Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO W RAMACH PRIORYTETU VI PO KL (PROJEKTY INNOWACYJNE Z KOMPONENTEM PONADNARDOWYM) Bożena Bączek Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO W RAMACH PRIORYTETU VI PO KL (PROJEKTY INNOWACYJNE Z KOMPONENTEM PONADNARDOWYM) Bożena Bączek Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 1 SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO W RAMACH PRIORYTETU VI PO KL (PROJEKTY INNOWACYJNE Z KOMPONENTEM PONADNARDOWYM) Bożena Bączek Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 2 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich TEMAT: Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej Konkurs zamknięty Nr I/POKL/IN/2009 Dostępna kwota: 2 500 000,00 PLN (w tym 1 000 000,00 PLN na realizację projektów innowacyjnych oraz 1 500 000,00 PLN na komponent ponadnarodowy)

3 3 Innowacyjność w PO KL Celem projektu innowacyjnego jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS.

4 4 Innowacyjność w PO KL c. d Projekt innowacyjny ma być nastawiony na badanie i rozwój oraz/lub upowszechnianie i włączanie do praktyki konkretnych produktów, służących rozwiązaniu problemów grup docelowych, a nie wprost na rozwiązanie tych problemów.

5 5 Innowacyjność w PO KL c. d Projekt innowacyjny służy rozwiązywaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu grup docelowych.

6 6 Innowacyjność w PO KL c. d Efektem projektu innowacyjnego powinien być nowy, oryginalny, wcześniej nie stosowany produkt, którego innowacyjność może przejawiać się w trzech wymiarach, które wzajemnie się przenikają i mogą występować równocześnie lub niezależnie od siebie: uczestnika projektu; problemu, do którego złagodzenia lub rozwiązania projekt dąży; wypracowania lub zaadaptowania do warunków lokalnych, regionalnych i krajowych, istniejącej już gdzieś formy wsparcia.

7 7 Innowacyjność w PO KL c. d Kluczowe znaczenie ma stopień znajomości problemu, jego przyczyn i skutków dla społeczeństwa. Wyróżniamy cztery grupy projektów, w których problem: jest nieznany; jest znany lecz niedostrzegany; jest znany lecz nie do końca rozpoznany (znany od niedawna), jest bardzo dobrze znany, istnieje bogata literatura dotycząca problemu.

8 8 Rodzaje projektów innowacyjnych w PO KL a) projekty innowacyjne testujące – mają na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań (projekty innowacyjne testujące muszą być nastawione na badanie i rozwój konkretnego produktu).

9 9 Rodzaje projektów innowacyjnych w PO KL c. d b) projekty innowacyjne upowszechniające – ich celem nie jest wypracowanie nowego produktu, ale upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki dobrych praktyk/rozwiązań wypracowanych w ramach innych programów czy też projektów PO KL.

10 10 Podstawowe cechy projektu innowacyjnego testującego w PO KL : projekty innowacyjne nie służą rozwiązywaniu problemów grup docelowych, lecz wypracowywaniu nowych, nie stosowanych dotychczas, narzędzi, procesów służących rozwiązywaniu tych problemów; projekt zakłada badanie i testowanie nowatorskiego produktu, upowszechnianie jego zastosowania i włączenie do głównego nurtu polityki.

11 11 Podstawowe cechy projektu innowacyjnego testującego w PO KL c. d : istnienie dwoistości grupy docelowej projektu innowacyjnego – z jednej strony, są to użytkownicy nowych rozwiązań czyli ci, którzy są zainteresowani zastosowaniem wypracowanego produktu innowacyjnego (mogą mieć instytucjonalny bądź pozainstytucjonalny charakter, np. Powiatowe Urzędy Pracy, Agencje Zatrudnienia, Ośrodki Pomocy Społecznej, instruktorzy, pośrednicy pracy, nauczyciele); z drugiej strony, to odbiorcy wsparcia, czyli osoby lub instytucje, których problemy, dzięki wypracowanym rozwiązaniom będą lepiej, skuteczniej rozwiązywane, projekt zakłada etapowość zgodnie z Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL;

12 12 Podstawowe cechy projektu innowacyjnego testującego w PO KL c. d : innowacja ma przede wszystkim kontekst regionalny lub krajowy, tzn. wprowadza rozwiązania nie stosowane dotychczas na jednym z tych poziomów terytorialnych. Oznacza to, że projektem innowacyjnym będzie również zaadaptowanie i upowszechnianie rozwiązań istniejących na terenie innego powiatu, województwa lub kraju członkowskiego, wdrażanie projektu oparte jest na strategii, która jest opracowywana w trakcie realizacji projektu i musi zostać zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą;

13 13 Podstawowe cechy projektu innowacyjnego testującego w PO KL c. d : realizacja zasady empowerment - projekt powinien angażować w proces wypracowania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych, istnieje wysoki poziom niepewności rezultatów i produktów, a co z tym się wiąże wyższe niż w pozostałych projektach ryzyko;

14 14 Podstawowe cechy projektu innowacyjnego testującego w PO KL c. d : projekty innowacyjne nie są ograniczane typem operacji wskazanym w SzOP, realizowane są w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL, jednak wychodzą poza typy operacji, Poddziałania/Działania – oznacza to, że są realizowane i finansowane poza wytyczonymi schematami wsparcia i typami operacji; projekt został wyłoniony w ramach odrębnej ścieżki postępowania – został zgłoszony w odpowiedzi na konkurs dotyczący projektów innowacyjnych jako projekt innowacyjny.

15 15 Etapy realizacji projektu innowacyjnego Każdy z projektów musi być realizowany w dwóch etapach: I etap przygotowania (czas trwania: 3 – 8 miesięcy) II etap wdrożenia

16 16 Etapy realizacji projektu innowacyjnego Etap przygotowania obejmuje: a) diagnozę i analizę problemu - wypracowanie produktu rozumianego jako model/narzędzie/ instrument wymaga zidentyfikowania rzeczywistych potrzeb, problemów i ich przyczyn; b) opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego - przygotowanie strategii przez Beneficjenta i jej akceptacja przez IP2 warunkują przejście do drugiego etapu realizacji i tym samym możliwość kontynuacji projektu.

17 17 Etapy realizacji projektu innowacyjnego Etap wdrożenia obejmuje: a) testowanie opracowanego produktu - jest to element konieczny dla wypracowania skutecznych produktów; b) analizę rzeczywistych efektów testowanego produktu - wyniki powinny pozwolić na modyfikację wypracowanego produktu; w celu badania m. in. jego efektywności Wnioskodawca musi uwzględnić ewaluację zewnętrzną po zakończeniu etapu testowania;

18 18 Etapy realizacji projektu innowacyjnego c) opracowanie produktu finalnego - Beneficjent przedkłada produkt do walidacji w terminie nie krótszym niż na 60 dni roboczych przed rozpoczęciem ostatniej fazy realizacji projektu innowacyjnego testującego dotyczącej upowszechniania i włączenia do głównego nurtu polityki. Sekretariat Sieci tematycznej przekazuje produkt do walidacji na najbliższe posiedzenie Sieci tematycznej. Walidacja produktu odbywa się w terminie 30 dni roboczych od daty przekazania przez sekretariat opisu produktu na posiedzenie Sieci tematycznej; d) upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki - projekty innowacyjne mają sens, o ile ich rezultaty zostaną wykorzystane w praktyce i rzeczywiście przyczyniają się do zwiększenia skuteczności i efektywności realizowanej polityki

19 19 Projekt z komponentem ponadnarodowym Projekt, który na poziomie analizy problemów/potrzeb grup docelowych wykazuje uzasadnioną potrzebę realizacji komponentu ponadnarodowego, oraz którego cel/cele szczegółowe są niemożliwe do osiągnięcia bez współpracy ponadnarodowej. Realizacja komponentu ponadnarodowego wnosi rzeczywistą wartość dodaną wynikającą z wymiany wiedzy, doświadczenia i wzajemnego uczenia się partnerów ponadnarodowych możliwą do osiągnięcia jedynie przy ich udziale.

20 20 Partnerstwo ponadnarodowe Na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent składa kopię umowy o współpracy ponadnarodowej lub list intencyjny potencjalnych Partnerów ponadnarodowych, wskazujący jednoznacznie na zamiar podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej z Projektodawcą.

21 21 Partnerstwo ponadnarodowe List intencyjny/umowa o współpracy ponadnarodowej składany/a jest w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub polskim. Wersja podpisana w jednym z ww. języków ma charakter obowiązujący. Wraz z tym dokumentem Projektodawca/Beneficjent składa tłumaczenie na język polski (w przypadku podpisania dokumentu w języku obcym).

22 22 Partnerstwo ponadnarodowe List intencyjny/umowa o współpracy ponadnarodowej sporządzony/a jest na obowiązującym wzorze (stanowiącym załącznik do Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL) oraz podpisany/a przez partnera zagranicznego.

23 23 Baza poszukiwania partnerów Toolkit Baza danych instytucji, które mogą stać się partnerami projektów ponadnarodowych: Toolkit - Transnational Partner Search http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/toolkit-http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/toolkit- informacje o bazie oraz instrukcja użytkowania http://www.transnational-toolkit.eu-http://www.transnational-toolkit.eu- baza Baza ta jest elementem projektu, który ma na celu stworzenie narzędzia internetowego do wymiany informacji na temat współpracy ponadnarodowej - Information Toolkit for Transnationality.

24 24 Baza poszukiwania partnerów- Program Leonardo da Vinci Baza danych instytucji realizujących projekty w ramach Programu Leonardo da Vinci: http://www.leonardo.org.uk/page.asp?section=000100010021&sectionTitle= Find +Partners

25 25 TEMAT: Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej - sytuacja na rynku pracy; - prognozy demograficzne; - dokumenty strategiczne; - polityka państwa i UE

26 26 31,6% Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata w 2008 r. (wg. EUROSTAT) Źródło: Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

27 27 Wskaźnik zatrudnienia wg. wieku (wg. GUS) Jednostka terytorialna 40-4950 i więcej 2008 [%] POLSKA79,629,0 ŁÓDZKIE81,927,9 MAZOWIECKIE83,333,1 MAŁOPOLSKIE81,227,0 ŚLĄSKIE74,625,6 LUBELSKIE83,132,5 PODKARPACKIE80,632,8 PODLASKIE82,529,0 ŚWIĘTOKRZYSKIE82,031,4 LUBUSKIE77,728,2 WIELKOPOLSKIE82,427,6 ZACHODNIOPOMORSKIE74,526,9 DOLNOŚLĄSKIE75,228,5 OPOLSKIE78,427,3 KUJAWSKO-POMORSKIE78,727,0 POMORSKIE78,830,2 WARMIŃSKO-MAZURSKIE75,627,8

28 28 Ludność w starszym wieku (w tys. osób) LataLudność Ogółem Razem 60 lat i więcej 60 – 6465 – 6970 – 7475 – 7980 – 8485 lat i więcej 2005 2010 2015 2020 2025 2030 38 157,1 37 899,2 37 625,9 37 228,8 36 598,0 35 693,0 6 559,8 7 517,4 8 753,2 9 834,6 10 341,4 10 646,2 1 484,0 2 352,9 2 747,1 2 719,5 2 242,3 2 137,1 1 541,9 1 371,2 2 190,6 2 574,4 2 562,3 2 123,6 1 394,2 1 360,0 1 222,9 1 972,0 2334,4 2 339,3 1 108,8 1 333,9 1 121,5 1 020,5 1 666,6 1 993,5 676,8 791,2 822,2 823,7 763,4 1 273,0 354,0 508,3 649,1 724,4 772,4 779,6 Źródło: GUS za: Wilmowska – Pietruszyńska A., Błędowski P., Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne – idea i propozycje rozwiązań

29 29 szerokie spektrum inicjatyw, których celem jest lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich osób w wieku 50 i więcej lat. Cel: osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie: 40% w 2013 r. 50% w 2020 r. Program Solidarność pokoleń Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+

30 30 Obszary działań służące wydłużaniu aktywności zawodowej Aktywizacja osób, które zdecydowały się podjąć pracę w późniejszym okresie życia; Ponowna aktywizacja zawodowa osób powracających do pracy po przerwie spowodowanej dłuższą chorobą, czy przebywaniu w stanie bierności zawodowej z tytułu nabycia uprawnień do świadczeń rentowych lub emerytalnych; Aktywizacja osób bezrobotnych.

31 31 Osoby, grupy, środowiska, które wymagają wypracowania nowych rozwiązań lub nowego podejścia. Grupę docelową dzielimy na: użytkowników (osoby, które otrzymają do rąk nowe metody działania, nowe technologie, nowe narzędzia, np. pracownicy urzędów pracy, instruktorzy z instytucji szkolących, itp.); odbiorców (osoby, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki wdrożeniu nowego produktu finalnego). Grupa Docelowa w projektach innowacyjnych

32 32 Projekty innowacyjne realizowane w ramach niniejszego konkursu mogą obejmować wsparciem między innymi: jednostki samorządu lokalnego lub regionalnego; instytucje szkolące; partnerów społeczno – gospodarczych; pracodawców. Grupa Docelowa w Konkursie Nr I/POKL/IN/2009

33 33 Kryteria dostępu 1.Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2009 roku; 2.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku); 3.Minimalna wartość projektu wynosi 200 000 zł; 4.Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym, reprezentowanym przez podmioty z co najmniej dwóch krajów (w tym z Polski).

34 34 Kryterium strategiczne Projekt realizowany przez beneficjenta-lidera projektu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego Oznacza to, że Beneficjent, aby otrzymać punkty za spełnienie niniejszego kryterium, musi posiadać siedzibę (filię, oddział) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Za spełnienie, tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 6 punktów.

35 35 Terminy Nabór wniosków: od 10.09.2009r. do 16.10.2009r. Weryfikacja formalna: 14 dni (21 dni) Ocena merytoryczna: 40 dni (w przypadku dokonywania oceny do 100 wniosków, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 100 termin wydłużony o 20 dni)

36 36 Przydatne informacje www.kiw-pokl.org.pl Krajowa Instytucja Wspomagająca www.equal.org.pl Baza rezultatów PIW EQUAL www.adam-europe.eu Baza rezultatów i produktów Programu Leonardo da Vinci www.mpips.gov.pl Program Solidarność pokoleń

37 37 Kontakt WUP Olsztyn Punkt Informacyjny EFS Tel.: 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO W RAMACH PRIORYTETU VI PO KL (PROJEKTY INNOWACYJNE Z KOMPONENTEM PONADNARDOWYM) Bożena Bączek Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google