Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe Podmioty Powiązane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Podmioty Powiązane."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe Podmioty Powiązane

2  Egzamin  19.02. 2013  Godz. 20 00  Sala 1.2. Lipowa

3 Podmioty Powiązane  Pojęcie podmiotów powiązanych

4 Podmioty Powiązane  Art. 9UM-OECD  jeżeli:  a)przedsiębiorstwo umawiającego się państwa bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa, albo  b) te same osoby bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa umawiającego się państwa i przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa

5 Podmioty Powiązane  i jeżeli w jednym i drugim przypadku między dwoma przedsiębiorstwami (w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych) zostaną uzgodnione lub narzucone warunki, różniące się od warunków, które by ustaliły między sobą niezależne przedsiębiorstwa,

6 Podmioty Powiązane  wówczas zyski, które osiągałoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale których z powodu tych warunków nie osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane

7 Podmioty Powiązane  Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, OECD, Paris 1995  Nowe Wytyczne 2010 r.

8 Podmioty Powiązane  Polskie przepisy :  Art. 11 CIT  Art. 25 PIT  Rozporządzenie ministra finansów z 10 września 2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U nr 160 poz. 1268)- dalej rozporządzenie CIT

9 Podmioty Powiązane  Rozporządzenie ministra finansów z 10 września 2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U nr 160 poz. 1267)- dalej rozporządzenie PIT

10 Podmioty Powiązane  Sytuacje :  podmiot krajowy kontroluje podmiot zagraniczny,  podmiot zagraniczny kontroluje podmiot krajowy  podmiot krajowy i zagraniczny są kontrolowane przez ten sam podmiot (spółki siostrzane).

11 Podmioty Powiązane  Pojęcie udziału kapitałowego  Pojęcie udziału bezpośredniego i pośredniego  Art. 11 ust. 5 a i 5 b CIT

12 Podmioty Powiązane  Przyczyny szczególnych regulacji podatkowych dotyczących podmiotów powiązanych

13 Podmioty Powiązane  Zasada arm’s length („długości ramienia”) ,,Zasada dystansu”.

14 Podmioty Powiązane  Czy podmioty niepowiązane w identycznych lub porównywalnych okolicznościach ustalają lub ustaliłyby takie same ceny ?  Par.19 rozporządzenia CIT

15 Podmioty Powiązane  Par 3 i 4 rozporządzenia CIT  Zasady szacowania dochodu

16 Podmioty Powiązane  Analiza porównywalności transakcji  Cechy przedmiotu transakcji  Cechy podmiotów transakcji  Warunki transakcji  Warunki ekonomiczne w miejscu i czasie zawarcia transakcji  Strategia gospodarcza

17 Podmioty Powiązane  Podmiot powiązany A jest dystrybutorem towaru wyprodukowanego przez podmiot powiązany B i nabywa go od B po cenie 100 j.p. Podmiot niepowiązany C nabywa natomiast identyczny towar w celach dystrybucji od podmiotu niepowiązanego D po cenie 140 j.p. Po dokładnym zbadaniu transakcji pomiędzy podmiotami A i B oraz C i D okazuje się, że A z własnych środków finansuje marketing i reklamę towaru, natomiast C działa jako zwykły agent i pobiera jedynie prowizję od usługi. Funkcje, jakie pełnią w rozważanych transakcjach A i C, są różne i mają one wpływ na ustaloną w nich cenę i porównywalność transakcji.

18 Podmioty Powiązane  Podmiot A jest producentem towaru i sprzedaje go za 100 j.p. dystrybutorowi B będącemu podmiotem powiązanym działającym na rynku zagranicznym. Podmiot niepowiązany C produkujący identyczny towar sprzedaje go dystrybutorowi D – podmiotowi niepowiązanemu działającemu na tym samym rynku zagranicznym – za 130 j.p. Po zbadaniu warunków transakcji pomiędzy A i B oraz C i D okazuje się, że niższa cena pomiędzy podmiotami powiązanymi wynika z faktu, że to dystrybutor, a nie producent wziął na siebie ryzyko walutowe. Inny rozkład ryzyka w obu transakcjach ma zatem wpływ na porównywalność transakcji.

19 Podmioty Powiązane  Metody określania dochodów :  1) porównywalnej ceny niekontrolowanej  2) ceny odprzedaży  3) rozsądnej marży („koszt plus”).  4) metody zysku transakcyjnego

20 Metoda ceny odprzedaży  cena rynkowa przy odprzedaży podmiotowi niezależnemu  –  zwykle pobierana marża ceny odprzedaży  =  cena rynkowa w transakcji między podmiotami powiązanymi

21 Metoda koszt plus  Baza kosztowa  + narzut zysku  =  Cena sprzedaży podmiotowi powiązanemu

22 Metody zysku transakcyjnego  Określanie dochodu na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać podmiot uczestniczący w transakcji  Metoda podziału zysków  Metoda marży transakcyjne netto

23 Podmioty Powiązane  Metoda podziału zysku  Określenie łącznych zysków, jakie w związku z daną transakcją osiągnęły podmioty powiązane oraz podziału tych zysków między te podmioty w takiej proporcji, w jakiej dokonałyby tego podziału podmioty niezależne.

24 Podmioty Powiązane  Metoda marży transakcyjnej netto  Polega na badaniu marży zysku netto, jaką uzyskuje podmiot w transakcji z innym podmiotem powiązanym, i określeniu jej na poziomie marży, jaką uzyskuje ten sam podmiot w transakcjach z podmiotami niezależnymi lub marży uzyskiwanej w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne.

25 Podmioty Powiązane  Szczególne zasady dotyczące niektórych transakcji między podmiotami powiązanymi.  Dobra niematerialne i usługi  Usługi reklamowe  Pożyczki  Badania  Umowa o podziale kosztów

26 Podmioty Powiązane  Wyeliminowanie podwójnego opodatkowania

27 Korekta  Przedsiębiorstwa A i B są podmiotami powiązanymi i mają siedziby odpowiednio w państwach X i Y. Organ podatkowy państwa X obniżył o kwotę Z cenę, po której przedsiębiorstwo A zakupiło towary od przedsiębiorstwa B, czego konsekwencją jest obniżenie u A kosztów uzyskania przychodów oraz podwyższenie dochodu podlegającego opodatkowaniu. W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania kwoty dochodu, o którą został podwyższony dochód A, niezbędne jest obniżenie w B o kwotę Z ceny, po jakiej przedsiębiorstwo to sprzedało towary A. Dla B korekta ceny oznacza obniżenie przychodu, a tym samym dochodu podlegającego opodatkowaniu.

28 Podmioty Powiązane  Inne obowiązki podmiotów powiązanych  Art.9 a ustawy CIT


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Podmioty Powiązane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google