Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy Realizacja zada ń o ś wiatowych szko ł y w roku szkolnym 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy Realizacja zada ń o ś wiatowych szko ł y w roku szkolnym 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy Realizacja zada ń o ś wiatowych szko ł y w roku szkolnym 2009/2010

2 Zespół tworzy: Oddział Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Od kwietnia 2010 roku działa w naszej szkole Klub Malucha pod patronatem CK i B Gminy Dębica.

3 Infrastruktura Zespołu Szkół w Brzeźnicy Obecnie nasza szkoła posiada pełną i nowoczesną bazę lokalową, nowoczesne sale lekcyjne, sale komputerowe i salę gimnastyczną. Posiadamy pracownie przedmiotowe, bibliotekę z czytelnią oraz salę do zajęć rekreacyjnych. W minionym roku utworzyliśmy miejsce zabaw dla dzieci w ramach środków pozyskanych z Programu Radosna Szkoła.

4 Rok szkolny 2009/2010 w naszej placówce Oddziały przedszkolne 50 wychowanków Publiczna Szkoła Podstawowa 182 uczniów w 8 oddziałach klasowych Publiczne Gimnazjum 96 uczniów w 5 oddziałach klasowych Od kwietnia 2010 roku działa w naszej szkole Klub Malucha pod patronatem CKiB Gminy Dębica 25 wychowanków

5 Kadra Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, które co roku poszerzają i uzupełniają na różnych formach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele dążą do uzyskania wyższych stopni awansu zawodowego. Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2009 / 2010 przedstawiał się następująco : dyplomowani: 22 mianowani: 5 mianowani: 5 kontraktowi: 5 kontraktowi: 5 stażyści : - stażyści : - Liczba pracowników administracyjno – obsługowych wynosiła w etatach 5 i ¾ etatu, w tym ¾ sekretarka, 3 sprzątaczki, 1 konserwator, 1 strażnik szkolny.

6 Zadania oświatowe Edukacja Opieka i wychowanie Bezpieczeństwo Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, zapewnia realizację prawa dzieci i młodzieży do kształcenia, wychowania i opieki.

7

8 Działalność opiekuńczo – wychowawcza szkoły koncentrowała się na prowadzeniu działań profilaktycznych, na podejmowaniu inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole. Organizowano zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców nt. radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, przeprowadzono szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas młodszych i gimnazjum. Wysoko oceniamy współpracę z rodzicami, dzięki której udało się zorganizować szereg imprez, na bieżąco rozwiązywane są sytuacje trudne i konfliktowe. Uczniowie i rodzice objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną i pomocą materialną.

9 W ramach realizacji tego zadania: opracowano program rozwoju dla 2 uczniów szczególnie uzdolnionych i pozyskano stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego, Udzielono dzieciom i rodzicom różnorodnych form poradnictwa, konsultacji, pomocy w radzeniu sobie z trudnościami w środowisku rodzinnym, organizowano zajęcia dla uczniów z wadami wymowy oraz ze szczególnymi trudnościami w nauce i zachowaniu, Udzielano uczniom i ich rodzicom indywidualnych porad i pomocy w dokonywaniu wyboru szkoły. Organizowano zajęcia dla uczniów podczas ferii zimowych i letnich współpracując ze Stowarzyszeniem Studenckim Projektor i Klauza zorganizowano wyjazdy na zielone szkoły do Rymanowa Zdroju i Zakopanego Uczestniczono w realizacji zadań w ramach działalności Rodziny Szkół Jana Pawła II.

10 Wdrożono w szkole program Owoce w szkole oraz Szklanka mleka, Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Brzeźnica – Milenium 2007 Realizowaliśmy wspólnie dwa projekty mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, Zorganizowano zajęcia świetlicowe dla dzieci wymagających takiej formy opieki,

11 Przeprowadzono warsztaty dla rodziców nt. bezpiecznego korzystania z Internetu, Zorganizowano pokazy zdrowej żywności dla dzieci i rodziców Przeprowadzono szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla poszczególnych grup wiekowych uczniów z wykorzystaniem pomocy, które szkoła otrzymała w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Organizowano zajęcia pozalekcyjne, sportowe, dzięki współpracy z klubami sportowymi odbywały się zajęcia z zapasów oraz z karate Nasi uczniowie wyjeżdżali na basen i lodowisko – za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym otrzymaliśmy darmowe karnety Prowadzono zajęcia z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych Stworzono warunki do doskonalenia umiejętności posługiwania się językami obcymi ( angielski, niemiecki, rosyjski ) Dzieci upośledzone w stopniu lekkim zostały objęte różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej

12 Stworzono uczniom warunki do doskonalenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe. Komputery znajdują się także w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Zapewniono dzieciom i młodzieży warunki do rozwoju uzdolnień naukowych, artystycznych i sportowych. Szkoła stworzyła bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności: kółko matematyczne, fizyczne, informatyczne, plastyczne, muzyczne, sportowe i językowe. Dla uczniów mających problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności zorganizowano zajęcia wyrównawcze. W ramach realizacji zadań rozwoju uzdolnień uczniów organizowane były cykliczne zajęcia teatralne, wyjazdy na koncerty muzyczne, konkursy i olimpiady. Wdrożono Szkolny System Rozwijania Uzdolnień Uczniów dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum tworząc Szkolne Centrum Pomocy Uczniom Zdolnym Powołano Młodzieżową Radę Bezpieczeństwa, która wspiera działalność Szkolnego Koordynatora do spraw bezpieczeństwa

13 Jesteśmy organizatorem

14 Nasza placówka jest szkołą środowiskową, tutaj koncentruje się życie kulturalne naszych mieszkańców. Staramy się integrować do wspólnych działań i przedsięwzięć rodziców, samorząd lokalny, podmioty gospodarcze, organizacje środowiskowe. Z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 Listopada zorganizowaliśmy uroczystość środowiskową połączoną ze spotkaniem pokoleń w budynku szkoły. Szczególnie uroczyście przebiegało Święto Patrona szkoły oraz obchody rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II.

15 Zorganizowaliśmy wypoczynek zimowy i letni w miejscu zamieszkania i wyjazdowy. W tym m. in. zimowe ostatki na lodowisku, zimowisko w Miejscu Piastowym, 4 wycieczki jednodniowe podczas wakacji.

16 Zorganizowano zielone szkoły w Rymanowie Zdroju i w Zakopanem. Przeprowadzono II Turniej w unihokeja o Puchar Dyrektora Szkoły pomiędzy reprezentacjami naszej szkoły i szkół z miejscowości Gliny Małe, Gawłuszowice i Pustynia. Byliśmy organizatorami współzawodnictwa sportowego na szczeblu gminy i powiatu m. in. w szachach.

17 Solidaryzując się pokrzywdzonymi w czasie ostatniej powodzi zorganizowaliśmy zbiórkę środków finansowych, wody mineralnej, środków czystości, itp... Pozyskaliśmy z Banku Żywności żywność dla wzbogacenia organizacji dożywiania uczniów naszej szkoły. W roku szkolnym 2009/2010 zorganizowaliśmy szereg imprez wewnątrzszkolnych ujętych w Kalendarzu Szkolnym : Dzień Rodzica, Dzień Babci i Dziadka

18

19 Sprawdzian w szkole podstawowej

20 lata 2005 - 2010 Wynik szkoły Stanin szkoły 200529,035 200621,023 200726,805 200825,105 200920,904 201026,807

21 SPRAWDZIAN 2010 Wyniki Punkty% pkt. Klasa A28,465 Klasa B24,959 Szkoła26,862 Gmina25,152 Powiat26,557 Województwo26,858

22 Ocenianie wewnętrzne – rok szkolny 2009 / 2010 Liczba uczniów z średnią powyżej 4,75 31 Średnia ocen 4,22 Oceny ndst 0 Absolwenci szkoły podstawowej 35 uczniów Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało 100% uczniów

23 Egzamin gimnazjalny

24 Ocenianie wewnętrzne – rok szkolny 2009 / 2010 Liczba uczniów z średnią powyżej 4,75 18 Średnia ocen 4,03 Oceny ndst 0 Absolwenci gimnazjum 33 uczniów Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało 100% uczniów

25 Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników indywidualnych, środowiskowych i szkolnych. Duża ich część znajduje się poza możliwością skutecznej kontroli przez szkołę (np. środowisko rodzinne, wrodzony komponent zdolności). W związku z tym nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach fałszywymi sygnałami efektywności. Metoda EWD pozwala zmierzyć efektywność nauczania w danej szkole, uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby na wejściu. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność. Poniżej prezentujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej z uwzględnieniem średniego wyniku szkoły i staninu szkoły w okresie 2005 – 2010 oraz wykresy przedstawiające pozycję szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki wyliczone zostały na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 – 2009.

26 Część humanistyczna

27 2005 - 2010 RokŚredni wynik szkoły Stanin szkoły Wartość wskaźnika EWD Stanin szkoły dla EWD 200529,943-1,304 200630,3250,565 200730,4551,026 200832,7861,927 200929,1040,686 201027,804-0,674

28 WYKRESY 2005 -2010

29 Część humanistyczna – pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki wyliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 – 2009.

30 Część matematyczno - przyrodnicza

31 2005 - 2010 RokŚredni wynik szkoły Stanin szkoły Wartość wskaźnika EWD Stanin szkoły dla EWD 200526,4663,958 200623,3251,156 200725,5561,957 200830,4172,898 200925,0052,968 201025,0062,828

32 WYKRESY 2005 -2010

33 Część matematyczno - przyrodnicza – pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki wyliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 – 2009.

34 Część językowa – język angielski

35 Wyniki Punkty% pkt. Klasa A 27,355 Klasa B 24,249 Szkoła 25,852 Gmina 26,854 Powiat 29,860 Województwo 29,459

36 Wyniki konkursów i turniejów

37 Konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie W ostatnich latach szkolnych uczniowie nasi odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W roku szkolnym 2009 / 10 tytuły laureatów i finalistów zdobyli : Konkurs chemiczny – laureat Przemysław Słąba Konkurs fizyczny – laureat Przemysław Słąba Konkurs Papież Słowianin - laureaci: Martyna Wilska, Klaudia Bizoń, finaliści : Aneta Kalita Za osiągnięcia w ostatnich latach w konkursie fizycznym nasza szkoła została wyróżniona przez KO i w nagrodę dla naszych uczniów została przeprowadzona nietypowa lekcja fizyki w ramach Programu Odlotowa fizyka. Otrzymaliśmy także list gratulacyjny od Kuratora Oświaty oraz Pani Poseł Renaty Butrym – członka sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

38 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

39 Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli rozwijają swoje zainteresowania, a ich aktywność i włożony trud procentują w wymiernych efektach jakimi są liczne osiągnięcia w konkursach i turniejach na różnych szczeblach.

40 KONKURSORGANIZATORETAPOSIĄGNIĘCIA Ocal okruchy historii – młodzież buduje muzea KO RzeszówWojewódzki I miejsce kat.Solidarność i opozycja demokratyczna w latach 1970 – 1989. Armia Krajowa w powiecie dębickim Muzeum Regionalne w Dębicy Powiatowy I miejsce – klasyfikacja indywidualna SP I miejsce – klasyfikacja grupowa SP Gimnazjalista u progu kariery zawodowej Starosta powiatu dębickiegoPowiatowyIII miejsce Międzyszkolny konkurs fotograficzny fotoucz Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu Międzyszkolny I miejsce wyróżnienie Wybieram trzeźwośćZSZ nr 1 w DębicyMiędzyszkolny I miejsce w kat. praca multimedialna I miejsce w kat. praca literacka Wyróżnienie – praca plastyczna Konkurs matematyczno – geograficzny Metrem, żaglowcem na chmurze czyli geograficzno – matematyczne podróże II LO w DębicyPowiatowyI miejsce Konkurs plastyczny Porozmawiajmy o AIDS Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Wojewódzki Laureat 2 wyróżnienia Konkurs Projekt działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym Ko Rzeszów Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie WojewódzkiIII miejsce

41 cd. KONKURSORGANIZATORETAPOSIĄGNIĘCIA Gimnazjada informatycznaZS nr 4 w DębicyPowiatowyI miejsce Konkurs plastyczny Jan Paweł II – Papież Wolności Rodzina Szkół im. Jana Pawła II OgólnopolskiWyróżnienie Konkurs plastyczny i literacki PCK w rysunku i wierszu Zarząd Rejonowy PCK w Dębicy Powiatowy4 Wyróżnienia Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wójt Gminy DębicaGminnyII miejsce – kat. SP Konkurs Ochrona przyrody na Podkarpaciu Starosta Powiatu DębickiegoPowiatowyIII miejsce Konkurs Igrzysk Młodzieży szkolnej w unihokeju dziewcząt Powiatowy SZS w DębicyPowiatowyI miejsce

42 W roku szkolnym 2009/10 w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego na szczeblu powiatu zajęliśmy VII miejsce w klasyfikacji SP oraz VIII w klasyfikacji Gimnazjum. Szkoła nasza została wyróżniona podczas uroczystości podsumowania współzawodnictwa sportowego, a nasi uczniowie otrzymali puchary i nagrody oraz zaproszeni zostali do udziału w pokazie sportowym podczas tej uroczystości.

43 Pozyskane środki z EFS i z innych źródeł

44 Klikam – zajęcia komputerowe dla dorosłych Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy przygotował do realizacji projekt współfinansowany ze środków EFS PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Klikam – zajęcia komputerowe dla dorosłych. Przedsięwzięcie dotyczy priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wsparcie skierowane było do osób dorosłych z Brzeźnicy, będących w okresie aktywności zawodowej, pozostających bez pracy, lub pracujących doraźnie, na co dzień opiekujących się dziećmi. Uczestnikami, były osoby, które chciały podnieść swoje kompetencje i efektywnie spędzić swój czas w oderwaniu od codziennych obowiązków. Projekt objął 20 kobiet i mężczyzn, którzy w czasie 30 - godzinnego kursu poznali podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi komputera. Zajęcia trwały od marca do czerwca 2010 roku. Rodzice mogli liczyć na fachową opiekę nad ich dziećmi, w czasie trwania zajęć. Projekt przewidywał również zajęcia z psychologiem na temat zagrożeń w Internecie oraz godzenie życia rodzinnego z własnymi planami rozwoju. Koordynatorem projektu była Irena Nowak - nauczycielka Zespołu Szkół w Brzeźnicy. Projekt cieszył się zainteresowaniem, a pozyskane fundusze z pewnością przysłużyły się do spełnienia celów, którym miały służyć.

45 Inne źródła Pozyskano środki w ramach programu Radosna Szkoła na miejsce zabaw w szkole. Za otrzymane środki finansowe urządzono kącik zabaw dla najmłodszych uczniów, zakupiono nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

46 Inne źródła c.d W ramach działalności UKS – u pozyskano środki na realizację projektu Bezpiecznie i zdrowo – bo sportowo, dzięki którym zajęcia sportowe prowadzone w naszej szkole były atrakcyjniejsze. Pozyskane środki umożliwiły zorganizowanie rozgrywek i zawodów sportowych. Ze środków zgromadzonych przy pomocy Rady Rodziców zainicjowano działalność koła szachowego dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej.

47 PODSUMOWANIE … Efekty pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej uzyskane przez nasza placówkę w roku szkolnym 2009 / 10 to wynik wytężonej pracy nauczycieli i uczniów, dobrej współpracy z rodzicami, wsparciu organu prowadzącego szkołę, pomocy ze strony przyjaciół szkoły, współpracy z miejscowymi radnymi, samorządem lokalnym, firmami. Dzięki temu edukacja w naszej szkole jest skuteczna, przyjazna i nowoczesna.

48


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy Realizacja zada ń o ś wiatowych szko ł y w roku szkolnym 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google