Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ zmiennych środowiskowych na reakcje [4+2]cykloaddycji z użyciem chiralnych pochodnych kwasu akrylowego Karolina Koszewska Kierownik i opiekun pracy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ zmiennych środowiskowych na reakcje [4+2]cykloaddycji z użyciem chiralnych pochodnych kwasu akrylowego Karolina Koszewska Kierownik i opiekun pracy:"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ zmiennych środowiskowych na reakcje [4+2]cykloaddycji z użyciem chiralnych pochodnych kwasu akrylowego Karolina Koszewska Kierownik i opiekun pracy: dr Anna Piątek Praca magisterska wykonana w Pracowni Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej Reakcja [4+2]cykloaddycji otrzymanego dienofila z cyklopentadienem Uzyskaną pochodną akrylową 7 wykorzystałam w reakcji Dielsa-Aldera z użyciem cyklopentadienu (Schemat 2). Reakcje prowadziłam w temperaturze 40 0 C w różnych rozpuszczalnikach w celu zbadania ich wpływu na nadmiary enancjomeryczne otrzymanych produktów. Synteza oraz badania strukturalne trzech pochodnych sultamu Oppolzera Cele pracy synteza N-akroilo-(2R)-fenchano-8,2-sultamu wykorzystanie otrzymanego dienofila w reakcji [4+2]cykloaddycji z cyklopentadienem w wybranych rozpuszczalnikach określenie nadmiarów enancjomerycznych dla przeprowadzonych reakcji Dielsa-Aldera synteza oraz badania strukturalne trzech pochodnych sultamu Oppolzera Reakcja [4+2]cykloaddycji od lat jest szeroko stosowana w syntezie organicznej. W reakcji tej w dogodny sposób można wprowadzić nowe centra stereogeniczne oraz podstawniki do cyklicznych sześcioczłonowych produktów. Reakcja [4+2]cykloaddycji jest efektywna pod względem atomowym, co oznacza, że wszystkie atomy występujące w substratach, obecne są również w produktach. Do głównych zalet tego procesu należy zaliczyć generowanie jednorazowo do czterech nowych centrów stereogenicznych, przy wysokiej stereoselektywności reakcji. W literaturze znane są reakcje [4+2]cykloaddycji, na których wydajność jak i stereoselektywność mają wpływ: kataliza za pomocą kwasów Lewisa, temperatura, ciśnienie oraz charakter rozpuszczalnika 1. Synteza N-akroilo-(2R)-fenchano-8,2-sultamu Fenchon 1 poddałam reakcji ze stężonym roztworem kwasu siarkowego w obecności bezwodnika octowego 2 (Schemat 1). Kwas sulfonowy 2 przeprowadziłam w chlorek kwasowy 3, a następnie w sulfonamid 4. Związek 4 poddałam reakcji cyklizacji w środowisku kwasu solnego otrzymując iminę 5. Na drodze reakcji redukcji z użyciem NaBH 4 iminę 5 przekształciłam w sultam 6, który wykorzystałam do reakcji z chlorkiem akroilu w celu uzyskania pożądanego dienofila 7. RozpuszczalnikSkala polarności wg ReichardtaKonwersja (%)endo:egzoe.e. (%) Toluen33,9962,3:131,8 THF37,4>991,7:120,2 Chlorek metylenu41.1>997,2:152,3 DMF43,8>992,6:142,8 MeCN4673,82,8:155,6 Sposób określania konwersji oraz nadmiarów enancjomerycznych reakcji Z otrzymanej mieszaniny produktów endo 8a-b i egzo 8c-d wykonano widmo 1 H NMR, co pozwoliło na określenie konwersji procesu. Po wydzieleniu produktu endo, zredukowałam go do mieszaniny alkoholi, które poddałam reakcji z chlorkiem benzoilu 3 (Schemat 3). Otrzymane estry 9a-b oczyściłam na kolumnie chromatograficznej, a następnie za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej określiłam nadmiar enancjomeryczny. Proces ten powtórzyłam dla każdej przeprowadzonej reakcji, a otrzymane wyniki umieściłam w tabeli 1. Schemat 2 Schemat 1 Schemat 3 Przykładowy chromatogram HPLC Tabela 1 Przeprowadzone przeze mnie badania pozwoliły na opracowanie dogodnej drogi określania nadmiaru enancjomerycznego reakcji [4+2]cykloaddycji z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej i pozwolą w przyszłości zastosować ją w szerszym spektrum badań. Uzyskana zaś struktura rentgenograficzna pochodnej 10c, pozwoliła na ocenę jej konformacji w reakcji Dielsa-Aldera. Wnioski Struktura rentgenograficzna związku 10c. Schemat 4 Na drodze jednoetapowej syntezy sultamu Oppolzera z odpowiednim chlorkiem kwasowym otrzymałam pochodne 10a-c (Schemat 4), które następnie wykorzystałam do badań strukturalnych. Literatura 1.a) A. Kucharska, Praca Magisterska, Wydział Chemii UW, 1998; b) Ch. Chapuis, A. Kucharska, P. Rzepecki, J. Jurczak, Helv. Chim. Acta, 1998,81,324; c) Ch. Chapuis, A. Kucharska, P. Rzepecki, J. Jurczak, Helv. Chim. Acta, 1998,81,2314; W. Oppolzer, Ch. Chapuis, G. Bernardinelli, Helv. Chim. Acta,1984, 67,1397. 2. A. Chojnacka, Praca Doktorska, Wydział Chemii UW, 2006. 3. M. J. Diego-Castro, H. C. Hailes, Chem. Commun., 1998, 1549. Dla produktu 10c uzyskano strukturę rentgenograficzną, która pozwoliła na określenie wzajemnego usytuowania grup SO 2 /C=O jako anti.


Pobierz ppt "Wpływ zmiennych środowiskowych na reakcje [4+2]cykloaddycji z użyciem chiralnych pochodnych kwasu akrylowego Karolina Koszewska Kierownik i opiekun pracy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google