Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Daniel Prędkopowicz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Daniel Prędkopowicz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Daniel Prędkopowicz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Bariery i uproszczenia dla organizacji pozarządowych

3 Diagnoza sytuacji Organizacje pozarządowe są jedną z najliczniejszych potencjalnych grup projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych, zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie udział organizacji pozarządowych w absorpcji środków dostępnych w ramach programów operacyjnych w Polsce w latach 2004-2006 był utrudniony i niewielki na co wskazuje raport Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu społecznego oraz inne prowadzone badania.

4 Diagnoza sytuacji Obszary, w których zidentyfikowano bariery: informowanie o możliwościach aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, zbyt skomplikowane wymogi formalne, słabe przygotowanie do realizacji projektów, bariery finansowe, niezgodność obszarów działania organizacji z typami projektów finansowanych z EFS, słabość kadr organizacji pozarządowych.

5 Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych Niedostateczne informowanie o EFS: –za słabe informowanie potencjalnych projektodawców o możliwościach aplikowania o środki z EFS, –brak dostępu do informacji o zmianach w dokumentach, poradnikach czy nowych zasadach aplikowania, –zbyt zbiurokratyzowany, specjalistyczny język używany w dokumentach, –mało funkcjonalna i przejrzysta strona internetowa www.efs.gov.pl

6 Uproszczenia w nowej perspektywie finansowej Nowości w polityce informacyjnej i promocyjnej EFS: –zdecentralizowanie działań promocyjnych i informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co ma usprawnić przekazywanie informacji, –zwiększenie do 50 liczy Regionalnych Ośrodków EFS, które spełniają również funkcje animacyjne i informacyjne, –budowa nowego bardziej przejrzystego portalu internetowego wspólnego dla wszystkich funduszy strukturalnych.

7 Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych Bariery przy ocenie formalnej projektów: –zbyt duża liczba załączników wymaganych przy złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu ze środków z EFS, –brak jednolitych wymagań co do liczby i rodzaju załączników do wniosku, a także formy jego składania, –zbyt duży nacisk kładziony był na kwestie formalne, a nie merytoryczne, –problemy techniczne z generatorem wniosków.

8 Uproszczenia w nowej perspektywie finansowej Ułatwienia: –zrezygnowano ze składania wraz z wnioskiem większości załączników niezbędnych w perspektywie 2004-2006, –pozostawiono tylko jako załącznik dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową instytucji, –znacznie uproszczono ocenę formalną wniosku, –przyjęto nową formułę generatora wniosków dostępną on- line, co wyeliminuje wcześniejsze problemy techniczne z kolejnymi wersjami generatora.

9

10 Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych Słabe przygotowanie do realizacji projektu: – brak doświadczenia w realizacji projektów dofinansowanych z EFS, – słabość kadr organizacji pozarządowych, – brak dostępnych szkoleń.

11 Uproszczenia w nowej perspektywie finansowej Pomoc w przygotowaniu do realizacji projektu: –powiększenie sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, których zadaniem jest pomoc potencjalnym projektodawcom, którzy chcą skorzystać ze wsparcia EFS, objęcie ich szkoleniami i doradztwem, –w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne będą również środki na bezpośrednie wsparcie organizacji pozarządowych – Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora

12 Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych Bariery finansowe: –uzależnienie wielkości finansowania, jakie organizacja może otrzymać od uzyskiwanych przez nią przychodów, –zasada przekazywania dotacji w transzach, wypłacanych po rozliczeniu przez organizację 80% dotychczas otrzymanej kwoty, –odsetki i koszty obsługi bankowej traktowane są jako koszty niekwalifikowalne,

13 Uproszczenia w nowej perspektywie finansowej Uproszczenia mające na celu zniwelowanie barier finansowych: –nie ma wymogu centralnego co do uzależnienia wielkości dofinansowania, jakie organizacja może otrzymać od uzyskiwanych przez nią przychodów, –utrzymano system wypłat zaliczkowych, –zmniejszono z 80% do 70% próg niezbędny do rozliczenia kolejnej transzy wydatków w projekcie, –wprowadzono mechanizm mikro-grantów dla projektów nie przekraczających wartości 50 tys. złotych, –uproszczono wniosek o płatność, –nie ma obowiązku załączania kserokopii faktur potwierdzających wydatki, –koszty obsługi bankowej są kosztami kwalifikowalnymi.

14 Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych Bariery na etapie realizacji projektu: –problemy z zachowaniem płynności finansowej przez organizacje realizujące projekty dofinansowane z EFS, –zbyt skomplikowane wymogi dotyczące sprawozdawczości finansowej i rzeczowej z realizacji projektu, –zbyt duży nacisk kładziony był na aspekty formalne, jeśli chodzi o etap realizacji projektu, –zbyt wysokie wymagania dotyczące zabezpieczenia projektów.

15 Uproszczenia w nowej perspektywie finansowej Uproszczenia likwidujące bariery na etapie realizacji projektu: –wprowadzenie budżetu zadaniowego i kosztów pośrednich, –połączenie wniosku o płatność ze sprawozdaniem z projektu, co pozwala na porównanie postępu rzeczowego i finansowego projektu, –nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wyłącza organizacje pozarządowe z obowiązku jej stosowania, –utrzymano system dotyczący zabezpieczeń finansowych projektu.

16 Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 Wsparcie dla organizacji pozarządowych Organizacje pozarządowe w ramach PO KL mogą być wspierane jako: projektodawcy w procedurze konkursowej we wszystkich priorytetach, bezpośredni odbiorcy wsparcia (Priorytet V)

18 Wsparcie dla organizacji pozarządowych Wsparcie dla ekonomi społecznej Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - pobudzanie aktywności lokalnej i inicjatywy oddolne Wsparcie dla edukacji

19 Wsparcie dla ekonomi społecznej Wsparcie dla ekonomii społecznej zostało przewidziane w: Priorytet 6 RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Działaniu 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet 7 PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, realizowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL wdrażanych na poziomie regionalnym.

20 Wsparcie dla ekonomii społecznej Wsparcie przeznaczone będzie dla: osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej (6.2), osób korzystających ze wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (7.2.1), podmiotów ekonomii społecznej (7.2.2), instytucji powołanych do jej wspierania, w tym m.in. organizacji pozarządowych (7.2.2).

21 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe Wsparcie finansowe dla funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: usługi prawne, finansowe, marketingowe doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej Alokacja finansowa Poddziałania 7.2.2 wynosi 163 055 136 EUR

22 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - pobudzanie aktywności lokalnej i inicjatywy oddolne

23 Pobudzanie aktywności lokalnej Mikrogranty do 50 tys. zł Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (Działanie 6.3) Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (Działanie 7.3) Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (Działanie 9.5)

24 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym Alokacja finansowa działania 6.3 wynosi 30 000 000 EUR

25 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym Alokacja finansowa działania 7.3 wynosi 108 703 424 EUR

26 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia Alokacja finansowa działania 9.5 wynosi 150 000 000 EUR

27 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS www.efs.gov.pl


Pobierz ppt "Daniel Prędkopowicz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google