Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Hanna Mikulska-Bojarska Wicedyrektor WUP w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Hanna Mikulska-Bojarska Wicedyrektor WUP w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Hanna Mikulska-Bojarska Wicedyrektor WUP w Olsztynie

2 2 liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy – 50 przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – 144,4 tys. osób przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 2529,90 zł liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez rolników indywidualnych) – 115,4 tys. liczba pracujących – 415,5 tys. osób najwyższa w kraju stopa bezrobocia – 15,4%, w Polsce – 8,9% (wrzesień 2008 r.) niski stopień aktywności zawodowej – 51,2%, w Polsce – 53,7% (I kwartał 2008 r.); niski wskaźnik zatrudnienia – 46,4%, w Polsce – 49,4% (I kwartał 2008 r.); duże zróżnicowanie na lokalnych rynkach pracy; występowanie grup osób bezrobotnych i biernych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby do 25 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby po 45 roku życia, osoby o niskim poziomie wykształcenia, bez kwalifikacji lub o niskich kwalifikacjach zawodowych). RYNEK PRACY

3 3 PRZEPISY WSPÓLNOTOWE Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. PRZEPISY KRAJOWE Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2006. nr 227, poz. 1658), Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 99, poz. 1001), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177). AKTY PRAWNE

4 4 Cel II NSRO: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cel główny PO KL: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej d opasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego rozwój potencjału przedsiębiorstw i pracowników podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa wzrost spójności terytorialnej Cele strategiczne UKŁAD CELÓW PO KL

5 5 PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty PRIORYTET IV Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V Dobre rządzenie PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PRIORYTET X Pomoc techniczna komponent centralny komponent regionalny PRIORYTETY PO KL

6 6 KONTRAKTOWANIE PROJEKTÓW KOMPONENT CENTRALNY KOMPONENT REGIONALNY Wsparcie dla struktur i systemów Wsparcie dla osób i grup społecznych

7 7 Wojewódzki Urząd Pracy TRYB KONKURSOWYTRYB SYSTEMOWY Konkurs otwarty Konkurs zamknięty Beneficjent: wszystkie podmiotyBeneficjent: instytucje wymienione w Szczegółowym Opisie Priorytetów ZASADY WYBORU PROJEKTÓW

8 8 Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia ( Instytucja Wdrażająca) Beneficjenci – wnioskodawcy Grupy docelowe Komitet Monitorujący PO KL (MF)Instytucja Certyfikująca (MRR) Komisja Europejska Instytucja Audytowa Urzędy Kontroli Skarbowej STRUKTURA WDRAŻANIA

9 9 Środki finansowe na realizację PO KL Polska: 11 420 207 059 (39 970 724 706,5 zł), Województwo warmińsko-mazurskie: 312 792 822 (1 094 774 877 zł), WUP: 170 000 000 (595 000 000 zł). Kurs: 1 euro = 3,50 zł

10 Działania wdrażane przez WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w OLSZTYNIE

11 11 projekty wpisujące się w strategię rozwoju regionalnego i oferujące wsparcie w obszarach dla województwa strategicznych, komplementarny charakter projektów w stosunku do pozostałych programów i funduszy, kompleksowość wsparcia (zwłaszcza w Priorytecie VI), Beneficjenci regionalni lub spoza regionu (warunek: siedziba biura projektu w regionie), nastawienie na grupy pozostające w szczególnej sytuacji na rynku pracy: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 45+ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

12 12 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe dla PUP i WUP Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – projekty konkursowe Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – projekty konkursowe

13 13 badania i analizy dotyczące sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze, warsztaty i szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, poprawa jakości usług świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe dla mikro przedsiębiorstw, aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich. Typy projektów w Priorytecie VI

14 14 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe

15 15 ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach zawodowych programy zwolnień monitorowanych (outplacement), badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych, sieci współpracy (w tym partnerstwa) w zakresie dialogu społecznego, promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw upowszechnianie idei flexicurity. Typy projektów w działaniu 8.1

16 16 Poddziałanie 6.1.1 - projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy pt.,,Przyszłość w Twoich rękach Okres realizacji projektu: 01.2009-12.2009 Środki finansowe przeznaczone na projekt: 800 000, 00 PLN. Poddziałanie 6.1.2 – projekt systemowy wyłącznie dla WUP pt.,,Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL Okres realizacji projektu: 09.2008-05.2015 Środki finansowe przeznaczone na projekt: 2 173 872, 10 PLN. Poddziałanie 8.1.4 - projekt systemowy WUP w Olsztynie Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warminsko-mazurskiego Okres realizacji projektu: 01.08.2008 – 31.12.2009 Środki finansowe przeznaczone na projekt: 800 000,00 PLN. Projekty własne WUP

17 17 REALIZACJA KONKURSÓW W PO KL W ROKU 2008 Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkursy Wnioski skierowane na KOP Wyniki oceny merytorycznej LiczbaLiczba pozytywnych formalnie Liczba wniosków pozytywnych Liczba podpisanych umów Priorytet VI 27220610941 6.1.1 107896012 6.1.2 191816 6.2 7242211 6.3 745712 Działanie 8.1 22616810641 8.1.1 1621207934 8.1.2 6347266 8.1.3 1111 OGÓŁEM 49837421582 Stan na dzień 01.11.2008

18 18 ZPORR – program dwufunduszowy, POKL – program jednofunduszowy,, ZPORR i SPO RZL – procedury i przepisy szczegółowe wprowadzane rozporządzeniami, POKL – procedury i przepisy szczegółowe wprowadzane wytycznymi MRR, wybór projektów (tryb konkursowy i systemowy), procedury odwoławcze – protesty, wskaźniki (określenie poziomu dla regionu – stały monitoring), zwiększenie maksymalnej stopy współfinansowania z 75% do 85%, cross financing – do 10%, system monitorowania (połączenie sprawozdania z realizacji projektu z wnioskiem o płatność), elastyczność w realokacji środków miedzy Działaniami (do 30% alokacji w Priorytecie), kontynuacja działań zapoczątkowanych przez ZPORR i SPO RZL – zakres PO KL rozszerzony o wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, projekty ponadnarodowe i innowacyjne. ZPORR i SPO RZL a PO KL

19 19 CEL: poszukiwanie nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów uwzględnionych w obszarach wsparcia EFS, Nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup lub rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony w polityce państwa, Wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów. PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2009 Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej, Konkurs zamknięty ogłoszony w III kwartale 2009 r., Kwota przeznaczona do zakontraktowania – 2 mln zł. PROJEKTY INNOWACYJNE

20 20 Wykorzystanie doświadczenia partnerów z innych krajów, Wykazanie faktycznej wartości dodanej wynikającej ze współpracy ponadnarodowej, Kilka form współpracy: - współpraca pomiędzy projektami realizowanymi w różnych krajach, także projektodawcami, których projekty nie są współfinansowane z EFS, - współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach, - współpraca między instytucjami (twinning) działającymi w tym samym obszarze i udzielającymi sobie wsparcia. PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2009 Projekty standardowe rozszerzone o komponent ponadnarodowy (Poddziałanie 6.1.1), Kwota przeznaczona na zwiększenie wartości projektów z komponentem ponadnarodowym wynosi 500 000 PLN. PROJEKTY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM

21 21 PROBLEMY Z PUNKTU WIDZENIA INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ projekty pisane przez kalkę – projekty o identycznej treści merytorycznej, składane przez jednego Beneficjenta do wielu województw. Charakteryzuje je: - brak faktycznych, adekwatnych do obszaru realizacji projektu analiz grupy docelowej oraz sytuacji na rynku pracy, - niespójność i i chaotyczność ogólnikowych zapisów, konieczność skoordynowania zmian wytycznych z harmonogramami konkursów w danym roku. fluktuacja kadry WUP przepływy finansowe wniosków i rozlicznie kolejnych transzy dotacji.

22 22 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Hanna Mikulska-Bojarska Wicedyrektor WUP w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google