Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy
Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2009/2010

2 ORGANIZACYJNO-PRAWNA
FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA Zespół tworzy: Oddział Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Od kwietnia 2010 roku działa w naszej szkole „Klub Malucha” pod patronatem CK i B Gminy Dębica.

3 Infrastruktura Zespołu Szkół w Brzeźnicy
Obecnie nasza szkoła posiada pełną i nowoczesną bazę lokalową, nowoczesne sale lekcyjne, sale komputerowe i salę gimnastyczną. Posiadamy pracownie przedmiotowe, bibliotekę z czytelnią oraz salę do zajęć rekreacyjnych. W minionym roku utworzyliśmy miejsce zabaw dla dzieci w ramach środków pozyskanych z Programu „Radosna Szkoła”.

4

5 Kadra mianowani: 5 kontraktowi: 5 stażyści : -
Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, które co roku poszerzają i uzupełniają na różnych formach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele dążą do uzyskania wyższych stopni awansu zawodowego. Stan zatrudnienia w roku szkolnym / przedstawiał się następująco: dyplomowani: mianowani: kontraktowi: stażyści : Liczba pracowników administracyjno – obsługowych wynosiła w etatach i ¾ etatu, w tym ¾ sekretarka, sprzątaczki, konserwator, strażnik szkolny.

6 Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, zapewnia realizację prawa dzieci i młodzieży do kształcenia, wychowania i opieki.

7 OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH
REALIZACJA ZADAŃ OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH ZA ROK SZKOLNY 2009/2010

8 Działalność opiekuńczo – wychowawcza szkoły koncentrowała się na prowadzeniu działań profilaktycznych, na podejmowaniu inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole. Organizowano zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców nt. radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, przeprowadzono szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas młodszych i gimnazjum. Wysoko oceniamy współpracę z rodzicami, dzięki której udało się zorganizować szereg imprez, na bieżąco rozwiązywane są sytuacje trudne i konfliktowe. Uczniowie i rodzice objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną i pomocą materialną.

9 W ramach realizacji tego zadania:
opracowano program rozwoju dla uczniów szczególnie uzdolnionych i pozyskano stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego, Udzielono dzieciom i rodzicom różnorodnych form poradnictwa, konsultacji, pomocy w radzeniu sobie z trudnościami w środowisku rodzinnym, organizowano zajęcia dla uczniów z wadami wymowy oraz ze szczególnymi trudnościami w nauce i zachowaniu, Udzielano uczniom i ich rodzicom indywidualnych porad i pomocy w dokonywaniu wyboru szkoły. Organizowano zajęcia dla uczniów podczas ferii zimowych i letnich współpracując ze Stowarzyszeniem Studenckim „ Projektor ” i „ Klauza ” zorganizowano wyjazdy na „zielone szkoły” do Rymanowa Zdroju i Zakopanego Uczestniczono w realizacji zadań w ramach działalności Rodziny Szkół Jana Pawła II.

10 Wdrożono w szkole program „ Owoce w szkole ” oraz „ Szklanka mleka ”,
Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem „ Brzeźnica – Milenium ” Realizowaliśmy wspólnie dwa projekty mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, Zorganizowano zajęcia świetlicowe dla dzieci wymagających takiej formy opieki,

11 Przeprowadzono warsztaty dla rodziców nt
Przeprowadzono warsztaty dla rodziców nt. bezpiecznego korzystania z Internetu, Zorganizowano pokazy zdrowej żywności dla dzieci i rodziców Przeprowadzono szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla poszczególnych grup wiekowych uczniów z wykorzystaniem pomocy, które szkoła otrzymała w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Organizowano zajęcia pozalekcyjne, sportowe, dzięki współpracy z klubami sportowymi odbywały się zajęcia z zapasów oraz z karate Nasi uczniowie wyjeżdżali na basen i lodowisko – za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym otrzymaliśmy darmowe karnety Prowadzono zajęcia z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych Stworzono warunki do doskonalenia umiejętności posługiwania się językami obcymi ( angielski , niemiecki , rosyjski ) Dzieci upośledzone w stopniu lekkim zostały objęte różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej

12 Stworzono uczniom warunki do doskonalenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe. Komputery znajdują się także w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Zapewniono dzieciom i młodzieży warunki do rozwoju uzdolnień naukowych, artystycznych i sportowych. Szkoła stworzyła bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności: kółko matematyczne, fizyczne, informatyczne, plastyczne, muzyczne, sportowe i językowe. Dla uczniów mających problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności zorganizowano zajęcia wyrównawcze. W ramach realizacji zadań rozwoju uzdolnień uczniów organizowane były cykliczne zajęcia teatralne, wyjazdy na koncerty muzyczne, konkursy i olimpiady. Wdrożono Szkolny System Rozwijania Uzdolnień Uczniów dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum tworząc Szkolne Centrum Pomocy Uczniom Zdolnym Powołano Młodzieżową Radę Bezpieczeństwa , która wspiera działalność Szkolnego Koordynatora do spraw bezpieczeństwa

13 Jesteśmy organizatorem

14 Nasza placówka jest szkołą środowiskową, tutaj koncentruje się życie kulturalne naszych mieszkańców. Staramy się integrować do wspólnych działań i przedsięwzięć rodziców, samorząd lokalny, podmioty gospodarcze, organizacje środowiskowe. Z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości Listopada zorganizowaliśmy uroczystość środowiskową połączoną ze spotkaniem pokoleń w budynku szkoły. Szczególnie uroczyście przebiegało Święto Patrona szkoły oraz obchody rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II.

15 Zorganizowaliśmy wypoczynek zimowy i letni w miejscu zamieszkania i wyjazdowy. W tym m. in. zimowe ostatki na lodowisku, zimowisko w Miejscu Piastowym , wycieczki jednodniowe podczas wakacji.

16 Zorganizowano „ zielone szkoły ” w Rymanowie Zdroju i w Zakopanem.
Przeprowadzono II Turniej w unihokeja o Puchar Dyrektora Szkoły pomiędzy reprezentacjami naszej szkoły i szkół z miejscowości Gliny Małe , Gawłuszowice i Pustynia. Byliśmy organizatorami współzawodnictwa sportowego na szczeblu gminy i powiatu m. in. w szachach.

17 Solidaryzując się pokrzywdzonymi w czasie ostatniej powodzi zorganizowaliśmy zbiórkę środków finansowych , wody mineralnej , środków czystości , itp. .. Pozyskaliśmy z Banku Żywności żywność dla wzbogacenia organizacji dożywiania uczniów naszej szkoły . W roku szkolnym 2009/2010 zorganizowaliśmy szereg imprez wewnątrzszkolnych ujętych w Kalendarzu Szkolnym : Dzień Rodzica , Dzień Babci i Dziadka

18 EFEKTY KSZTAŁCENIA wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych

19 Sprawdzian w szkole podstawowej

20 lata 2005 - 2010 Wynik szkoły Stanin szkoły 2005 29,03 5 2006 21,02 3
2007 26,80 2008 25,10 2009 20,90 4 2010 7

21 SPRAWDZIAN 2010 Wyniki Punkty % pkt. Klasa A 28,4 65 Klasa B 24,9 59
Szkoła 26,8 62 Gmina 25,1 52 Powiat 26,5 57 Województwo 58

22 Ocenianie wewnętrzne – rok szkolny 2009 / 2010
Liczba uczniów z średnią powyżej 4, Średnia ocen ,22 Oceny ndst Absolwenci szkoły podstawowej uczniów Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało % uczniów

23 Egzamin gimnazjalny

24 Ocenianie wewnętrzne – rok szkolny 2009 / 2010
Liczba uczniów z średnią powyżej 4, Średnia ocen ,03 Oceny ndst Absolwenci gimnazjum uczniów Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało % uczniów

25 Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników indywidualnych, środowiskowych i szkolnych. Duża ich część znajduje się poza możliwością skutecznej kontroli przez szkołę (np. środowisko rodzinne, wrodzony komponent zdolności). W związku z tym nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach fałszywymi sygnałami efektywności. Metoda EWD pozwala zmierzyć efektywność nauczania w danej szkole, uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby „na wejściu”. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania , wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność. Poniżej prezentujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej z uwzględnieniem średniego wyniku szkoły i staninu szkoły w okresie 2005 – 2010 oraz wykresy przedstawiające pozycję szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki wyliczone zostały na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat –

26 Część humanistyczna

27 Rok Średni wynik szkoły Stanin szkoły Wartość wskaźnika EWD Stanin szkoły dla EWD 2005 29,94 3 -1,30 4 2006 30,32 5 0,56 2007 30,45 1,02 6 2008 32,78 1,92 7 2009 29,10 0,68 2010 27,80 -0,67

28 WYKRESY

29 Część humanistyczna – pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki wyliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 – 2009.

30 Część matematyczno - przyrodnicza

31 2005 - 2010 Rok Średni wynik szkoły Stanin szkoły
Wartość wskaźnika EWD Stanin szkoły dla EWD 2005 26,46 6 3,95 8 2006 23,32 5 1,15 2007 25,55 1,95 7 2008 30,41 2,89 2009 25,00 2,96 2010 2,82

32 WYKRESY

33 Część matematyczno - przyrodnicza – pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki wyliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 – 2009.

34 Część językowa – język angielski

35 Wyniki Punkty % pkt. Klasa A 27,3 55 Klasa B 24,2 49 Szkoła 25,8 52 Gmina 26,8 54 Powiat 29,8 60 Województwo 29,4 59

36 Wyniki konkursów i turniejów

37 Konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
W ostatnich latach szkolnych uczniowie nasi odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W roku szkolnym / 10 tytuły laureatów i finalistów zdobyli : Konkurs chemiczny – laureat Przemysław Słąba Konkurs fizyczny – laureat Przemysław Słąba Konkurs „ Papież Słowianin ” laureaci: Martyna Wilska , Klaudia Bizoń , finaliści : Aneta Kalita Za osiągnięcia w ostatnich latach w konkursie fizycznym nasza szkoła została wyróżniona przez KO i w nagrodę dla naszych uczniów została przeprowadzona nietypowa lekcja fizyki w ramach Programu „ Odlotowa fizyka ” . Otrzymaliśmy także list gratulacyjny od Kuratora Oświaty oraz Pani Poseł Renaty Butrym – członka sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

38 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

39 Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli rozwijają swoje zainteresowania, a ich aktywność i włożony trud procentują w wymiernych efektach jakimi są liczne osiągnięcia w konkursach i turniejach na różnych szczeblach.

40 KONKURS ORGANIZATOR ETAP OSIĄGNIĘCIA
„Ocal okruchy historii – młodzież buduje muzea” KO Rzeszów Wojewódzki I miejsce kat.„Solidarność” i opozycja demokratyczna w latach 1970 – 1989. Armia Krajowa w powiecie dębickim Muzeum Regionalne w Dębicy Powiatowy I miejsce – klasyfikacja indywidualna SP I miejsce – klasyfikacja grupowa SP Gimnazjalista u progu kariery zawodowej Starosta powiatu dębickiego III miejsce Międzyszkolny konkurs fotograficzny „fotoucz” Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu Międzyszkolny I miejsce wyróżnienie „Wybieram trzeźwość” ZSZ nr 1 w Dębicy I miejsce w kat. praca multimedialna I miejsce w kat. praca literacka Wyróżnienie – praca plastyczna Konkurs matematyczno – geograficzny „Metrem, żaglowcem na chmurze czyli geograficzno – matematyczne podróże” II LO w Dębicy Konkurs plastyczny „Porozmawiajmy o AIDS” Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Laureat 2 wyróżnienia Konkurs „Projekt działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym” Ko Rzeszów Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

41 cd. KONKURS ORGANIZATOR ETAP OSIĄGNIĘCIA „Gimnazjada informatyczna”
ZS nr 4 w Dębicy Powiatowy I miejsce Konkurs plastyczny „Jan Paweł II – Papież Wolności” Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Ogólnopolski Wyróżnienie Konkurs plastyczny i literacki „PCK w rysunku i wierszu” Zarząd Rejonowy PCK w Dębicy 4 Wyróżnienia Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wójt Gminy Dębica Gminny II miejsce – kat. SP Konkurs „Ochrona przyrody na Podkarpaciu” Starosta Powiatu Dębickiego III miejsce Konkurs Igrzysk Młodzieży szkolnej w unihokeju dziewcząt Powiatowy SZS w Dębicy

42 W roku szkolnym 2009/10 w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego na szczeblu powiatu zajęliśmy VII miejsce w klasyfikacji SP oraz VIII w klasyfikacji Gimnazjum. Szkoła nasza została wyróżniona podczas uroczystości podsumowania współzawodnictwa sportowego, a nasi uczniowie otrzymali puchary i nagrody oraz zaproszeni zostali do udziału w pokazie sportowym podczas tej uroczystości.

43 Pozyskane środki z EFS i z innych źródeł

44 „Klikam – zajęcia komputerowe dla dorosłych”
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy przygotował do realizacji projekt współfinansowany ze środków EFS PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. „Klikam – zajęcia komputerowe dla dorosłych ”. Przedsięwzięcie dotyczy priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie „ Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ”. Wsparcie skierowane było do osób dorosłych z Brzeźnicy, będących w okresie aktywności zawodowej, pozostających bez pracy, lub pracujących doraźnie , na co dzień opiekujących się dziećmi. Uczestnikami, były osoby, które chciały podnieść swoje kompetencje i efektywnie spędzić swój czas w oderwaniu od codziennych obowiązków Projekt objął kobiet i mężczyzn , którzy w czasie godzinnego kursu poznali podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi komputera. Zajęcia trwały od marca do czerwca roku. Rodzice mogli liczyć na fachową opiekę nad ich dziećmi , w czasie trwania zajęć. Projekt przewidywał również zajęcia z psychologiem na temat zagrożeń w Internecie oraz godzenie życia rodzinnego z własnymi planami rozwoju. Koordynatorem projektu była Irena Nowak - nauczycielka Zespołu Szkół w Brzeźnicy . Projekt cieszył się zainteresowaniem , a pozyskane fundusze z pewnością przysłużyły się do spełnienia celów, którym miały służyć.

45 Inne źródła Pozyskano środki w ramach programu Radosna Szkoła na miejsce zabaw w szkole. Za otrzymane środki finansowe urządzono kącik zabaw dla najmłodszych uczniów, zakupiono nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

46 Inne źródła c.d W ramach działalności UKS – u pozyskano środki na realizację projektu „ Bezpiecznie i zdrowo – bo sportowo”, dzięki którym zajęcia sportowe prowadzone w naszej szkole były atrakcyjniejsze. Pozyskane środki umożliwiły zorganizowanie rozgrywek i zawodów sportowych. Ze środków zgromadzonych przy pomocy Rady Rodziców zainicjowano działalność koła szachowego dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej.

47 PODSUMOWANIE … Efekty pracy dydaktycznej , opiekuńczej i wychowawczej uzyskane przez nasza placówkę w roku szkolnym / 10 to wynik wytężonej pracy nauczycieli i uczniów, dobrej współpracy z rodzicami, wsparciu organu prowadzącego szkołę , pomocy ze strony „przyjaciół” szkoły, współpracy z miejscowymi radnymi , samorządem lokalnym, firmami. Dzięki temu edukacja w naszej szkole jest skuteczna, przyjazna i nowoczesna.

48 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google