Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 2 kwietnia 2012 r.

2 Plan prezentacji Kontraktacja i wydatkowanie środków; Efekty wdrażania PO KL w regionie – działania WUP Konkursy 2012r. Zmiany w Systemie Realizacji PO KL Wnioski o dofinansowanie projektów - najczęściej popełniane błędy.

3 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 29 lutego 2012 r. Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)

4 Alokacja i zaangażowanie w Priorytecie VI (stan na 5 marca 2012r.) 72,33153 086 141,47400 188 026,42553 274 167,89 Priorytet VI 91,96302 523,31 3 459 563,61 3 762 086,925 6.3 42,4170 804 953,16 52 147 558,41 122 952 511,57 6.2 112,29- 31 617 552,84288 946 684,08257 329 131,24 6.1.3 85,432 724 851,4215 971 649,2918 696 500,71 6.1.2 26,35110 871 366,4039 662 571,03150 533 937,43 6.1.1 80,7881 978 664,98 344 580 904,40426 559 569,38 6.1 Zaangażowanie (%) Limit środków pozostałych do zakontraktowania KontraktacjaAlokacja 2007- 2013 (z KRW) Działanie /Poddziałanie

5 Alokacja i zaangażowanie w Działaniu 8.1 (stan na 5 marca 2012r.) 62,1696 615 999,04158 686 020,97255 302 020,01 Działanie 8.1 100,21- 1 614,95758 464,41756 849, 46 8.1.4 37,455 010 452,242 999 996,928 010 449, 16 8.1.3 51,8344 432 199,5147 809 834,8292 242 034,33 8.1.2 69,4347 174 962,24107 117 724,82154 292 687,06 8.1.1 Zaangażowanie (%) Limit środków pozostałych do zakontraktowania KontraktacjaAlokacja 2007- 2013 (z KRW) Działanie /Poddziałanie

6 Efekty wdrażania PO KL – WUP (źródło: sprawozdanie z realizacji komponentu regionalnego PO KL na koniec 2011r.) 40 tys. osób, które zakończyły udział w projektach (bezrobotni i nieaktywni zawodowo) - wskaźnik docelowy 53 tys.; 6,5 tys. udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wskaźnik docelowy 5,1 tys.; 3,3 tys. przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych - wskaźnik docelowy 6,2 tys.; 15,8 tys. pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych - wskaźnik docelowy 12,6 tys; Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej prawie 40%;

7 Harmonogram konkursów 2012r. Działanie/PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie 6.1.1 (3 subregiony) 27 marca40 000 000 Poddziałanie 6.1.1 (PWP) 22 maja3 500 000 Poddziałanie 6.1.2 (wsparcie dla PUP) 24 stycznia 2 000 000 Działanie 6.2 (mikropożyczki) 22 maja7 000 000 Działanie 6.2 (dotacje-7 obszarów) 18 września40 000 000 13 konkursów Razem Priorytet VI 92 500 000

8 Harmonogram konkursów – cd. Działanie/PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie 8.1.1 (szkolenia i doradztwo - MMŚP) 27 marca32 000 000 Poddziałanie 8.1.2 (outplacement, 3 subregiony) 27 marca15 000 000 4 konkursy Razem Działanie 8.1 47 000 000

9 Zmiany w Systemie Realizacji PO KL po 1 stycznia 2012 Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich – kwoty ryczałtowe w projektach do 100 tys. zł.; Stawki jednostkowe stosowane w całej Polsce; Zwiększenie rygorów dotyczących: zatrudniania personelu projektu, realizacji projektu w partnerstwie - idea partnerstwa nie dopuszcza możliwości zlecania świadczenia usług, czy zakupu towarów pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami; Możliwości składania wniosków o dofinansowanie wyłącznie drogą elektroniczną, o ile IOK dopuści taki tryb złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób pozwalający na potwierdzenie tożsamości osoby składającej wniosek; Skrócenie terminu weryfikacji każdej kolejnej wersji wniosku o płatność do 15 dni roboczych - termin 20 dni roboczych dla 1 wersji b.zm.;

10 Wnioski o dofinansowanie projektów - najczęściej popełniane błędy 1. Ocena formalna: potencjał finansowy – niewystarczający lub brak informacji; 2. Uzasadnienie (wskazane problemy) nie koresponduje z celem głównym i c. szczegółowymi oraz z zadaniami, niespójne z obszarem realizacji i grupą docelową, brak powoływania się na źródła informacji; 3. Niewłaściwie określone cele – wzór w dokumentacji konkursowej; 4. Niekorzystanie z wyników badań realizowanych w regionie ze środków publicznych; 5. Rekrutacja niedopasowana do specyfiki projektu; 6. Grupy docelowe - pobieżny opis, brak lub niewystarczające uzasadnienie wyboru grupy docelowej; 7. Rozbieżności w liczbie uczestników wskazanej w różnych miejscach; 8. Błędnie wskazana wartość dodana;

11 Wnioski o dofinansowanie projektów najczęściej popełniane błędy - cd. 9. Zadania (3.3) – brak informacji potrzebnych do oceny racjonalności harmonogramu projektu np. organizacji szkoleń, brak lub niewystarczający opis produktów, brak wymagań wobec kadry realizującej zadania; 10.Doświadczenie projektodawcy – niepotrzebne wykazywanie doświadczeń o zakresie innym niż projekt; 11.Potencjał i kadra – brak wymaganych informacji; 12. Budżet: błędne wskazanie zadań zleconych i stawek jednostkowych, b. wysokie koszty np. informacji i promocji, zarządzania, szkoleń wyjazdowych, szkoleń zawodowych, stawek dla trenerów, przerw kawowych i cateringu, brak specyfikacji poszczególnych kosztów ; 13.Wykorzystanie części wniosku Uzasadnienie kosztów niezgodnie z Instrukcją; 14. Niestosowanie się do uwag oceniających w przypadku ponownego złożenia wniosku;

12 12 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google