Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Działania realizowane przez WUP w Olsztynie w ramach PO KL ukierunkowane na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Małgorzata Falkowska Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Działania realizowane przez WUP w Olsztynie w ramach PO KL ukierunkowane na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Małgorzata Falkowska Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 1 Działania realizowane przez WUP w Olsztynie w ramach PO KL ukierunkowane na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 2 Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

3 3 PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty PRIORYTET IV Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V Dobre rządzenie PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PRIORYTET X Pomoc techniczna komponent centralny komponent regionalny

4 4 Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007– 2013 wyniesie ok EUR. W ramach tej kwoty wielkość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie ok EUR, a wkład krajowy stanowić będzie ok EUR. Alokacja ogółem w województwie warmińsko- mazurskim w ramach komponentu regionalnego wynosi EUR.

5 5 Środki finansowe w PO KL Działanie/PoddziałanieAlokacja Alokacja Alokacja ,06 PLN PLN ,00 PLN ,97 PLN PLN ,00 PLN ,60 PLN PLN0,00 PLN ,48 PLN PLN ,00 PLN ,07 PLN PLN ,00 PLN ,38 PLN PLN ,00 PLN ,35 PLN ,67 PLN ,00 PLN ,94 PLN ,16 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,35 PLN ,00 PLN ,79 PLN ,16 PLN ,00 PLN ,61 PLN ,00 PLN0,00 PLN RAZEM ,85 PLN ,67 PLN ,00 PLN

6 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w nowym okresie programowania pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP 2), będąc odpowiedzialnym za wdrażanie całego Priorytetu VI oraz w ramach Priorytetu VIII- Działania 8.1.

7 7 6.1Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

8 8 Jednym z podstawowych celów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a tym samym stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu. Przy realizacji powyższych zadań, głównym instrumentem, którym dysponuje WUP w Olsztynie, jest pomoc finansowa skierowana do przedsiębiorców w regionie, udzielana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 9 Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - staże/ praktyki zawodowe; - wspieranie wolontariatu; - warsztaty i szkolenia; - subsydiowanie zatrudnienia; - wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika; - akcje informacyjno-promocyjne skierowane do pracodawców. Alokacja: ,00 PLN Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VI

10 10 Należy zwrócić szczególną uwagę na szkolenia, dzięki którym osoby pozostające bez zatrudnienia nabywają i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Główną korzyścią dla przedsiębiorców jest brak konieczności ponoszenia nakładów finansowych związanych z przeszkoleniem nowozatrudnionych pracowników.

11 11 Konkurs ma charakter otwarty. Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu dotyczące subsydiowania zatrudnienia oraz szkoleń dla kadr instytucji rynku pracy, objęte są regułami pomocy publicznej.

12 12 Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie. - instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VI

13 13 Korzystanie z wymienionych form wsparcia umożliwia przedsiębiorcom w pewnym stopniu zredukować koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ stosunkowo niewielkim nakładem kosztów własnych zyskuje osobę wyszkoloną pod kątem własnych potrzeb i ma możliwość późniejszego jej zatrudnienia.

14 14 Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; - doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych. Alokacja: ,00 PLN Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VIII – Działanie 8.1

15 15 Przedsiębiorstwa w województwa warmińsko- mazurskiego, przy ograniczonych posiadanych zasobach finansowych, mają możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności swoich pracowników poprzez wsparcie szkoleniowe. Doradztwo dla przedsiębiorców może także wyjść na przeciw ich zapotrzebowaniu, ponieważ zakłada ono pomoc w rozwiązywaniu konkretnego problemu, z którym zmaga się przedsiębiorca.

16 16 Wszystkie typy projektów w ramach tego Poddziałania są objęte regułami pomocy publicznej (pomoc na szkolenia i pomoc na doradztwo). W związku z tym wymagany jest wkład własny przedsiębiorców. Wkład własny może być wniesiony w formie wyliczonych proporcjonalnie do czasu udziału w szkoleniu wynagrodzeń pracowników, w postaci gotówki lub w formie mieszanej.

17 17 Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; - podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm; - szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności. Alokacja: ,00 PLN Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VIII – Działanie 8.1

18 18 Środki pozyskane z EFS mogą być pomocne przy przeprowadzaniu przez przedsiębiorców procesów reorganizacji czy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Z jednej strony pozwala to na organizowanie szkoleń dla pracowników w celu dostosowania ich kwalifikacji i umiejętności do odmiennych od dotychczasowych potrzeb. Z drugiej strony przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie programu zwolnień monitorowanych (outplacement).

19 19 Harmonogram konkursów Typ konkursuTermin ogłoszenia Poddziałanie 6.1.1Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r. Poddziałanie – odrębny konkurs dla projektów badawczych Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r. Działanie 6.2Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r. Działanie 6.3Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r. Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym Konkurs zamkniętyIII kwartał 2009 r. Poddziałanie 8.1.1Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r. Poddziałanie 8.1.1Konkurs zamkniętyII kwartał 2009 r. Poddziałanie 8.1.2Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r. Poddziałanie 8.1.3Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r.

20 20 Aktywność i skuteczność projektodawców w latach w woj. warmińsko-mazurskimw powiecie mrągowskim

21 21 Realizacja konkursów PO KL w latach Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Alokacja Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkursy Wartość wszystkich złożonych wniosków Wnioski skierowane na KOP Wyniki oceny merytorycznej LiczbaWartość Liczba pozytywnych formalnie i ich wartość Liczba wniosków pozytywnych i ich wartość Liczba podpisanych umów i ich wartość Priorytet VI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , pilotaż , , , , ,00 Działanie , , , , , , , , , , , , , , , , , pilotaż , , , , ,20 OGÓŁEM , , , , ,87

22 22 1. Z przedsiębiorców zdejmuje się obowiązek ponoszenia nakładów finansowych związanych z przeszkoleniem nowozatrudnionych pracowników. 2. Pracodawca zyskuje pracownika, którego szkoli pod kątem własnych potrzeb i oczekiwań; po zakończeniu wsparcia ma możliwość zatrudnienia osoby przeszkolonej, kompetentnej, gotowej do rozpoczęcia pracy od zaraz. 3. Osoby pozostające bez zatrudnienia stają się bardziej atrakcyjne zawodowo dla potencjalnych pracodawców. 4. Zewnętrzne wsparcie finansowe, w sytuacji konieczności ograniczenia wydatków przez przedsiębiorców jest niezwykle pomocne w utrzymaniu ich działalności i dotychczasowego poziomu zatrudnienia pracowników. 5. Pomoc w procesie reorganizacji bądź restrukturyzacji działalności dla przedsiębiorców. 6. Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników przedsiębiorstw do aktualnych potrzeb, determinowanych przez procesy adaptacyjne i modernizacyjne. 7. Zwiększenie kompetencji kadr przedsiębiorstw w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi oraz przechodzenia przez procesy zmian poprzez rozwój zasobów ludzkich. Korzyści dla przedsiębiorców - podsumowanie

23 23 Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie na 2009 r Preferowanie Beneficjentów z naszego regionu (pieniądze przeznaczone na realizację komponentu regionalnego PO KL zostają w regionie). Szybkie ogłoszenie konkursów: 26 stycznia 2009 roku. Konkursy otwarte - ocena formalna i merytoryczna będzie prowadzona na bieżąco. Zastosowanie ułatwień i usprawnień (szybkie transfer środków): - możliwość uzupełniania drobnych uchybień i błędów oczywistych we wnioskach na etapie oceny formalnej, - przyspieszenie pracy Komisji Oceny Projektów, - skrócenie procesu podpisywania umów. Szeroki dostęp do informacji związanych z przygotowaniem wniosków: - spotkania informacyjne, - Punkt Informacyjny, - strona internetowa, - szkolenia dla projektodawców m.in. z zakresu pomocy publicznej.

24 24 Dziękuję za uwagę Punkt Informacyjny EFS Tel.: ,


Pobierz ppt "1 Działania realizowane przez WUP w Olsztynie w ramach PO KL ukierunkowane na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Małgorzata Falkowska Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google