Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Działania realizowane przez WUP w Olsztynie w ramach PO KL ukierunkowane na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Małgorzata Falkowska Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Działania realizowane przez WUP w Olsztynie w ramach PO KL ukierunkowane na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Małgorzata Falkowska Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 1 Działania realizowane przez WUP w Olsztynie w ramach PO KL ukierunkowane na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 2 Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

3 3 PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty PRIORYTET IV Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V Dobre rządzenie PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PRIORYTET X Pomoc techniczna komponent centralny komponent regionalny

4 4 Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007– 2013 wyniesie ok.11 420 207 059 EUR. W ramach tej kwoty wielkość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie ok. 9 707 176 000 EUR, a wkład krajowy stanowić będzie ok. 1 713 031 059 EUR. Alokacja ogółem w województwie warmińsko- mazurskim w ramach komponentu regionalnego wynosi 312 792 822 EUR.

5 5 Środki finansowe w PO KL 2007-2013 Działanie/PoddziałanieAlokacja 2007-2013Alokacja 2007-2008Alokacja 2009 6.1300 804 172,06 PLN97 272 948 PLN85 000 000,00 PLN 6.1.154 144 750,97 PLN10 272 948 PLN15 000 000,00 PLN 6.1.215 040 208,60 PLN15 000 000 PLN0,00 PLN 6.1.3231 619 212,48 PLN72 000 000 PLN70 000 000,00 PLN 6.266 030 184,07 PLN12 527 985 PLN15 000 000,00 PLN 6.34 941 796,38 PLN937 612 PLN1 000 000,00 PLN 8.1209 331 808,35 PLN39 153 287,67 PLN41 600 000,00 PLN 8.1.1148 625 583,94 PLN28 198 909,16 PLN30 000 000,00 PLN 8.1.252 332 952,00 PLN9 929 193,35 PLN10 000 000,00 PLN 8.1.33 558 640,79 PLN675 185,16 PLN1 600 000,00 PLN 8.1.44 814 631,61 PLN350 000,00 PLN0,00 PLN RAZEM581 107 960,85 PLN144 833 009,67 PLN142 600 000,00 PLN

6 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w nowym okresie programowania 2007-2013 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP 2), będąc odpowiedzialnym za wdrażanie całego Priorytetu VI oraz w ramach Priorytetu VIII- Działania 8.1.

7 7 6.1Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

8 8 Jednym z podstawowych celów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a tym samym stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu. Przy realizacji powyższych zadań, głównym instrumentem, którym dysponuje WUP w Olsztynie, jest pomoc finansowa skierowana do przedsiębiorców w regionie, udzielana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 9 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - staże/ praktyki zawodowe; - wspieranie wolontariatu; - warsztaty i szkolenia; - subsydiowanie zatrudnienia; - wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika; - akcje informacyjno-promocyjne skierowane do pracodawców. Alokacja: 10 500 000,00 PLN Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VI

10 10 Należy zwrócić szczególną uwagę na szkolenia, dzięki którym osoby pozostające bez zatrudnienia nabywają i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Główną korzyścią dla przedsiębiorców jest brak konieczności ponoszenia nakładów finansowych związanych z przeszkoleniem nowozatrudnionych pracowników.

11 11 Konkurs ma charakter otwarty. Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu dotyczące subsydiowania zatrudnienia oraz szkoleń dla kadr instytucji rynku pracy, objęte są regułami pomocy publicznej.

12 12 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie. - instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VI

13 13 Korzystanie z wymienionych form wsparcia umożliwia przedsiębiorcom w pewnym stopniu zredukować koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ stosunkowo niewielkim nakładem kosztów własnych zyskuje osobę wyszkoloną pod kątem własnych potrzeb i ma możliwość późniejszego jej zatrudnienia.

14 14 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; - doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych. Alokacja: 25 000 000,00 PLN Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VIII – Działanie 8.1

15 15 Przedsiębiorstwa w województwa warmińsko- mazurskiego, przy ograniczonych posiadanych zasobach finansowych, mają możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności swoich pracowników poprzez wsparcie szkoleniowe. Doradztwo dla przedsiębiorców może także wyjść na przeciw ich zapotrzebowaniu, ponieważ zakłada ono pomoc w rozwiązywaniu konkretnego problemu, z którym zmaga się przedsiębiorca.

16 16 Wszystkie typy projektów w ramach tego Poddziałania są objęte regułami pomocy publicznej (pomoc na szkolenia i pomoc na doradztwo). W związku z tym wymagany jest wkład własny przedsiębiorców. Wkład własny może być wniesiony w formie wyliczonych proporcjonalnie do czasu udziału w szkoleniu wynagrodzeń pracowników, w postaci gotówki lub w formie mieszanej.

17 17 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; - podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm; - szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności. Alokacja: 10 000 000,00 PLN Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VIII – Działanie 8.1

18 18 Środki pozyskane z EFS mogą być pomocne przy przeprowadzaniu przez przedsiębiorców procesów reorganizacji czy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Z jednej strony pozwala to na organizowanie szkoleń dla pracowników w celu dostosowania ich kwalifikacji i umiejętności do odmiennych od dotychczasowych potrzeb. Z drugiej strony przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie programu zwolnień monitorowanych (outplacement).

19 19 Harmonogram konkursów Typ konkursuTermin ogłoszenia Poddziałanie 6.1.1Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r. Poddziałanie 6.1.1 – odrębny konkurs dla projektów badawczych Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r. Działanie 6.2Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r. Działanie 6.3Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r. Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym Konkurs zamkniętyIII kwartał 2009 r. Poddziałanie 8.1.1Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r. Poddziałanie 8.1.1Konkurs zamkniętyII kwartał 2009 r. Poddziałanie 8.1.2Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r. Poddziałanie 8.1.3Konkurs otwarty26 stycznia 2009 r.

20 20 Aktywność i skuteczność projektodawców w latach 2007-2008 w woj. warmińsko-mazurskimw powiecie mrągowskim

21 21 Realizacja konkursów PO KL w latach 2007-2008 Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Alokacja Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkursy Wartość wszystkich złożonych wniosków Wnioski skierowane na KOP Wyniki oceny merytorycznej LiczbaWartość Liczba pozytywnych formalnie i ich wartość Liczba wniosków pozytywnych i ich wartość Liczba podpisanych umów i ich wartość Priorytet VI38 891 385,00336299 346 132,81261201 204 769,67169126 440 210,895935 002 100,58 6.1.18 425 788,0010773 651 172,538961 710 244,136040 542 117,71127 971 378,89 6.1.215 000 000,002212 069 608,252212 069 608,252212 069 608,252212 480 608,25 6.212 527 985,0072179 061 918,854298 267 178,892153 241 718,77311 901 575,26 6.3937 612,00743 664 365,18582 873 622,80321 586 066,5017801 378,18 6.1.1- pilotaż2 000 000,006230 899 068,005126 284 115,603519 000 699,6651 847 160,00 Działanie 8.138 803 287,67294200 700 938,50217151 867 911,8312483 704 808.646235 751 857,29 8.1.1.25 198 909,16162126 557 654,3412295 859 949,897958 166 065,333924 283 384,88 8.1.29 929 193,356337 281 125,184826 864 319,822613 684 710,93187 821 646,57 8.1.3675 185,161646 562,681 1 1646 835,64 8.1.1- pilotaż3 000 000,006836 215 596,304628 497 079,441811 207 469,7042 999 990,20 OGÓŁEM77 694 672,67630500 047 071,31478353 072 681,50293210 145 019,5312170 753 957,87

22 22 1. Z przedsiębiorców zdejmuje się obowiązek ponoszenia nakładów finansowych związanych z przeszkoleniem nowozatrudnionych pracowników. 2. Pracodawca zyskuje pracownika, którego szkoli pod kątem własnych potrzeb i oczekiwań; po zakończeniu wsparcia ma możliwość zatrudnienia osoby przeszkolonej, kompetentnej, gotowej do rozpoczęcia pracy od zaraz. 3. Osoby pozostające bez zatrudnienia stają się bardziej atrakcyjne zawodowo dla potencjalnych pracodawców. 4. Zewnętrzne wsparcie finansowe, w sytuacji konieczności ograniczenia wydatków przez przedsiębiorców jest niezwykle pomocne w utrzymaniu ich działalności i dotychczasowego poziomu zatrudnienia pracowników. 5. Pomoc w procesie reorganizacji bądź restrukturyzacji działalności dla przedsiębiorców. 6. Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników przedsiębiorstw do aktualnych potrzeb, determinowanych przez procesy adaptacyjne i modernizacyjne. 7. Zwiększenie kompetencji kadr przedsiębiorstw w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi oraz przechodzenia przez procesy zmian poprzez rozwój zasobów ludzkich. Korzyści dla przedsiębiorców - podsumowanie

23 23 Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie na 2009 r Preferowanie Beneficjentów z naszego regionu (pieniądze przeznaczone na realizację komponentu regionalnego PO KL zostają w regionie). Szybkie ogłoszenie konkursów: 26 stycznia 2009 roku. Konkursy otwarte - ocena formalna i merytoryczna będzie prowadzona na bieżąco. Zastosowanie ułatwień i usprawnień (szybkie transfer środków): - możliwość uzupełniania drobnych uchybień i błędów oczywistych we wnioskach na etapie oceny formalnej, - przyspieszenie pracy Komisji Oceny Projektów, - skrócenie procesu podpisywania umów. Szeroki dostęp do informacji związanych z przygotowaniem wniosków: - spotkania informacyjne, - Punkt Informacyjny, - strona internetowa, - szkolenia dla projektodawców m.in. z zakresu pomocy publicznej.

24 24 Dziękuję za uwagę Punkt Informacyjny EFS Tel.: 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Działania realizowane przez WUP w Olsztynie w ramach PO KL ukierunkowane na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Małgorzata Falkowska Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google