Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena realizacji PO KL oraz założenia na 2011r. Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 26 maja 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena realizacji PO KL oraz założenia na 2011r. Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 26 maja 2010r."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena realizacji PO KL oraz założenia na 2011r. Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 26 maja 2010r.

2 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI ( Euro – 4,12 zł.) Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010 Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Alokacja Procentowy plan kontraktacji do końca 2010 roku , , , ,80 91,18% , , , ,3065,02% ,230, , ,1477,35% , , , ,36 98,19% , , , ,25 72,73% , , , ,0350,61% Priorytet VI , , , ,08 87,36%

3 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII – Działanie 8.1 (euro - 4,12 zł.) Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010 Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Alokacja Procentowy plan kontraktacji do końca 2010 roku , ,00* , ,61 60,12% , , , ,10 57,96% , , , ,8164,54% ,59 0, , ,9177,04% , , , ,7828,28% * Alokacja zawiera środki finansowe planowane do zakontraktowania w konkursie I/POKL/IN-8.1/2010 – projekty innowacyjne

4 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL

5 5 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VI PO KL stan na 6 kwietnia 2010r.

6 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VIII PO KL stan na 6 kwietnia 2010r.

7 Podsumowanie dotychczasowych działań 1350 złożonych na konkursy wniosków na kwotę ponad 1,2 mld. zł; Prawie 100% wniosków poprawnych formalnie; Podpisaliśmy 316 umów ( w tym na projekty systemowe PUP); W trakcie realizacji 140 projektów:76 w P.VI i 64 w Dz.8.1 ( maj 2010); Wysoki % środków zakontraktowanych i rozliczonych – pozostało do zakontraktowania ok.140 mln zł; Częste zmiany przepisów i dokumentów programowych – zmiana procedur, aneksowanie umów itd.

8 Realizacja 15 konkursów 2010r. Realizacja wszystkich konkursów w planowanym terminie – w tym szybka ścieżka w 6.1.1, 6.2 i w 8.1.2; 7 konkursów praktycznie zakończonych: I/POKL/6.1.1/2010 – 22 umowy I/POKL/8.1.2/2010 (outplacement) – 5 umów 5 konkursów w Działaniu 6.2 – 5 umów; Ponowny nabór w Działaniu 6.2 w konkursach Nr IV i VI - składanie wniosków 26 maja – 8 czerwca ( ogłoszenie z 19 maja);

9 Realizacja 15 konkursów 2010r. c.d. Konkurs I/POKL/8.1.1/2010 ( z pomocą publiczną) – KOP trwa od 17 maja – ocena 26 wniosków na kwotę ok. 15 mln zł; Konkursy otwarte II/POKL/8.1.1/2010, II/POKL/8.1.2/2010, I/POKL/6.3/2010 – ogłoszone 24 maja; Konkursy na projekty innowacyjne i współpracy; ponadnarodowej (w Działaniu 8.1) – III kwartał (wrzesień);

10 Uwagi po zakończeniu pierwszych konkursów 2010r. Problemy z kryteriami dostępu: pośrednictwo pracy i wskaźnik zatrudnienia, kompleksowość wsparcia, w Działaniu 6.2 – obszar realizacji, wartość projektu, pomoc publiczna, doświadczenie w zakresie wspierania przedsiębiorczości ; Wysoki poziom kosztów pośrednich - koszty zarządu i innego personelu w kosztach pośrednich; Zbyt liczny personel a niektóre stanowiska powielane lub nieracjonalnie długi okres zatrudnienia: specjalista ds. rekrutacji, promocji;

11 Uwagi po zakończeniu pierwszych konkursów 2010r. c.d. Zbyt długi okres realizacji – nieracjonalny harmonogram; Kwestie horyzontalne – mimo odrzucenia dalsza ocena merytoryczna spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych; Minimalny standard minimum;! Potencjał opisany zbyt pobieżnie; Wypełnianie części wniosku uzasadnienie kosztów; niezgodnie z wymogami; Obszar realizacji a wielkość grupy docelowej;

12 Uwagi po zakończeniu pierwszych konkursów 2010r. c.d. Pojawiające się koszty nieuzasadnione/zawyżone: catering na etapie rekrutacji, kosztowne akcje informacyjno-promocyjne, w tym zasady równości szans, koszty obiadów i przerw kawowych, koszty zabezpieczenia wykonania umowy, audyt zewnętrzny, finansowanie głównej siedziby Beneficjenta, spoza regionu – obok biura w regionie, finansowanie sprzętu do prowadzenia zajęć w przypadku krótkich szkoleń;

13 Uwagi po zakończeniu pierwszych konkursów 2010r. c.d. Uzasadnienie nieadekwatne do obszaru, zakresu wsparcia i grupy docelowej – niespójność poszczególnych części wniosku; Zbyt pobieżnie opisana grupa docelowa – kopia z dokumentacji konkursowej; Bardzo ogólnie opisana rekrutacja; Wysokie koszty zarządzania; Wysoki koszt w przeliczeniu na 1 osobę.

14 PLANY DZIAŁAŃ NA 2011 ROK

15 Harmonogram przygotowania Planów działań na 2011 r. Ogólne założenia i cele przedstawione PKM i IZ – maj; Konsultacje społeczne – początek w maju: Powiatowe urzędy pracy, Wojewódzka Rada Zatrudnienia, konsultacje za pośrednictwem strony internetowej; Przygotowanie pierwszych wersji Planów i przekazanie do KE i IZ – czerwiec; Ocena Planów przez KE i IZ – do końca września; Rekomendacje Planów dla IZ przez PKM – październik; Opiniowanie szczegółowych kryteriów wyboru przez KM – październik; Zatwierdzenie Planów przez IZ – grudzień.

16 Ogólne założenia na 2011r. Kompleksowość wsparcia w tym IPD i pośrednictwo pracy – wskaźnik zatrudnienia; Skierowanie wsparcia w szczególności do osób: młodych do 24 r.ż. oraz 45+,długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych; Wspieranie powiatów/gmin, o najwyższej stopie bezrobocia i niskiej aktywności w pozyskiwaniu środków UE; Regionalny charakter – podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w branżach strategicznych dla regionu i szkolenie na potrzeby tych branż;

17 Ogólne założenia na 2011r. c.d. Zwiększenie skuteczności projektów adresowanych do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (efektywność zatrudnieniowa) – racjonalizacja wydatkowania środków publicznych; Komplementarność – z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS; Podniesienie wymogów odnośnie poziomu prowadzonych szkoleń – certyfikowane programy nauczania, egzaminy zewnętrzne, uprawnienia do wykonywania zawodu na podstawie rozporządzeń.

18 Uwagi ogólne do planów na 2011r. Kontynuacja konkursów na projekty typu outplacement? (11 projektów realizowanych – monitorujących sytuację na rynku pracy); Ograniczenie skali punktowej kryteriów strategicznych np. do pkt; Pozostałe wymogi – kryteria dostępu.

19 19 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS, tel , Elżbieta Ołdakowska, tel


Pobierz ppt "1 Ocena realizacji PO KL oraz założenia na 2011r. Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 26 maja 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google