Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Technologie informacyjne i komunikacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Technologie informacyjne i komunikacyjne"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Technologie informacyjne i komunikacyjne
Zdrowie Żywność, Rolnictwo i Biotechnologia Technologie informacyjne i komunikacyjne Nano-nauki, nano-technologie, materiały i nowe technologie produkcji Energia Środowisko (włączając zmiany klimatyczne) Transport (włączając areunautykę) Nauki socjoekonomiczne i humanistyczne Obronność Kosmos

2 Technologie Informacyjne i Komunikacyjne - ICT
3 Priorytet ICT (Information and Communication Technologies, w poprzednich Programach Ramowych występował jako IST - Information Society Technologies) jest największym pod względem finansowym i zakresu merytorycznego w grupie tematów Cooperation. Jest najbardziej dynamicznie rozwijajacym się obszarem. Poszczególne kierunki badań i rozwoju technologicznego w obszarze ICT były wybrane na podstawie licznych opinii Europejskich Platform Technologicznych,jak również różnych inicjatyw z zaangażowaniem przemysłu.

3 Technologie Informacyjne i Komunikacyjne - ICT
Głównym założeniem priorytetu ICT jest wspomaganie europejskich grup badawczych tworzących nowe, innowacyjne technologie dla ogólnego dobra obywateli, a jednocześnie poprawiające konkurencyjność europejskiej gospodarki na tle innych wiodących krajów. Do grupy beneficjentów należą obywatele, biznes (szeroko rozumiany), przemysł i administracja.

4 Rodzaje aktywności ICT w 7. PR
A. Poszukiwanie zupełnie nowych rozwiązań i technologii; B. Rozwój wybranych technologii (kontynuacja prac badawczych w obszarze IST rozpoczętych w poprzednich programach ramowych); C. Integracja technologii (próby wykorzystania technologii o różnym stopniu zaawansowania do konkretnych celów w określonych środowiskach); D. badania stosowane ICT: wykorzystanie różnych technologii do rozwiązania problemów społecznych (zdrowie, administracja, edukacja, ochrona środowiska, praca, dostęp do informacji i zasobów kulturowych, systemy zarządzania i kontroli dla biznesu.

5 Grupy aktywności ICT A. Poszukiwanie nowych rozwiązań i technologii (Future and Emerging Technologies) Wsparcie badań „z pogranicza wiedzy”, o najwyższym stopniu innowacyjności, a jednocześnie i ryzyka. Oczekuje się tworzenia nowych i rozwoju dotychczasowych systemów inteligentnych i autonomicznych, a także ich wykorzystania w innych dziedzinach.

6 B. Rozwój wybranych technologii, filary technologii (ICT Technology Pillars)
Wśród takich filarów wyszczególnia się: Nano-elektronika, fotonika i zintegrowane mikro/nano systemy (Nano-electronics, photonics, and integrated micro/nano systems), celem jest dalsza miniaturyzacja, integracja, powiększanie zdolności gromadzenia (pamięci), zwiększanie niezawodności i obniżania kosztów produkcji seryjnej elementów i systemów, wykorzystanie zdobyczy naukowo-badawczych w systemach praktycznych, badania nad nowymi pomysłami.

7 B. Rozwój wybranych technologii, filary technologii
Sieci komunikacyjne o nieograniczonej przepustowości i dostępie z każdego miejsca (Ubiquitous and unlimited capacity communication networks) rozwój technologii sieciowych i umożliwiających współpracę sieci (sieci stałe, bezprzewodowe, nadawcze itd.) obejmujące różne obszary, rozwój przepustowości i usług sieciowych, tzw. „usługi dla każdego w każdym miejscu i czasie”.

8 B. Rozwój wybranych technologii, filary technologii
Systemy wbudowane i dedykowane (Embedded systems, computing and control), skuteczne, bezpieczne i rozproszone systemy obliczeniowe i magazynujące dane, systemy i urządzenia wbudowane (osadzone) w obiektach, których zadaniem jest kontrola zadanych parametrów i odpowiednia reakcja wg założonego algorytmu.

9 B. Rozwój wybranych technologii, filary technologii
Oprogramowanie, technologie Grid, bezpieczeństwo i zależność (Software, Grids, security and dependability) dynamiczne, współzależne, bezpieczne i adaptujące się usługi i oprogramowanie, platformy oprogramowania i usług, systemy złożone, nowe systemy przetwarzania danych, ich praktyczne wykorzystanie.

10 B. Rozwój wybranych technologii, filary technologii
Systemy wiedzy, rozpoznawania i nauczania (Knowledge, cognitive and learning systems) semantyczne systemy wyszukiwania i analizy informacji dostępnej w sieci internetowej, bioinspirowane systemy pozyskiwania, zrozumienia informacji, uczące się i podejmujące decyzje, systemy rozpoznawania i odwzorowania zachowań ludzi (np. mimiki twarzy).

11 B. Rozwój wybranych technologii, filary technologii
Symulacje, wizualizacja, interakcje i „rzeczywistość wirtualna” (Simulation, visualisation, interaction and mixed realities) narzędzia innowacyjnego i kreatywnego tworzenia produktów, usług i mediów cyfrowych w celu jak najlepszej, naturalnej i bogatej w treść komunikacji i współpracy pomiędzy ludźmi.

12 B. Rozwój wybranych technologii, filary technologii
Nowe perspektywy ICT skierowane na inne dziedziny nauki i technologii (New perspectives In ICT drawing on other science and technology disciplines) zastosowanie nauk takich jak matematyka, fizyka, biotechnologie, materiały do miniaturyzacji urządzeń ICT w celu lepszego dopasowania do żywych organizmów, zwiększenia skuteczności pobierania i przetwarzania informacji oraz symulacji i lepszego modelowania procesów naturalnych.

13 C. Integracja Technologii (Integration of Technologies)
Osobiste środowisko człowieka (Personal environments) urządzenia komunikacji i obliczeń, akcesoria, elektroniczne urządzenia podręczne, implanty, interfejsy i ich połączenie z usługami i zasobami Środowisko domowe (Home Environments) urządzenia komunikacji, monitoringu i kontroli, pomocy przy różnych czynnościach, współpraca urządzeń, interaktywne usługi i zawartość cyfrowa (np. interaktywna telewizja).

14 C. Integracja Technologii
Systemy Robotyki (Robotic Systems) zaawansowane autonomiczne systemy (rozpoznawanie, kontrola, działanie, naturalna interakcja, miniaturyzacja, technologie humanoidalne). Inteligentne Infrastruktury (Inteligent infrastructures) narzędzia do budowy infrastruktur, cel: wyższa efektywność i użyteczność, trwałość w użyciu, odporność na błędy.

15 D. Badania stosowane ICT (Applications Research).
Wyszczególnić można trzy główne obszary zainteresowania. 1. ICT wychodzące naprzeciw wyzwaniom społecznym (ICT meeting societal challenges) nowe systemy, nowe materiały, struktury, technologie i usługi w miejscach publicznych z naciskiem na poprawę ich jakości, sprawności i dostępności (szczególnie dla osób starszych i inwalidów), aplikacje przyjazne dla użytkownika, integracja technologii w środowiskach wspomagających życie i funkcjonowanie człowieka .

16 D. Badania stosowane ICT
Badania mają objąć następujące obszary: Zdrowie (health): systemy zapobiegania chorobom, obsługa usług zdrowotnych, diagnostyka, bezpieczeństwo, monitoring transportowanych pacjentów, informacja o stanie zdrowia pacjenta; Integracja społeczna (inclusion): technologie wspomagające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i starszych, zapobieganie zjawisku tzw. podziału cyfrowego (digital divide); Środowisko (support of the environment and risk management) systemy zapobiegania i zmniejszania efektów żywiołów naturalnych, wypadków przemysłowych i działań ludzkich związanych z rozwojem gospodarczym; Administracja i rząd (governments at all levels): systemy zwiększające efektywność i dostępność usług administracji publicznej dla obywateli i biznesu, wsparcie szeroko rozumianej demokracji.

17 D. Badania stosowane ICT
2. ICT dla rozwoju osobowego i budowy zasobów cyfrowych (ICT for content, creativity and personal development). Badania mają objąć następując obszary Nowe media i formy treści cyfrowych (New media paradigms and new forms of content) z uwzględnieniem rozrywki, dostępem do interaktywnych zasobów cyfrowych, usługi o wysokiej efektywności i możliwie niskich kosztach, zarządzanie prawami autorskimi

18 D. Badania stosowane ICT
Technologie wspomagające edukację (Technology-enhanced learning) dopasowane do potrzeb użytkowników rozwiązania, aktywne nauczanie; Systemy ICT wspierające dostęp do zasobów kulturalnych i naukowych (ICT based systems to support accessibility to digital cultural and scientific resources) technologie dostępu w środowiskach wielokulturowych i wielojęzycznych.

19 D. Badania stosowane ICT
ICT wspierające biznes i przemysł ( ICT supporting business and industry) Badania mają objąć następując obszary: Nowe formy dynamicznej, sieciowej współpracy pomiędzy ośrodkami biznesowymi, “cyfrowe ekosystemy” ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy środowiskami małych i średnich przedsiębiorstw SME np. usługi wymiany i dostępu do informacji firm turystycznych; Wytwórczość z uwzględnieniem przemysłu „tradycyjnego”, szybkie, łatwo adaptujące się systemy projektowania, produkcji i dostaw, narzędzia modelowania, symulacji i optymalizacji procesów produkcyjnych (procesy wirtualne); Technologie ICT tajności i zaufania - technologie wspomagające ochronę i zarządzanie prawami własności, umożliwiające autoryzację i wykrywające autentyczność, zabezpieczające przed zagrożeniami z sieci internetowej tzw. Cyber threats.

20 Technologie Informacyjne i Komunikacyjne - ICT
Szczegółowy opis tematów publikowany będzie w Programie Pracy ICT (Work Programme), który przygotowywany jest co roku przez Komisję Europejską. W każdym konkursie otwierane są inne tematy lub tematy pokrewne, ale z naciskiem na inne cele. Jeżeli w jednym konkursie Komisja Europejska ogłasza temat na badania nad określoną technologią, w kolejnym konkursie może zostać otwarty temat na zastosowanie tej technologii, lub wykorzystanie jej w innej dziedzinie. W treści kolejnych konkursów (call for proposers) podany zostanie szczegółowy zakres konkursu, zgodnie z aktualnym Programem Pracy

21 Priorytet 4 - Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne
Cel Podnoszenie konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz zapewnianie jego przekształcenia z przemysłu wykorzystującego zasoby na przemysł wykorzystujący wiedzę, poprzez przełomowe odkrycia na rzecz nowych zastosowań z pogranicza różnych technologii i dyscyplin.

22 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne
Głównym elementem tego tematu jest skuteczne połączenie nanotechnologii, materiałoznawstwa oraz nowych metod produkcyjnych w celu osiągnięcia i zmaksymalizowania wpływów przemysłowego przetwarzania przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Temat obejmie wszystkie działania przemysłowe funkcjonujące w synergii z innymi tematami. Wsparcie zostanie udzielone zastosowaniom we wszystkich sektorach i dziedzinach i obejmie ono materiałoznawstwo, produkcję o wysokiej wydajności i technologie procesowe, nanobiotechnologię i nanoelektronikę.

23 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne
Priorytet 4 ma szczególne znaczenie dla MŚP, ze względu na ich potrzeby i rolę, jaką odgrywają w udoskonalaniu i wykorzystywaniu technologii. Obszary o szczególnym znaczeniu obejmują: nanoinstrumenty, nanonarzędzia i nanourządzenia (z powodu nagromadzenia w tym sektorze MŚP o dużym potencjale wzrostu i zaawansowanej technologii); techniczne tekstylia (typowe dla tradycyjnych sektorów przechodzących gwałtowny proces transformacyjny będący udziałem wielu MŚP);

24 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne
systemy kosmiczne; sektory przemysłu mechanicznego (np. w zakresie urządzeń do maszyn, w którym europejskie MŚP objęły przewodnictwo na świecie), inne sektory obejmujące liczne MŚP, które osiągną korzyści z wprowadzania nowych modeli w zakresie działalności gospodarczej, materiałów i produktów.

25 Działania podejmowane w obszarze „NANO”
1. Nanonauki i nanotechnologie Działania w tym obszarze mają na celu stworzenie materiałów i systemów, których właściwości i zachowanie można wcześniej określić, opartych na doskonalszej wiedzy i doświadczeniach dotyczących materiałów w skali nanometrycznej. Doprowadzi to do powstania nowej generacji konkurencyjnych produktów i usług o wysokiej wartości dodanej i lepszych parametrach w zakresie wielu zastosowań, przy jednoczesnej redukcji potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie. Wspierana będzie interdyscyplinarność, łącząca podejścia teoretyczne i eksperymentalne.

26 Działania podejmowane w obszarze „NANO”
1. Nanonauki i nanotechnologie Badania skupią się na nowych zdobyczach wiedzy w zakresie wzajemnego oddziaływania pomiędzy atomami, cząsteczkami i ich zbiorami oraz elementami naturalnymi i sztucznymi. Badania obejmą również stosowne instrumenty, narzędzia, linie pilotażowe i działania demonstracyjne potrzebne do nowatorskich podejść w zakresie produkcji opartej na nanotechnologii w najbardziej obiecujących sektorach przemysłu.

27 Działania podejmowane w obszarze „NANO”
2. Materiały Nowe udoskonalone materiały o treści bogatszej w informacje, nowe zastosowania oraz większa efektywność stają się coraz bardziej znaczące dla konkurencyjności przemysłu i zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z nowymi modelami przemysłu produkcyjnego, to właśnie materiały, a nie sposób produkcji są pierwszym krokiem na drodze do podnoszenia wartości produktów oraz ich efektywności.

28 Działania podejmowane w obszarze „NANO”
2. Materiały Badania skoncentrują się na opracowaniu nowych materiałów opartych na wiedzy o właściwościach odpowiadających ich zastosowaniu. Nacisk zostanie położony na nowe udoskonalone materiały otrzymane przy wykorzystaniu potencjału nanotechnologii i biotechnologii i/lub „uczenie się od natury”, w szczególności nanomateriały o wyższych parametrach technologicznych, biomateriały i materiały hybrydowe.

29 Działania podejmowane w obszarze „NANO”
2. Materiały Wspierane będzie multidyscyplinarne podejście, obejmujące chemię, fizykę oraz w coraz większym zakresie nauki biologiczne. Wspierana będzie integracja poziomu nano, poziomu molekularnego i poziomu makro w technologie chemiczne i materiałowe w celu opracowania nowych koncepcji i procesów, takich jak kataliza oraz intensyfikacja i optymalizacja procesów.

30 Działania podejmowane w obszarze „NANO”
3. Nowe technologie produkcyjne W celu przekształcenia przemysłu UE z przemysłu wykorzystującego zasoby na przemysł wykorzystujący wiedzę wymagane jest nowe podejście do produkcji przemysłowej i będzie ono zależeć od przyjęcia całkowicie nowego traktowania kwestii ciągłego nabywania, zastosowania, ochrony i finansowania nowej wiedzy oraz jej wykorzystania, w tym modeli zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Oznacza to stworzenie właściwych warunków dla ciągłej innowacji .

31 Działania podejmowane w obszarze „NANO”
3. Nowe technologie produkcyjne Badania skoncentrują się na kilku aspektach obejmujących: opracowanie i zatwierdzanie nowych modeli i strategii przemysłowych obejmujących wszystkie aspekty cyklu życia produktu i procesu; dające się dostosować systemy produkcyjne, będące w stanie przezwyciężyć istniejące ograniczenia w zakresie procesów i pozwalające na nowe metody produkcji i przetwarzania;

32 Działania podejmowane w obszarze „NANO”
produkcja połączona siecią mająca na celu opracowanie nowych narzędzi i metod dla wspólnych operacji o wysokiej wartości dodanej w skali światowej; narzędzia służące szybkiemu transferowi i integracji nowych technologii do projektowania i zarządzania procesami produkcyjnymi; wykorzystanie konwergencji w zakresie nano-, bio- i infotechnologii oraz technologii poznawczych w celu opracowania nowych produktów i koncepcji inżynieryjnych oraz potencjalnych nowych sektorów przemysłu.

33 Działania podejmowane w obszarze „NANO”
4. Integracja technologii na rzecz zastosowań przemysłowych Integracja wiedzy i technologii w powyższych trzech dziedzinach badań jest istotna w celu przyspieszenia przekształcenia przemysłu i gospodarki europejskiej przy jednoczesnym zastosowaniu bezpiecznego, społecznie odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia.

34 Działania podejmowane w obszarze „NANO”
4. Integracja technologii na rzecz zastosowań przemysłowych Badania skupią się na nowych zastosowaniach i nowatorskich rozwiązaniach będących odpowiedzią na główne wyzwania, jak również potrzeby w zakresie badań i rozwoju technologicznego określone przez poszczególne Europejskie Platformy Technologiczne.

35 Działania podejmowane w obszarze „NANO”
4. Integracja technologii na rzecz zastosowań przemysłowych Integracja nowej wiedzy i nowych nanotechnologii, technologii materiałów i technologii produkcyjnych będzie wspierana w zastosowaniach sektorowych i międzysektorowych, takich jak: zdrowie, budownictwo, przemysł kosmiczny, transport, energia, chemia, środowisko, przemysł włókienniczy i odzieżowy, przemysł celulozowy i papierniczy, technologia budowy maszyn oraz w ogólnej kwestii bezpieczeństwa przemysłowego.

36 Priorytet 7 - Transport (łącznie z aeronautyką)
Cel Budowa zintegrowanego „bardziej przyjaznego dla środowiska” , „inteligentniejszego” i bezpieczniejszego ogólnoeuropejskiego systemu transportowego w oparciu o postępy technologiczne, na korzyść obywateli i społeczeństwa, przy poszanowaniu środowiska i zasobów naturalnych; zapewnienie i dalsze umocnienie konkurencyjności i wiodącej roli europejskiego przemysłu na światowym rynku.

37 Priorytet 7 - Transport (łącznie z aeronautyką)
Temat skoncentruje się na obecnych wyzwaniach określonych w Białej Księdze na temat transportu[1] poprzez zwiększenie wkładu systemów transportowych do konkurencyjności społeczeństwa i przemysłu w rozszerzonej UE, przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnych wpływów i skutków transportu w zakresie środowiska naturalnego, zużycia energii, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. [1] „Europejska polityka transportowa do 2010 r.: czas na decyzje” COM (2001) 370 wersja ostateczna

38 Priorytet 7 - Transport (łącznie z aeronautyką)
Przyjęte zostanie nowe, zintegrowane podejście, które łączy wszystkie rodzaje transportu, odnosi się do społeczno-gospodarczego i technologicznego wymiaru badań i postępów wiedzy oraz obejmuje zarówno kwestię innowacji, jak i ramy polityczne.

39 Priorytet 7 - Transport (łącznie z aeronautyką)
Różnorodne Platformy Technologiczne ustanowione w tym obszarze opracowały długookresowe koncepcje oraz Strategiczne Programy Badań (Strategic Research Agendas, SRA), które są wkładem dla określenia niniejszego tematu i odpowiedzią na potrzeby decydentów politycznych i oczekiwania społeczne. Wybrane aspekty Strategicznych Programów Badań mogą uzasadniać ustanawianie Wspólnych Inicjatyw Technologicznych.

40 Priorytet 7 - Transport (łącznie z aeronautyką)
Platformy Technologiczne: ACARE w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego, ERRAC w dziedzinie transportu kolejowego, ERTRAC w dziedzinie transportu drogowego, WATERBORNE w dziedzinie transportu wodnego platforma w dziedzinie wodoru i ogniw paliwowych

41 Priorytet 7 - Transport (łącznie z aeronautyką)
Trzy podstawowe obszary działań Priorytetu 7: 1. Aeronautyka i transport lotniczy 2. Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny) 3. Wspieranie Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (Galileo)

42 Priorytet 7 - Transport (łącznie z aeronautyką)
1. Aeronautyka i transport lotniczy Działania przyczynią się do najważniejszych polityk Wspólnoty, jak również do realizacji Strategicznego Programu Badań ACARE. Cele odpowiadają ramom czasowym tego programu, jakimi jest 2020 r. Zakres badań obejmuje wszystkie aspekty systemu transportu lotniczego związane ze statkami powietrznymi, ruchem pasażerskim oraz aspekty związane z operacjami w powietrzu.

43 Priorytet 7 - Transport (łącznie z aeronautyką)
1. Aeronautyka i transport lotniczy Główne obszary badań to: Ekologizacja transportu lotniczego - opracowanie technologii służących redukcji wpływu lotnictwa na środowisko naturalne mając na celu zmniejszenie o połowę emisji dwutlenku węgla (CO2), redukcję do 80% określonych emisji tlenków azotu (NOx) oraz zmniejszenie o połowę poziomu odczuwalnego hałasu.

44 1. Aeronautyka i transport lotniczy
Badania skupią się na doskonaleniu ekologicznych technologii silnikowych, łącznie z technologią alternatywnych paliw oraz ulepszoną sprawnością samolotów i śmigłowców, nowych inteligentnych strukturach o niskiej wadze oraz ulepszoną aerodynamiką. Uwzględnione zostaną także kwestie takie jak usprawnienie operacji statków powietrznych w porcie lotniczym, zarówno tych znajdujących się w powietrzu, jak i na ziemi, zarządzanie ruchem lotniczym oraz produkcja, obsługa i procesy recyklingu.

45 1. Aeronautyka i transport lotniczy
Podnoszenie efektywności czasowej - podjęcie zasadniczych zmian w celu osiągnięcia planowanego trzykrotnego wzrostu ruchu lotniczego poprzez poprawę punktualności bez względu na warunki pogodowe oraz znaczną redukcję czasu przeznaczonego na procedury związane z odprawą pasażerów na lotniskach. Badania pomogą w opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnego systemu zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w ramach inicjatywy SESAME[1] [1] Modernizacja europejskiej infrastruktury kontroli ruchu lotniczego związana z wdrażaniem Jednolitej Europejskiej Polityki Przestrzeni Powietrznej.

46 1. Aeronautyka i transport lotniczy
Zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa klientów - osiągnięcie zasadniczych postępów w zakresie wyboru możliwości oferowanych pasażerom oraz elastyczności rozkładów lotów przy jednoczesnej pięciokrotnej redukcji wskaźnika wypadków. Nowe technologie powiększą zakres konfiguracji samolotów i silników, począwszy od szerokokadłubowych do małych samolotów oraz stopień automatyzacji wszystkich elementów systemu, w tym pilotowania. Nacisk zostanie położony również na udoskonalenia wpływające na komfort i dobre samopoczucie pasażerów, nowe usługi oraz aktywne i pasywne środki bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego

47 1. Aeronautyka i transport lotniczy
Poprawa rentowności - Badania skupią się na udoskonaleniu całego procesu przemysłowego, począwszy od koncepcyjnego projektu, a skończywszy na rozwoju produktu, jego wytworzeniu oraz operacjach zapoczątkowania jego eksploatacji, łącznie z integracją łańcucha dostaw. Obejmą one poprawę możliwości symulacyjnych i automatyzację, technologie i metody służące stworzeniu samolotów niewymagających obsługi technicznej, jak również usprawnienie eksploatacji samolotów i lotnisk oraz operacji zarządzania ruchem lotniczym.

48 1. Aeronautyka i transport lotniczy
Ochrona samolotu i pasażerów - zapobieganie wrogim atakom każdego rodzaju wynikającym z niewłaściwego wykorzystania samolotu, w wyniku którego pasażerowie lub obywatele mogą ponieść szkody, takie jak uszkodzenia ciała, utrata lub zniszczenie mienia, lub przerwanie podróży. Badania skoncentrują się na odnośnych elementach systemu transportu lotniczego, w tym środkach bezpieczeństwa w zakresie projektowania kabiny pasażerów i pilota, automatycznej kontroli i lądowania w przypadku niedozwolonego wykorzystania samolotu, ochronie przed zewnętrznymi atakami, jak również aspektach bezpieczeństwa w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną i operacji przeprowadzanych na lotnisku.

49 1. Aeronautyka i transport lotniczy
Transport lotniczy w przyszłości - badania w zakresie bardziej postępowych, przyjaznych dla środowiska i innowacyjnych technologii, które mogłyby ułatwić dokonanie zasadniczych zmian niezbędnych dla transportu lotniczego w drugiej połowie tego wieku i w dalszej perspektywie. Badania obejmą aspekty takie jak nowe koncepcje napędu i urządzeń podnośnych, nowe pomysły w zakresie wnętrza pojazdów powietrznych, nowe koncepcje lotnisk, nowe metody sterowania i kontroli samolotów, alternatywne koncepcje w zakresie funkcjonowania systemu transportu lotniczego oraz jego integracja z innymi rodzajami transportu.

50 2. Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)
Ekologizacja transportu powierzchniowego - opracowanie technologii i postępów wiedzy służących redukcji zanieczyszczenia (powietrza, wody i gleby) oraz wpływów na środowisko naturalne, takich jak zmiany klimatyczne, hałas oraz w zakresie zdrowia i różnorodności biologicznej. Badania przyczynią się do poprawy czystości i niskiego zużycia energii pociągów spalinowych oraz promowania paliw alternatywnych, w tym ogniw wodorowych i paliwowych. Działania obejmą technologie w zakresie infrastruktury, pojazdów, statków i części składowych, jak również ogólną optymalizację systemu. Badania w zakresie kwestii transportowych obejmą wytwarzanie, budowę, eksploatację, obsługę, naprawę, przegląd techniczny, recykling, strategie wykorzystania w końcowej fazie życia produktu i interwencje na morzu w razie wypadku.

51 2. Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)
Pobudzanie zmian sposobów transportu i zwalczanie zatorów w korytarzach transportowych - działania będą miały na celu zoptymalizowanie korzystania z infrastruktury, łącznie z terminalami i wyspecjalizowanymi sieciami, poprawę zarządzania transportem, ruchem i przepływem informacji, wzmocnienie usług logistycznych w zakresie transportu towarowego oraz intermodalności pasażerów. Opracowane zostaną inteligentne systemy, nowe koncepcje i technologie w zakresie pojazdów/statków, łącznie z operacjami załadunku i rozładunku.

52 2. Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)
Zapewnienie zrównoważonej mobilności w miastach - skoncentrowanie się na mobilności ludzi i towarów poprzez badania prowadzące do stworzenia „pojazdu przyszłej generacji” oraz jego przyjęcia na rynku, łącząc wszystkie elementy inteligentnego transportu drogowego, charakteryzującego się czystością, wydajnością energetyczną i bezpieczeństwem. Opracowane i zbadane zostaną innowacyjne strategie na rzecz czystego transportu miejskiego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona bezemisyjnym środkom transportu.

53 2. Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)
Poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczenia - opracowanie technologii i inteligentnych systemów w celu ochrony osób narażonych na niebezpieczeństwo, takich jak kierowcy, motocykliści i rowerzyści, pasażerowie, załoga i piesi. Opracowane zostaną zaawansowane systemy inżynieryjne i metodologie w zakresie oceny ryzyka w celu projektowania pojazdów, statków i infrastruktur. Nacisk zostanie położony na integracyjne podejścia łączące czynniki ludzkie, integralność strukturalną, zapobieganie, pasywne i aktywne bezpieczeństwo, akcje ratownicze i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

54 2. Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)
Wzmacnianie konkurencyjności - poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych, zapewnianie skutecznych i korzystnych cenowo usług transportowych oraz rozwój nowych umiejętności i tworzenie miejsc pracy poprzez badania i postępy naukowe. Technologie na rzecz zaawansowanych procesów przemysłowych obejmą projektowanie, wytwarzanie, montaż, budowę i utrzymanie oraz będą miały na celu obniżenie kosztów cyklu życia i czasu przeznaczonego na rozwój produktu.

55 3. Wspieranie Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (Galileo)
Europejska globalna nawigacja satelitarna obejmuje systemy EGNOS i Galileo oraz zapewnia infrastrukturę dla globalnego pozycjonowania i skali czasu. Działania badawcze będą prowadzone pod kierownictwem Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS).

56 3. Wspieranie Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (Galileo)
Główne obszary działań to: Wykorzystanie pełnego potencjału - propagowanie większego korzystania z usług otwartych i komercyjnych typu „safety-of-life” i „search and rescue” oraz usług publicznych; zastosowania na rzecz zarządzania transportem towarów; wykorzystywanie usług związanych z produktami ubocznymi; prezentacja korzyści i wydajności nawigacji satelitarnej.

57 3. Wspieranie Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (Galileo)
Zapewnianie narzędzi i tworzenie odpowiednich warunków - zapewnienie bezpiecznego wykorzystania usług, szczególnie poprzez certyfikację w zakresie głównych obszarów zastosowań; przygotowanie i potwierdzenie przydatności usług dla nowych polityk i prawodawstwa (także ich wdrażania); zajmowanie się usługami będącymi pod kontrolą państwa zgodnie z przyjętą polityką dostępu; opracowanie ważnych danych i topologii dyskretnej („digital topology”), kartografii i geodezji do wykorzystania w zastosowaniach nawigacyjnych; odpowiadanie na potrzeby i wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

58 3. Wspieranie Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (Galileo)
Dostosowanie odbiorników do wymogów oraz modernizacja najważniejszych technologii - udoskonalanie działania odbiorników, integracja technologii opartych na niskim zużyciu energii i miniaturyzacji, zapewnienie obsługi nawigacyjnej w zamkniętej przestrzeni, połączenie z instrumentami służącymi określaniu częstotliwości radiowej, zapewnienie obsługi technologii odbiorników softwarowych, łączenie z innymi funkcjami, takimi jak telekomunikacja, wspieranie technologii w zakresie infrastruktury nawigacji naziemnej w celu zapewnienia solidności i elastyczności.

59 3. Wspieranie Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (Galileo)
Wspieranie rozwoju infrastruktury przygotowanie systemu drugiej generacji, przystosowując się do zmieniających się wymogów użytkownika i prognoz rynkowych, wykorzystując internacjonalizację infrastruktury w celu wejścia na światowe rynki i stworzenia ogólnoświatowych norm.

60 Priorytet 9 - Bezpieczeństwo
Cel Rozwój technologii i wiedzy w celu budowania zdolności ukierunkowanych na cywilne zastosowanie, niezbędnych do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa przed zagrożeniami takimi jak terroryzm i przestępczość, jak również przed wpływem i konsekwencjami niezamierzonych wydarzeń takich jak klęski żywiołowe lub awarie przemysłowe, zapewnienie optymalnego i uzgodnionego wykorzystywania dostępnych i zmieniających się technologii na korzyść bezpieczeństwa europejskiego przy jednoczesnym respektowaniu podstawowych praw człowieka.

61 Priorytet 9 - Bezpieczeństwo
Działania na poziomie wspólnotowym będą dotyczyć czterech obszarów misji bezpieczeństwa, które zostały ustalone w odpowiedzi na szczególne wyzwania oraz trzech obszarów o przekrojowym charakterze.

62 Priorytet 9 - Bezpieczeństwo
Cztery obszary misji bezpieczeństwa: 1. Ochrona przed terroryzmem i przestępczością 2. Bezpieczeństwo infrastruktur i obiektów użyteczności publicznej 3. Bezpieczeństwo granic 4. Przywracanie bezpieczeństwa w stanie kryzysu wspierane będą przez działania w ramach następujących obszarów o przekrojowym charakterze:

63 Priorytet 9 - Bezpieczeństwo
Integracja i interoperacyjność systemów bezpieczeństwa Bezpieczeństwo i społeczeństwo Koordynacja i kształtowanie badań nad bezpieczeństwem

64 Priorytet 10 - Przestrzeń kosmiczna
Europejska Polityka Kosmiczna[1] będzie spełniać cele władz publicznych i decydentów politycznych wzmacniając konkurencyjność europejskiego przemysłu. Będzie ona wdrażana poprzez Europejski Program Kosmiczny a siódmy program ramowy przyczyni się do wsparcia lub uzupełnienia działań badawczych i rozwoju technologicznego przeprowadzanych przez zainteresowane strony w sektorze publicznym i prywatnym w Europie. [1] COM(2005)208 „Europejska Polityka Kosmiczna: Elementy wstępne”.

65 Priorytet 10 - Przestrzeń kosmiczna
Działania w ramach tego tematu będą wspierać cele polityki UE na przykład w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa, środowiska, telekomunikacji, bezpieczeństwa, rozwoju, zdrowia, pomocy humanitarnej, transportu, nauki jak również zapewnią Europie zaangażowanie w regionalną i międzynarodową współpracę. Narzędzia odnoszące się do przestrzeni kosmicznej powinny także przyczynić się do egzekwowania prawa w niektórych z tych dziedzin.

66 Priorytet 10 - Przestrzeń kosmiczna
Główne zadania w tym obszarze to: Zastosowania oparte na badaniach przestrzeni kosmicznej w służbie społeczeństwa Europy, w tym Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES Aspekty związane z bezpieczeństwem (będące uzupełnieniem badań nad bezpieczeństwem i działań GMES Zastosowania łączności satelitarnej

67 Priorytet 10 - Przestrzeń kosmiczna
Badania przestrzeni kosmicznej RTD na rzecz wzmocnienia obecności w przestrzeni kosmicznej, w tym: Technologia kosmiczna Nauki o kosmosie

68 Dziękuję za uwagę Kazimiera Zacharska Politechnika Łódzka
Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechnika Łódzka


Pobierz ppt "Współpraca Technologie informacyjne i komunikacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google