Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Regionalne Programy Operacyjne Układ celów NSRO i programów operacyjnych Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Regionalne Programy Operacyjne Układ celów NSRO i programów operacyjnych Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Regionalne Programy Operacyjne Układ celów NSRO i programów operacyjnych Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Poniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej dodanej oraz rozwój sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich PO Rozwój Polski Wschodniej PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna

3 W latach 2007 – 2013 wdrażanych będzie w Polsce 5 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych na łączną kwotę 65,9 mld EUR

4 Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) – odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pozostali ministrowie sektorowi – instytucje pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO System realizacji NSRO

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki

6 6

7 Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki

8 Instytucja Koordynująca – Departament Koordynacji Programów Regionalnych w MRR; przygotowanie wspólnych ram dla przygotowania i wdrażania 16 RPO. Instytucje Zarządzające – Zarządy Województw odpowiadają za zarządzanie programem operacyjnym i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Instytucja Zarządzająca może być bezpośrednio odpowiedzialna za wypełnienie zadań związanych z prowadzeniem naboru, oceny i podpisywaniem umów/decyzji. Instytucja Zarządzająca może wydelegować zadania odpowiednio do instytucji pośredniczącej lub do innego podmiotu.

9 Alokacja środków RPOWŚ na lata 2007 – 2013 dla województwa świętokrzyskiego 853 890 902 EUR w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 725 807 266 EUR środki krajowe środki krajowe 128 083 636 EUR

10 Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Alokacja dostępna na działanie ogółem 34 155 636 EUR w tym: EFRR 29 032 291 EUR środki krajowe 5 123 345 EUR Przykładowi beneficjenci: m.in. Policja, Straż Pożarna

11 Przykładowe rodzaje projektów: budowa i wdrażanie systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom (np. monitoring, sterowanie sygnalizacją); budowa i wdrażanie systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom (np. monitoring, sterowanie sygnalizacją); projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych i jednostek im podległych do wykorzystania technik informatycznych (w tym: systemy elektronicznego obiegu dokumentów, GIS, portali internetowych itp.), archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych i jednostek im podległych do wykorzystania technik informatycznych (w tym: systemy elektronicznego obiegu dokumentów, GIS, portali internetowych itp.), archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

12 Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Alokacja dostępna na działanie ogółem 153 503 056 EUR w tym: EFRR 130 477 598 EUR środki krajowe 23 025 458 EUR Przykładowi beneficjenci: m.in. Policja, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego

13 Przykładowe rodzaje projektów: tworzenie obszarowych systemów zarządzania ruchem drogowym w ciągach dróg określonych powyżej. W ramach typu projektu wsparcie uzyskają projekty z zakresu systemów sterowania sygnalizacją i ruchem (w tym znaki drogowe o zmiennej treści) oraz systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej; tworzenie obszarowych systemów zarządzania ruchem drogowym w ciągach dróg określonych powyżej. W ramach typu projektu wsparcie uzyskają projekty z zakresu systemów sterowania sygnalizacją i ruchem (w tym znaki drogowe o zmiennej treści) oraz systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej; przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa systemu komunikacyjnego (w tym zakup sprzętu podnoszącego efektywność działań prewencyjnych policji drogowej, Inspekcji Transportu Drogowego, zakup sprzętu usprawniającego działania ratownicze straży pożarnej, zastosowanie środków poprawy bezpieczeństwa miejsc szczególnego zagrożenia wypadkowego, wprowadzenie oznakowania dróg i ich wyposażenia w elementy bezpieczeństwa dróg oraz ich otoczenia, wprowadzenie środków drogowego ratownictwa technicznego i chemicznego). przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa systemu komunikacyjnego (w tym zakup sprzętu podnoszącego efektywność działań prewencyjnych policji drogowej, Inspekcji Transportu Drogowego, zakup sprzętu usprawniającego działania ratownicze straży pożarnej, zastosowanie środków poprawy bezpieczeństwa miejsc szczególnego zagrożenia wypadkowego, wprowadzenie oznakowania dróg i ich wyposażenia w elementy bezpieczeństwa dróg oraz ich otoczenia, wprowadzenie środków drogowego ratownictwa technicznego i chemicznego).

14 Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Alokacja dostępna na działanie ogółem 42 694 545 EUR w tym: EFRR 36 290 363 EUR środki krajowe 6 404 182 EUR Przykładowi beneficjenci: m.in. jednostki administracji rządowej w województwie

15 Przykładowe rodzaje projektów: termoizolacja budynków użyteczności publicznej, skutkująca znacznym podniesieniem efektywności energetycznej – obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych od 5 mln do 10 mln PLN. termoizolacja budynków użyteczności publicznej, skutkująca znacznym podniesieniem efektywności energetycznej – obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych od 5 mln do 10 mln PLN.

16 Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Alokacja dostępna na działanie ogółem 32 170 803 EUR w tym: EFRR 27 345 182 EUR środki krajowe 4 825 621 EUR Przykładowi beneficjenci: m.in. Policja – w ramach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, przygotowywanych, zgłaszanych i realizowanych przez jst

17 Przykładowe rodzaje projektów: kompleksowe projekty dot. rewitalizacji zmarginalizowanych obszarów miast i miejscowości, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji (wsparcie będzie dotyczyło m.in. infrastruktury wodno- ściekowej, drogowej, edukacyjnej, turystycznej, sportowej i kulturalnej, gospodarki odpadami, modernizacji i odbudowy publicznych systemów ciepłowniczych, zaopatrzenia w energię elektryczną, wzrostu estetyki przestrzeni publicznej, systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, mieszkaniowej – tylko dla lokali socjalnych – w zakresie określonym w Rozporządzeniu nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). kompleksowe projekty dot. rewitalizacji zmarginalizowanych obszarów miast i miejscowości, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji (wsparcie będzie dotyczyło m.in. infrastruktury wodno- ściekowej, drogowej, edukacyjnej, turystycznej, sportowej i kulturalnej, gospodarki odpadami, modernizacji i odbudowy publicznych systemów ciepłowniczych, zaopatrzenia w energię elektryczną, wzrostu estetyki przestrzeni publicznej, systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, mieszkaniowej – tylko dla lokali socjalnych – w zakresie określonym w Rozporządzeniu nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

18 18

19 19 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki

20 20 Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu (Instytucjami Pośredniczącymi) są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytety I-II); Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytety I-II); Ministerstwo Gospodarki (priorytety III-IV); Ministerstwo Gospodarki (priorytety III-IV); Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (priorytety VII- VIII). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (priorytety VII- VIII).

21 21 Alokacja środków POIG na lata 2007 – 2013 9 711 629 742 EUR w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 8 254 885 280 EUR środki krajowe środki krajowe 1 456 744 462 EUR

22 22 Alokacja dostępna na działanie ogółem 788 235 294 EUR Oś priorytetowa 7 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji EFRR 670 000 000 EUR środki krajowe 118 235 294 EUR w tym: Przykładowi beneficjenci: m.in. jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe

23 23 przystosowanie infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej wymianę danych pomiędzy dziedzinowymi platformami e-usług, rejestrami elektronicznymi i urzędami – infrastruktura obejmie administrację wszystkich szczebli; przystosowanie infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej wymianę danych pomiędzy dziedzinowymi platformami e-usług, rejestrami elektronicznymi i urzędami – infrastruktura obejmie administrację wszystkich szczebli; budowa lub rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w sektorze publicznym; budowa lub rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w sektorze publicznym; wdrażanie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów; wdrażanie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów; informatyzacja rejestrów państwowych oraz zapewnienie dostępu do elektronicznych rejestrów; informatyzacja rejestrów państwowych oraz zapewnienie dostępu do elektronicznych rejestrów; wdrażanie elektronicznego podpisu i systemu elektronicznych tożsamości (eID). wdrażanie elektronicznego podpisu i systemu elektronicznych tożsamości (eID). Przykładowe rodzaje projektów:

24 24

25 25 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

26 26 Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu (Instytucjami Pośredniczącymi) są: Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V); Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V); Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI-VIII); Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI-VIII); Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X); Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X); Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI); Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI); Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII); Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII); Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet XIII). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet XIII).

27 27 Alokacja środków unijnych POIiŚ na lata 2007 – 2013 27 913 683 774 EUR w tym: Fundusz Spójności 22 176 353 774 EUR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 5 737 330 000 EUR Wysokość wkładu krajowego szacuje się na ok. 11 mld EUR i zależeć będzie od poziomu dofinansowania poszczególnych projektów

28 28 Oś priorytetowa 3 Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom Alokacja dostępna na działanie ogółem 30,08 mln EUR w tym: środki unijne 25,57 mln EUR środki krajowe 4,51 mln EUR Przykładowi beneficjenci: m.in. Straż Pożarna, Inspektorat Ochrony Środowiska

29 29 Przykładowe rodzaje projektów: budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami, w tym: wyposażenie w specjalistyczny sprzęt; budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami, w tym: wyposażenie w specjalistyczny sprzęt; zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii np.. Samochody ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochody ratowniczo – gaśnicze, pompy, łodzie, sprzęt zaplecza socjalnego dla ewakuowanych, nośniki kontenerów z innym sprzętem specjalistycznym; zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii np.. Samochody ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochody ratowniczo – gaśnicze, pompy, łodzie, sprzęt zaplecza socjalnego dla ewakuowanych, nośniki kontenerów z innym sprzętem specjalistycznym; wsparcie techniczne krajowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo – gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego; wsparcie techniczne krajowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo – gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego; realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń poważnymi awariami. realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń poważnymi awariami.

30 30 Oś priorytetowa 8 Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Alokacja dostępna na działanie ogółem 117,65 mln EUR w tym: środki unijne 100,00 mln EUR środki krajowe 17,65 mln EUR Przykładowi beneficjenci: m.in. Policja, Straż Pożarna, Inspektorat Transportu Drogowego

31 31 Przykładowe rodzaje projektów: przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych; przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych; zakup sprzętu; zakup sprzętu; budowa infrastruktury techniczno – informatycznej; budowa infrastruktury techniczno – informatycznej; badania naukowe; badania naukowe; Kampanie medialne i inne działania informacyjne. Kampanie medialne i inne działania informacyjne.

32 32

33 33 Umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa

34 34 Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu (Instytucjami Pośredniczącymi) są: Komponent centralny: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (priorytety I, II, V); Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (priorytety I, II, V); Ministerstwo Edukacji Narodowej (priorytet III); Ministerstwo Edukacji Narodowej (priorytet III); Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet IV); Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet IV); Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (priorytet V); Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (priorytet V); Ministerstwo Zdrowia (priorytet VI). Ministerstwo Zdrowia (priorytet VI). Komponent regionalny: Samorząd Województwa (priorytety VII-X). Samorząd Województwa (priorytety VII-X).

35 35 Alokacja środków POKL na lata 2007 – 2013 w województwie świętokrzyskim 317 490 967 EUR w tym: Europejski Fundusz Społeczny 269 867 322 EUR środki krajowe 47 623 645 EUR

36 36 Oś priorytetowa 3 Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie Alokacja dostępna na działanie ogółem 240 000 000 EUR w tym: EFS 204 000 000 EUR środki krajowe 36 000 000 EUR m.in. Kuratorium Oświaty Przykładowi beneficjenci:

37 37 Przykładowe rodzaje projektów: opracowanie metodologii zobiektywizowanej oceny jakości pracy szkoły na różnych poziomach zarządzania; opracowanie metodologii zobiektywizowanej oceny jakości pracy szkoły na różnych poziomach zarządzania; usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty, m.in. Poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej; usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty, m.in. Poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej;

38 38 Oś priorytetowa 5 Dobre zarządzanie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Alokacja dostępna na działanie ogółem 252 200 453 EUR w tym: EFS 214 370 385 EUR środki krajowe 37 830 068 EUR m.in. Policja Przykładowi beneficjenci:

39 39 Przykładowe rodzaje projektów: kursy językowe dla służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. kursy językowe dla służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

40 40


Pobierz ppt "1. Regionalne Programy Operacyjne Układ celów NSRO i programów operacyjnych Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google