Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA ZADA Ń O Ś WIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Zespó ł Szkó ł im. Jana Paw ł a II w Stobiernej www.stobierna.edu.pl REALIZACJA ZADA Ń O Ś WIATOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA ZADA Ń O Ś WIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Zespó ł Szkó ł im. Jana Paw ł a II w Stobiernej www.stobierna.edu.pl REALIZACJA ZADA Ń O Ś WIATOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA ZADA Ń O Ś WIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Zespó ł Szkó ł im. Jana Paw ł a II w Stobiernej www.stobierna.edu.pl REALIZACJA ZADA Ń O Ś WIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Zespó ł Szkó ł im. Jana Paw ł a II w Stobiernej www.stobierna.edu.pl

2 Publiczna Szko ł a Podstawowa Publiczne Gimnazjum Klasa O- 15 uczniów Klasa I - 8 uczniów Klasa II – 21 uczniów Klasa III – 14 uczniów Klasa IV – 16 uczniów Klasa V – 17 uczniów Klasa VI – 10 uczniów Klasa I – 21 uczniów Klasa II – 21 uczniów Klasa III – 21 uczniów I. UCZNIOWIE ZESPO Ł U W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Łą czna liczba uczniów Zespo ł u Szkó ł = 164

3 Baza szko ł y Sale lekcyjne 10 w tym komputerowe 2 w tym komputerowe 2 Sto ł ówka + Ś wietlica 1 Biblioteka 1 Gabinet pedagoga 1 Sala gimnastyczna Sala gimnastyczna Boisko trawiaste Boisko trawiaste II. BAZA SZKO Ł Y

4 III. WYNIKI SPRAWDZIANU W LATACH 2005 - 2010 SZKO Ł A PODSTAWOWA W STOBIERNEJ SZKO Ł A PODSTAWOWA W STOBIERNEJ Rok Ś redni wynik szko ł y Stanin szko ł y 200529,355 200617,923 200726,105 200827,006 200923,006 201026,707

5 WYNIKI SPRAWDZIANU W LATACH 2005 - 2010 WYNIKI SPRAWDZIANU W LATACH 2005 - 2010

6 IV. WYNIKI SPRAWDZIANU 2010 Szko ł a 26.70 pkt Gmina 24,53 pkt Powiat 25,15 pkt Województwo 25,16 pk t

7 WYNIKI SPRAWDZIANU 2010

8

9 V. WYNIKI Z EGZAMINU W LATACH 2005 - 2010 PUBLICZNE GIMNAZJUM W STOBIERNEJ Rok Ś redni wynik szko ł y Cz ęść humanistyczna GH Cz ęść matem-pr z yrod GMP Stanin szko ł y 200552,5 30,222,3 GH- 3 GMP- 4 200674,3 41,4 32,9 32,9 GH – 9 GMP- 8 200761,8 35,826,0 GH – 7 GMP- 6 200861,1 34,226,9 GH – 7 GMP- 5 200956,5 33,023,5 GH- 6 GMP-4 201059,3 33,326 GH- 7 GMP-7

10 WYNIKI EGZAMINU 2005 - 2010

11

12 Rok EWD GH E WD / STANIN GH EWD GMP EWD / STANIN GMP 2005-1,96 3 -0,44 5 20066,05 9 -3,841 20075,17 9 2,43 7 20084,72 9 0,31 0,315 20097,08 9 4,489 20103,77 9 3,338 VI. WYNIKI EWD W LATACH 2005 - 2010 PUBLICZNE GIMNAZJUM W STOBIERNEJ

13 WYNIKI EWD W LATACH 2005 - 2010

14 VI I. WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 Część humanistyczn a Cz ęść matemat- przyrodn Cz ęść J. angielski Szko ł a 33,326,0 23,323,323,323,3 Gmina30,623,626,8 Powiat32,224,529,8 Województwo31,324,329,4

15 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010

16

17 Wska ź niki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007-2009 IX. CZ ĘŚĆ HUMANISTYCZNA POZYCJA SZKO Ł Y ZE WZGL Ę DU NA TRZYLETNIE WSKA Ź NIKI WYNIKU KO Ń COWEGO I EDUKACYJNEJ WARTO Ś CI DODANEJ

18 Wska ź niki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007-2009. X. CZ ĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA POZYCJA SZKO Ł Y ZE WZGL Ę DU NA TRZYLETNIE WSKA Ź NIKI WYNIKU KO Ń COWEGO I EDUKACYJNEJ WARTO Ś CI DODANEJ

19 Wykresy przedstawiaj ą ce pozycj ę szko ł y ze wzgl ę du na trzyletnie wska ź niki wyniku ko ń cowego i edukacyjnej warto ś ci dodanej w latach 2007– 2009 wykazuj ą, ż e nasza szko ł a jest szko łą sukcesu i szko łą wspieraj ą c ą, czyli szko łą o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywno ś ci nauczania. Wykresy przedstawiaj ą ce pozycj ę szko ł y ze wzgl ę du na trzyletnie wska ź niki wyniku ko ń cowego i edukacyjnej warto ś ci dodanej w latach 2007– 2009 wykazuj ą, ż e nasza szko ł a jest szko łą sukcesu i szko łą wspieraj ą c ą, czyli szko łą o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywno ś ci nauczania.

20 X I. REALIZACJA PROGRAMÓW W ROKU 200 9 /20 10 Radosna szko ł a Radosna szko ł a Pierwsze uczniowskie do ś wiadczenia drog ą do wiedzy Pierwsze uczniowskie do ś wiadczenia drog ą do wiedzy Kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie ochrony ś rodowiska na terenie zlewni rzeki Wis ł oki Kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie ochrony ś rodowiska na terenie zlewni rzeki Wis ł oki Owoce w szkole Owoce w szkole Znajd ź w ł a ś ciwe rozwi ą zanie Znajd ź w ł a ś ciwe rozwi ą zanie Nie pal przy mnie, prosz ę Nie pal przy mnie, prosz ę Radosny u ś miech, radosna przysz ł o ść Radosny u ś miech, radosna przysz ł o ść Szklanka mleka Szklanka mleka Poprzez sport zapobiegamy agresji i patologii w ś ród dzieci i m ł odzie ż y Poprzez sport zapobiegamy agresji i patologii w ś ród dzieci i m ł odzie ż y Góra grosza Góra grosza Wolontariat JPII Wolontariat JPII Dobre rady na odpady Dobre rady na odpady Trzymaj form ę Trzymaj form ę O ż ywi ć pola - Rok zaj ą ca O ż ywi ć pola - Rok zaj ą ca Bezp ł atny dowóz dzieci do szko ł y Bezp ł atny dowóz dzieci do szko ł y Wyprawka szkolna Wyprawka szkolna D ę bicki model ró ż norodno ś ci biologicznej i krajobrazowej D ę bicki model ró ż norodno ś ci biologicznej i krajobrazowej Lato, dodaj nam energii na ca ł y rok Lato, dodaj nam energii na ca ł y rok

21 XII. SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 GMINA GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ- III miejsce GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ- III miejsce TURNIEJU WIEDZY PO Ż ARNICZEJ M Ł ODZIE Ż ZAPOBIEGA PO Ż AROM.- I miejsce TURNIEJU WIEDZY PO Ż ARNICZEJ M Ł ODZIE Ż ZAPOBIEGA PO Ż AROM.- I miejsce TURNIEJU WIEDZY O RUCHU DROGOWYMI – II miejsce TURNIEJU WIEDZY O RUCHU DROGOWYMI – II miejsce GMINNY KONKURS J. ANGIELSKIEGO: THE MASTER OF ENGLISH- III miejsce GMINNY KONKURS J. ANGIELSKIEGO: THE MASTER OF ENGLISH- III miejsce BEZPIECZE Ń STWO RUCHU DROGOWEGO- III miejsce BEZPIECZE Ń STWO RUCHU DROGOWEGO- III miejsce KONKURS NA SZOPK Ę BO Ż ONARODZENIOW Ą II miejsce w gminie KONKURS NA SZOPK Ę BO Ż ONARODZENIOW Ą II miejsce w gminie KONKURS PLASTYCZNY -KIEDY MY Ś L Ę OJCZYZNA – 91 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEG Ł O Ś CI PRZEZ POLSK Ę - I miejsce KONKURS PLASTYCZNY -KIEDY MY Ś L Ę OJCZYZNA – 91 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEG Ł O Ś CI PRZEZ POLSK Ę - I miejscePOWIAT TURNIEJU WIEDZY PO Ż ARNICZEJ M Ł ODZIE Ż ZAPOBIEGA PO Ż AROM-II miejsce TURNIEJU WIEDZY PO Ż ARNICZEJ M Ł ODZIE Ż ZAPOBIEGA PO Ż AROM-II miejsce KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM POWIAT D Ę BICKI W OBIEKTYWIE- III miejsce KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM POWIAT D Ę BICKI W OBIEKTYWIE- III miejsce POWIATOWY KONKURS W RAMACH PÓL NADZIEI - I i II miejsce POWIATOWY KONKURS W RAMACH PÓL NADZIEI - I i II miejsce WOJEWÓDZTWO WOJEWÓDZTWO KONKURS EKOLOGICZN OCHRONA Ś RODOWISKA A ZDROWIE CZ Ł OWIEKAVI miejsce KONKURS EKOLOGICZN OCHRONA Ś RODOWISKA A ZDROWIE CZ Ł OWIEKAVI miejsce KONKURS HISTORYCZNY MOJE WESTERPLATTE- II miejsce KONKURS HISTORYCZNY MOJE WESTERPLATTE- II miejsce WOJEWÓDZKI FINA Ł KONKURSU PIOSENKI PRZYRODNICZEJ- III miejsce WOJEWÓDZKI FINA Ł KONKURSU PIOSENKI PRZYRODNICZEJ- III miejsce

22 POLSKA OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI: ONA MI PIERWSZA POKAZA Ł A ZNAK KRZY Ż A- II miejsce OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI: ONA MI PIERWSZA POKAZA Ł A ZNAK KRZY Ż A- II miejsce M Ł ODZIE Ż OWA AKCJA OBYWATELSKA 20 LAT WSPÓLNIE- 26.05.2010r. uczniowie z PG w Stobiernej zostali wyró ż nieni z po ś ród 1005 szkó ł w Sejmie RP za ciekawe i kompetentne przedstawienie osi ą gni ęć samorz ą du lokalnego na przestrzeni 20 lat M Ł ODZIE Ż OWA AKCJA OBYWATELSKA 20 LAT WSPÓLNIE- 26.05.2010r. uczniowie z PG w Stobiernej zostali wyró ż nieni z po ś ród 1005 szkó ł w Sejmie RP za ciekawe i kompetentne przedstawienie osi ą gni ęć samorz ą du lokalnego na przestrzeni 20 lat OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA OLIMPUS Z CHEMII- III i V miejsce OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA OLIMPUS Z CHEMII- III i V miejsce OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA OLIMPUS Z BIOLOGII - IV i VI miejsce OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA OLIMPUS Z BIOLOGII - IV i VI miejsce SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

23 XIII. SUKCESY SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 I MIEJSCE W KATEGORII SZKO Ł Y PODSTAWOWE W II MI Ę DZYSZKOLNYCH IGRZYSKACH ZIMOWYCH W ZJAZDACH NARCIARSKICH I MIEJSCE W KATEGORII SZKO Ł Y PODSTAWOWE W II MI Ę DZYSZKOLNYCH IGRZYSKACH ZIMOWYCH W ZJAZDACH NARCIARSKICH II MIEJSCE W KATEGORII GIMNAZJUM W MI Ę DZYSZKOLNYCH IGRZYSKACH ZIMOWYCH W ZJAZDACH NARCIARSKICH II MIEJSCE W KATEGORII GIMNAZJUM W MI Ę DZYSZKOLNYCH IGRZYSKACH ZIMOWYCH W ZJAZDACH NARCIARSKICH III MIEJSCE W KATEGORII GIMNAZJUM CH Ł OPCY W II MI Ę DZYSZKOLNYCH IGRZYSKACH ZIMOWYCH W ZJAZDACH NARCIARSKICH III MIEJSCE W KATEGORII GIMNAZJUM CH Ł OPCY W II MI Ę DZYSZKOLNYCH IGRZYSKACH ZIMOWYCH W ZJAZDACH NARCIARSKICH I MIEJSCE W KATEGORII GIMNAZJUM DZIEWCZ Ę TA W II MI Ę DZYSZKOLNYCH IGRZYSKACH ZIMOWYCH W ZJAZDACH NARCIARSKICH I MIEJSCE W KATEGORII GIMNAZJUM DZIEWCZ Ę TA W II MI Ę DZYSZKOLNYCH IGRZYSKACH ZIMOWYCH W ZJAZDACH NARCIARSKICH III MIEJSCE W KATEGORII SZKO Ł Y PODSTAWOWE DZIEWCZ Ę TA W II MI Ę DZYSZKOLNYCH IGRZYSKACH ZIMOWYCH W ZJAZDACH NARCIARSKICH III MIEJSCE W KATEGORII SZKO Ł Y PODSTAWOWE DZIEWCZ Ę TA W II MI Ę DZYSZKOLNYCH IGRZYSKACH ZIMOWYCH W ZJAZDACH NARCIARSKICH III MIEJSCE W TENISIE STO Ł OWYM MLUKS VIATOR III MIEJSCE W TENISIE STO Ł OWYM MLUKS VIATOR VI GMINNA SPARTAKIADA SPORTOWO – LEKKOATLETYCZNA PUSTYNIA 2010 VI MIEJSCE W KATEGORII SZKÓ Ł VI MIEJSCE W KATEGORII SZKÓ Ł II MIEJSCE – W KONKURENCJI BAW SI Ę RAZEM Z NAMI II MIEJSCE – W KONKURENCJI BAW SI Ę RAZEM Z NAMI I MIEJSCE W SKOKU W DAL I MIEJSCE W SKOKU W DAL II MIEJSCE W BIEGU PRZE Ł AJOWYM II MIEJSCE W BIEGU PRZE Ł AJOWYM II MIEJSCE W BIEGU SZTAFETOWYM 4 X 400 WYWALCZYLI II MIEJSCE W BIEGU SZTAFETOWYM 4 X 400 WYWALCZYLI IV MIEJSCE W PI Ł CE NO Ż NE I PI Ł CE SIATKOWEJ DZIEWCZ Ę TA Z GIMNAZJUM IV MIEJSCE W PI Ł CE NO Ż NE I PI Ł CE SIATKOWEJ DZIEWCZ Ę TA Z GIMNAZJUM

24 XIV. INNE OSI Ą GNI Ę CIA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Udzia ł w Ogólnopolskim Finale Akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej pod patronatem Marsza ł ka Sejmu RP 20 lat wspólnie w ramach Roku Historii Najnowszej w Sejmu RP w Warszawie. Udzia ł w Ogólnopolskim Finale Akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej pod patronatem Marsza ł ka Sejmu RP 20 lat wspólnie w ramach Roku Historii Najnowszej w Sejmu RP w Warszawie. zorganizowanie Dnia Patrona Szko ł y dla spo ł eczno ś ci lokalnej i uczniów innych szkó ł zorganizowanie Dnia Patrona Szko ł y dla spo ł eczno ś ci lokalnej i uczniów innych szkó ł w łą czenie si ę w AKCJ Ę POLA NADZIEI i przekazanie na Domowe Hospicjum im. Jana Paw ł a II w D ę bicy 1400 z ł w łą czenie si ę w AKCJ Ę POLA NADZIEI i przekazanie na Domowe Hospicjum im. Jana Paw ł a II w D ę bicy 1400 z ł wspó ł organizowanie Wielkiej Orkiestry Ś wi ą tecznej Pomocy na Stoku Narciarskim w Stobiernej wspó ł organizowanie Wielkiej Orkiestry Ś wi ą tecznej Pomocy na Stoku Narciarskim w Stobiernej zorganizowanie Mi ę dzyszkolnych Igrzysk Zimowych w Zjazdach Narciarskich zorganizowanie Mi ę dzyszkolnych Igrzysk Zimowych w Zjazdach Narciarskich zorganizowanie Dnia Rodziny zorganizowanie Dnia Rodziny udzia ł uczniów ze Stobiernej wraz z dzie ć mi z Podgrodzia w wakacyjnej wymianie w D ę bnicy Kaszubskiej – 12.07 -22.07.2010 udzia ł uczniów ze Stobiernej wraz z dzie ć mi z Podgrodzia w wakacyjnej wymianie w D ę bnicy Kaszubskiej – 12.07 -22.07.2010 wymiana o ś wietlenia na korytarzach wymiana o ś wietlenia na korytarzach wykonanie os ł on na kaloryferach w salach lekcyjnych oraz zabezpieczenia w formie kraty wzd ł u ż schodów prowadz ą cych na pi ę tro szko ł y wykonanie os ł on na kaloryferach w salach lekcyjnych oraz zabezpieczenia w formie kraty wzd ł u ż schodów prowadz ą cych na pi ę tro szko ł y wymalowanie kuchni, zaplecza kuchennego, pokoju nauczycielskiego, sali gimnastycznej, sali lekcyjnej nr 13, biblioteki szkolnej wymalowanie kuchni, zaplecza kuchennego, pokoju nauczycielskiego, sali gimnastycznej, sali lekcyjnej nr 13, biblioteki szkolnej demonta ż sprz ę tu sportowego z si ł owni szkolnej, wymiana kaloryferów w w/w sali oraz wymalowanie jej - utworzenie miejsca zabaw dla uczniów klas 0, I-III PSP w ramach rz ą dowego programu Radosna Szko ł a demonta ż sprz ę tu sportowego z si ł owni szkolnej, wymiana kaloryferów w w/w sali oraz wymalowanie jej - utworzenie miejsca zabaw dla uczniów klas 0, I-III PSP w ramach rz ą dowego programu Radosna Szko ł a wygospodarowanie pomieszczenia dla pedagoga szkolnego wygospodarowanie pomieszczenia dla pedagoga szkolnego

25 DZIE Ń PATRONA SZKO Ł Y JANA PAW Ł A II 1 5.10.200 9

26 XVIII FINA Ł WIELKIEJ ORKIESTRY Ś WIATECZNEJ POMOCY WIELKIEJ ORKIESTRY Ś WIATECZNEJ POMOCY 10.01.2010r. NA STOKU W STOBIERNEJ

27 MI Ę DZYSZKOLNE IGRZYSKA ZIMOWE W ZJAZDACH NARCIARSKICH W ZJAZDACH NARCIARSKICH

28 M Ł ODZIE Ż OWA AKCJA OBYWATELSKA 20 LAT WSPÓLNIE M Ł ODZIE Ż OWA AKCJA OBYWATELSKA 20 LAT WSPÓLNIE

29 KOLONIA W D Ę BNICY KASZUBSKIEJ 12 – 22 lipca 2010 dofinansowanie z UG D ę bica w kwocie 5000 z ł

30 D Ę BNICA KASZUBSKA D Ę BNICA KASZUBSKA

31 Dzi ę kuj ę za uwag ę Bo ż ena Sztogrin Bo ż ena Sztogrin


Pobierz ppt "REALIZACJA ZADA Ń O Ś WIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Zespó ł Szkó ł im. Jana Paw ł a II w Stobiernej www.stobierna.edu.pl REALIZACJA ZADA Ń O Ś WIATOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google