Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 6.2 PO KL – mikropożyczki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 6.2 PO KL – mikropożyczki"— Zapis prezentacji:

1 Działanie 6.2 PO KL – mikropożyczki
Spotkanie Informacyjne Olsztyn, 28 maja 2012 r. Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Konkurs Nr I/POKL/MP-6.2/2012
Konkurs otwarty; Dostępne środki: PLN; Nabór wniosków: – r.* (zawieszenie nie wcześniej niż 20 dni roboczych od daty ogłoszenia).

3 Typy projektów możliwe do realizacji
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące: przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę, doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.

4 Beneficjenci Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 2 pkt 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), spełniające jednocześnie 3. kryterium dostępu, w tym w szczególności: banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, banki spółdzielcze – w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek, konsorcja powyższych podmiotów.

5 Beneficjenci O dofinansowanie nie mogą się ubiegać podmioty określone w art ustawy o finansach publicznych, tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się: wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur, pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

6 Obowiązki Beneficjenta
Opracowanie i przedłożenie do WUP wniosku o dofinansowanie, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej, Dystrybucja pożyczek na podstawie obiektywnych i merytorycznych kryteriów selekcji opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu, dokonywanie oceny wniosku pożyczkowego oraz monitorowanie prawidłowości spłaty pożyczki, na podstawie opracowanego przez Pośrednika finansowego regulaminu pożyczkowego przy zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur, Przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji wsparcia, w tym: regulamin projektu, wzory wniosków, umów, oświadczeń, itd., które podlegać będą akceptacji ze strony WUP, Prowadzenie odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego na obsługę funduszu pożyczkowego

7 Obowiązki Beneficjenta
Prowadzenie oddzielnej księgowości funduszu pożyczkowego, Rozliczanie otrzymanych środków (pożyczki, koszty zarządzania funduszem, koszty doradztwa i szkoleń), Zarządzanie kapitałem funduszu (Pośrednik finansowy powinien maksymalizować zyski z kapitału, inwestując je wyłącznie w bezpieczne narzędzia finansowe), Wypełnianie obowiązków związanych z udzielaniem pomocy de minimis, Pełna archiwizacja dokumentacji pożyczkowej, Bieżący monitoring realizacji umowy pożyczki (korzystanie ze szkoleń i doradztwa, prowadzenie działalności gospodarczej, przeznaczenie pożyczki, spłata pożyczki), Sprawozdawczość na poziomie umowy o dofinansowanie projektu.

8 Grupa docelowa Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu). W przypadku przedsiębiorczości akademickiej wsparcie kierowane jest do pracowników jednostek naukowych, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni. Przez absolwenta należy rozumieć osobę w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, która nie ukończyła 27. roku życia.

9 Kryteria dostępu Projekt jest skierowany do grup docelowych, z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego). Projektodawca przewiduje udzielenie co najmniej 100 pożyczek dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

10 Kryteria dostępu Projektodawcą jest/są podmiot/y, o którym/ych mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 233, poz. 1383) prowadzący/e działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jednocześnie spełniający łącznie następujące warunki: posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie udzielania mikropożyczek na działalność gospodarczą, w okresie 3 lat do złożenia wniosku udzielił co najmniej 50 mikropożyczek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

11 Kryteria dostępu Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

12 Kryteria strategiczne
W ramach projektu zakładana jest współpraca projektodawcy z punktami konsultacyjnym sieci KSU w zakresie działań informacyjno-promocyjnych oraz udzielania doradztwa dla odbiorców wsparcia  10 pkt. Projektodawca przewiduje udzielenie co najmniej 25 pożyczek w ramach przedsiębiorczości akademickiej  10 pkt.

13 Wymagania finansowe Wartość projektu powinna wynosić 100% środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu (przewiduje się wybór tylko jednego projektu). Dopuszcza się, by całkowita wartość projektu była niższa niż 100% alokacji na dany konkurs, jedynie w przypadku, gdy różnica ta nie przekracza PLN. Rozbieżność ta może wynikać z przeliczenia budżetu projektu w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych. Wkład własny Beneficjenta nie jest wymagany.

14 Wymagania finansowe Dofinansowanie projektu należy rozumieć jako przekazanie Pośrednikowi finansowemu środków na działalność związaną z realizacją projektu. W związku z zakresem tej działalności, dofinansowanie projektu możemy podzielić na dwie formy: środki na utworzenie funduszu pożyczkowego, w tym: środki na kapitał pożyczkowy, z którego udzielane jest wsparcie w postaci pożyczek, środki na koszty zarządzania funduszem, środki na działalność szkoleniową i doradczą

15 Wymagania finansowe Wszystkie przychody wygenerowane ze środków kapitału pożyczkowego zwiększają ten kapitał. Jednocześnie z przychodów pokrywane są ex post („z dołu”) koszty zarządzania, w cyklu kwartalnym (lub innym, zgodnym z okresem rozliczeniowym). O wielkości maksymalnej kwoty do wykorzystania na pokrycie kosztów zarządzania decyduje wartość wskaźnika MKW (maksymalnej kwoty do wykorzystania). Wskaźnik ten kształtuje się następująco: w pierwszym roku funkcjonowania funduszu (tj. pierwsze 12 miesięcy od przekazania środków na kapitał pożyczkowy) MKW = 4% alokacji kapitałowej funduszu (wartości środków przekazanych na fundusz w ramach umowy o dofinansowanie projektu), począwszy od drugiego roku funkcjonowania (od piątego kwartału funkcjonowania) MKW = 2% alokacji kapitałowej funduszu + 2% wartości aktywnych umów pożyczkowych na dany dzień.

16 Koszty zarządzania funduszem pożyczkowym
Do kosztów zarządzania stosuje się postanowienia Wytycznych (m.in. zasada konkurencyjności, zasady zatrudniania personelu projektu), z wyłączeniem zapisów dotyczących limitów i katalogu kosztów zarządzania. Cztery podstawowe grupy kosztów: Koszty związane z obsługą projektu (wynagrodzenie koordynatora, personelu obsługowego: kadrowego, finansowego, administracyjnego, prawnego itp., obsługa księgowa). Koszty działalności finansowej (prowadzenie rachunku bankowego, zabezpieczenie realizacji projektu, koszty windykacji pożyczek, wynagrodzenie podmiotów zaangażowanych w dystrybucję pożyczek, rekrutację uczestników).

17 Koszty zarządzania funduszem pożyczkowym
Koszty związane z majątkiem (m.in. amortyzacja sprzętu, koszty utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za energię, wodę itp., koszty ochrony i sprzątania pomieszczeń). Koszty działalności pożyczkowej (działania informacyjno- promocyjne, wynagrodzenie osób oceniających wnioski, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe itp. związane z realizacją projektu, materiały biurowe i in.). We wniosku o dofinansowanie projektu w części dotyczącej Uzasadnienia kosztów Projektodawca zobowiązany jest wskazać wartość kosztów zarządzania o jaką się ubiega, wskazując koszty łączne w podziale na podkategorie określone w ww. katalogu, z wyłączeniem kosztów osobowych, które muszą zostać wykazane jednostkowo. Oznacza to konieczność przedstawienia w odrębnych pozycjach kosztów wynagrodzeń wszystkich osób zaangażowanych w ramach zarządzania projektem.

18 Wymogi co do przygotowania wniosku
Analiza rynku pod kątem zapotrzebowania na danego rodzaju wsparcie, w tym w odniesieniu do wybranych grup docelowych (we wniosku o dofinansowanie projektu beneficjent określa strategię inwestycyjną, na którą składają cele do osiągnięcia, grupy docelowe, jak również sektor do którego kierowane jest wsparcie – w tym przypadku sektor mikroprzedsiębiorstw. Elementem strategii jest również analiza zapotrzebowania mikroprzedsiębiorstw na instrumenty inżynierii finansowej tzw. luka finansowa). Sposób i tryb rekrutacji uczestników projektu (na etapie rekrutacji zalecane jest badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej), w tym także szczegółowe kryteria selekcji. Planowany zakres wsparcia doradczo-szkoleniowego, który powinien odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby uczestników projektu (wskazanie ogólnych założeń programowych, zakresu tematycznego, metodologii nauczania itp.).

19 Wymogi co do przygotowania wniosku
Potencjalna liczba osób, którym zostaną przyznane środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (przy jednokrotnym obrocie kapitału) oraz kwota przeznaczona na ten cel wraz ze szczegółowymi kryteriami wyboru. Opis sposobu i trybu monitorowania prawidłowości realizacji wsparcia udzielonego uczestnikom projektu oraz wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego. Projektodawca zobowiązany jest do monitorowania rezultatów projektu w szczególności w oparciu o następujące wskaźniki: a) liczba osób, które zakończyły udział w projekcie; b) liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych; c) liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej; d) liczba osób, które skorzystały z usług doradczych; e) liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach.

20 Wymogi co do przygotowania wniosku
Projektodawca powinien przedstawić wiarygodną (znajdującą potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej na potrzeby projektu analizy) strategię dotarcia z ofertą wsparcia pożyczkowego do grupy docelowej/grup docelowych z terenu całego województwa wskazanego jako obszar realizacji projektu. W kolumnie drugiej „Nazwa zadania” punktu 3.3 wniosku należy wskazać poszczególne zadania, które będą realizowane w ramach projektu: 1) utworzenie funduszu pożyczkowego w ramach Działania 6.2 2) doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców UWAGA! Koszty zarządzania w ramach instrumentu inżynierii finansowej nie stanowią wydatku podlegającego certyfikacji do KE. Z uwagi na powyższe, w ramach projektu nie wypełnia się zadania „zarządzanie projektem”, gdyż spowodowałoby to zawyżenie kosztu kwalifikowanego projektu.

21 Wymogi co do przygotowania wniosku
W pkt 3.4 należy uwzględnić ryzyko związane z rekrutacją odpowiedniej liczby uczestników oraz niespłacalnością zaciągniętych pożyczek. Łączna wartość kosztów zarządzania nie może przekraczać średniorocznie 4% wartości zadania „utworzenie funduszu pożyczkowego”. Współpraca ponadnarodowa – NIE DOTYCZY Zarządzanie projektem – NIE DOTYCZY Koszty pośrednie – NIE DOTYCZY W zadaniu „utworzenie funduszu pożyczkowego” nie należy wykazywać wartości pożyczek, które Pośrednik finansowy zamierza udzielać po jednokrotnym obrocie kapitałem (bez względu czy nastąpi to w okresie realizacji czy okresie monitorowania projektu).

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Punkt Informacyjny EFS
Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 Olsztyn tel , fax Punkt Informacyjny EFS tel /65


Pobierz ppt "Działanie 6.2 PO KL – mikropożyczki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google