Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej www.stobierna.edu.pl

2 Publiczna Szko ł a Podstawowa Publiczne Gimnazjum Klasa O- 22 uczniów Klasa I - 11 uczniów Klasa II – 8 uczniów Klasa III – 21 uczniów Klasa IV – 14 uczniów Klasa V – 16 uczniów Klasa VI – 17 uczniów Łą cznie = 109 uczniów Klasa I – 12 uczniów Klasa II – 20 uczniów Klasa III – 21 uczniów Łą cznie = 53 uczniów Łą cznie = 53 uczniów I. UCZNIOWIE ZESPO Ł U W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Łą czna liczba uczniów Zespo ł u Szkó ł = 162

3 STOPIE Ń AWANSU ZAWODOWEGO 11 nauczycieli dyplomowanych 11 nauczycieli dyplomowanych 3 nauczycieli mianowanych 3 nauczycieli mianowanych 3 nauczycieli kontraktowych 3 nauczycieli kontraktowych NAUCZYCIELE ZESPO Ł U W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

4 Baza szko ł y Sale lekcyjne 10 w tym pracownia komputerowa na 20 stanowisk Sto ł ówka + Ś wietlica 1 Biblioteka 1 Gabinet pedagoga 1 Sala gimnastyczna Boisko trawiaste II. BAZA SZKO Ł Y

5 III. WYNIKI SPRAWDZIANU W LATACH 2005 - 2011 SZKO Ł A PODSTAWOWA W STOBIERNEJ SZKO Ł A PODSTAWOWA W STOBIERNEJ Rok Ś redni wynik szko ł y Stanin szko ł y 200529,355 200617,923 200726,105 200827,006 200923,006 201026,707 201126,006

6 WYNIKI SPRAWDZIANU W LATACH 2005 - 2011

7 IV. WYNIKI SPRAWDZIANU 2011 Szko ł a 26.00 pkt Gmina 24,70 pkt Powiat 26,40 pkt Województwo 25,80 pk t Kraj 25,20 pkt

8 WYNIKI SPRAWDZIANU 2011

9 Ś redni wynik szko ł y w punktach za lata 2002-2011 26, 57 pkt Ś redni wynik szko ł y w skali staninowej za lata 2002-2011 6 – wy ż ej ś redni

10 V. WYNIKI Z EGZAMINU W LATACH 2005 - 2011 PUBLICZNE GIMNAZJUM W STOBIERNEJ Rok Ś redni wynik szko ł y Cz ęść humanistyczna GH Cz ęść matem-pr z yrod GMP Stanin szko ł y 200552,5 30,222,3 GH- 3 GMP- 4 200674,3 41,4 32,9 32,9 GH – 9 GMP- 8 200761,8 35,826,0 GH – 7 GMP- 6 200861,1 34,226,9 GH – 7 GMP- 5 200956,5 33,023,5 GH- 6 GMP-4 201059,3 33,326 GH- 7 GMP-7 2011 60,0 31,628,4 GH – 8 GMP- 8

11 WYNIKI EGZAMINU 2005 - 2011

12

13 VI. WYNIKI EWD W LATACH 2005 - 2010 PUBLICZNE GIMNAZJUM W STOBIERNEJ Rok EWD GH E WD / STANIN GH EWD GMP EWD / STANIN GMP 2005-1,96 3 -0,44 5 20066,05 9 -3,841 20075,17 9 2,43 7 20084,72 9 0,31 0,315 20097,08 9 4,489 20103,77 9 3,338

14 WYNIKI EWD W LATACH 2005 - 2010

15 VI I. WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 Cz ęść humanistyczna Cz ęść matemat- przyrodn Cz ęść J. angielski Szko ł a 31,628,4 26,926,926,926,9 Gmina26,724,526,2 Powiat27,324,327,9 Województwo27,024,427,9

16 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011

17 IX. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej z lat 2006- 2011 Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 53. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 50. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2007-2009. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 50.

18 X. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej z lat 2006-2011 Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 53. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 50. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2007-2009. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 50. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2006-2008. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 50.

19 Wykresy przedstawiające pozycję szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej w latach 2008 – 2010 wykazują, że nasza szkoła jest szkołą sukcesu i szkołą wspierającą, czyli szkołą o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.

20 Baza szko ł y Nadzór pedagogiczny obejmował: Monitoring i analizę dokumentacji szkolnej tj. dzienniki lekcyjne i kół zainteresowań, prawidłowość prowadzenia dokumentacji zespołów statutowych, wychowawców klas. Nauczyciele na bieżąco zapoznali się z zarządzeniami, zaleceniami i uwagami dyrektora oraz dokonywali samooceny swojej pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej. Obserwacja lekcji ( 20 zajęć), uroczystości szkolnych i innych zajęć opiekuńczo- wychowawczych sprzyjała udoskonalaniu warsztatu pracy nauczyciela, a ich ewaluacja była wskazówką do dalszej pracy. Badanie efektów kształcenia miało na celu podnoszenie efektów nauczania. W obrębie tego priorytetu przeprowadzono i przeanalizowano w 2010/2011 : 28 badań osiągnięć edukacyjnych 20 diagnoz uczniów Przeprowadzono w roku szkolnym 2010/2011 – 3 próbne egzaminy gimnazjalne w klasie III gimnazjum (cz hum, cz mat –przyr) 4 próbne egzaminy gimnazjalne z języka angielskiego w kl III PG 3 próbne sprawdziany w klasie VI szkoły podstawowej. Celem ich było sprawdzenie przygotowania uczniów do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego oraz przećwiczenie procedur organizacyjnych. PODJ Ę TE DZIA Ł ANIA W RAMACH NADZORU PEDAGOGICZNEGO

21 WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W wyniku analizy porównawczej sprawdzianu klas VI PSP i egzaminu gimnazjalnego klasy III PG nasuwają się następujące wnioski: w ramach przygotowania uczniów do sprawdzianu i egzaminu ko ń cowego przeprowadzono w szkole liczne testy, badania osi ą gni ęć edukacyjnych, diagnozy, których analiza dostarczy ł a nauczycielom wielu cennych wskazówek wykorzystywanych w procesie dydaktycznym, zwracaj ą c szczególn ą uwag ę na potencja ł poszczególnych dzieci oraz zapozna ł y RP z sugestiami, w jaki sposób go wykorzystywa ć, wspó ł praca nauczycieli w zespo ł ach przedmiotowych (humanistycznym, matematyczno- przyrodniczym, wychowawczym,promocji szko ł y, edukacji wczesnoszkolnej) mia ł a du ż y wp ł yw na osi ą gane wyniki, system motywowania nauczycieli i uczniów do pracy ( nagrody wójta, dyrektora, dyplomy gratulacyjne, zró ż nicowane dodatki motywacyjne, pochwa ł y, rozmowy indywidualne oraz na forum rady pedagogicznej i szko ł y) wp ł ywa ł y pozytywnie na atmosfer ę panuj ą c ą w szkole a to mia ł o pozytywny wp ł yw na proces nauczania i uczenia si ę przez uczniów.

22 XII. SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 GMINA- 14 sukcesów Konkurs multimedialny " ż ycie i twórczo ść Fryderyka - kompozytora, romantyka, podró ż nika- III miejsce w kategorii szkó ł gimnazjalnych– uczniowie z klasy III PG, Konkurs plastyczny Fryderyk Chopin w oczach dziecka – III m Konkurs na Szopk ę Bo ż onarodzeniow ą - I miejsce w gminie Konkurs Poezji Religijnej- III miejsce w kategorii gimnazjum III Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II- I miejsce Konkurs czytelniczy W krainie wierszy Jana Brzechwy- III miejsce Konkurs ekologiczny Przyroda wspólnym domem- I miejsce i II miejsce Turnieju Wiedzy Po ż arniczej: M ł odzie ż Zapobiega Po ż arom- I miejsce w gminie Konkurs czytelniczy Po to przecie ż jestem ż eby ś mnie wzi ął w d ł onie i czyta ł - I miejsce Konkurs matematyczny PROCENTY W BANKU I NA CO DZIE Ń - II miejsce Konkurs recytatorski "Wiara, nadzieja, przyja źń, mi ł o ść..." I miejsce i III miejsce Ogólnopolski konkurs plastyczny Powód ź, po ż ar, dniem czy noc ą – stra ż przychodzi ci z pomoc ą - wyró ż nienia

23 POWIAT- 8 sukcesów IV miejsce, I miejsce w kategorii szkó ł podstawowych w konkursie plastycznym Ś w. Brat Albert – ż ycie i idee II miejsce w VII edycji Konkursu Ekologicznego organizowanego przez I LO w D ę bicy wyró ż nienie (w kategorii gimnazjum) w konkursie fotograficznym pod has ł em: Staro ść niejedno ma imi ę wyró ż nienie w konkursie ekologicznym "Ochrona przyrody na Podkarpaciu - racjonalne gospodarowanie przestrzeni ą przyrodnicz ą, rolno- ś rodowiskow ą i architektur ą krajobrazu" w konkursie ekologiczny "Niech bije zielone serce Ziemi- w te ś cie wiedzy przyrodniczo – ekologicznej - II miejsce, Plakat Chronione zwierz ę lub Chroniona ro ś lina- III miejsce Konkurs ekologiczny "Ochrona przyrody na Podkarpaciu- IV miejsce

24 WOJEWÓDZTWO-8 sukcesów WOJEWÓDZTWO- 8 sukcesów VII i XVI miejsce w Konkursie patriotycznym pt. Archipelag Gu ł ag Wojewódzki fina ł konkursu piosenki przyrodniczo-ekologicznej- III miejsce i V miejsce Wojewódzki Fina ł Ogólnopolskiej Olimpiady My ś li Jana Paw ł a II- trzy finalistki POLSKA – 7 sukcesów Olimpiada przedmiotowa z chemii Olimpus - I miejsce, IV miejsce, VI miejsce Olimpiada przedmiotowa z chemii Olimpus - I miejsce, IV miejsce, VI miejsce Konkurs wiedzy Papie ż S ł owianin - IV miejsce Konkurs wiedzy Papie ż S ł owianin - IV miejsce Ogólnopolski konkurs literacki Moje spotkanie z przyrod ą wyró ż nienie Ogólnopolski konkurs literacki Moje spotkanie z przyrod ą wyró ż nienie OLIMPUS – konkurs z j ę zyka polskiego I miejsce i III miejsce OLIMPUS – konkurs z j ę zyka polskiego I miejsce i III miejsce

25 OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKT WOLONTARIAT NA RZECZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ- XVII SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY Nades ł ano 570 zg ł osze ń Zdoby ł y 46 pkt. na mo ż liwych 50 pkt II miejsce w województwie podkarpackim Uczennice klasy II Publicznego Gimnazjum zasiad ł y w ł awach poselskich w ś ród innych m ł odych pos ł ów wy ł onionych w drodze konkursu. Organizatorem XVII Sesji Sejmu Dzieci i M ł odzie ż y by ł a Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacj ą Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacj ą Projekt Polska i Ministerstwem Edukacji Narodowej. 20 kwietnia 2011 r. jury dokona ł o oceny prac naszych dziewcz ą t, publikowanych na portalu edutuba. pl oraz wy ł oni ł o dwuosobowe zespo ł y uczniowskie, które najlepiej wykona ł y tegoroczne zadanie konkursowe. Nades ł ano 570 zg ł osze ń natomiast zakwalifikowano jedynie 230 z nich. Praca uczennic znalaz ł a si ę w ś ród najlepiej ocenionych w województwie podkarpackim. Zdoby ł y 46 pkt. na mo ż liwych 50 pkt. i tym samym zaj ęł y II miejsce w województwie podkarpackim i mog ł y wzi ąć udzia ł w obradach Sejmu Dzieci i M ł odzie ż y.

26 OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKT WOLONTARYJNY BĄDŹ PROMYCZKIEM DOBRA DLA INNYCH znalaz ł si ę na li ś cie 46 zwyci ę skich pr ko ł y w dziesi ę ciodniowej Letniej Szkole Liderów Wolontariatu 2011 14 czerwca 2011 r. uczestniczy ł a w Uroczystej Gali wr ę czenia nagród przez program spo ł eczny Szko ł a bez Przemocy pod honorowym patronatem Prezydenta RP Projekt z naszej szko ł y znalaz ł si ę na li ś cie 46 zwyci ę skich projektów wolontaryjnych z ca ł ej Polski. Realizatorami byli cz ł onkowie szkolnego Klubu Wolontariusza, a w poszczególne zadania w łą czy ł a si ę ca ł a spo ł eczno ść szkolna. Nagrod ą w konkursie by ł o uczestnictwo dwójki uczniów naszej szko ł y w dziesi ę ciodniowej Letniej Szkole Liderów Wolontariatu 2011, w dniach 24 czerwca do 3 lipca w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym nad Wis łą. Natomiast autorka projektu i opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariusza pani Ewa Strózik w dniu 14 czerwca 2011 r. uczestniczy ł a w Uroczystej Gali wr ę czenia nagród, w Pa ł acu Prezydenckiego w Warszawie. Zwyci ę zcom konkursów organizowanych przez program spo ł eczny Szko ł a bez Przemocy pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronis ł awa Komorowskiego wr ę czono listy gratulacyjne oraz dyplomy.

27 XIII. SUKCESY SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 I miejsce w Zawodach Sportowych ORLIK 2010 - pi ł ka no ż na - dziewcz III miejsce w Zawodach Sportowych ORLIK 2010 - pi ł ka no ż na – ch ł opcy II miejsce w Igrzyskach M ł odzie ż y Szkolnej – pi ł ka r ę czna – dziewcz ę ta II miejsce w Igrzyskach M ł odzie ż y Szkolnej – pi ł ka r ę czna - ch ł opcy I miejsce w Turnieju Siatkarskim Dziewcz ą t o Puchar Dyrektora Zespo ł u Szkó ł w Zawadzie VII GMINNA SPARTAKIADA SPORTOWO – LEKKOATLETYCZNA Tytu ł DRU Ż YNY FAIR PLAY VI miejsce w kategorii szkó ł II miejsce – w konkurencji Baw si ę razem z nami III miejsce ch ł opców SP w pi ł ce no ż nej III miejsce dziewcz ą t PG w pi ł ce no ż nej III miejsce w biegu na 1000 m II miejsce ch ł opców SP w pi ł ce siatkowej II miejsce ch ł opców PG w pi ł ce siatkowej

28 XIV. INNE OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W dniach 22-25.02.2011r. zespó ł wizytatorów KO w Rzeszowie przeprowadzi ł ewaluacj ę zewn ę trzn ą w PG w obszarze: Procesy. Z przeprowadzonego badania wyci ą gni ę to 10 pozytywnych wniosków i szko ł a spe ł ni ł a wymagania na poziomie dwóch literek A ( bardzo wysoki stopie ń spe ł nienia wymaga ń ) i 4 literek B ( wysoki poziom spe ł nienia wymaga ń ) Najwy ż szy wynik z egzaminu gimnazjalnego w gminie tj. w skali staninowej 8 w cz ęś ci humanistycznej oraz bardzo wysoki wynik w skali staninowej tj. 8 z cz ęś ci matematyczno – przyrodniczej. Wyniki ś wiadcz ą o tym, ż e nauczyciele potrafi ą zbudowa ć system skutecznych dzia ł a ń dydaktyczno-wychowawczych ukierunkowanych na sukcesy uczniów na egzaminie zewn ę trznym. Publiczne Gimnazjum w Stobiernej ze wzgl ę du na wyniki egzaminacyjne, edukacyjn ą warto ść dodatni ą oraz efektywno ść nauczania osi ą gn ęł o pozycj ę SZKO Ł Y SUKCESU i SZKO Ł Y WSPERAJ Ą CEJ na wykresie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zorganizowanie Dnia Patrona Szko ł y dla spo ł eczno ś ci lokalnej i uczniów innych szkó ł W łą czenie si ę w AKCJE POLA NADZIEI i przekazanie na Domowe Hospicjum im. Jana Paw ł a II w D ę bicy 1 827, 84 z ł Zorganizowanie przez UKS Sokó ł w Stobiernej Imprezy Ś rodowiskowej na stoku narciarskim w Gogo ł owie w ramach projektu Narciarstwo zbli ż a ludzi, który by ł realizowany w ramach Programu Dzia ł aj lokalnie przy wspó ł pracy Stowarzyszenia D ę bicki Klub Biznesu, Gminy D ę bica oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, finansowany ze ś rodków Polsko-Ameryka ń skiej Fundacji Wolno ś ci Udzia ł 41 uczniów ze Stobiernej i z Podgrodzia w kolonii letniej w D ę bnicy Kaszubskiej – czas trwania kolonii od 13.07 do 22.07.2011

29 DZIEŃ PATRONA SZKOŁY JANA PAWŁA II 15.10.2010

30 SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY 2011 Organizatorem XVII Sesji Sejmu Dzieci i M ł odzie ż y by ł a Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacj ą Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacj ą Projekt Polska i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

31 BĄDŹ PROMYCZKIEM DOBRA DLA INNYCH BĄDŹ PROMYCZKIEM DOBRA DLA INNYCH

32 KOLONIA W DĘBNICY KASZUBSKIEJ 13 – 22 lipca 2011

33 Dziękuję za uwagę Dyrektor Zespołu Szkół w Stobiernej Dyrektor Zespołu Szkół w Stobiernej Bożena Sztogrin Bożena Sztogrin


Pobierz ppt "REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google