Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel główny badania Metodologia badania Udział osób 50+ w populacji Polski w latach 2002-2010 (w %) Negatywnym tendencjom w zakresie obniżenia poziomu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel główny badania Metodologia badania Udział osób 50+ w populacji Polski w latach 2002-2010 (w %) Negatywnym tendencjom w zakresie obniżenia poziomu."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Cel główny badania

4 Metodologia badania

5

6 Udział osób 50+ w populacji Polski w latach 2002-2010 (w %) Negatywnym tendencjom w zakresie obniżenia poziomu dzietności w Polsce towarzyszy wzrost udziału osób w wieku 50+ w populacji oraz proces tzw. starzenia się społeczeństwa.

7 Udział osób 50+ w populacji województwa podlaskiego w latach 2002-2010 (w %) Podobnie jak w całym kraju, tak i w województwie podlaskim zmieniają się zasoby pracy. Wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a zmniejsza się ilość ludności znajdującej się zarówno w wieku przedprodukcyjnym, jak i w produkcyjnym.

8 AKTYWNOŚĆ I BIERNOŚĆ ZAWODOWA Aktywni i bierni zawodowo w IV kwartale 2010 r. w województwie podlaskim (w tysiącach) WIEKOGÓŁEMAKTYWNI ZAWODOWO BIERNI ZAWODOWO RAZEMpracującybezrobotni OGÓŁEM99754449549452 15-24173534012120 25-341711451311426 35-44151136128815 45-541791491381031 55 lat i więcej32262575260 Wśród biernych zawodowo w województwie podlaskim, największą grupę pod względem wielkości stanowią osoby 55+.

9 AKTYWNOŚĆ I BIERNOŚĆ ZAWODOWA Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia ze względu na płeć w latach 2005-2010 w województwie podlaskim (stany na koniec roku) Od 2005 roku utrzymuje się liczebna przewaga bezrobotnych mężczyzn nad bezrobotnymi kobietami w wieku 50+ w województwie podlaskim. ROK200520062007200820092010 kobiety4 0864 4214 1973 9024 6185 222 mężczyźni7 5307 2946 6676 5398 5999 007 OGÓŁEM11 61611 71510 86410 44113 21714 229

10 AKTYWNOŚĆ I BIERNOŚĆ ZAWODOWA Aktywni i bierni zawodowo w IV kwartale 2010 r. w Polsce (w tysiącach) WIEKOGÓŁEMAKTYWNI ZAWODOWO BIERNI ZAWODOWO RAZEMpracującybezrobotni OGÓŁEM31 74117 72416 0751 64914 016 15-245 0111 6901 2933963 321 25-346 1685 2584 750508911 35-444 9794 3674 080287612 45-545 3034 2203 9013191 084 55 lat i więcej10 2802 1902 0531348 091 Zarówno w Polsce, jak i w województwie podlaskim, grupa 55+ jest drugą najmniej liczną kategorią, pod względem ilości osób pracujących.

11 AKTYWNOŚĆ I BIERNOŚĆ ZAWODOWA Aktywni i bierni zawodowo w IV kwartale 2010 r. w UE 27 (w tysiącach) WIEKOGÓŁEMAKTYWNI ZAWODOWO BIERNI ZAWODOWO RAZEMpracującybezrobotni OGÓŁEM 331 436 (PL* 26 583) 235 516 (PL 17 477) 212 920 (PL 15 832) 22 596 (PL 1 645) 95 920 (PL 9 106) 15-24 58 345 (PL 5 011) 24 916 (PL 1 690) 19 787 (PL 1 293) 5 129 (PL 396) 33 429 (PL 3 321) 25-49 177 081 (PL 13 561) 151 892 (PL 11665) 138 504 (PL 10732) 13 388 (PL 933 ) 25 189 (PL 1896) 50-6496 010 (PL 8 011 ) 58 708 (PL 4 122) 54 629 (PL 3 807) 4 079 (PL 316) 37 302 (PL 3 889) * PL (Polska) Grupa pracujących osób 50-64 jest bardziej liczna od grupy osób pracujących 15-24, zarówno w UE 27, UE 15 jak i w Polsce.

12 AKTYWNOŚĆ I BIERNOŚĆ ZAWODOWA Aktywni i bierni zawodowo w IV kwartale 2010 r. w UE 15 (w tysiącach) WIEKOGÓŁEMAKTYWNI ZAWODOWO BIERNI ZAWODOWO RAZEMpracującybezrobotni OGÓŁEM259 759188 141170 16817 97371 618 15-2444 81720 64216 5374 10524 175 25-49139 624120 113109 43710 67619 511 50-6475 31847 38644 1943 19227 932 Struktura osób aktywnych i biernych zawodowo w UE 15, jest analogiczna, jak w UE 27.

13 AKTYWNOŚĆ I BIERNOŚĆ ZAWODOWA Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2010 r., województwo podlaskie, Polska, UE (w %) WIEK WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA OGÓŁEM54,655,8 15-2430,633,7 25-3484,885,2 35-4490,187,7 45-5483,279,6 55 lat i więcej19,321,3 WIEKUE 27UE 15POLSKA OGÓŁEM (15-64)71,172,465,7 15-2442,746,133,7 25-4985,886,0 50-6461,162,951,5 Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2010 r. dla ogółu ludności w województwie podlaskim wynosił 54,6% co oznacza, że na 100 osób w wieku 15 lat i więcej przypadało blisko 55 osób aktywnych zawodowo.

14 PRACUJĄCY Struktura pracujących według wieku w IV kwartale 2010 r., województwo podlaskie, Polska i UE (w%) WIEK WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA 15-248,18,0 25-3426,529,5 35-4425,925,4 45-5427,924,3 55 lat i więcej11,612,8 WIEKUE 27UE 15POLSKA 15-249,3 9,7 8,0 25-4965, 64,3 68,0 50-6425,7 26,0 24,0 W strukturze osób pracujących w województwie podlaskim większy procent stanowią osoby w wieku 45-54, niż ma to miejsce w skali kraju.

15 PRACUJĄCY Wskaźnik zatrudnienia w IV kwartale 2010 r., województwo podlaskie, Polska i UE (w %) WIEK WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA OGÓŁEM49,650,6 15-2423,125,8 25-3476,677,0 35-4484,881,9 45-5477,173,6 55 lat i więcej17,720 WIEKUE 27UE 15POLSKA OGÓŁEM (15-64)64,265,559,6 15-2433,936,925,8 25-4978,278,479,1 50-6456,958,747,5 Wskaźnik zatrudnienia osób 50+ w Polsce jest znacząco niższy od średniej Unii Europejskiej.

16 BEZROBOTNI Struktura osób bezrobotnych w IV kwartale 2010 r., województwo podlaskie, Polska i UE (w %) WIEK WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA 15-2424,5 24,1 25-3428,6 30,9 35-4416,3 17,5 45-5420,4 19,3 55 lat i więcej10,28,1 WIEKUE 27UE 15POLSKA 15-2422,7 22,8 24,1 25-4959,2 59,4 56,7 50-6418,1 17,8 19,2 W strukturze osób bezrobotnych w województwie podlaskim, większy procent stanowią osoby w wieku 55+, niż ma to miejsce w skali kraju.

17 BEZROBOTNI Stopa bezrobocia w województwie podlaskim, w Polsce i UE w IV kwartale 2010 r. (w %) WIEK WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA OGÓŁEM9,0 9,7 15-2422,6 23,4 25-349,7 35-445,9 6,6 45-546,7 7,6 55 lat i więcej8,16,1 WIEKUE (27)UE (15)Polska OGÓŁEM (15-64) 9,6 9,7 15-24 20,619,923,4 25-49 8,88,98,0 50-646,96,77,7 Stopa bezrobocia w grupie osób 55+ jest wyższa w województwie podlaskim, niż w Polsce. Jednocześnie w województwie podlaskim jest mniej bezrobotnych w grupie 45-54, w porównaniu ze średnią ogólnokrajową w tejże grupie wiekowej.

18 BIERNI ZAWODOWO Struktura osób biernych zawodowo w IV kwartale 2010 r., województwo podlaskie, Polska i UE (w %) WIEK WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA 15-2426,5 23,7 25-345,8 6,5 35-443,3 4,4 45-546,9 7,7 55 lat i więcej57,5 57,7 WIEKUE 27UE 15POLSKA 15-2434,9 33,8 36,5 25-4926,3 27,2 20,8 50-6438,9 39,0 42,7 Udział osób 50+ w strukturze osób biernych zawodowo w województwie podlaskim, jest porównywalny z udziałem osób 50+ w strukturze osób biernych zawodowo w Polsce.

19

20 Istniejące możliwości wsparcia kształcenia i zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim Powiatowe urzędy pracy z województwa podlaskiego wykorzystują istniejące możliwości w zakresie wsparcia kształcenia i zatrudnienia osób bezrobotnych z grupy 50+ współpracując z instytucjami edukacyjnymi w zakresie kształcenia, szkoleń i aktywizacji zawodowej. Jest to zazwyczaj współpraca na poziomie lokalnym. Respondenci zwrócili jednak uwagę, że brakuje instytucji, które oferowałyby wsparcie skierowane stricte do grupy 50+ (SSI) Można by podejmować dużo więcej inicjatyw, gdyby istniał bardziej rozbudowany rynek w zakresie oferty dla tej grupy (SSI) Świadczona pomoc przez instytucje edukacyjne jest dobrej jakości, jednak jej skala wciąż jest nieadekwatna do wymiaru potrzeb (SSI)

21 Diagnoza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim Skala zjawiska bezrobocia osób powyżej 50 roku życia Bezrobotni powyżej 50 roku życia stanowią około 1/5 ogółu bezrobotnych tak w województwie podlaskim, jak i w skali kraju.

22 Diagnoza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia ze względu na płeć W strukturze płci w ogólnej populacji bezrobotnych w województwie podlaskim dominują kobiety, ta tendencja nie ma jednak odzwierciedlenia w grupie osób 50+. Tu dominującą grupą są mężczyźni.

23 Diagnoza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim Struktura wykształcenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia PŁEĆOGÓŁEMROK 2010 WYKSZTAŁCENIE Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej MężczyźniLiczebność9 0073371 5672792 9003 924 %1003,717,43,132,243,6 KobietyLiczebność5 2221731 4815871 1871 794 %1003,328,411,222,734,4 Zarówno w strukturze bezrobotnych mężczyzn, jak i w strukturze bezrobotnych kobiet, najwięcej jest osób z wykształceniem poniżej gimnazjalnego.

24 Diagnoza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim Bezrobotni powyżej 50 roku życia według czasu pozostawania bez pracy CZAS ROK 200520062007 2008 20092010 poniżej 1520586830 1 024957 1 135 1-31 2511 4071 481 1 9222 285 2 053 4-69941 0201 015 1 2311 748 1 635 7-121 5311 5041 329 1 3582 661 2 391 13-241 7551 7101 408 1 2842 326 3 274 powyżej 245 5655 4884 801 3 6223 240 3 741 OGÓŁEM11 61611 71510 864 10 44113 217 14229 Wśród bezrobotnych 50+ najliczniejszą kategorię stanowią osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy.

25 Diagnoza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim Bezrobotni powyżej 50 roku życia według stażu pracy CZAS ROK 200520062007 2008 20092010 Do 1 roku 1 5341 3521 2251 0411 1431 166 1 – 5 9429538958551 0351 110 6 – 10 9559929289051 1471 240 11 – 20 2 3652 5392 4462 4313 1003 488 21 - 30 3 9753 9243 5353 3154 2144 522 Powyżej 30 9389899171 0521 7041 802 Bez stażu 907966918842874901 OGÓŁEM 11 61611 71510 86410 44113 21714 229 Wśród bezrobotnych 50+ najliczniejszą kategorię stanowią osoby ze stażem pracy 21-30 lat.

26 Diagnoza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim Bezrobotni powyżej 50 roku życia ze względu na miejsce zamieszkania 200520062007 liczba% % % BEZROBOTNI OGÓŁEM 73 19310061 77310048 796100 Wieś26 45536,121 60636,618 42937,8 Miasto46 73863,939 16763,430 36762,2 BEZROBOTNI 50+ 11 61610011 71510010 864100 Wieś3 31228,53 37528,83 23229,7 Miasto8 30471,58 34071,27 63270,3 200820092010 liczba% % % BEZROBOTNI OGÓŁEM 45 82110061 169-63 761100 Wieś16 20335,4--20 42832,0 Miasto29 61864,6--43 33368,0 BEZROBOTNI 50+ 10 44110013 21710014 229100 Wieś2 91928,03 51226,63 68426,0 Miasto7 52272,09 70573,410 54574,0 W porównaniu ze strukturą bezrobotnych ogółem, mniej osób bezrobotnych 50+ zamieszkuje wieś.

27 Analiza zjawiska bierności zawodowej wśród osób powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim Za bierne zawodowo uważa się jedynie 2% osób 50+ z terenu województwa podlaskiego (CATI) Zdaniem respondentów badania SSI osoby 50+ często też postrzegają same siebie jako stare – co uzasadnia chęć przejścia na emeryturę Czas pozostawania bez pracy, w przypadku 74% osób bezrobotnych z grupy 50+ wynosi powyżej 2 lat (CATI) Pozyskany wynik wyraźnie wskazuje na znaczące różnice między rzeczywistą a rejestrowaną długością czasu pozostawania bez pracy przez osoby z grupy 50+ w województwie podlaskim

28 Analiza zjawiska bierności zawodowej wśród osób powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim Porównywalny odsetek osób 50+ z terenu województwa podlaskiego pozostaje bez pracy przez 13-24 miesięcy (10%), 6-12 miesięcy i 6-12 miesięcy (po 8%) (CATI) Obok pobierania renty (32% wskazań) lub emerytury (32%) do najczęściej wymienianych przyczyn pozostawania bez pracy w grupie 50+ w województwie podlaskim należą: brak ofert pracy (21%) oraz sytuacja osobista pozostających bez pracy (17%) (CATI) Częstym usprawiedliwieniem dla bierności zawodowej podawanym przez osoby z grupy 50+, jest obawa przed stresem związanym z procesem poszukiwania pracy (SSI) Opinia pracodawców o osobach długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo jako potencjalnych pracownikach nie jest najlepsza (IDI pracodawcy)

29 Analiza zjawiska bierności zawodowej wśród osób powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim Zdaniem pracodawców specyficzne cechy grupy 50+ powodują, że jako najkorzystniejsze wyjście bezrobotne 50+ wybierają bierność (IDI pracodawcy) Ostrożność pracodawców w kwestii zatrudniania osób 50+ wynika z postawy samych osób bezrobotnych 50+ (IDI pracodawcy) 83,5% osób 50+ z terenu województwa podlaskiego nie poszukuje aktywnie pracy (CATI)

30 Doświadczenie zawodowe osób powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim (w tym praca za granicą i praca w szarej strefie) 42% zadeklarowało doświadczenie zawodowe wynoszące ponad 30 lat (CATI) Doświadczenie zawodowe osób 50+ można ocenić umiarkowanie pozytywnie. Pracodawcy obawiają się, iż jest ono zdezaktualizowane (IDI pracodawcy) 23% osób 50+ z terenu woj. podlaskiego posiada doświadczenie w pracy za granicą, jest ono jednak najczęściej zdezaktualizowane lub zostało zdobyte przy tzw. pracach prostych (CATI)

31 Doświadczenie zawodowe osób powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim (w tym praca za granicą i praca w szarej strefie) Pracę w szarej strefie zadeklarowało jedynie 0,5 % osób 50+ (CATI) W najtrudniejszej sytuacji, znajdują się osoby 50+, które mogą się wykazać niewielkim doświadczeniem zawodowym (SSI) Wielu badanych twierdzi, że praca wykonywana przed okresem transformacji dawała im dużą dozę swobody (wywiady biograficzne) Według przedstawicieli PUP doświadczenie pracy na czarno jest udziałem przynajmniej 50% bezrobotnych 50+ (SSI)

32 Potrzeby i oczekiwania osób powyżej 50 roku życia z terenu województwa podlaskiego w zakresie edukacji oraz kształcenia ustawicznego 70% respondentów zadeklarowało brak chęci dokształcania (CATI) O dalszym dokształcaniu się myślą przede wszystkim osoby, które ukończyły edukację przynajmniej na poziomie zdanej matury lub wyższym (CATI)

33 Potrzeby i oczekiwania osób 50+ z terenu województwa podlaskiego w zakresie edukacji oraz kształcenia ustawicznego STOPIEŃ OCENY Bardzo wysoki Raczej wysoki UmiarkowanyNiskiBardzo niski Razem ( % w wierszu) Kursy językowe221326930 100 Kursy obsługi komputera211519738 Kursy obsługi Internetu171619840 Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje 392116618 Szkolenia przekwalifikowujące18139951 Staże576973 Szkolenia dotyczące umiejętności personalnych 9911863 Szkolenia dotyczące sposobów szukania pracy 7591069 Szkolenia dotyczące umiejętności pisania CV i listów motywacyjnych do pracy 5591170 Najniższy poziom zainteresowania, osoby 50+ w województwie podlaskim, wykazują szkoleniami dotyczącymi umiejętności pisania CV i listów motywacyjnych.

34 Ocena możliwości znalezienia pracy na lokalnym rynku pracy przez osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim Zalety pracowników 50+ wg pracodawców którzy zatrudniają osoby powyżej 50 roku życia: Zdyscyplinowanie; Dyspozycyjność nawet wyższa niż u osób młodych posiadających dzieci; Doświadczenie zawodowe; Cierpliwość; Przywiązanie do pracy; Poczucie odpowiedzialności; Umiejętność planowania i organizacji pracy.

35 Ocena możliwości znalezienia pracy na lokalnym rynku pracy przez osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim Wady pracowników 50+ wg pracodawców którzy zatrudniają osoby powyżej 50 roku życia: Skłonność do wypalenia zawodowego; Choroby; Zmęczenie życiem i mniejsza siła fizyczna; Nadużywanie alkoholu; Konieczność sprawowania opieki nad wnukami; Zdezaktualizowana wiedza; Brak mobilności; Wolne uczenie się; Przyzwyczajenia wyniesione z poprzednich zakładów pracy i tęsknota za dawnym systemem.

36 Ocena możliwości znalezienia pracy na lokalnym rynku pracy przez osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim 60% respondentów bardzo nisko ocenia możliwość znalezienia pracy na lokalnym rynku (CATI) Szczególnie źle są oceniane szanse osób bez doświadczenia zawodowego oraz długotrwale bezrobotnych (IDI pracodawcy) Największą konkurencję dla osób 50+ stanowią na rynku pracy osoby młode, które ukończyły studia (IDI pracodawcy) Ponad 50% badanych jest zdania, że pracodawcy dyskryminują osoby po 50 roku życia (CATI) Pracodawcy bronią się przed zatrudnianiem osób 50+, jeżeli dana osoba nie miała od dawna kontaktu z rynkiem pracy (SSI)

37 Ocena możliwości znalezienia pracy na lokalnym rynku pracy przez osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim

38 Sposoby poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim Osoby, które poszukują aktywnie pracy najczęściej czerpią informacje o ofertach pracy z Internetu (28% wskazań), od znajomych (20%), z urzędu pracy (18%) oraz z prasy (15%) (CATI) Najwięcej trudności w poszukiwaniu pracy sprawia osobom 50+ niewystarczająca umiejętność w wyszukiwaniu ofert pracy i kontaktowaniu się z pracodawcą (Internet, poczta elektroniczna), przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz nieumiejętność zaprezentowania się pracodawcy (IDI) Podczas rozmów kwalifikacyjnych z udziałem osób 50+ często uwidacznia się ich brak wiary w siebie oraz nieumiejętność wyrażenia własnych oczekiwań (IDI pracodawcy)

39 Postawy osób powyżej 50 roku życia z terenu województwa podlaskiego wobec propozycji szkolenia i zatrudnienia 33% badanych określiło swoją gotowość do podjęcia pracy związanej z codziennymi dojazdami na poziomie bardzo wysokim, a 35% na raczej wysokim (CATI) Zdaniem przedstawicieli PUP i pracodawców osoby 50+ są przywiązane do miejsca zamieszkania i trudno jest im podejmować decyzje o podjęciu pracy wiążącej się z przeprowadzką (SSI, IDI) Dla wielu osób 50+ podjęcie pracy nigdy wcześniej nie wymagało mobilności (wywiady biograficzne) Osoby 50+ zazwyczaj cechuje dobra organizacja i raczej nie są one nieprzychylne dojazdom do pracy (SSI)

40 Postawy osób powyżej 50 roku życia z terenu województwa podlaskiego, wobec propozycji szkolenia i zatrudnienia Osoby 50+ są gotowe podjąć pracę wiążącą się z dojazdem do niej, w promieniu 30 kilometrów od miejsca zamieszkania (IDI pracodawcy) Osoby 50+ są w kwestii konieczności dojazdów do pracy bardzo mało elastyczne (IDI pracodawcy) Bezrobotni 50+ są słabo zmotywowani do podjęcia pracy, wolą być klientami pomocy społecznej (ITI) Tylko 10% osób 50+ deklaruje bardzo wysoką gotowość do pracy za granicą (CATI) Wśród ogółu osób 50+ szczególnej uwagi wymagają osoby długotrwale bezrobotne (SSI, ITI, Desk research).

41 Ocena jakości oferowanego wsparcia i korzyści z niego wynikających, przez osoby powyżej 50 roku życia 21,5% respondentów twierdzi, że instytucje rynku pracy znają potrzeby i oczekiwania grupy osób 50+ (CATI) 21,5% respondentów uważa, że instytucje rynku pracy stosują specjalne działania dotyczące wyłącznie aktywizacji grupy 50+ (CATI) 62% respondentów jest zdania, że instytucje rynku pracy nie wykorzystują wszystkich możliwości, aby wspierać osoby z grupy 50+ (CATI) Osoby 50+ chętnie korzystają z indywidualnego doradztwa zawodowego i dobrze je oceniają (IDI)

42 Ocena jakości oferowanego wsparcia i korzyści z niego wynikających, przez osoby powyżej 50 roku życia Osoby, które uczestniczyły w projektach finansowanych przez UE, przeznaczonych dla osób 50+ uznały, że skierowane do nich wsparcie było bardzo wysokiej (30%) i wysokiej jakości (35%) (CATI) Osoby 50+ cenią sobie tzw. konkretne umiejętności (ITI) Zdobywanie uprawnień i certyfikatów poprawia samoocenę osób bezrobotnych 50+, przyczyniając się tym samym do zmiany opinii na temat możliwości znalezienia pracy (ITI) Czynnikiem, który decyduje o tym, czy osoba 50+ uczestnicząca w szkoleniu znajduje zatrudnienie po jego zakończeniu, jest umożliwienie jej, w ramach projektu, kontaktu z potencjalnym pracodawcą (ITI) Udział w projektach PO KL przynosi uczestnikom przede wszystkim nabycie nowych oraz podwyższenie już posiadanych kwalifikacji (40%) oraz nabycie nowych umiejętności (36%) (CATI)

43

44 I. W związku z prognozowanym wzrostem udziału osób 50+ w populacji województwa podlaskiego, rekomenduje się kontynuację dotychczas prowadzonych oraz intensyfikację przyszłych działań na rzecz grupy 50+ w województwie podlaskim. II. Należy w dalszym ciągu wspierać pracodawców zarówno w zatrudnianiu, jak i w utrzymywaniu stanowisk zajmowanych przez osoby 50+. III. Istniejące możliwości wsparcia, kształcenia i zatrudnienia osób bezrobotnych 50+ są niewystarczające w stosunku do skali potrzeb. IV. Istnieje niska świadomość społeczna w zakresie korzyści podejmowania pracy przez osoby 50+ w województwie podlaskim. Zaleca się przeprowadzenie kampanii społecznej.

45 V. Należy położyć nacisk na wsparcie zatrudnienia kobiet 50+. VI. Istnieje potrzeba realizacji większej liczby szkoleń o charakterze praktycznym dla grupy bezrobotnych 50+. VII. Należy położyć większy nacisk na konieczność zmiany postaw w grupie 50+ (czynniki mentalnościowe).

46


Pobierz ppt "Cel główny badania Metodologia badania Udział osób 50+ w populacji Polski w latach 2002-2010 (w %) Negatywnym tendencjom w zakresie obniżenia poziomu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google