Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy
REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2008/2009

2 Charakterystyka szkoły

3

4 Kadra Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe na co wpływa przede wszystkim ich długoletni staż pracy. Nauczyciele dążą do uzyskania wyższych stopni awansu zawodowego. Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2008/2009 przedstawiał się następująco: dyplomowanych: mianowanych: kontraktowych: stażystów: Razem: Liczba pracowników administracyjno – obsługowych wynosiła w etatach 4 i ¾ etatu, w tym ¾ sekretarka, 2 sprzątaczki, konserwator, 1strażnik szkolny

5 Realizacja zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 wg
Realizacja zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 wg. typów placówek oświatowych

6 Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, zapewnia realizację prawa dzieci i młodzieży do kształcenia, wychowania i opieki.

7 Wychowanie przedszkolne
Edukacja Wychowanie przedszkolne

8 Wychowanie przedszkolne obejmowało dwa oddziały, do których uczęszczały 6-latki i 5–latki. Praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana była zgodnie z podstawą programową i w oparciu o „Program wychowania i kształcenia sześciolatków i starszych przedszkolaków”. Realizowano także dwa programy autorskie„Z ekologią na ty” oraz „Bezpieczny przedszkolak”. W zakresie oddziaływania na sferę umysłową dzieci dbano o rozwój mowy i myślenia. Na koniec roku większość dzieci czytała wyrazami, sylabami lub składała wyrazy. W zakresie nauki pisania prowadzone były z dziećmi różnorodne ćwiczenia usprawniające motorykę dzieci. W zakresie pojęć matematycznych dzieci zapoznane zostały z 10 cyframi i liczbami. Dzieci zdolne rozwiązywały zadania z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Dzieci opanowały pojęcia przestrzenne, czasowe, wielkościowe oraz związane z nimi umiejętności klasyfikowania przedmiotów, wyodrębniania zbiorów, porządkowania ich.

9 Realizowane projekty „Tęczowe przedszkole”
W roku szkolnym 2008/2009 udało się nam pozyskać środki finansowe w ramach POKL–u Działanie na uruchomienie alternatywnej formy wychowania przedszkolnego pn. „Tęczowe przedszkole – z brzeźnickim dzieciakiem idziemy oświaty szlakiem”. Dzięki pozyskanym środkom dzieci przedszkolne miały możliwość korzystania z zajęć dodatkowych: rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i logopedii. Dzieci przedszkolne brały udział w konkursach zorganizowanych na ich poziomie wiekowym, zorganizowano także konkurs gminny dla przedszkolaków „Marzanna – zimowa panna”. W ramach współpracy z biblioteką szkolną i gminą odbyły się zajęcia w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” a także „Światowy dzień pluszowego misia” Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca z rodzicami dzieci przedszkolnych. Dzięki pomocy rodziców mogły się odbyć wszystkie zaplanowane uroczystości dla oddziałów przedszkolnych i „Tęczowego przedszkola”.

10 Edukacja Szkoła podstawowa

11 Wszyscy uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2008/2009 do szkoły podstawowej byli klasyfikowani i otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. Uzyskana w tym roku średnia ocen klas IV – VI wynosi 3,8. Na podstawie analizy porównawczej średnich z ostatnich trzech lat stwierdzono ustabilizowanie tego wskaźnika. W klasach I – III i IV - VI Szkoły Podstawowej realizacja zadań oparta była na realizacji Podstawy Programowej. Nauczyciele otaczali opieką uczniów mających trudności w nauce, posiadających opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom wychowawcy współpracowali z pedagogiem szkolnym, który organizował zajęcia dla uczniów z wadami wymowy oraz ze szczególnymi trudnościami w nauce.

12 Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”
Wsparciem dla dzieci klas I – III była realizacja dodatkowych programów, na które środki finansowe uzyskano w ramach konkursów ogłoszonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Były to dodatkowo realizowane trzy programy: Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał” Znaleźć ludzi, którzy czują tak samo jak my” W zdrowym ciele zdrowy duch”

13 Dodatkowe formy spędzania wolnego czasu
WOLONTARIAT STUDENCKI „ZIELONA SZKOŁA” Wolontariusze studenccy ze Stowarzyszenia „Klauza” i „Projektor” w ciągu roku szkolnego prowadzili zajęcia pozalekcyjne w ramach zatwierdzonych projektów, a w czasie wakacji i ferii zimowych organizowali zajęcia dla uczniów. Podczas tegorocznych wakacji przez 6 tygodni uczniowie korzystali z zajęć proponowanych przez wolontariuszy. Dla większości dzieci była to jedyna forma atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego od nauki. W roku szkolnym 2008/2009 udało się zorganizować wyjazdy na tzw. „zielone szkoły”. Z takiej formy uatrakcyjnienia życia szkoły skorzystały klasy: Vab SP – wyjazd do Darłówka nad morze III SP – Rymanów Zdrój VI SP – Rymanów Zdrój

14 Edukacja Gimnazjum

15 W roku szkolnym 2008/2009 do Publicznego Gimnazjum w Brzeźnicy uczęszczało 111 uczniów. Wszyscy uczniowie byli klasyfikowani i otrzymali promocję do klasy programowo wyższej, a 44 uczniów ukończyło gimnazjum. Uzyskana w tym roku średnia ocen w gimnazjum to: 3,8. Dużym wsparciem w realizacji zadań dydaktycznych w gimnazjum było pozyskanie środków w ramach POKL-u Dz na projekt pn. „Eureka! Szkolne potyczki w drodze do prawdy”. Uczniowie klas gimnazjalnych mieli możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i informatyki. Była zorganizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów i rodziców w formie zajęć logopedycznych, zajęć z wykwalifikowanym psychologiem oraz zajęć z preorientacji zawodowej.

16

17 Na podkreślenie zasługuje fakt realizacji w dobrym stopniu takich zadań oświatowych jak:
Stworzenie uczniom warunków do doskonalenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe. Komputery znajdują się także w klasach edukacji wczesnoszkolnej. W ramach projektu „Eureka” zakupiono tablicę interaktywną i nowoczesne oprogramowania np.. Program Cabri. Tworzenie uczniom warunków do doskonalenia umiejętności posługiwania się językami obcymi. W minionym roku szkolnym oprócz obowiązkowych zajęć językowych uczniowie uczęszczali na zajęcia z języka niemieckiego i rosyjskiego. Zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju uzdolnień naukowych, artystycznych i sportowych. Szkoła stworzyła bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności: kółko matematyczne, fizyczne, informatyczne, plastyczne, muzyczne, sportowe i językowe. Dla uczniów mających problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności zorganizowano zajęcia wyrównawcze. W ramach realizacji zadań rozwoju uzdolnień uczniów organizowane były cykliczne zajęcia teatralne, wyjazdy na koncerty muzyczne, konkursy i olimpiady.

18 Efekty naszych działań
Nasza szkoła z dobrym rezultatem przygotowywała uczniów do konkursów, przeglądów i olimpiad przedmiotowych. Osiągnięcia naszych uczniów w roku szkolnym 2008/2009: finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego finalistka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Szkolna przygoda z Funduszami Europejskimi II miejsce w Konkursie Powiatowym na projekt edukacyjny najpełniej realizujący założenia programu edukacyjnego „Trzymaj formę” Sukcesy na poziomie województwa w konkursach plastycznych Sukcesy w zawodach sportowych na poziomie powiatu i województwa

19 Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa Gimnazjum
Bezpieczeństwo Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa Gimnazjum

20 Działania profilaktyczne oraz inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole
Opracowanie i zatwierdzenia zasad i norm postępowania obowiązujących w naszej szkole we współpracy z utworzoną w latach poprzednich Młodzieżową Radą Bezpieczeństwa i samorządem Uczniowskim Budowanie szkolnego systemu interwencji Organizowanie zajęć warsztatowych dla uczniów gimnazjum n.t. „Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole” Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, w tym organizowanie konkursów związanych z tematyką bezpieczeństwa: „W zdrowym ciele zdrowy duch” Konkurs wiedzy o pożarach – klasy I – III szkoły podstawowej „Klęska, powódź i huragan – straż pożarna Ci pomaga” itp.. Spotkania z policjantami na temat bezpieczeństwa na drogach oraz na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne dla młodzieży gimnazjalnej oraz z uczniami klas młodszych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet

21 Realizowanie programów wychowawczo – profilaktycznych i szkoleń
„Spójrz inaczej” – klasy oraz 4 – 6 Szkolenie z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas 0 – 3 i gimnazjum „Pomost” między dzieciństwem a dorosłością „Elementarz - czyli program Siedmiu Kroków” „Szkoła bez przemocy” - finał 5 czerwca - Ogólnopolski Dzień Szkoły bez Przemocy Ogólnopolska akcja – „Wypadki na drogach – porozmawiajmy” Projekt wygrany w konkursie KO „Znaleźć ludzi, którzy czują tak samo jak my” „Razem bezpieczniej” „Bezpieczne ferie” Nasi uczniowie w minionym roku szkolnym (podobnie jak w trzech poprzednich edycjach) w „ Konkursie Wojewódzkim na Projekt działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym” zdobyli tytuł laureata.

22 W Zespole Szkół w Brzeźnicy utworzony został zespół ds
W Zespole Szkół w Brzeźnicy utworzony został zespół ds. bezpieczeństwa, który współpracuje z wcześniej utworzoną Młodzieżową Radą Bezpieczeństwa i Samorządem Uczniowskim. W roku szkolnym 2008/2009 realizowane były programy profilaktyczne Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” „Pomost” Spójrz inaczej” „Razem bezpieczniej” „Bezpieczne ferie” Prowadzone były zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne, organizowano konkursy związane z tematyką bezpieczeństwa, także konkursy plastyczne. Nasi uczniowie w minionym roku szkolnym (podobnie jak w trzech poprzednich edycjach) w „ Konkursie Wojewódzkim na Projekt działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym” zdobyli tytuł laureata.

23 Wychowanie i opieka Współpraca z rodzicami
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Pomoc materialna

24 Rodzice i uczniowie naszej szkoły wysoko oceniają udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i pomocy materialnej W ramach realizacji tego zadania: Udzielono dzieciom i młodzieży różnorodnych form poradnictwa, konsultacji i wsparcia, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym, prowadzenie rozmów wspierających i terapeutycznych. Organizowanie zajęć dla uczniów z wadami wymowy oraz ze szczególnymi trudnościami w nauce. Udzielanie wsparcia rodzicom w zakresie pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Udzielanie uczniom i ich rodzicom indywidualnych porad i pomocy w dokonaniu wyboru szkoły.

25 Promocja szkoły

26 Promocja szkoły

27 Wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych
Lata

28 Sprawdzian w szkole podstawowej

29 Wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej: lata 2005 - 2009
Rok Średni wynik szkoły Stanin szkoły 2005 29,03 5 2006 21,02 3 2007 26,80 2008 25,10 2009 20,90 4

30 Klasa szósta to zespół 29 – osobowy, bardzo zróżnicowany
Klasa szósta to zespół 29 – osobowy, bardzo zróżnicowany. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci uczą się w dużej grupie (31, 30, 29 uczniów). Jest tu bardzo mała grupa uczniów zdolnych, dzieci nadrabiają pracowitością i systematycznością. Nauczyciele pracowali w klasach IV – VI na bazie wyników testu trzecioklasisty, który także wypadł słabo. Na taki wynik sprawdzianu wpływ ma też niedojrzałość emocjonalna kilku uczniów i stwierdzone ADHD. Na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej przewodniczący zespołów przedmiotowych mają przedstawić działania zmierzające do podniesienia efektywności nauczania w tej klasie, tym bardziej, że będzie to zespół jeszcze liczniejszy – przybyli nowi uczniowie.

31 Egzamin gimnazjalny

32 Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników indywidualnych, środowiskowych i szkolnych. Duża ich część znajduje się poza możliwością skutecznej kontroli przez szkołę (np. środowisko rodzinne, wrodzony komponent zdolności). W związku z tym nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach fałszywymi sygnałami efektywności. Metoda EWD pozwala zmierzyć efektywność nauczania w danej szkole, uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby „na wejściu”. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność. Poniżej prezentujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej z uwzględnieniem średniego wyniku szkoły i staninu szkoły oraz wykresy przedstawiające pozycję szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki wyliczone zostały na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 – 2009.

33 Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna: lata2005 - 2009
Rok Średni wynik szkoły Stanin szkoły Wartość wskaźnika EWD Stanin szkoły dla EWD 2005 29,94 3 -1,30 4 2006 30,32 5 0,56 2007 30,45 1,02 6 2008 32,78 1,92 7 2009 29,10 -

34 Część humanistyczna – pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki wyliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 – 2009.

35 Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno - przyrodnicza: lata2005 - 2009
Rok Średni wynik szkoły Stanin szkoły Wartość wskaźnika EWD Stanin szkoły dla EWD 2005 26,46 6 3,95 8 2006 23,32 5 1,15 2007 25,55 1,95 7 2008 30,41 2,89 2009 25,00 -

36 Część matematyczno - przyrodnicza – pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki wyliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 – 2009.

37 Uczniowie klasy III a i III b ukończyli szkołę podstawową jako jedna klasa( całość) z  wynikiem na sprawdzianie w skali staninowej -NISKI. Obecnie na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli stanin ŚREDNI - wzrost o 2 stopnie. Dwustopniowy wzrost w skali staninowej wskazuje, iż przyrost wiedzy jest dodatni. Wykresy przedstawiające pozycję szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej w latach 2006 – 2009 wykazują, że nasza szkoła jest szkołą wspierającą, czyli szkołą o wysokiej efektywności nauczania mimo niskich wyników egzaminacyjnych. Wyraźnie widoczne jest dążenie w stronę szkoły sukcesu, czyli szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google