Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2008/2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2008/2009."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2008/2009

2 Charakterystyka szkoły

3 Rok szkolny 2008/2009 w naszej placówce Alternatywne formy wychowania przedszkolnego Tęczowe przedszkole 25 dzieci w wieku 3 – 5 lat Oddziały przedszkolne 27 sześciolatków i 14 pięciolatków Szkoła podstawowa 189 uczniów w 9 oddziałach klasowych Gimnazjum 111 uczniów w 6 oddziałach klasowych

4 Kadra Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe na co wpływa przede wszystkim ich długoletni staż pracy. Nauczyciele dążą do uzyskania wyższych stopni awansu zawodowego. Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2008/2009 przedstawiał się następująco: dyplomowanych: 20 mianowanych: 6 mianowanych: 6 kontraktowych: 6 kontraktowych: 6 stażystów: 1 stażystów: 1 Razem: 33 Liczba pracowników administracyjno – obsługowych wynosiła w etatach 4 i ¾ etatu, w tym ¾ sekretarka, 2 sprzątaczki, 1 konserwator, 1strażnik szkolny

5 Realizacja zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 wg. typów placówek oświatowych

6 Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, zapewnia realizację prawa dzieci i młodzieży do kształcenia, wychowania i opieki. Zadania oświatowe Edukacja Opieka i wychowanie Bezpieczeństwo

7 Edukacja Wychowanie przedszkolne

8 Z ekologią na ty Bezpieczny przedszkolak. Wychowanie przedszkolne obejmowało dwa oddziały, do których uczęszczały 6-latki i 5–latki. Praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana była zgodnie z podstawą programową i w oparciu o Program wychowania i kształcenia sześciolatków i starszych przedszkolaków. Realizowano także dwa programy autorskieZ ekologią na ty oraz Bezpieczny przedszkolak. W zakresie oddziaływania na sferę umysłową dzieci dbano o rozwój mowy i myślenia. Na koniec roku większość dzieci czytała wyrazami, sylabami lub składała wyrazy. W zakresie nauki pisania prowadzone były z dziećmi różnorodne ćwiczenia usprawniające motorykę dzieci. W zakresie pojęć matematycznych dzieci zapoznane zostały z 10 cyframi i liczbami. Dzieci zdolne rozwiązywały zadania z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Dzieci opanowały pojęcia przestrzenne, czasowe, wielkościowe oraz związane z nimi umiejętności klasyfikowania przedmiotów, wyodrębniania zbiorów, porządkowania ich.

9 Realizowane projekty Tęczowe przedszkole Tęczowe przedszkole – z brzeźnickim dzieciakiem idziemy oświaty szlakiem. W roku szkolnym 2008/2009 udało się nam pozyskać środki finansowe w ramach POKL–u Działanie 9.1.1 na uruchomienie alternatywnej formy wychowania przedszkolnego pn. Tęczowe przedszkole – z brzeźnickim dzieciakiem idziemy oświaty szlakiem. Dzięki pozyskanym środkom dzieci przedszkolne miały możliwość korzystania z zajęć dodatkowych: rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i logopedii. Cała Polska czyta dzieciom Światowy dzień pluszowego misia Dzieci przedszkolne brały udział w konkursach zorganizowanych na ich poziomie wiekowym, zorganizowano także konkurs gminny dla przedszkolaków Marzanna – zimowa panna. W ramach współpracy z biblioteką szkolną i gminą odbyły się zajęcia w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom a także Światowy dzień pluszowego misia Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca z rodzicami dzieci przedszkolnych. Dzięki pomocy rodziców mogły się odbyć wszystkie zaplanowane uroczystości dla oddziałów przedszkolnych i Tęczowego przedszkola.

10 Szkoła podstawowa Edukacja

11 Wszyscy uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2008/2009 do szkoły podstawowej byli klasyfikowani i otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. Uzyskana w tym roku średnia ocen klas IV – VI wynosi 3,8. Na podstawie analizy porównawczej średnich z ostatnich trzech lat stwierdzono ustabilizowanie tego wskaźnika. W klasach I – III i IV - VI Szkoły Podstawowej realizacja zadań oparta była na realizacji Podstawy Programowej. Nauczyciele otaczali opieką uczniów mających trudności w nauce, posiadających opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom wychowawcy współpracowali z pedagogiem szkolnym, który organizował zajęcia dla uczniów z wadami wymowy oraz ze szczególnymi trudnościami w nauce.

12 Wsparciem dla dzieci klas I – III była realizacja dodatkowych programów, na które środki finansowe uzyskano w ramach konkursów ogłoszonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Były to dodatkowo realizowane trzy programy: Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał Znaleźć ludzi, którzy czują tak samo jak my Znaleźć ludzi, którzy czują tak samo jak my W zdrowym ciele zdrowy duch W zdrowym ciele zdrowy duch

13 Dodatkowe formy spędzania wolnego czasu WOLONTARIAT STUDENCKI ZIELONA SZKOŁA Wolontariusze studenccy ze Stowarzyszenia Klauza i Projektor w ciągu roku szkolnego prowadzili zajęcia pozalekcyjne w ramach zatwierdzonych projektów, a w czasie wakacji i ferii zimowych organizowali zajęcia dla uczniów. Podczas tegorocznych wakacji przez 6 tygodni uczniowie korzystali z zajęć proponowanych przez wolontariuszy. Dla większości dzieci była to jedyna forma atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego od nauki. W roku szkolnym 2008/2009 udało się zorganizować wyjazdy na tzw. zielone szkoły. Z takiej formy uatrakcyjnienia życia szkoły skorzystały klasy: Vab SP – wyjazd do Darłówka nad morze III SP – Rymanów Zdrój VI SP – Rymanów Zdrój

14 Gimnazjum Edukacja

15 W roku szkolnym 2008/2009 do Publicznego Gimnazjum w Brzeźnicy uczęszczało 111 uczniów. Wszyscy uczniowie byli klasyfikowani i otrzymali promocję do klasy programowo wyższej, a 44 uczniów ukończyło gimnazjum. Uzyskana w tym roku średnia ocen w gimnazjum to: 3,8. Dużym wsparciem w realizacji zadań dydaktycznych w gimnazjum było pozyskanie środków w ramach POKL-u Dz. 9.1.2 na projekt pn. Eureka! Szkolne potyczki w drodze do prawdy. Uczniowie klas gimnazjalnych mieli możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i informatyki. Była zorganizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów i rodziców w formie zajęć logopedycznych, zajęć z wykwalifikowanym psychologiem oraz zajęć z preorientacji zawodowej.

16 Eureka Biologia chemia Geografia informatyka Preorientacja zawodowa Psycholog pedagog Matematyka fizyka

17 Na podkreślenie zasługuje fakt realizacji w dobrym stopniu takich zadań oświatowych jak: Stworzenie uczniom warunków do doskonalenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe. Komputery znajdują się także w klasach edukacji wczesnoszkolnej. W ramach projektu Eureka zakupiono tablicę interaktywną i nowoczesne oprogramowania np.. Program Cabri. Tworzenie uczniom warunków do doskonalenia umiejętności posługiwania się językami obcymi. W minionym roku szkolnym oprócz obowiązkowych zajęć językowych uczniowie uczęszczali na zajęcia z języka niemieckiego i rosyjskiego. Zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju uzdolnień naukowych, artystycznych i sportowych. Szkoła stworzyła bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności: kółko matematyczne, fizyczne, informatyczne, plastyczne, muzyczne, sportowe i językowe. Dla uczniów mających problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności zorganizowano zajęcia wyrównawcze. W ramach realizacji zadań rozwoju uzdolnień uczniów organizowane były cykliczne zajęcia teatralne, wyjazdy na koncerty muzyczne, konkursy i olimpiady.

18 Efekty naszych działań Nasza szkoła z dobrym rezultatem przygotowywała uczniów do konkursów, przeglądów i olimpiad przedmiotowych. Osiągnięcia naszych uczniów w roku szkolnym 2008/2009: finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego finalistka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Szkolna przygoda z Funduszami Europejskimi II miejsce w Konkursie Powiatowym na projekt edukacyjny najpełniej realizujący założenia programu edukacyjnego Trzymaj formę Sukcesy na poziomie województwa w konkursach plastycznych Sukcesy w zawodach sportowych na poziomie powiatu i województwa

19 Bezpieczeństwo Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa Gimnazjum

20 Działania profilaktyczne oraz inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole Opracowanie i zatwierdzenia zasad i norm postępowania obowiązujących w naszej szkole we współpracy z utworzoną w latach poprzednich Młodzieżową Radą Bezpieczeństwa i samorządem Uczniowskim Budowanie szkolnego systemu interwencji Organizowanie zajęć warsztatowych dla uczniów gimnazjum n.t. Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, w tym organizowanie konkursów związanych z tematyką bezpieczeństwa: W zdrowym ciele zdrowy duch Konkurs wiedzy o pożarach – klasy I – III szkoły podstawowej Klęska, powódź i huragan – straż pożarna Ci pomaga itp.. Spotkania z policjantami na temat bezpieczeństwa na drogach oraz na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne dla młodzieży gimnazjalnej oraz z uczniami klas młodszych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet

21 Realizowanie programów wychowawczo – profilaktycznych i szkoleń Spójrz inaczej – klasy 1 - 3 oraz 4 – 6 Szkolenie z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas 0 – 3 i gimnazjum Pomost między dzieciństwem a dorosłością Elementarz - czyli program Siedmiu Kroków Szkoła bez przemocy - finał 5 czerwca - Ogólnopolski Dzień Szkoły bez Przemocy Ogólnopolska akcja – Wypadki na drogach – porozmawiajmy Projekt wygrany w konkursie KO Znaleźć ludzi, którzy czują tak samo jak my Razem bezpieczniej Bezpieczne ferie Nasi uczniowie w minionym roku szkolnym (podobnie jak w trzech poprzednich edycjach) w Konkursie Wojewódzkim na Projekt działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym zdobyli tytuł laureata.

22 W Zespole Szkół w Brzeźnicy utworzony został zespół ds. bezpieczeństwa, który współpracuje z wcześniej utworzoną Młodzieżową Radą Bezpieczeństwa i Samorządem Uczniowskim. W roku szkolnym 2008/2009 realizowane były programy profilaktyczne Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków Pomost Spójrz inaczej Razem bezpieczniej Bezpieczne ferie Prowadzone były zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne, organizowano konkursy związane z tematyką bezpieczeństwa, także konkursy plastyczne. Nasi uczniowie w minionym roku szkolnym (podobnie jak w trzech poprzednich edycjach) w Konkursie Wojewódzkim na Projekt działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym zdobyli tytuł laureata.

23 Wychowanie i opieka Współpraca z rodzicami Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Pomoc materialna

24 Rodzice i uczniowie naszej szkoły wysoko oceniają udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i pomocy materialnej W ramach realizacji tego zadania: Udzielono dzieciom i młodzieży różnorodnych form poradnictwa, konsultacji i wsparcia, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym, prowadzenie rozmów wspierających i terapeutycznych. Organizowanie zajęć dla uczniów z wadami wymowy oraz ze szczególnymi trudnościami w nauce. Udzielanie wsparcia rodzicom w zakresie pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Udzielanie uczniom i ich rodzicom indywidualnych porad i pomocy w dokonaniu wyboru szkoły.

25 Promocja szkoły

26 promocja Prasa lokalna Strona internetowa szkoły Gazetki szkolne Akcje charytatywne Pola nadziei WOŚP Góra grosza Imprezy i uroczystości szkolne z udziałem środowiska Uroczystość Odzyskania Niepodległości 11 listopada Festyn Rodzinny połączony Z Piknikiem Ekologicznym Imprezy promujące projekty Eureka! … i Tęczowe Przedszkole

27 Wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych Lata 2005 - 2009

28 Sprawdzian w szkole podstawowej

29 Wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej: lata 2005 - 2009 RokŚredni wynik szkoły Stanin szkoły 200529,035 200621,023 200726,805 200825,105 200920,904

30 Klasa szósta to zespół 29 – osobowy, bardzo zróżnicowany. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci uczą się w dużej grupie (31, 30, 29 uczniów). Jest tu bardzo mała grupa uczniów zdolnych, dzieci nadrabiają pracowitością i systematycznością. Nauczyciele pracowali w klasach IV – VI na bazie wyników testu trzecioklasisty, który także wypadł słabo. Na taki wynik sprawdzianu wpływ ma też niedojrzałość emocjonalna kilku uczniów i stwierdzone ADHD. Na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej przewodniczący zespołów przedmiotowych mają przedstawić działania zmierzające do podniesienia efektywności nauczania w tej klasie, tym bardziej, że będzie to zespół jeszcze liczniejszy – przybyli nowi uczniowie.

31 Egzamin gimnazjalny

32 Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników indywidualnych, środowiskowych i szkolnych. Duża ich część znajduje się poza możliwością skutecznej kontroli przez szkołę (np. środowisko rodzinne, wrodzony komponent zdolności). W związku z tym nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach fałszywymi sygnałami efektywności. Metoda EWD pozwala zmierzyć efektywność nauczania w danej szkole, uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby na wejściu. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność. Poniżej prezentujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej z uwzględnieniem średniego wyniku szkoły i staninu szkoły oraz wykresy przedstawiające pozycję szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki wyliczone zostały na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 – 2009.

33 Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna: lata2005 - 2009 RokŚredni wynik szkoły Stanin szkoły Wartość wskaźnika EWD Stanin szkoły dla EWD 200529,943-1,304 200630,3250,565 200730,4551,026 200832,7861,927 200929,104--

34 Część humanistyczna – pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki wyliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 – 2009.

35 Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno - przyrodnicza: lata2005 - 2009 RokŚredni wynik szkoły Stanin szkoły Wartość wskaźnika EWD Stanin szkoły dla EWD 200526,4663,958 200623,3251,156 200725,5561,957 200830,4172,898 200925,005--

36 Część matematyczno - przyrodnicza – pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki wyliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 – 2009.

37 Uczniowie klasy III a i III b ukończyli szkołę podstawową jako jedna klasa( całość) z wynikiem na sprawdzianie w skali staninowej -NISKI. Obecnie na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli stanin ŚREDNI - wzrost o 2 stopnie. Dwustopniowy wzrost w skali staninowej wskazuje, iż przyrost wiedzy jest dodatni. Wykresy przedstawiające pozycję szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej w latach 2006 – 2009 wykazują, że nasza szkoła jest szkołą wspierającą, czyli szkołą o wysokiej efektywności nauczania mimo niskich wyników egzaminacyjnych. Wyraźnie widoczne jest dążenie w stronę szkoły sukcesu, czyli szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2008/2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google