Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Stan realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 5 kwietnia 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Stan realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 5 kwietnia 2011."— Zapis prezentacji:

1 1 Stan realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 5 kwietnia 2011 r.

2 Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego (styczeń 2011) przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 5,1% niż w tym samym okresie ubiegłego roku (w kraju wzrost o 3,8%); przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosło o 2,2% (w kraju o 5,0%); przedsiębiorstwa przemysłowe uzyskały przychody ze sprzedaży wyrobów i usług o 20,2% wyższe od ubiegłorocznych; wartość produkcji sprzedanej, zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane, przekroczyła poziom sprzed roku o 4,8%; w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, odnotowano wzrost obrotów zarówno w sprzedaży detalicznej (o 3,6%), jak i w sprzedaży hurtowej (o 17,5%); w końcu stycznia 2011 roku, w rejestrze REGON województwa wpisanych było 118,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej i w porównaniu z okresem sprzed roku liczba ta zwiększyła się o 2,8%. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

3 Liczba bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim (luty 2011) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

4 Stopa bezrobocia w województwie warmińsko- mazurskim według powiatów (styczeń 2011) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

5 Wybrane kategorie bezrobotnych Kategorie bezrobotnych Luty 2010 Luty 2011 Zmiany w liczbach Zmiany w % Udział w ogóle bezrobotnych w % Luty 2010 Luty 2011 Zmiana w pkt.proc. Ogółem bezrobotni, w tym: 119 472117 611-1 861-1,6100,0 x Mieszkańcy wsi58 56757 601-966-1,649,0 0,0 Z prawem do zasiłku 28 33623 290-5 046-17,823,719,8-3,9 Kobiety59 62260 8361 2142,049,951,71,8 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

6 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

7 Zwolnienia grupowe w 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

8 Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach PO KL 1770 wniosków złożonych na konkursy na kwotę ponad 1,5 mld zł; Prawie 90% wniosków poprawnych formalnie (w 2010r ok.100%); Podpisaliśmy ponad 350 umów; W trakcie realizacji 141 projektów; WUP zakontraktował ok. 80%środków (Priorytet VI i Działanie 8.1);

9 Podsumowanie dotychczasowych działań – c.d. Wskaźniki dla Działań – w większości niezagrożone /przekroczone; Wskaźniki wymagające szczególnej uwagi: - Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach objętych działaniami szybkiego reagowania (8.1.2) - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem (8.1.1) - Wskaźniki dotyczące wsparcia dla osób 50+ (6.1) - Liczba osób objętych IPD (P.VI)

10 Realizacja Poddziałania 8.1.2 - podsumowanie outplcement – odrębne konkursy - 2009r. i 2010r.; realizacja 16 projektów na kwotę ponad 15,6 mln zł.; obszar całego regionu a szczególnie powiaty : iławski, ostródzki, ełcki, olecki; osoby objęte wsparciem – ok. 760 – głównie osoby które utraciły pracę z przyczyn zakładów pracy; projekty kompleksowe : szkolenia, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, dotacje + wsparcie pomostowe; najczęstsze kierunki szkoleń: mała przedsiębiorczość, spawanie, sprzedawca magazynier, gastronomia, hotelarstwo, budownictwo, księgowość, kadry i płace.

11 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009,2010 Rok 2011Kontraktacja narastająco ( w tym 2011 r.) Alokacja 2007- 2013 Procentowy plan kontraktacji do końca 2011 r. 6.1302 657 251,6061 000 000,00*363 657 251,60330 043 962,30110,18% 6.1.141 425 291,6510 000 000,0051 425 291,6558 007 757,0288,65% 6.1.211 568 213,430,0011 568 213,4313 717 366,2484,33% 6.1.3249 663 746,5239 000 000,00288 663 746,52255 898 127,35112,80% 6.252 809 869,1413 500 000,0066 309 869,1470 444 618,7694,13% 6.32 710 488,711 000 000,003 710 488,715 294 511,6070,08% Priorytet VI363 746 852,7075 500 000,00439 246 852,70405 783 092,66108,24% * W tym 3 500 000,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz 8 500 000,00 zł na realizację projektów współpracy ponadnarodowej. Źródło: KSI-SIMIK wg stanu na dzień 15.03.2011

12 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII - Działanie 8.1 Działanie /Poddziałanie kontraktacja 2007- 2010 zaktualizowana o końcowe rozliczenie projektów Rok 2011Kontraktacja narastająco (w tym 2011r.) Alokacja 2007- 2013 Procentowy plan kontraktacji do końca 2011 r. 8.1.182 694 543,9132 000 000,00*114 694 543,91159 144 915,0572,07% 8.1.234 928 589,1520 000 000,0054 928 589,1555 850 542,4898,35% 8.1.33 015 494,910,003 015 494,913 837 946,2578,57% 8.1.41 500 000,000,001 500 000,005 117 064,5429,31% Działanie 8.1122 138 627,97 52 000 000,00 174 138 627,97223 950 468,3277,75% Kwota 4 000 000,00 zł na realizację projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach 1 typu operacji w Poddziałaniu 8.1.1, 2 000 000,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz 5 000 000,00 zł na realizację projektów ponadnarodowych w ramach typów operacji w Poddziałaniu 8.1.3 (pochodzące ze środków Priorytetu VIII). Źródło: KSI-SIMIK wg stanu na dzień 04.04.2011

13 Konkursy w 2011 r. Zmiany w Systemie Wdrażania POKL – przygotowanie Beneficjentów i pracowników IP/IP2; Środki finansowe przeznaczone na konkursy - 88,5 mln zł, - 36,5 mln zł w Priorytecie VI, - 52 mln zł w Działaniu 8.1 PO KL. Planowana liczba konkursów - 22: - 14 w Priorytecie VI (konkursy zawieszone ); - 8 w Działaniu 8.1- terminy ogłaszania konkursów: 15 marca (2), 31 marca (1), 24 maja (3), 2 sierpnia (2);

14 Działanie / PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie 8.1.1 (konkurs otwarty na 1 i 2 typ operacji) 15 marca16 000 000 zł Poddziałanie 8.1.1 (konkurs otwarty na 1 i 2 typ; p-kty konsultacyjne) 24 maja5 000 000 zł Poddziałanie 8.1.1 - PWP (konkurs otwarty na 1 typ operacji) 24 maja4 000 000 zł Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty na 5 typ operacji) 15 marca2 000 000 zł Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty szybka ścieżka; outplacement) 31 marca8 000 000 zł Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty na 4 typ operacji) 2 sierpnia10 000 000 zł Działanie 8.1 - PWP (konkurs zamknięty na 1, 3 i 5 typ operacji z 8.1.3) 2 sierpnia5 000 000 zł Działanie 8.1 – projekty innowacyjne (konkurs zamknięty dot. wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa) 24 maja2 000 000 zł

15 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 28 lutego 2011 r. Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)

16 Krajowa Rezerwa Wykonania 1.Pierwsze miejsce w kraju – dodatkowa kwota dla regionu – ponad 68 mln EURO (22,9% dotychczasowych środków) tj ok.270 mln. zł. 2.Pozostałe regiony: zachodniopomorskie, opolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie, pomorskie; 3.Podzielono ponad 350 mln euro. 4.Podział KRW w regionie: ponad 54% dla WUP ( ok 147 mln zł.) w szczególności na: – 6.1.1 – ok. 62 mln zł. – 6.1.2 – ok. 2 mln.zł. – 6.2 – ok. 43 mln. zł – 8.1.1 – ok. 40 mln zł. 5. Planowany termin uruchomienia środków KRW – 2012r.

17 Krajowa Rezerwa Wykonania – możliwe kierunki wykorzystania - 1.Wspieranie talentów i ich zatrzymywanie w regionie (6.1.1, 6.2, 8.1.1), 2.Przeciwdziałanie marginalizacji osób młodych (6.1.1, 6.1.2, 6.2) 3.Długotrwały model wsparcia osób w wieku 50+ i niepełnosprawnych (6.1.1, 6.1.2, 6.2, 8.1.1) 4.Rozwój umiejętności miękkich ( osoby wchodzące i powracające na rynek pracy), 5.Wzmocnienie regionalnego systemu innowacji, 6.Rozwój branż strategicznych dla regionu.

18 Plany działań na 2012 rok 1.Rozpoczęcie prac nad Planami – kwiecień br.; 2.Uwzględnienie m.in. kierunków wykorzystania KRW; 3.Szerokie konsultacje społeczne;

19 19 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl Elżbieta Ołdakowska, tel. 089 522 79 50 e.oldakowska@up.gov.pl


Pobierz ppt "1 Stan realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 5 kwietnia 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google