Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena realizacji PO KL do końca 2008 r. oraz najbliższe perspektywy Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów 29 i 30 stycznia 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena realizacji PO KL do końca 2008 r. oraz najbliższe perspektywy Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów 29 i 30 stycznia 2009r."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena realizacji PO KL do końca 2008 r. oraz najbliższe perspektywy Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów 29 i 30 stycznia 2009r.

2 2 Realizacja konkursów Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Alokacja Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkursy Wartość wszystkich złożonych wniosków Wnioski skierowane na KOP Wyniki oceny merytorycznej LiczbaWartość Liczba pozytywnych formalnie i ich wartość Liczba wniosków pozytywnych i ich wartość Liczba podpisanych umów i ich wartość Priorytet VI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , pilotaż ,00*) , , , ,00 Działanie , , , , , , , , , , , , , , , , , pilotaż , , , , ,20 OGÓŁEM , , , , ,87

3 3 Podsumowanie konkursów Około 60% wniosków poprawnych formalnie uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną, Prawie 76% wniosków poprawnych formalnie, Doświadczenie Beneficjentów – coraz lepsza jakość wniosków, Znaczący udział: jst i NGO – po 25%, Utrudnienia we wdrażaniu: - zmiany przepisów i wytycznych! Konieczność dostosowania procedur, - fluktuacja kadry, Średnia liczba złożonych wniosków na powiat – 21, Zakontraktowano ok. 95 % alokacji

4 4

5 5

6 6

7 7 Plan Działania na rok 2009 – podstawowe założenia: Preferowanie Beneficjentów z naszego regionu, Komplementarność z projektami finansowanymi z innych funduszów unijnych, Kompleksowość wsparcia, Skierowanie wsparcia w szczególności do osób z grup: powyżej 45 roku życia, kobiet oraz osób niepełnosprawnych, Realizacja projektów wpisujących się w program,,Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach (8.1.1 – odrębny konkurs).

8 8 Harmonogram konkursów w 2009 roku Typ konkursuTermin ogłoszenia Poddziałanie 6.1.1Konkurs otwartyI kwartał 2009 Poddziałanie – odrębny konkurs dla projektów badawczych Konkurs otwartyI kwartał 2009 Działanie 6.2Konkurs otwartyI kwartał 2009 Działanie 6.3Konkurs otwartyI kwartał 2009 Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym Konkurs zamkniętyIII kwartał 2009 Poddziałanie 8.1.1Konkurs otwartyI kwartał 2009 Poddziałanie – projekty realizujące założenia programu Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach poprzez realizację szkoleń w zakresie gastronomii i hotelarstwa. Konkurs zamkniętyII kwartał 2009 Poddziałanie 8.1.2Konkurs otwartyI kwartał 2009 Poddziałanie 8.1.3Konkurs otwartyI kwartał 2009

9 9 Środki finansowe do zakontraktowania – Priorytet VI (porównanie lat z 2009 r) Lata Rok 2009 Priorytet VI , ,00 Działanie ,00* ,00 Poddziałanie ,00* ,00 Poddziałanie ,000,00 Poddziałanie , ,00 Działanie , ,00 Działanie , ,00

10 10 Środki finansowe do zakontraktowania – Działanie 8.1 (porównanie lat z 2009 r ) Lata Rok 2009 Działanie ,67* ,00 Poddziałanie ,16* ,00 Poddziałanie , ,00 Poddziałanie , ,00 Poddziałanie ,000,00

11 11 Zmiany w systemie wdrażania – podstawowe rekomendacje 1.Uspójnienie formularza wniosku z metodyką PCM – wprowadzenie pól/poleceń dotyczących: analizy ryzyka, analizy strategii dojścia do celu, ewaluacji i monitoringu, wskaźników dla celu ogólnego/celów szczegółowych/rezultatów/ produktów, opisu w punkcie Grupy docelowe: - wykazywanie beneficjentów pośrednich, - pokazanie specyfiki potrzeb kobiet i mężczyzn, - przedstawienia pogłębionej analizy grupy docelowej według zmiennych tj. płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie etc., - przedstawienie planu rekrutacji z uwzględnieniem planowanych działań promocyjnych.

12 12 2. Zmiany w Systemie wyboru projektów: Uzupełnienie procedury odwoławczej o możliwość odwołania się od wadliwości przebiegu oceny, Wprowadzenie tabeli terminów (harmonogramu) procesu aplikowania o środki, Doprecyzowanie zapisów w zakresie oceny dokonywanej przez trzeciego oceniającego. W przypadku projektów skierowanych do oceny przez trzeciego oceniającego ocenę będzie stanowiła średnia arytmetyczna punktów z dwóch ocen za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych (oceny trzeciego oceniającego oraz oceny, która była do niej zbliżona), Wprowadzenie możliwości uzupełniania szczegółowo wskazanych uchybień formalnych, Wagowy system oceny,

13 13 Obowiązek publicznego losowania członków KOP na posiedzeniu przez Przewodniczącego, Obowiązek powoływania asesorów do składu KOP, Regulacje umożliwiające dostosowanie harmonogramu realizacji projektu do terminu podpisania umowy o dofinansowanie, Zwiększenie kompetencji Przewodniczącego KOP, Doprecyzowanie regulacji dotyczących zasięgania opinii ekspertów w trakcie oceny wniosków o dofinansowanie, Usprawnienie procesu negocjacji z wnioskodawcą poprzez wprowadzenie standardów negocjacji.

14 14 3. Usprawnienie funkcjonowania Punktów Informacyjno-Promocyjnych przy IOK: Zwiększenie liczby linii telefonicznych w Punktach, zatrudnienie większej liczby osób, Szkolenia, forum internetowe dla pracowników Punktów, przesyłanie odpowiedzi na zapytanie jednej IP do wszystkich pozostałych instytucji, Bieżąca aktualizacja, przebudowa stron, dodanie działu z pytaniami i odpowiedziami (FAQ), Jednolity system monitoringu za pomocą ankiety, badanie satysfakcji klientów.

15 15 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS, tel , Elżbieta Ołdakowska, tel


Pobierz ppt "1 Ocena realizacji PO KL do końca 2008 r. oraz najbliższe perspektywy Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów 29 i 30 stycznia 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google