Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Hanna Mikulska-Bojarska Wicedyrektor WUP w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Hanna Mikulska-Bojarska Wicedyrektor WUP w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Hanna Mikulska-Bojarska Wicedyrektor WUP w Olsztynie

2 2 liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy – 50 przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – 144,4 tys. osób przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 2529,90 zł liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez rolników indywidualnych) – 115,4 tys. liczba pracujących – 415,5 tys. osób najwyższa w kraju stopa bezrobocia – 15,4%, w Polsce – 8,9% (wrzesień 2008 r.) niski stopień aktywności zawodowej – 51,2%, w Polsce – 53,7% (I kwartał 2008 r.); niski wskaźnik zatrudnienia – 46,4%, w Polsce – 49,4% (I kwartał 2008 r.); duże zróżnicowanie na lokalnych rynkach pracy; występowanie grup osób bezrobotnych i biernych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby do 25 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby po 45 roku życia, osoby o niskim poziomie wykształcenia, bez kwalifikacji lub o niskich kwalifikacjach zawodowych). RYNEK PRACY

3 3 PRZEPISY WSPÓLNOTOWE Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. PRZEPISY KRAJOWE Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U nr 227, poz. 1658), Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U nr 99, poz. 1001), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U nr 19, poz. 177). AKTY PRAWNE

4 4 Cel II NSRO: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cel główny PO KL: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej d opasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego rozwój potencjału przedsiębiorstw i pracowników podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa wzrost spójności terytorialnej Cele strategiczne UKŁAD CELÓW PO KL

5 5 PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty PRIORYTET IV Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V Dobre rządzenie PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PRIORYTET X Pomoc techniczna komponent centralny komponent regionalny PRIORYTETY PO KL

6 6 KONTRAKTOWANIE PROJEKTÓW KOMPONENT CENTRALNY KOMPONENT REGIONALNY Wsparcie dla struktur i systemów Wsparcie dla osób i grup społecznych

7 7 Wojewódzki Urząd Pracy TRYB KONKURSOWYTRYB SYSTEMOWY Konkurs otwarty Konkurs zamknięty Beneficjent: wszystkie podmiotyBeneficjent: instytucje wymienione w Szczegółowym Opisie Priorytetów ZASADY WYBORU PROJEKTÓW

8 8 Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia ( Instytucja Wdrażająca) Beneficjenci – wnioskodawcy Grupy docelowe Komitet Monitorujący PO KL (MF)Instytucja Certyfikująca (MRR) Komisja Europejska Instytucja Audytowa Urzędy Kontroli Skarbowej STRUKTURA WDRAŻANIA

9 9 Środki finansowe na realizację PO KL Polska: ( ,5 zł), Województwo warmińsko-mazurskie: ( zł), WUP: ( zł). Kurs: 1 euro = 3,50 zł

10 Działania wdrażane przez WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w OLSZTYNIE

11 11 projekty wpisujące się w strategię rozwoju regionalnego i oferujące wsparcie w obszarach dla województwa strategicznych, komplementarny charakter projektów w stosunku do pozostałych programów i funduszy, kompleksowość wsparcia (zwłaszcza w Priorytecie VI), Beneficjenci regionalni lub spoza regionu (warunek: siedziba biura projektu w regionie), nastawienie na grupy pozostające w szczególnej sytuacji na rynku pracy: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 45+ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

12 12 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe dla PUP i WUP Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – projekty konkursowe Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – projekty konkursowe

13 13 badania i analizy dotyczące sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze, warsztaty i szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, poprawa jakości usług świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe dla mikro przedsiębiorstw, aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich. Typy projektów w Priorytecie VI

14 14 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe

15 15 ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach zawodowych programy zwolnień monitorowanych (outplacement), badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych, sieci współpracy (w tym partnerstwa) w zakresie dialogu społecznego, promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw upowszechnianie idei flexicurity. Typy projektów w działaniu 8.1

16 16 Poddziałanie projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy pt.,,Przyszłość w Twoich rękach Okres realizacji projektu: Środki finansowe przeznaczone na projekt: , 00 PLN. Poddziałanie – projekt systemowy wyłącznie dla WUP pt.,,Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania PO KL Okres realizacji projektu: Środki finansowe przeznaczone na projekt: , 10 PLN. Poddziałanie projekt systemowy WUP w Olsztynie Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warminsko-mazurskiego Okres realizacji projektu: – Środki finansowe przeznaczone na projekt: ,00 PLN. Projekty własne WUP

17 17 REALIZACJA KONKURSÓW W PO KL W ROKU 2008 Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkursy Wnioski skierowane na KOP Wyniki oceny merytorycznej LiczbaLiczba pozytywnych formalnie Liczba wniosków pozytywnych Liczba podpisanych umów Priorytet VI Działanie OGÓŁEM Stan na dzień

18 18 ZPORR – program dwufunduszowy, POKL – program jednofunduszowy,, ZPORR i SPO RZL – procedury i przepisy szczegółowe wprowadzane rozporządzeniami, POKL – procedury i przepisy szczegółowe wprowadzane wytycznymi MRR, wybór projektów (tryb konkursowy i systemowy), procedury odwoławcze – protesty, wskaźniki (określenie poziomu dla regionu – stały monitoring), zwiększenie maksymalnej stopy współfinansowania z 75% do 85%, cross financing – do 10%, system monitorowania (połączenie sprawozdania z realizacji projektu z wnioskiem o płatność), elastyczność w realokacji środków miedzy Działaniami (do 30% alokacji w Priorytecie), kontynuacja działań zapoczątkowanych przez ZPORR i SPO RZL – zakres PO KL rozszerzony o wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, projekty ponadnarodowe i innowacyjne. ZPORR i SPO RZL a PO KL

19 19 CEL: poszukiwanie nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów uwzględnionych w obszarach wsparcia EFS, Nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup lub rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony w polityce państwa, Wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów. PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2009 Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej, Konkurs zamknięty ogłoszony w III kwartale 2009 r., Kwota przeznaczona do zakontraktowania – 2 mln zł. PROJEKTY INNOWACYJNE

20 20 Wykorzystanie doświadczenia partnerów z innych krajów, Wykazanie faktycznej wartości dodanej wynikającej ze współpracy ponadnarodowej, Kilka form współpracy: - współpraca pomiędzy projektami realizowanymi w różnych krajach, także projektodawcami, których projekty nie są współfinansowane z EFS, - współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach, - współpraca między instytucjami (twinning) działającymi w tym samym obszarze i udzielającymi sobie wsparcia. PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2009 Projekty standardowe rozszerzone o komponent ponadnarodowy (Poddziałanie 6.1.1), Kwota przeznaczona na zwiększenie wartości projektów z komponentem ponadnarodowym wynosi PLN. PROJEKTY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM

21 21 PROBLEMY Z PUNKTU WIDZENIA INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ projekty pisane przez kalkę – projekty o identycznej treści merytorycznej, składane przez jednego Beneficjenta do wielu województw. Charakteryzuje je: - brak faktycznych, adekwatnych do obszaru realizacji projektu analiz grupy docelowej oraz sytuacji na rynku pracy, - niespójność i i chaotyczność ogólnikowych zapisów, konieczność skoordynowania zmian wytycznych z harmonogramami konkursów w danym roku. fluktuacja kadry WUP przepływy finansowe wniosków i rozlicznie kolejnych transzy dotacji.

22 22 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego Olsztyn Tel , Fax


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Hanna Mikulska-Bojarska Wicedyrektor WUP w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google