Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Stasiówce Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Stasiówce Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Stasiówce Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2010/2011

2 Forma organizacyjno-prawna Zespołu Szkół w Stasiówce Zespół tworzy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Stasiówce z oddziałem przedszkolnym Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Monte Cassino w Stasiówce

3 Infrastruktura Zespołu Szkół w Stasiówce Odnowiony budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną stwarza uczniom doskonałe warunki nauki. Szkoła posiada 11 pomieszczeń do nauki wraz z pracownią komputerową. W szkole funkcjonuje wyposażona w ICIM połączona biblioteka szkolna i wiejska. Sala gimnastyczna wraz z boiskami szkolnymi wyposażonymi w piłkochwyty umożliwia realizację zadań sportowo-rekreacyjnych. Stołówka szkolna zapewnia wyżywienia uczniom szkoły a także umożliwia wyżywienie uczestników kolonii organizowanych w ramach wymiany młodzieży. Szkoła ma także dobre zaplecze sanitarno – higieniczne a także 20 łóżek. Posiadamy 30 rowerów służących rozwojowi turystyki i rekreacji. W realizacji zadań wychowawczo-zdrowotnych wykorzystujemy gabinety profilaktyki i pedagoga szkolnego. Swoje zbiory wzbogaca stale sala historyczno-regionalna.

4 Biblioteka szkolna i wiejska wyposażona w ICIM Pracownia komputerowaKlasopracownia nauczania zintegrowanego

5 Sala gimnastycznaKącik przyrodniczy Kącik patronaPlac zabaw

6 Liczba uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2010/2011 Oddział Przedszkolny – 23 wychowanków Publiczna Szkoła Podstawowa – 95 uczniów Publiczne Gimnazjum – 64 uczniów

7 Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły Liczba nauczycieli Ogółem: Pełnozatrudni onych: Niepełnozatrudnionych: 24915 w tym uzupełniających etat 3 Status zawodowystażyścikontraktowimianowanidyplomowani liczba nauczycieli1 6 512 Kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów dwa przedmioty więcej liczba nauczycieli113 Liczba nauczycieli uzupełniających kwalifikacje1 Liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje 0 Poziom wykształceniamgr z ppmgrwyższe zaw.licencjatSNkol. jęz.inne liczba nauczycieli22020000

8 Efekty kształcenia 1.Wyniki oceniania wewnętrznego 2.Wyniki egzaminów zewnętrznych 3.Sprawdzian klas VI szkoły podstawowej 4.Egzamin gimnazjalny z części humanistycznej 5.Egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej 6.Egzamin gimnazjalny z części języka obcego nowożytnego – języka angielskiego 7.Wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 8.Wyniki konkursów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim 9.Wyniki konkursów na szczeblu gminnym 10.Wyniki olimpiad

9 Wyniki oceniania wewnętrznego – Szkoła Podstawowa Liczba uczniów z średnią powyżej 4,75 – 16 Średnia ocen uczniów klas IV-VI – 3,97 Oceny ndst - 0 Absolwenci szkoły podstawowej – 20 uczniów Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało - 75 uczniów

10 Wyniki oceniania zewnętrznego sprawdzian 2011 Wyniki Punkty% punktów Klasa A23,7059 % Klasa B Szkoła23,7059 % Gmina24,7062 % Powiat26,4066 % Województwo25,8064 %

11 Działania w ramach nadzoru pedagogicznego 1. W celu wzmocnienia odpowiedzialności nauczycieli za wyniki sprawdzianu i egzaminu przyjęcie w arkuszu organizacji szkoły zasady że nauczyciel języka polskiego i matematyki kontynuuje pracę z danym zespołem klasowym na II i III etapie edukacyjnym. 2.Uczestnictwo szkoły w badaniu umiejętności trzecioklasistów przygotowanej przez Operon i CKE. 3.Zobowiązanie nauczycieli do uczestnictwa w doskonaleniu zwłaszcza w stosowaniu aktywizujących metod nauczania. 4.Organizacja dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć z klasą VI przygotowujących do sprawdzianu. 5.Analiza statystyczna i merytoryczna wyników sprawdzianu w zespołach samokształceniowych i na konferencjach Rady Pedagogicznej. 6.Większe wykorzystanie zasobów Internetu i programów komputerowych w przygotowaniu uczniów do sprawdzianu. 7.Przedstawianie wyników sprawdzianów próbnych rodzicom i zachęcanie ich do większego motywowania swoich dzieci. 8.Analiza przedmiotowa wyników sprawdzianu i uzależnianie wysokości dodatku motywacyjnego od rezultatów pracy nauczyciela.

12 Wyniki sprawdzianu w latach 2006-2011 Publiczna Szkoła Podstawowa w Stasiówce

13 Wyniki oceniania wewnętrznego – Publiczne Gimnazjum w Stasiówce Liczba uczniów z średnią powyżej 4,75 – 15 Średnia ocen – 3,63 Oceny ndst - 0 Absolwenci gimnazjum - 21 Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało - 43

14 Wyniki oceniania zewnętrznego – egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 2011 Publiczne Gimnazjum w Stasiówce Wyniki Punkty% punktów Klasa A20,8042 % Klasa B% Szkoła20,8042 % Gmina26,7053 % Powiat27,3055 % Województwo27,0054 %

15 Wyniki EWD Publiczne Gimnazjum w Stasiówce RokLiczba uczniów EWD GHEWD /staninEWD GMPEWD /stanin 2006233,9894,878 2007182,3372,938 200822-5,7414,148 200913-0,0222,087 2010232,0051,146 201120-3,222,17

16 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w skali staninowej w Publicznym Gimnazjum w Stasiówce w latach 2005-2011

17 Wartość wskaźnika EWD część humanistyczna 2005-2011 Publiczne Gimnazjum w Stasiówce

18 Stanin dla EWD - część humanistyczna Publiczne Gimnazjum w Stasiówce

19 Część humanistyczna Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 55. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 56. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2007-2009. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 51. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2006-2008. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 60.

20 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza 2011 Wyniki Punkty% punktów Klasa A23,9048 % Klasa B% Szkoła23,9048 % Gmina24,5049 % Powiat24,3049 % Województwo24,4049%

21 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej w skali staninowej w Publicznym Gimnazjum w Stasiówce w latach 2005-2011

22 Wartość wskaźnika EWD część matematyczno-przyrodnicza 2005-2011 Publiczne Gimnazjum w Stasiówce

23 Stanin dla EWD - część matematyczno – przyrodnicza Publiczne Gimnazjum w Stasiówce

24 Cześć matematyczno-przyrodnicza Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 55. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 56. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2007-2009. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 51. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2006-2008. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 60.

25 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część – język angielski 2011 Wyniki Punkty% punktów Klasa A17,6035 % Klasa B% Szkoła17,6035 % Gmina26,20 52 % Powiat27,9056 % Województwo27,9056 %

26 1. W celu wzmocnienia odpowiedzialności nauczycieli za wyniki sprawdzianu i egzaminu przyjęcie w arkuszu organizacji szkoły zasady że nauczyciel języka polskiego i matematyki kontynuuje pracę z danym zespołem klasowym na II i III etapie edukacyjnym. 2.Uczestnictwo klasy III gimnazjum w egzaminach próbnych organizowanych przez OKE, Operon, 2 razy WSiP. 3.Zobowiązanie nauczycieli do uczestnictwa w doskonaleniu zwłaszcza w stosowaniu aktywizujących metod nauczania. 4.Organizacja dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć z klasą III przygotowujących do egzaminu. 5.Analiza statystyczna i merytoryczna wyników egzaminów próbnych w zespołach samokształceniowych i na konferencjach Rady Pedagogicznej. 6.Większe wykorzystanie zasobów Internetu i programów komputerowych w przygotowaniu uczniów do egzaminu. 7.Motywowanie uczniów i rodziców do samodzielnych działań w przygotowaniu do egzaminu. 8.Analiza przedmiotowa wyników egzaminu i uzależnianie wysokości dodatku motywacyjnego od rezultatów pracy nauczyciela. 9.Motywowanie uczniów i rodziców do wyboru szkół średnich stawiających wyższe wymagania rekrutacyjne. Działania w ramach nadzoru pedagogicznego

27 Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Program Owoce w szkole Program Szklanka mleka Program Wyprawka szkolna Pomoc stypendialna dla uczniów Akcje charytatywne: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pola Nadziei, pomoc uczniowi poszkodowanemu w wypadku. Programy profilaktyczne: Bezpieczna Szkoła, Trzymaj Formę

28 Jesteśmy organizatorami Opłatek dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Opłatek dla seniorów. Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Święto Patrona Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Monte Cassino w Stasiówce. Środowiskowy piknik ekologiczny – Ekogmina Dębica. Wakacyjna wymiana młodzieży z Gminą Płaska. Wytwarzanie i dowóz posiłków dla uczniów sześciu szkół Gminy Dębica. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraz z ZS w Stobiernej. Rozgrywki Gminnej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej. Środowiskowy Turniej Piłki Nożnej Halowej dla młodzieży.

29 Wakacyjna wymiana młodzieży z Gminą Płaska Po raz trzeci uczniowie ze Stasiówki, Głobikowej i Zawady wypoczywali w Płaskiej. Ponad tygodniowy wyjazd pozwolił poznać piękno Suwalszczyzny, a szczególne wrażenia pozostawiła wycieczka do Wilna. Integracji młodzieży z obu gmin sprzyjają zimowe rewizyty w naszej szkole uczniów z Płaskiej.

30 Wyniki konkursów i turniejów Konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Uczestnicy: Konkurs humanistyczny – 8 uczniów Konkurs matematyczno-przyrodniczy – 7 uczniów Konkurs polonistyczny – 8 uczniów Konkurs matematyczny – 5 uczniów Konkurs biologiczny – 5 uczniów Konkurs języka angielskiego – 6 uczniów Konkurs historyczny 6 uczniów Konkurs chemiczny – 3 uczniów

31 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim Sport Indywidualne biegi przełajowe SP – I m gmina – III m powiat - finał wojewódzki SP - Im gmina – II m powiat – 21 finał wojewódzki Mini piłka ręczna: PG - chłopcy Im gmina - finaliści powiat Tenis stołowy PG dziewczęta - finał powiatowy PG chłopcy – finał powiatowy Przyroda Plastyczne Ekoplaneta - Wyróżnienie Mój las wyróżnienie Ochrona przyrody na podkarpaciu - wyróżnienie Wyróżnienie - Młodzież o AIDS Wyróżnienie - Honorowe dawstwo krwi w rysunku i wierszu Wyróżnienie - Młodzież tworzy muzea

32 Pozyskane środki z EFS i innych źródeł 1.Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. 2.Plac zabaw – Radosna Szkoła. 3.Miejsce zabaw – Radosna Szkoła. 4.Wakacyjny program profilaktyczny finansowany ze środków gminy.

33 Dziękuję za uwagę Andrzej Dziadosz


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Stasiówce Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google