Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD III A. Najwyższe stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych. Najlepsze dostępne utleniacze i reduktory. Metalizacja niemetali. B. Projektowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD III A. Najwyższe stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych. Najlepsze dostępne utleniacze i reduktory. Metalizacja niemetali. B. Projektowanie."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD III A. Najwyższe stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych. Najlepsze dostępne utleniacze i reduktory. Metalizacja niemetali. B. Projektowanie nowych funkcjonalnych materiałów – reguły gry. Wybór kluczowego parametru opisującego złożoną własciwość lub proces, i sterowanie nim. C. Sterowanie parametrami mikroskopowymi molekuł. Pomost między parametrami atomów i prostych molekuł, a parametrami ciał stałych. Sterowanie parametrami makroskopowymi ciał stałych. D. Przykłady korelacji parametrów atomów i ciał stałych, oraz parametrów molekuł i ciał stałych. Licz ligandy! Licz elektrony!

2 Najwyższe stopnie utlenienia pierwiastków.

3 (Ar2+), Kr, Xe, (Hg4+), Ni4+, Ag3+
NHE Chemia (Ar2+), Kr, Xe, (Hg4+), Ni4+, Ag3+

4 Frontier orbitals Highest Occupied Molecular Orbital & Lowest Unoccupied Molecular Orbital W2+ d4, WW (2002) *

5 Podział na metale i niemetale; ukośna linia podziału.
Metalizacja niemetali pod wysokim ciśnieniem.

6 Projektowanie nowych funkcjonalnych materiałów – ALGORYTM SUKCESU.
Ustal jaką makroskopową cechą materiału, C, chcesz sterować w danym materiale. Zbuduj możliwie najprostszy model atomowy lub molekularny rozsądnie symulujący zadany materiał. Wybierz kluczowy mikroskopowy parametr atomowy lub molekularny, p, symulujący własność C. Ustal zakres zmienności p w istniejących układach, włączając dotychczasowe rekordowe wartości. Zastanów sie jak wykorzystując dostępne pierwiastki chemiczne sterować monotonicznie parametrem p. Wykorzystaj pierwiastek/-tki E1, E2… (gwarantujący/-e nową rekordową wartość p w modelowym układzie) do konstrukcji układu makroskopowego. Sprawdź wartość cechy C. Być może otrzymałeś nowy rekord świata…!

7 Jak chemicznie sterować parametrami mikroskopowymi molekuł?
podstawienie izoelektronowe/izolobalne wędrówka wdłuż danego okresu i grupy układu okresowego zaburzenie elektroujemności kowalencyjność / jonowość podstawniki  i  elektrodonorowe i elektroakceptorowe, podstawniki miękkie i twarde, polaryzujące i utwardzające, neutralne i naładowane podstawniki (“bulky”) = osłaniające (efekty steryczne) podstawniki wymuszające organizację 1D, 2D, 3D wiązania wodorowe i inne skomplikowane struktury makromolekularne wyższego rzędu

8 - podstawienie izoelektronowe
Przykłady d8, planar tetragonal: Ru(PMe2Ph)3(4-arene)0, Rh(porphyrin)1+, Pd(CN)42–, AuCl4–, (HgF4); (NH4+)[N(CN)2–] transforms into (H2N)2C=N–CN, isolobal to (NH4+)(OCN–), which transforms to (H2N)2C=O (Wöhler) porfirynowe uklady 2+/3+ dla Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, (Ni) i Cu; Ni(CN)42–, Pd(CN)42–, Pt(CN)42–, 110Uun(CN)42–; cyclo-(CH2)6 vs cyclo-[(NH2)(GaH2)]3; HCCH vs HCTiH ???, ENC=2.5, ENTi=1.5; Pd(CH2Ph)42–, Pd(CN)42–, PdCl42–, PdF42–; PH3, CH3–, CH2Ph–, CCH–; - podstawienie izoelektronowe podstawienie izolobalne wędrówka wdłuż danego okresu i grupy układu okresowego zaburzenie elektroujemności kowalencyjność vs jonowość podstawniki  i  elektro-donorowe i akceptorowe

9 UF6 (0D), UOF4 (1D), UO2F2 (2D), UO3 (3D)
Przykłady, c.d. - podstawniki miękkie i twarde, polaryzujące i utwardzające, podstawniki neutralne i naładowane, podstawniki (“bulky”) = osłaniające, efekty ster., podstawniki wymuszające organizację 1D, D, D, wiązania wodorowe i inne, - skomplikowane struktury wyższego rzędu. AuI4–, AuBr4–, AuCl4–, AuF4–; PdH42–, PdCl42–, PdF42–; N2, CO, BF, CN–, BO–, NO+, PH3, PMe3, PEt3, PPh3, P(t-Bu)3; Pt5 - molecular stick; HfCl4, HfNCl vs HfO2; UF6 (0D), UOF4 (1D), UO2F2 (2D), UO3 (3D) (Me,SH,H)C-COOH…HOOC-C(Me,SH,H) chiral recognition Organic–inorganic hybrids … DNA…

10 Parametry mikroskopowe atomów i molekuł
a własności makroskopowe ciał stałych. Si&Ge C Sn NaCl C6H6 C2H2 ? semiconducting Si&Ge in the diamond structure insulating diamond, fullerene and high-temperature [–CC], conducting graphite; amorphous & glassy C metallic Sn and semiconducting gray tin ionic NaCl crystal (octahedral coordination of each atom) 3D structure of crystalline benzene, …H interactions polymeric acetylene (poly-C2H2), sp  sp2 Na1.000Cl0.999 (colour centres vel color centers) La2–xBaxCuO4 (superconductor) various surfaces of InN single crystal La2MnO4 (giant magnetoresistance) LiTl = (Li+)(Tl–1) (diamond net, Zintl phases)

11 Stałe sieciowe kryształów jonowych vs długości wiązań w molekułach.
R(cryst) = x R(mol) R2 =

12 Stałe sieciowe kryształów jonowych vs suma promieni atomowych.
R(cryst) = R(at) R2 =

13 Przerwa energetyczna w półprzewodnikach, cd.
UV VIS NIR

14 Mapy strukturalne.

15 Przewidywanie struktury /odmiany polimorficzne/.

16 Przewidywanie wymiarowości i parowanie rodników w ciele stałym.
(a) UF6 (0D), UOF4 (1D), UO2F2 (2D), UO3 (3D); (b) ReF6 (0D), ReF5 (1D), ReF4 (2D), ReF3 (3D); Liczyć ligandy! 3D (c) Li4Sr2Cr2N6  LiI4SrII2[CrV2N–III6] CrV = 3d1 (d) Zintl-Klemm phases: NaSb, Li2Sb and LiBaSb Sb–I s2p4 = Te, Sb–II s2p5 = I, Sb–III s2p6 = Xe Liczyć elektrony!

17

18 Jak chemicznie sterować parametrami makroskopowymi ciał stałych?
przerwa energetyczna DOSF stała sieciowa jonowość liczba koord. wymiarowość przewodnictwo elektr. podstawienie izoelektronowe z zachowaniem stosunku stechiometrycznego (elektroujemność), cienkie powłoki, ciśnienie zewn. zmiana ilości elektronów (podstawienie w tym samym okresie, domieszkowanie), ciśnienie zewn. umiarkowane podstawienie izolobalne bez “krytycznego zaburzenia struktury; jednokładność” (Li2C2=Rb2O2), ciśnienie zewn. podstawienie izolobalne, ciśnienie zewn. (a) HfCl4, HfNCl vs HfO2; (b) UF6 (0D), UOF4 (1D), UO2F2 (2D), UO3 (3D); (c) zmiana stopnia utlenienia: ReF6 (0D), ReF5 (1D), ReF4 (2D), ReF3 (3D); (d) dodatki wymuszające wymiarowość (organic–inorganic hybrids np. UFO) (e) zmiana kwasowości Lewisa: inverse perovskite LiBaF3 = [LiF2–][BaF+] (a) domieszkowanie n i p (Si:B, Si:P), (b) zmiana ilości elektronów, (c) fotoprzewodnictwo, (d) ciśnienie zewn.

19 Jak chemicznie sterować …? (cd.)
gęstość energii pojemność elektr. pojemność cieplna rozszerz. cieplna moduł Younga wytrzym. mechan., twardość, ściśliw. adhezyjność /powłoki/ tmelt tboil tsubl tthermal decomp materiały wybuchowe: (a) quasi–stable redox pairs, (b) Mmol charge capacitors; thermal energy stores; Mmol thermocouple stress–resistant materials (kevlar, diamond); ultrahard (Cdiam, BN), ultrasoft and ultrabrittle materials teflon/TiF3 and FeF3; ochrona przed korozją! TaC & HfC (ca oC) [Hf 2233 oC, Ta 3017 oC, and Cgraph 3650 oC], compare to W (3422 oC); Re (5596 oC); ZrC (5100 oC) & HfC ?, WC 6000 oC Cgraph ca oC; Mmol: UF6 (projekt Manhattan) energy barrier; decompos. pathway, quasi–stable redox pairs

20 Jak chemicznie sterować …? (cd.)
tCurie (ferroelektr) tCurie, tNeel tcrit gęstość nadprądu Hc (supercond.) wsp. załam. i dysp. zakres przepuszcz. dwójłom., polaryz. hiperpolaryzow. skrecalność właśc., magnetochiralność LiNbO3 (1483 oC) Curie point (FM): Co (1331 oC), Neél point (AFM): LaFeO3 (738 oC), NiO (647 oC); twardość, miekkość i straty 1223: HgBa2Ca2Cu3O8+x (–140 oC, –125 oC = 158 K pod wysokim ciśn.); MgB2 (39 K), Cs3C60 (33 K) 3D >> 2D >> 1D V3Ga (32 MA/m) at 0 K diament vs. SrTiO3 (żółć); BaF2 (dysp. red/yell/blue) filters for X-Ray, IR, UV-VIS, Raman & microwave spectroscopy; notch and interference filters filtry polaryzacyjne, ćwierć- i półfalówki SHG, optic materials, lasers, nonlinear crystals (so far) properties without practical significance

21 Parametry C Parametry p (a) Rozmiar (b) Jonowość (c) Wymiarowość
(d) Temperatura specyficzna (e) Przerwa energetyczna (f) Gęstość stanów elektron. (g) Parametry mechaniczne (h) Parametry elektryczne (i) Parametry magnetyczne (j) Paramtery optyczne (k) Gęstość energii (a) Liczba elektronów (b) Liczba ligandów (c) Elektroujemność (d) Twardość (e) Jonowość (f) Ładunek elektryczny (g) Rozmiar (h) Masa molowa (i) Częstość drgań (j) Parametry termodynamiczne (k) Potencjał redox + Ciśnienie zewnętrzne/objętość Temperatura Projekt Manhattan


Pobierz ppt "WYKŁAD III A. Najwyższe stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych. Najlepsze dostępne utleniacze i reduktory. Metalizacja niemetali. B. Projektowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google