Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 2 kwietnia 2012 r.

2 Plan prezentacji Kontraktacja i wydatkowanie środków; Efekty wdrażania PO KL w regionie – działania WUP Konkursy 2012r. Zmiany w Systemie Realizacji PO KL Wnioski o dofinansowanie projektów - najczęściej popełniane błędy.

3 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 29 lutego 2012 r. Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)

4 Alokacja i zaangażowanie w Priorytecie VI (stan na 5 marca 2012r.) 72, , , ,89 Priorytet VI 91, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zaangażowanie (%) Limit środków pozostałych do zakontraktowania KontraktacjaAlokacja (z KRW) Działanie /Poddziałanie

5 Alokacja i zaangażowanie w Działaniu 8.1 (stan na 5 marca 2012r.) 62, , , ,01 Działanie , , , , , , , , , , , , , , , , Zaangażowanie (%) Limit środków pozostałych do zakontraktowania KontraktacjaAlokacja (z KRW) Działanie /Poddziałanie

6 Efekty wdrażania PO KL – WUP (źródło: sprawozdanie z realizacji komponentu regionalnego PO KL na koniec 2011r.) 40 tys. osób, które zakończyły udział w projektach (bezrobotni i nieaktywni zawodowo) - wskaźnik docelowy 53 tys.; 6,5 tys. udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wskaźnik docelowy 5,1 tys.; 3,3 tys. przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych - wskaźnik docelowy 6,2 tys.; 15,8 tys. pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych - wskaźnik docelowy 12,6 tys; Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej prawie 40%;

7 Harmonogram konkursów 2012r. Działanie/PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie (3 subregiony) 27 marca Poddziałanie (PWP) 22 maja Poddziałanie (wsparcie dla PUP) 24 stycznia Działanie 6.2 (mikropożyczki) 22 maja Działanie 6.2 (dotacje-7 obszarów) 18 września konkursów Razem Priorytet VI

8 Harmonogram konkursów – cd. Działanie/PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie (szkolenia i doradztwo - MMŚP) 27 marca Poddziałanie (outplacement, 3 subregiony) 27 marca konkursy Razem Działanie

9 Zmiany w Systemie Realizacji PO KL po 1 stycznia 2012 Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich – kwoty ryczałtowe w projektach do 100 tys. zł.; Stawki jednostkowe stosowane w całej Polsce; Zwiększenie rygorów dotyczących: zatrudniania personelu projektu, realizacji projektu w partnerstwie - idea partnerstwa nie dopuszcza możliwości zlecania świadczenia usług, czy zakupu towarów pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami; Możliwości składania wniosków o dofinansowanie wyłącznie drogą elektroniczną, o ile IOK dopuści taki tryb złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób pozwalający na potwierdzenie tożsamości osoby składającej wniosek; Skrócenie terminu weryfikacji każdej kolejnej wersji wniosku o płatność do 15 dni roboczych - termin 20 dni roboczych dla 1 wersji b.zm.;

10 Wnioski o dofinansowanie projektów - najczęściej popełniane błędy 1. Ocena formalna: potencjał finansowy – niewystarczający lub brak informacji; 2. Uzasadnienie (wskazane problemy) nie koresponduje z celem głównym i c. szczegółowymi oraz z zadaniami, niespójne z obszarem realizacji i grupą docelową, brak powoływania się na źródła informacji; 3. Niewłaściwie określone cele – wzór w dokumentacji konkursowej; 4. Niekorzystanie z wyników badań realizowanych w regionie ze środków publicznych; 5. Rekrutacja niedopasowana do specyfiki projektu; 6. Grupy docelowe - pobieżny opis, brak lub niewystarczające uzasadnienie wyboru grupy docelowej; 7. Rozbieżności w liczbie uczestników wskazanej w różnych miejscach; 8. Błędnie wskazana wartość dodana;

11 Wnioski o dofinansowanie projektów najczęściej popełniane błędy - cd. 9. Zadania (3.3) – brak informacji potrzebnych do oceny racjonalności harmonogramu projektu np. organizacji szkoleń, brak lub niewystarczający opis produktów, brak wymagań wobec kadry realizującej zadania; 10.Doświadczenie projektodawcy – niepotrzebne wykazywanie doświadczeń o zakresie innym niż projekt; 11.Potencjał i kadra – brak wymaganych informacji; 12. Budżet: błędne wskazanie zadań zleconych i stawek jednostkowych, b. wysokie koszty np. informacji i promocji, zarządzania, szkoleń wyjazdowych, szkoleń zawodowych, stawek dla trenerów, przerw kawowych i cateringu, brak specyfikacji poszczególnych kosztów ; 13.Wykorzystanie części wniosku Uzasadnienie kosztów niezgodnie z Instrukcją; 14. Niestosowanie się do uwag oceniających w przypadku ponownego złożenia wniosku;

12 12 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS, tel ,


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google