wysoce prawdopodobne (możliwość wcześniejszego udzielenia takiego wsparcia wydaje się nie być celowa, ze względu na fakt, iż dana osoba nadal posiada zatrudnienie).

10 Wymagania konkursowe Projekt zakłada wsparcie pracowników/osób zwolnionych konkretnych (wymienionych z nazwy) pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne (projekt zamknięty, ukierunkowany na wsparcie pracowników/osób zwolnionych dotyczących jednego lub kilku pracodawców/ zakładów pracy). Projekt przewiduje szkolenia zawodowe, (kod zawodu wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537), natomiast moduły szkoleń językowych, ICT oraz miękkich mogą stanowić jedynie uzupełnienie wsparcia szkoleniowego realizowanego w formie szkolenia zawodowego (kryterium ma zastosowanie do każdego uczestnika objętego wsparciem w ramach projektu). Co najmniej 50% osób z grupy docelowej w okresie realizacji projektu podejmie pracę na okres co najmniej 3 miesięcy lub rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej.

11 Wymagania odnośnie typów projektów
1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement obejmujących łącznie: 1.1 szkolenia i poradnictwo zawodowe 1.2 poradnictwo psychologiczne a także wybrane działania spośród następujących: 1.3 staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, 1.4 subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy

12 Wymagania odnośnie typów projektów, cd
1.5 wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: 1.5.1 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej 1.5.2 przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości zł na osobę, 1.5.3 wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

13 Dodatek szkoleniowy W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego, uczestnikom projektu będących pracownikami może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Osobom bezrobotnym uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Dochody uczestników projektu pochodzące z wypłaconych stypendiów szkoleniowych w ramach projektów realizowanych w PO KL zostały od dnia 1 stycznia 2010 r. zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. (zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zmienionej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych). Natomiast osoby te podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie podlegają temu obowiązkowi z innego tytułu, a także obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o ile w stosunku do tych osób nie występują inne tytuły powodujące obowiązek ubezpieczeń społecznych. Składki ZUS stanowią dodatkowy koszt, który w całości finansuje z budżetu projektu Beneficjent. Z uwagi na fakt nie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych uczestnikom szkolenia istnieje podstawa do naliczenia składki zdrowotnej, przy czym sama składaka zdrowotna będzie wynosiła 0,00 zł.

14 Dodatek motywacyjny i mobilnościowy (relokacyjny)
Formy wsparcia w postaci dodatku relokacyjnego (mobilnościowego) w ramach Poddziałania zgodnie z obowiązującymi zapisami SzOP PO KL mogą być przyznawane w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursach ogłoszonych najpóźniej 31 grudnia 2010 r. W związku z powyższym nie stosuje się ww. form wsparcia w ramach konkursów ogłaszanych od 1 stycznia 2011 r. Ujęcie niniejszych form wsparcia w wnioskach składanych w ramach przedmiotowego konkursu będzie skutkowało odrzuceniem wniosku. Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej projekty wyłonione do wsparcia w 2011 roku nie mogą obejmować dodatków motywacyjnych i relokacyjnych/ mobilnościowych.

15 Poradnictwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w lepszym zrozumieniu siebie samego w odniesieniu do pracy, w celu umożliwienia mu realistycznego wyboru lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcia właściwego dostosowania zawodowego. Celem poradnictwa zawodowego jest udzielenie klientowi pomocy w osiągnięciu jak najlepszego poziomu dostosowania zawodowego z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i profesjonalnego. Poradnictwo też pomaga osobie radzącej się w uzyskaniu lepszego poznania własnych zainteresowań, możliwości i charakteru pracy oraz ma zachęcić do podejmowania własnych decyzji dotyczących życia zawodowego i podejmowania działań w kierunku ich realizacji. Poradnictwo psychologiczne zajmuje się przede wszystkim aktualnymi problemami osoby w jej funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym, głównie społecznym, czyli z tym co dzieje się na styku jej świata wewnętrznego z otaczająca rzeczywistością. O poradnictwie mówimy częściej także wtedy, gdy spostrzegamy klienta jako osobę posiadającą zasoby do zmiany obecnej swojej sytuacji, który potrzebuje rozeznania co do tego gdzie jest, pomocy w zdefiniowaniu wyborów, które może dokonać, pokazaniu ich konsekwencji, natomiast samo działanie jest już wyłącznie jego decyzją.

16 Staże i praktyki zawodowe
Staż/praktyka zawodowa odbywają się na podstawie umowy o zorganizowanie stażu/praktyki zawodowej zawartej pomiędzy stronami. Istnieją trzy możliwości przygotowania projektu z zakresu organizowania stażu/praktyki zawodowej, gdzie stronami są: Wariant I Beneficjent (projektodawca) Osoba odbywająca staż/praktykę zawodową Pracodawca Wariant II Partner (pracodawca) Wariant III Beneficjent (projektodawca, pracodawca) Osoba odbywająca staż/praktykę zawodową.

17 Staże i praktyki zawodowe
Staż/praktyka zawodowa jest formą wsparcia, która umożliwia uczestnikowi projektu zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą oraz doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia jego szans na znalezienie zatrudnienia. Pomiędzy uczestnikiem projektu a pracodawcą nie zostaje nawiązany stosunek pracy. Okres trwania stażu/praktyki zawodowej nie powinien być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Staż/ praktyka zawodowa w miejscu pracy odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Beneficjenta z pracodawcą, według programu określonego w umowie, bez nawiązywania stosunku pracy. Pracodawca nie ponosi kosztów organizacji stażu/ praktyki zawodowej a osobie kierowanej na staż za każdy miesiąc odbywania stażu/praktyki zawodowej przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Dochody uczestników projektu pochodzące z wypłaconych stypendiów w ramach projektów realizowanych w PO KL zostały od dnia 1 stycznia 2010 r. zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast osoba skierowana na staż/praktykę zawodową podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie podlega temu obowiązkowi z innego tytułu, a także obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o ile w stosunku do tych osób nie występują inne tytuły powodujące obowiązek ubezpieczeń społecznych. Składki ZUS stanowią dodatkowy koszt, który w całości finansuje z budżetu projektu Beneficjent. Z uwagi na fakt nie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych uczestnikom stażu/praktyki zawodowej istnieje podstawa do naliczenia składki zdrowotnej, przy czym sama składka zdrowotna będzie wynosiła 0,00 zł.

18 Pomoc publiczna Beneficjentem pomocy publicznej jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa i rybołówstwa bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. oraz nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r., nie jest możliwe udzielanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis), przedsiębiorstwom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy oraz przedsiębiorstwom zagrożonym (znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej). Beneficjent pomocy publicznej jest zobowiązany do weryfikacji przedmiotowego kryterium na podstawie formularzy stanowiących załączniki odpowiednio do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie.

19 Pomoc publiczna W przypadku wystąpienia w projekcie form wsparcia objętych zasadami pomocy publicznej Beneficjent (Projektodawca), niezależnie od faktu czy sam jest Beneficjentem pomocy, czy też występuje w roli podmiotu, który udziela pomocy na rzecz innych Beneficjentów, zobowiązany jest każdorazowo wskazać w Szczegółowym budżecie projektu wniosku o dofinansowanie projektu: wszystkie wydatki objęte pomocą publiczną lub pomocą de minimis; Metodologię wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną w oparciu o wzory wyliczania pomocy publicznej określone w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL z dnia 10 lutego 2010 r.; pozycję w budżecie, z której zostanie wniesiony wkład prywatny; rodzaj wnoszonego wkładu prywatnego (gotówka, wynagrodzenia, wkład mieszany). W sytuacji, gdy Beneficjent (Projektodawca) występuje w roli podmiotu, który udziela pomocy na rzecz innych Beneficjentów zobowiązany jest dodatkowo oprócz powyższych elementów: do opisania we wniosku o dofinansowanie projektu sposobu udzielania pomocy publicznej i monitorowania udzielonej pomocy.

20 Pomoc publiczna w ramach wsparcia szkoleniowego
Pomoc publiczna nie wystąpi w sytuacji, gdy: - pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia zwalnianym pracownikom, na podstawie odrębnych przepisów prawa, wsparcia w postaci szkoleń; - pracownik, po otrzymaniu tego wsparcia i zwolnieniu go z pracy nie zostanie ponownie zatrudniony u tego pracodawcy. Uznaje się, że szkolenie osoby, która odchodzi z pracy, nie przysparza korzyści ekonomicznej pracodawcy. W przypadku, gdy na pracodawcy nie spoczywa wynikający z przepisów prawa obowiązek świadczenia pomocy o charakterze outplacementu, a zwalniani pracownicy nie zostaną przez niego ponownie zatrudnieni w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w szkoleniu, koszt dofinansowanych szkoleń, z których korzystają pracownicy, nie stanowi dla pracodawcy pomocy publicznej, ze względu na niespełnienie warunków odniesienia przez przedsiębiorcę korzyści ekonomicznej z tytułu udzielenia wsparcia pracownikom, którzy nie będą dłużej pracować dla tego pracodawcy, ponieważ zostaną przez niego zwolnieni.

21 Pomoc publiczna w ramach wsparcia szkoleniowego
UWAGA: Beneficjenci realizujący projekty zobligowani są do poinformowania przedsiębiorcy (poprzez zawarcie odpowiednich zapisów w umowach szkoleniowych), iż pracownik delegowany na szkolenie powinien zostać zwolniony bezpośrednio po zakończeniu wsparcia oraz, że nie może on zostać ponownie zatrudniony przed upływem 6 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy.

22 Pomoc publiczna w ramach wsparcia szkoleniowego
3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, pomoc publiczna przyznawana jest na zasadach pomocy de minimis, (dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowalnych) jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: - pracodawca jest obowiązany, na podstawie odrębnych przepisów do zapewnienia pracownikom wsparcia w postaci szkoleń; - pracownik po otrzymaniu wsparcia w postaci szkoleń, zakończy wykonywanie pracy i zostanie ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy będącego beneficjentem pomocy publicznej w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w szkoleniu. 4. W przypadku, gdy: - na pracodawcy nie spoczywa wynikający z przepisów prawa obowiązek świadczenia pomocy o charakterze outplacementu; - pracownik, po otrzymaniu tego wsparcia i zwolnieniu go z pracy zostanie ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy, w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w szkolebniu, pracodawca taki, będący przedsiębiorcą jest beneficjentem pomocy szkoleniowej, która umożliwia dokonanie finansowania jedynie do poziomu 80%.

23 Pomoc publiczna w ramach wsparcia szkoleniowego – wyłączenia:
W przypadku otwartych projektów outplacementowych, w ramach których wsparcie jest adresowane do osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, aby nie wystąpiły przesłanki udzielania pomocy publicznej muszą być spełnione łącznie następujące dwa warunki: pracownicy biorą udział w szkoleniach z własnej inicjatywy (tj. bez delegowania przez pracodawcę); szkolenia odbywają się poza godzinami pracy uczestników. Dodatkowo, gdy uczestnikami szkolenia są pracownicy przedsiębiorców (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno – prawnej), łącznie spełnione muszą być następujące warunki: wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i ewentualni partnerzy projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia; szkolenia odbywają się poza miejscem pracy uczestników; nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych; pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu.

24 Pomoc publiczna na szkolenia ogólne i specjalistyczne
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 dopuszcza możliwość udzielania pomocy publicznej na dwie kategorie szkoleń: szkolenia ogólne i specjalistyczne. Szkolenia ogólne służą uzyskaniu uniwersalnej wiedzy i umiejętności, które mogą zostać wykorzystane zarówno u aktualnego, jak i przyszłego pracodawcy oraz na innych polach aktywności zawodowej. Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia nie są zatem ściśle powiązane ze specyfiką działalności danego przedsiębiorstwa i mogą zostać wykorzystane również w innych przedsiębiorstwach działających w tej samej branży lub sektorze. Szkolenia specjalistyczne pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności, które są bezpośrednio związane z pracą wykonywaną u konkretnego pracodawcy i nie mogą zostać bezpośrednio wykorzystane przez przeszkolonego pracownika u innego pracodawcy. Tym samym użycie w nazwie szkolenia określenia „specjalistyczne” nie przesądza z góry o spełnieniu powyższych warunków, o których mowa w rozporządzeniu.

25 Pomoc publiczna na szkolenia
Beneficjent wypełniając wniosek o dofinansowanie powinien możliwie szczegółowo opisać szkolenia, które zamierza realizować w taki sposób, aby Komisja Oceny Projektów mogła jednoznacznie stwierdzić czy szkolenia zaproponowane w ramach projektu maja charakter ogólny czy też specjalistyczny (szczegółowe wyjaśnienie dotyczące charakteru szkolenia powinno znaleźć się w polu „Metodologia wyliczenia wkładu prywatnego”. Opis ten ma na celu potwierdzenie prawidłowości wyliczenia intensywności pomocy publicznej, nie zwalnia to jednak Beneficjenta z obowiązku opisania działań w części 3.3 wniosku o dofinansowanie (zgodnie z instrukcją). W przypadku, gdy dane szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia ogólnego, jak i specjalistycznego, których nie można rozdzielić w celu obliczenia intensywności pomocy publicznej lub gdy nie można jednoznacznie określić, czy dane szkolenie ma charakter ogólny czy specjalistyczny, wówczas należy zastosować intensywność pomocy właściwą dla szkoleń specjalistycznych.

26 Pomoc publiczna na szkolenia c.d
Mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowanych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Średnie przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

27 Pomoc publiczna na szkolenia c.d
W przypadku, gdy pomoc udzielana jest na szkolenia specjalistyczne, maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć: 45% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na mikro przedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo; 35% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na średnie przedsiębiorstwo; 25% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na duże przedsiębiorstwo. Z kolei, gdy pomoc udzielana jest na szkolenia ogólne, maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć: 80% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na mikro przedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo; 70% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na średnie przedsiębiorstwo; 60% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na duże przedsiębiorstwo.

28 Pomoc publiczna na szkolenia c.d
Dodatkowo, pomoc może zostać zwiększona o 10 pkt. proc., jeżeli w danym szkoleniu uczestniczą pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracownicy niepełnosprawni (szczegółowa informacja na temat liczby pracowników z powyższych kategorii powinna zostać przedstawiona w polu „Metodologia wyliczenia pomocy publicznej i wkładu prywatnego”). Po zsumowaniu, maksymalny pułap intensywności pomocy nie może jednak przekroczyć 80% wydatków kwalifikowanych.

29 Pomoc publiczna na szkolenia c.d
Pomoc na szkolenia udzielana w ramach PO KL może zostać przeznaczona na pokrycie następujących wydatków kwalifikowanych: wynagrodzeń oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie; podróży służbowych, zakwaterowania oraz wyżywienia osób prowadzących szkolenie oraz beneficjentów pomocy i ich pracowników oddelegowanych do udziału w szkoleniu; innych kosztów bieżących szkolenia, w tym m.in,.: koszty materiałów szkoleniowych oraz ich dostaw; poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą one projektu szkoleniowego; najmu, dzierżawy lub leasingu pomieszczeń lub sprzętu związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia; amortyzacji narzędzi i wyposażenia wyłącznie w zakresie w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia; kosztów ogólnych związanych z realizacją szkolenia, w tym kosztów obsługi administracyjno – księgowej i finansowej projektu, koszty wynajmu; wynagrodzenia beneficjentów pomocy lub pracowników beneficjentów pomocy oddelegowanych na szkolenie, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu. Uwaga: Koszty obsługi projektu oraz koszty wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na szkolenie nie mogą łącznie przekroczyć sumy pozostałych kosztów szkolenia. Projekty, które nie spełniają powyższego warunku zostaną skierowane do negocjacji zgodnie z decyzją IOK.

30 Pomoc publiczna na szkolenia c.d
Uwaga: Wydatki na wynagrodzenia, o których mowa lit. h nie mogą przekroczyć wysokości wkładu prywatnego wnoszonego przez beneficjenta pomocy. Ponadto wydatki na wynagrodzenia (niezależnie od tego czy mamy do czynienia z projektem otwartym czy zamkniętym) nie mogą obejmować uczestnictwa w szkoleniu, które odbywa się poza godzinami pracy. W powyższym przypadku odpowiedni udział procentowy kosztu szkolenia dotyczący wkładu prywatnego powinien zostać wniesiony wyłącznie w formie gotówki.

31 Pomoc publiczna na szkolenia c.d
Wkład prywatny może być wniesiony w postaci zarówno gotówkowej jak i w postaci wynagrodzeń. Przy obliczaniu wartości pomocy na szkolenie należy mieć na uwadze: rodzaj szkolenia (ogólne i specjalistyczne); wielkość przedsiębiorstwa; typ pracownika. CWPs = suma poszczególnych CWPU (wysokość wkładu prywatnego przypadającego na jednego uczestnika) CWPs =∑ CWPU Gdzie: CWPU - to wysokość wkładu prywatnego przypadającego na jednego uczestnika; %PP - odpowiedni % intensywności pomocy publicznej (w oparciu o rodzaj szkolenia, wielkość przedsiębiorstwa i typ pracownika); WPP - wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej. Aby wyliczyć wartość wkładu prywatnego przypadającego na jednego uczestnika szkolenia/szkoleń, należy zastosować jeden z poniższych wzorów, w zależności od zakładanej formy tego wkładu:

32 Pomoc publiczna na szkolenia c.d
A) w przypadku, gdy wkład prywatny, jaki musi zostać wniesiony z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu/szkoleniach, zostanie w całości wniesiony w postaci gotówki nie jest możliwe kwalifikowanie wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy oddelegowanych do udziału w szkoleniu: CWPU = (100% - %PP) x WPP CWPU - wysokość wkładu prywatnego przypadającego na jednego uczestnika WPP- wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej, z wyłączeniem wydatków z tytułu wynagrodzenia uczestnika szkolenia/szkoleń %PP - odpowiedni % intensywności pomocy publicznej

33 Pomoc publiczna na szkolenia c.d
B) w przypadku gdy wkład prywatny, jaki musi zostać wniesiony z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu/szkoleniach, zostanie w całości wniesiony w postaci wydatków z tytułu wynagrodzenia tej osoby za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu/szkoleniach: CWPU = (WPP / %PP) – WPP CWPU - wysokość wkładu prywatnego przypadającego na jednego uczestnika, WPP- wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej, z wyłączeniem wydatków z tytułu wynagrodzenia uczestnika szkolenia/szkoleń %PP - odpowiedni % intensywności pomocy publicznej Zadeklarowana wysokość wkładu w postaci wynagrodzeń musi być równa wartości wymaganego wkładu prywatnego obliczonej za pomocą powyższego wzoru. Wydatkiem kwalifikowanym są wynagrodzenia brutto wraz z kosztami składek na ubezpieczenie społeczne płaconymi przez pracodawcę.

34 Pomoc publiczna na szkolenia c.d
C) w przypadku gdy wkład prywatny, jaki musi zostać wniesiony z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu/szkoleniach, zostanie wniesiony w postaci tzw. mieszanej - zarówno w postaci wydatków z tytułu wynagrodzeń uczestników za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu/szkoleniach, jak i wkładu w postaci gotówki: Wkład w postaci gotówki stanowi różnicę pomiędzy obowiązującym wkładem prywatnym, a wysokością wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników. Stosuje się przy tym wzór z punktu A, przy czym za WPP należy przyjąć wydatki objęte pomocą publiczną wraz z wkładem w postaci wynagrodzeń (całkowita kwota wydatków objętych pomocą publiczną). Należy pamiętać, aby zadeklarowany wkład w postaci wynagrodzeń nie przekroczył maksymalnej dopuszczalnej wartości wkładu w postaci wynagrodzeń liczonego w sposób określony w punkcie B.

35

36 Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie
W ramach niniejszego konkursu istnieje możliwość udzielenia pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy. Pomoc publiczna na subsydiowanie zatrudnienia obejmuje pomoc na: subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz bardzo niekorzystnej sytuacji, subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Maksymalna intensywność pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników wynosi: 50% w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, 75% w przypadku pracowników niepełnosprawnych. Uwaga! Przy subsydiowaniu zatrudnienia uczestnika projektu należy bezwzględnie uwzględnić wymagania odnoście grupy docelowej zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.

37 Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie
W ramach niniejszego konkursu pomoc na subsydiowanie zatrudnienia obejmuje subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu, który : nie posiada wykształcenia średniego lub zasadniczego zawodowego zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED), na poziomie ISCED 3; najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu ukończył 50. rok życia; jest osobą dorosłą samotnie wychowującą dzieci, będącą panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności lub jest osobą dorosłą samotnie mającą na utrzymaniu osobę zależną; pracuje w sektorze lub zawodzie, w których różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % wyższa niż przeciętna różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach gospodarki narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz należy do grupy będącej w mniejszości w danej branży lub zawodzie jest członkiem mniejszości narodowej lub etnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241), który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe; jest niepełnosprawny

38 Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie
Projekt zamknięty, w którym Wnioskodawca jest jednocześnie Beneficjentem pomocy Projekty realizowane na potrzeby jednego przedsiębiorcy oraz przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo (Wnioskodawca nie jest beneficjentem pomocy) Projekt zamknięty skierowany do kilku przedsiębiorców wskazanych we wniosku o dofinansowanie (Wnioskodawca nie jest Beneficjentem pomocy) Projekt otwarty Koszty ogólne (w tym koszty obsługi administracyjno – księgowej i finansowej projektu, najem lub dzierżawa pomieszczeń na potrzeby obsługi projektu Pomoc de minimis Brak pomocy Wynagrodzenie brutto zatrudnionego pracownika oraz opłacanie od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie Koszty pośrednie Cross-financing (Wnioskodawca/ Beneficjent pomocy) (Wnioskodawca)

39 Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie
W przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej pomoc na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej stanowi pomoc publiczną na subsydiowanie zatrudnienia. Koszty te obejmują koszty adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych, koszty zakupu środków trwałych stanowiących wyposażenie związane z przystosowaniem stanowiska pracy oraz zakup sprzętu lub zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych. Kosztem kwalifikowalnym w takim przypadku jest różnica pomiędzy zakupem wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, a zakupem standardowego wyposażenia stanowiska pracy dla w pełni sprawnego pracownika.

40 Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie
Jednocześnie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, kwota pomocy przyznanej na pokrycie kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć: 100% kosztów płacy każdej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ramach projektu oraz; 100% rzeczywistych podwyższonych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (tj. dodatkowych kosztów wynikających z dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej). Dodatkowymi kosztami zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, na które składają się wydatki ponoszone na pokrycie kosztów są: adaptacja pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych; wydatkiem kwalifikowalnym w tym przypadku jest wartość zakupu wyrobów budowlanych oraz koszt robót budowlanych dotyczących dostosowania pomieszczeń zakładu pracy, stosownie do potrzeb pracowników niepełnosprawnych. adaptacja lub zakup sprzętu lub zakup i autoryzacja oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych, w tym technologii wspomagającej lub przystosowanej do ich potrzeb, których beneficjent pomocy nie poniósłby, gdyby zatrudniał pracownika pełnosprawnego; wydatkiem kwalifikowalnym jest zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie oraz zakup sprzętu lub zakup i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych.

41 Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie
Kosztem kwalifikującym się do objęcia pomocą na pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest również wynagrodzenie pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych bądź trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego, za czas poświęcony wyłącznie na świadczenie tej pomocy. Kosztem kwalifikowalnym jest wówczas koszt zatrudnienia pracownika zajmującego się osobą niepełnosprawną, za czas faktycznie poświęcony na opiekę (np. odrębna umowa o pracę, która w zakresie obowiązków służbowych przewiduje wyłącznie opiekę nad osobą niepełnosprawną). Czas poświęcony na opiekę nad osobą niepełnosprawną powinien być udokumentowany przejrzyście oraz powinien być możliwy do rzetelnego zweryfikowania, a zatem nie powinna mieć miejsce sytuacja, w której pracownik zatrudniony na innym stanowisku pracy u beneficjenta pomocy publicznej wykonuje pracę asystenta osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie karty pracy.

42 Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie
Beneficjent pomocy może ubiegać się również o pomoc na wyposażenie tworzonych stanowisk pracy lub doposażenie istniejących stanowisk pracy, które przeznaczone będą dla nowych pracowników. Tego typu wsparcie stanowi pomoc de minimis dla beneficjenta pomocy. Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia następuje do wysokości nieprzekraczającej 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

43 Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie
Beneficjent pomocy publicznej powinien przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy co najmniej następujące informacje dotyczące planowanego wsparcia: liczbę osób pozostających bez zatrudnienia, które zostaną zatrudnione w ramach projektu oraz okres, na jaki zostaną zatrudnione; liczbę pracowników netto, zatrudnionych u beneficjenta pomocy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy; rodzaj i miejsce wykonywanej pracy przez nowozatrudnionych pracowników oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje zawodowe, które powinna posiadać osoba zatrudniona na danym stanowisku; terminy i wysokość refundowanych kosztów wynagrodzeń oraz opłacanych od wynagrodzeń obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne; zapewnić obowiązek informowania o wypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z zatrudnionym w ramach projektu pracownikiem.

44 Pomoc publiczna dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą
W ramach niniejszego konkursu pomoc de minimis może być przeznaczona na pokrycie wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją następujących form wsparcia, w ramach 1 typu projektu: 1.5.1: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, - jeżeli zostały udzielone po zawarciu umowy o udzielenie wsparcia finansowego; 1.5.2: przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości PLN na osobę, 1.5.3: wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);

45 Pomoc de minimis Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO KL Beneficjenci aplikujący o wsparcie powinni posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości lub ekonomii społecznej. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu zobligowany jest do zawarcia szczegółowych informacji na temat zakresu planowanego wsparcia, w tym odnośnie: sposobu i trybu rekrutacji uczestników projektu; planowanego zakresu wsparcia doradczo – szkoleniowego; obiektywnych i merytorycznych kryteriów selekcji uczestników projektu, którym zostaną przyznane środki na rozwój przedsiębiorczości; sposobu i trybu monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia. W celu zapewnienia przejrzystości procedur przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości IOK udostępni potencjalnym beneficjentom Ramowe Wytyczne dotyczące udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami, stanowiące podstawę do udzielania wsparcia finansowego na rzecz uczestników projektu.

46 Wydatki niekwalifikowalne i zwrot pomocy
Zgodnie z Rozporządzeniem z 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, Beneficjent pomocy zwraca całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy tylko w przypadku, gdy stwierdzona zostanie wina Beneficjenta pomocy odnośnie niedotrzymania warunków dotyczących pomocy (w tym w szczególności dotyczących intensywności pomocy). Natomiast w przypadku, gdy błąd pojawił się po stronie podmiotu udzielającego pomocy, wówczas wydatki objęte pomocą publiczną, którą uznano za nieprawidłowo udzieloną, uznaje się za niekwalifikowane i konieczne jest dokonanie ich zwrotu wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania transzy przez IOK.

47 Efekt zachęty Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, jednym z warunków przyznania pomocy publicznej w ramach wyłączeń blokowych jest wystąpienie efektu zachęty, który gwarantuje, że bez udzielonej pomocy publicznej dany projekt nie zostałby zrealizowany w przewidzianej formie lub zakresie (pomoc publiczna powinna służyć zwiększeniu zakresu realizowanego przedsięwzięcia). Podstawowym warunkiem spełnienia efektu zachęty jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub konkretnym działaniem objętym pomocą. Przez wniosek o udzielenie pomocy należy rozumieć: a) wniosek o dofinansowanie projektu - w przypadku Beneficjentów pomocy będących jednocześnie Beneficjentami projektu, b) umowę lub zgłoszenie o przystąpieniu do projektu - w przypadku Beneficjentów pomocy nie będących jednocześnie Beneficjentami projektu

48 Efekt zachęty Jednocześnie w przypadku udzielenia pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia, muszą zostać spełnione dodatkowe warunki umożliwiające spełnienie efektu zachęty w projekcie, tj.: w przypadku pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych udzielona pomoc generuje efekt zachęty, jeżeli prowadzi ona do zwiększenia liczby netto zatrudnionych pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych, pomoc na pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wywołuje efekt zachęty jeżeli wydatki kwalifikowalne poniesione przez Beneficjenta pomocy przekraczają koszty jakie musiałby ponieść Beneficjent pomocy w przypadku zatrudnienia pracowników w pełni sprawnych. Uwaga: Informacje na temat spełnienia efektu zachęty należy uwzględnić we wniosku o dofinansowanie.

49 Efekt zachęty W przypadku pomocy na szkolenia przyznanej dużym przedsiębiorstwom, udzielona pomoc generuje efekt zachęty, jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został złożony do właściwej instytucji przed rozpoczęciem realizacji projektu, a z dokumentacji niezbędnej do udzielenia pomocy wynika, że w rezultacie otrzymanej pomocy spełniony zostanie co najmniej jeden z następujących warunków: rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie znacząco zwiększony; zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony; całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona; nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu.

50 Efekt zachęty Podmiot udzielający pomocy ma obowiązek weryfikacji spełnienia warunków efektu zachęty. Powinien on zadbać o to, by przedsiębiorstwo (beneficjent pomocy) sporządziło w formie dokumentu wewnętrzna analizę wykonalności projektu lub zadań objętych pomocą uwzględniającą sytuację przedsiębiorstwa w przypadku otrzymania pomocy oraz bez jej udziału. Dokument ten powinien zostać sporządzony przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy (tj. wniosku o dofinansowanie) w przypadku dużych przedsiębiorstw, które samodzielnie chcą realizować projekt lub umowy wewnątrzprojektowej, w przypadku dużych przedsiębiorstw nie będących projektodawcami). Uwaga: W przypadku projektów zamkniętych powyższa analiza powinna zostać wykorzystana w opisie wniosku o dofinansowanie projektu (pkt. 3.1) oraz powinna zostać dołączona do dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie.

51 Efekt zachęty w projektach otwartych
Istotną kwestią jest właściwe udokumentowanie udziału pracowników dużych przedsiębiorstw w projektach zakładających otwartą rekrutację w trakcie realizacji projektu. Konieczne jest udokumentowanie, iż dla danych pracowników nie zostały zaplanowane jakiekolwiek szkolenia bądź też, że szkolenia dla nich zaplanowane dotyczyły innego zakresu tematycznego, a realizacja projektu umożliwi przeprowadzenie zarówno szkoleń zaplanowanych jak i szkoleń dodatkowych przewidzianych w dofinansowanym projekcie. W innym wypadku nie ma możliwości udokumentowania znaczącego rozmiaru zmian osiągniętych dzięki udziałowi przedsiębiorstwa w projekcie, co wyklucza objęcie dużych przedsiębiorstw pomocą w ramach projektów otwartych.

52 Budżet projektu Beneficjent przygotowuje Szczegółowy budżet projektu skalkulowany według kosztów jednostkowych oraz na jego podstawie, budżet projektu zawarty w części IV wniosku. Kwoty wykazywane w budżecie zadaniowym zawarte w części IV wzoru wniosku o dofinansowanie projektu powinny wynikać ze szczegółowego budżetu zawartego w załączniku do wniosku o dofinansowanie projektu, który wskazuje poszczególne koszty jednostkowe związane z realizacją odpowiednich zadań i jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków projektu na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy beneficjent zakłada zlecanie zadań merytorycznych w ramach projektu (wyodrębnionych w budżecie zadań lub istotnej ich części), powinien zawrzeć odpowiednie zapisy we wniosku o dofinansowanie projektu. W przeciwnym razie, wydatki poniesione na realizację zadań zleconych wykonawcom mogą zostać uznane za niekwalifikowane na etapie rozliczania projektu. Wszystkie koszty realizacji projektu należy przedstawić w podziale na: koszty bezpośrednie (tj. koszty kwalifikowane poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami np.: szkolenia, subsydiowane zatrudnienie, staże) koszty pośrednie (tj. koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem beneficjenta, których katalog jest określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL).

53 Koszty zarządzania projektem
W ramach kosztów bezpośrednich beneficjent wykazuje we wniosku o dofinansowanie rodzaje zadań w ramach projektu. W zadaniu „zarządzanie projektem” powinny być uwzględniane w szczególności następujące koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem lub innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczenie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, wydatki związane z otworzeniem i/lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup mebli niezbędnych do zarządzania projektem, działań informacyjno – promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu, inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem.

54 Limity kosztów zarządzania projektem
Łączna wartość kosztów zarządzania projektem nie może przekroczyć: 30% wartości projektu, w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł, z zastrzeżeniem, że limit ten może ulec zwiększeniu wyłącznie na wniosek beneficjenta w przydatku wskazania przez niego wysokiej efektywności kosztowej projektu, co podlega negocjacjom na etapie wyboru projektu, 25% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 500 tys. do 1 mln zł włącznie, 20% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln do 2 mln zł włącznie, 15% wartości projektu w przypadku projektów otwartości powyżej 2 mln do 5 mln zł włącznie, 10% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 5 mln zł. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie wartość kosztów zarządzania może ulec zwiększeniu o 2 pkt procentowe dla każdego partnera, jednak nie więcej niż łącznie o 10 pkt procentowych w ramach projektu. Jako wartość projektu należy rozumieć łącznie wartość dofinansowania i wkład własny.

55 Koszty pośrednie Katalog kosztów pośrednich jest zamknięty i może obejmować wyłącznie następujące koszty administracyjne: koszty zarządu (tj. koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu np. kierownik jednostki); koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki; koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie; w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu); koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu; opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu; amortyzacja aktywów używanych na potrzeby personelu; koszty usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu; koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; usługi kserograficzne; koszty ubezpieczeń majątkowych; koszty ochrony; koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości, dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń.

56 Koszty pośrednie, cd. Wspomniane koszty stanowią katalog zamknięty kosztów pośrednich. Jednocześnie żadna z ww. kategorii wydatków nie może zostać wykazana w ramach kosztów bezpośrednich, w szczególności w zadaniu „zarządzanie projektem”. W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki objęte cross-financingiem w projekcie, bowiem wydatki te mogą dotyczyć wyłącznie konkretnych zadań w ramach projektu, a więc są wykazywane jako wydatki bezpośrednie. Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: ryczałtem; na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (tj. bez stawki ryczałtowej, z pełnym udokumentowaniem wydatków). Wnioskodawca dokonuje wyboru jednego z ww. sposobów rozliczania kosztów pośrednich we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Wybór dokonywany jest poprzez: zaznaczenie opcji „koszty pośrednie rozliczane ryczałtem” – w tym przypadku automatycznie wyliczany jest limit, nieodznaczenie tej opcji – w tym przypadku wnioskodawca zakłada rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków wskazanych we wniosku.

57 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
Wysokość ryczałtu powinna być zgodna z poniższymi wskaźnikami: 9% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł, 8% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 500 tys. do 1 mln zł włącznie, 7% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln do 2 mln zł włącznie, 5% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln do 5 mln zł włącznie, 4% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln zł. W sytuacji zlecania przez beneficjenta realizacji zadań merytorycznych na zewnątrz, podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega pomniejszeniu (poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o wartość zleconych zadań. Dlatego, w przypadku gdy całość wydatków bezpośrednich jest zlecanych na zewnątrz, beneficjentowi nie przysługują koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

58 Koszty pośrednie rozliczane na podstawie poniesionych wydatków
Wnioskodawca wykazuje wartość poniesionych wydatków pośrednich we wnioskach o płatność do wysokości łącznej określonej w zatwierdzonym budżecie projektu. Beneficjent jest zobowiązany przedstawić w załączonym do wniosku o dofinansowanie projektu szczegółowym budżecie projektu kalkulację kosztów oraz uzasadnienie dla wykazanych we wniosku o dofinansowanie wartości kosztów pośrednich, które zamierza rozliczyć w projekcie. Ponadto ani we wniosku ani w umowie o dofinansowanie nie jest wykazywany limit procentowy kosztów pośrednich. Beneficjent ma obowiązek zbierania i opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie. Dokumenty te wykazywane są we wniosku o płatność w zestawieniu poniesionych wydatków na zasadach analogicznych dla wydatków bezpośrednich i mogą podlegać kontroli na miejscu.

59 Cross-financing Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL. Powinny to być wydatki związane z zakresem merytorycznym projektu. Wydatki objęte cross‑financingiem muszą być wykazane w budżecie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach kosztów bezpośrednich. Zgodnie z przyjętą przez Instytucję Zarządzającą interpretacją, jako „sprzęt” w ramach cross-financingu należy rozumieć środki trwałe, (z wyłączeniem pojazdów i mebli), których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu.

60 Cross-financing Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross-financingiem dotyczą przede wszystkim: zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów oraz mebli bez względu na ich wartość; zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) sprzętu rozumianego jako środki trwałe z wyłączeniem pojazdów i mebli, których wartość początkowa jest wyższa niż 350 zł; zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) sprzętu, celem przekazania uczestnikom projektu; dostosowywania, adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. Uwaga: W przypadku, gdy wydatki objęte cross - financingiem (np. sprzęt, meble) nie stanowią pomocy publicznej dla beneficjenta pomocy, natomiast zostaną mu przekazane w ramach projektu, wówczas taki wydatek powinien zostać również objęty pomocą de minimis. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku oprogramowania zakupionego do sprzętu objętego pomocą de minimis (mimo tego, że oprogramowanie nie stanowi cross – financingu, powinno również zostać objęte pomocą de minimis).

61 Wymagania dotyczące zlecania zadań
W przypadku zlecania usług Beneficjent powinien przestrzegać zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta. Przy realizacji zamówień zgodnie z Zasadą konkurencyjności należy pamiętać, że dotyczy ona wszystkich zamówień w ramach projektu przekraczających wyrażoną w złotych równowartość 14 tys. Euro netto (tj. bez podatku VAT) wykonywanych na rzecz beneficjenta przez wykonawcę tj. osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia. Zamówienie należy rozumieć jako odpłatną umowę zawieraną pomiędzy beneficjentem/partnerem a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane Zasady konkurencyjności nie stosuje się do: zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel zarządzający projektu (tj. personel projektu uwzględniony w zadaniu „Zarządzanie projektem” zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły i powtarzalny.

62 Zasada konkurencyjności
W celu zapewnienia zasady konkurencyjności: beneficjent zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; równocześnie Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego; w przypadku, gdy beneficjent, pomimo wysłania zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców i zamieszczenia oferty na swojej stronie internetowej (o ile taką posiada) oraz w swojej siedzibie, nie otrzymał oferty należy uznać, iż dopełnił wymogów wynikających z umowy o dofinansowania projektu. Beneficjent może wówczas udzielić zamówienia bez ponownego przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności. Powinien jednak przechowywać dokumentację potwierdzającą dokonanie powyższych czynności; beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty; wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks; w przypadku, gdy beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, może zostać wezwany - na wniosek Instytucji Wdrażającej lub Pośredniczącej lub organów kontrolnych - do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie. Uzasadnienie takie powinno być zawarte w protokole.

63 Zasada efektywnego zarządzania finansami
Jednym z podstawowych warunków uznania wydatków za kwalifikowalne jest zapewnienie, że wydatki są racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami. W przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. zł netto (tj. bez podatku VAT), Beneficjent zobowiązany jest dokonać rozeznania rynku w celu potwierdzenia jego ceny rynkowej, chyba że zakup usługi lub towaru jest ponoszony zgodnie z ustawą PZP lub zasadą konkurencyjności. Rozeznanie rynku oznacza porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców. W przypadku gdy Beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, może zostać wezwany – na wniosek Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) lub organów kontrolnych – do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie.

64 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
Sporządzony z wykorzystaniem aplikacji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach (oryginał + poświadczona za zgodność z oryginałem jego kopia albo dwa oryginały) oraz w wersji elektronicznej w formacie XML na nośniku danych CD lub DVD. Wersja papierowa wniosku (wydruk) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku. Suma kontrolna na każdej stronie wersji papierowej musi być jednakowa. Wniosek aplikacyjny winien być podpisany i opatrzony pieczęciami (pieczęć podmiotu oraz podpis i pieczęć osoby/osób do tego upoważnionej/ upoważnionych lub pieczęć podmiotu i czytelny podpis osoby/osób do tego upoważnionej/ upoważnionych) – dotyczy również partnerów. Dwa egzemplarze składanego wniosku powinny być trwale spięte. Płyta z wersją elektroniczną wniosku powinna być opatrzona opisem zawierającym: nr konkursu, nazwa wnioskodawcy, tytuł projektu oraz sumę kontrolną wniosku. Opis musi znajdować się bezpośrednio na płycie.

65 Wypełnianie wniosku aplikacyjnego
Wszystkie pola wniosku powinny zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pole nie dotyczy projektu stosujemy zapis „nie dotyczy" lub wpisujemy wartość „0” w miejsce wartości liczbowych. Wnioski, które nie przeszły pomyślnie walidacji są opatrzone w nagłówku sformułowaniem „wydruk próbny„ Wszystkie elementy projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, cel projektu, działania, rezultaty) powinny uwzględniać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn. 4. Grupy docelowe - statut uczestnika tabela wniosku. Nie należy zostawiać żadnych pól nie wypełnionych. Jeżeli nie przewiduje się objęciem wsparcia danej kategorii - należy wpisać „0” 5. W pkt. 3.4 opisujemy ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów których kwota dofinansowania jest równa bądź przekracza 2 mln złotych). 6. W pkt. 3.5 opisujemy wpływ realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL, projektodawca wskazuje, w jaki sposób realizacja projektu wpisze się w założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i przyczyni się (w stopniu zależnym od skali wsparcia przewidzianego w projekcie) do realizacji jego zakładanych efektów.

66 Wypełnianie wniosku aplikacyjnego,cd.
7. Budżet projektu: Wszystkie kwoty wyrażone są w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, Cross-financing - kwota co najmniej 350,00 złotych, Zadanie Zarządzanie projektem obejmuje m.in. koszty związane z wynagrodzeniem personelu projektowego, w zadaniu tym uwzględniamy promocję projektu jako jeden z etapów zadania. 8. Harmonogram: W zadaniach dotyczących bezpośrednio uczestników projektu należy określić ile osób będzie otrzymywać wsparcie w poszczególnych kwartałach, Należy wypełniać również pola w odniesieniu do całego zadania, Jeśli w danym kwartale/miesiącu nie przewiduje się udziału uczestników, w pole do tego przeznaczone należy wpisać wartość „0", zaangażowany personel nie jest wskazywany.

67 Ocena formalna Niespełnienie następujących ogólnych kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej: wniosek złożono we właściwej instytucji; wniosek wypełniono w języku polskim; wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych; okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL; wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie). IOK nie dopuszcza możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania uchybień stwierdzonych na etapie oceny formalnej, które powodują zmianę sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie projektu.

68 Wniosek podlega jednokrotnemu uzupełnieniu/skorygowaniu w następujących przypadkach:
1. brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w dokumentacji konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej (dotyczy również partnerów projektu). 2. podpisanie wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt 2.6 wniosku; 3. niezłożenie wniosku w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (plik XML); 4. niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML); 5. inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej; 6. typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej; 7. brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

69 Szczegółowe kryteria dostępu (podlegają weryfikacji formalnej)
Kryterium obszaru realizacji projektu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu; Kryterium grupy docelowej: Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podlaskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego) Kryterium okresu realizacji projektu: projekt nie dłuższy niż 24 miesiące; Kryterium wartości finansowej projektu: minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł Kryterium ilości składanych wniosków przez jednego Wnioskodawcę: Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie.

70 Szczegółowe kryteria dostępu, cd.
6. Kryterium grupy docelowej: Projekt zakłada wsparcie pracowników/osób zwolnionych konkretnych (wymienionych z nazwy) pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne (dotyczy projektów zamkniętych, ukierunkowanych na wsparcie pracowników/osób zwolnionych dotyczących jednego lub kilku pracodawców/zakładów pracy) Kryterium rodzaju przewidzianego wsparcia: Projekt przewiduje szkolenia zawodowe, (kod zawodu wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537), natomiast moduły szkoleń językowych, ICT oraz miękkich mogą stanowić jedynie uzupełnienie wsparcia szkoleniowego realizowanego w formie szkolenia zawodowego (kryterium ma zastosowanie do każdego uczestnika objętego wsparciem w ramach projektu); Kryterium efektywnościowe: Co najmniej 50% osób z grupy docelowej w okresie realizacji projektu podejmie pracę na okres co najmniej 3 miesięcy lub rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej.

71 Szczegółowe kryteria dostępu, cd.
Kryterium 11 służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych w ramach projektu oraz przyczyni się do utworzenia trwałych miejsc pracy. Zgodnie z formułą przedmiotowego kryterium co najmniej 50% grupy docelowej musi znaleźć zatrudnienie w okresie realizacji projektu (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, działalność gospodarcza), przy czym okres zatrudnienia wynikający z umowy o pracę, czy też umowy cywilno-prawnej musi obejmować co najmniej 3 miesiące (możliwym jest aby okres zatrudnienia wykraczał poza okres realizacji projektu, lecz koniecznym jest uzyskanie zatrudnienia poprzez zawarcie stosownych umów w okresie realizacji operacji). Mając na uwadze przedmiotowe kryterium Projektodawca we wniosku o dofinansowanie powinien określić wskaźnik pomiaru celu, pozwalający na weryfikację przedmiotowego kryterium.

72 Szczegółowe kryteria dostępu, cd.
Projekty, które nie spełniają kryteriów: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 nie podlegają korektom, ani uzupełnieniom, są odrzucane na etapie oceny formalnej. Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej wyłonione do wsparcia w 2011 roku nie mogą obejmować dodatków motywacyjnych ani relokacyjnych/ mobilnościowych. W związku z powyższym kryteria 7, 8, i 9 określone w Planie Działania na rok 2011 dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim nie mają zastosowania w niniejszej procedurze konkursowej. UWAGA! W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego Projektodawcę w danej rundzie konkursowej zostaną odrzucone wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem kryterium dostępu. UWAGA! Kryterium 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 będą weryfikowane na podstawie treści wniosku.

73 Reguła proporcjonalności
Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu zostają uznane za niekwalifikowane. W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego lub nieosiągnięcia celu projektu - wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane. Zmniejszenie dofinansowania dotyczy wydatków związanych z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte oraz kosztów zarządzania projektem i kosztów pośrednich.

74 Ogólne kryteria horyzontalne
zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym; zgodność z prawodawstwem krajowym; zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. UWAGA! Każdy projekt powinien zawierać w uzasadnieniu realizacji projektu diagnozę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze i ocenę wpływu na sytuację płci. UWAGA! Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1” tzn. „nie spełnia – spełnia”. Wniosek niespełniający jednego lub więcej kryteriów jest odrzucany (bez możliwości uzupełnienia lub korekty).

75 Ogólne kryteria merytoryczne
jakości projektu: wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu i opis sytuacji problemowej wskazanie celu ogólnego i celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego problemu adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru; opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa bądź przekracza 2 mln zł); opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech; uzasadnienie wyboru grupy docelowej; sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uzasadnienie zasady równości szans, w tym równości płci) opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym; wartość dodana projektu; trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań; opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań ; opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL

76 Ogólne kryteria merytoryczne
2. beneficjenta: sposób zarządzania projektem; działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników; uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów; doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć; zaplecze techniczne oraz kadra zaangażowana w realizację projektu; rola partnerów i innych podmiotów (jeżeli dotyczy); 3. finansowania projektu: niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów; racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL); kwalifikowalność wydatków; zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; prawidłowość sporządzenia budżetu projektu.

77 Ocena merytoryczna Numer pytania z wniosku o dofinansowanie projektu
PYTANIE Maksymalna liczba punktów (100) I 3.4* Minimum: 15 pkt. *dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI I CELE PROJEKTU RYZYKO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU 25 Wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej 11/10* Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w nawiązaniu do wskazanego problemu 8/7* Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru 6/5* Opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu* 0/3* 3.2 Minimum: 9 pkt. *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych , w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób GRUPY DOCELOWE PROJEKTU (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjno - promocyjnych, w którym nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) 15 (0*) Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech 3 Uzasadnienie wyboru grupy docelowej Opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci) 6 Opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym

78 Opis produktów, które będą wytworzone w ramach zadań 5
3.3 Minimum: 12/21* pkt. *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych,  w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób ZADANIA 20 (35*) Trafność wyboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu i racjonalność harmonogramu zadań 15 Opis produktów, które będą wytworzone w ramach zadań 5 Opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii** Nie dotyczy **dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych 3.5 6 pkt. ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU 10 Sposób, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL 7 Wartość dodana projektu 3 3.6 i 3.7 9 pkt. *dotyczy tylko projektów realizowanych w partnerstwie ** jeżeli wykonanie zadań będzie zlecane innym podmiotom POTENCJAŁ i DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć 3/2*** Sposób zarządzania projektem 4/3*** Opis zaplecza technicznego i kadry zaangażowanej w realizację projektu 3/3*** Opis działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników 5/4*** Uzasadnienie wyboru partnerów projektu* i innych podmiotów** 0/2*** Rola partnerów* i innych podmiotów** 0/1*** *** dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie i/lub przewidujących zlecanie określonych zadań innym podmiotom

79 IV Minimum: 9 pkt. WYDATKI PROJEKTU 15 Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów 4 Ocena racjonalności i efektywności wydatków projektu tj. zgodności ze stawkami rynkowymi (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL)* 5 Ocena spełnienia zasady kwalifikowalności wydatków określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL 2 Ocena zasadności poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu * Dokonując oceny racjonalności i efektywności wydatków w projekcie należy nie tylko odnosić się do pojedynczych pozycji wydatków w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości danej usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu.

80 Kryterium strategiczne:
Projekt realizowany przez pracodawcę/pracodawców przechodzącego/ przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne lub w partnerstwie z pracodawcą/pracodawcami przechodzącym/przechodzącymi procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Spełnienie szczegółowego kryterium strategicznego weryfikowane jest na etapie oceny merytorycznej wniosku, o ile oceniający przyznał wnioskowi przynajmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej. Spełnienie kryterium oznacza przyznanie wagi punktowej 10 punktów. Niespełnienie kryterium lub jego częściowe spełnienie jest równoznaczne z przyznaniem 0 punktów.

81 Zatwierdzenie listy rankingowej
Po zatwierdzeniu listy rankingowej projektów przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, wnioskodawca otrzymuje pismo informujące o: możliwości przyjęcia projektu do realizacji; możliwości podjęcia negocjacji; pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych; odrzuceniu wniosku. Pismo z wynikami oceny merytorycznej zawierać będzie treść Karty oceny merytorycznej.

82 Negocjacje Wniosek może zostać skierowany do negocjacji przez oceniających na etapie oceny merytorycznej. Negocjacje mogą dotyczyć zarówno zakresu merytorycznego, jak i budżetu projektu, w tym wysokości kwoty dofinansowania oraz wysokości i metodologii wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem. Wnioskodawca, któremu przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania ze względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowanych (nieuprawnionych, nieuzasadnionych lub zawyżonych w porównaniu ze stawkami rynkowymi), ma prawo podjąć negocjacje z IOK, o ile dysponuje istotnymi argumentami świadczącymi o prawidłowości swoich założeń budżetowych. Negocjacje należy podjąć w terminie 5 dni od otrzymania pisma informującego o tym przypadku i muszą zostać zakończone w ciągu kolejnych 20 dni.

83 Procedura odwoławcza I etap przedsądowy:
Protest może dotyczyć każdej fazy oceny projektów, a więc zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej, a także sposobu dokonania oceny. Wnioskodawca którego projekt otrzymał ocenę negatywną , czyli: w przypadku oceny formalnej: - nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny, w przypadku oceny merytorycznej: - nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, - otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest.

84 Procedura odwoławcza Odwołanie: W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu Wnioskodawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może złożyć pisemne odwołanie do Instytucji Pośredniczącej tj. Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wniesienie odwołania po terminie, w sposób sprzeczny z poczuciem, do niewłaściwej instytucji skutkuje jego pozostawieniem bez rozpatrzenia. Odwołanie podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. II etap sądowy: Skarga do sądu administracyjnego wnoszona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie skarbowej. Od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę kasacyjną może wnieść wnioskodawca, jak również IP i IZ.

85 Szczegółowych informacji udziela: Wydział Informacji i Promocji EFS Punkt Informacyjny EFS Czynny: Poniedziałek 8.00 – Wtorek – Piątek 7.30 – tel.:  247 fax:  

86 Życzymy powodzenia Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu otwartego o numerze 1/POKL/8"

Podobne prezentacje


Reklamy Google