Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEORIA ZACHOWANIA KONSUMENTA Na podstawie książki M. Blauga Metodologia ekonomii rozdz. VI Justyna Krysiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEORIA ZACHOWANIA KONSUMENTA Na podstawie książki M. Blauga Metodologia ekonomii rozdz. VI Justyna Krysiak."— Zapis prezentacji:

1 TEORIA ZACHOWANIA KONSUMENTA Na podstawie książki M. Blauga Metodologia ekonomii rozdz. VI Justyna Krysiak

2 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii2 Plan prezentacji: 1.Ocena teorii ekonomicznej 2.Prawo popytu 3.Wyjątki prawa popytu 4.Teoria obojętności 5.Teoria ujawnionych preferencji 6.Empiryczna analiza popytu 7.Teoria cech Lancastera 8.Podsumowanie

3 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii3 Ocena teorii ekonomicznej Określenie sytuacji problemowej, której rozwiązaniem ma być teoria Ustalenie, co prognozuje teoria Próba oszacowania wiarygodności prognoz teorii

4 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii4 Ocena teorii ekonomicznej Teorie naukowe mogą być poprawnie ocenione tylko w kategoriach konkurencyjności hipotez nie ma żadnych absolutnych standardów, do których powinny dostosować się wszystkie teorie konieczność oceny porównawczej Która spośród wszystkich konkurujących teorii ma największe szanse przeżycia?

5 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii5 Prawo popytu Prawo – dobrze potwierdzone uniwersalne związki między zdarzeniami lub klasami zdarzeń wywnioskowanymi ze sprawdzonych niezależnie warunków początkowych

6 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii6 Prawo popytu prawo deterministyczne – uchwytna empirycznie regularność, nie dopuszczająca żadnych wyjątków prawo statystyczne – opisuje zachowania na rynku i zachodzi z prawdopodobieństwem bliskim, lecz nie równym jedności prawo przyczynowe – wyjaśnia działania ludzkie w kategoriach powodów, pragnień i przekonań racjonalnych jednostek, tworzących mechanizm przyczynowy

7 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii7 Prawo popytu wyprowadzone z bardzo podstawowych założeń dotyczących zachowania konsumentów jedno z najlepiej statystycznie potwierdzonych praw ekonomii najbliższe teorii zachowania konsumenta

8 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii8 Prawo popytu Wielkość popytu jest odwrotnie proporcjonalna do wysokości cen Brak możliwości zaobserwowania indywidualnych i zagregowanych krzywych popytu Możemy tylko zaobserwować pojedynczy punkt na krzywej popytu rynkowego na dane dobro

9 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii9 Wyjątki prawa popytu Paradoks Giffena –wielkość negatywnego efektu dochodowego zmiany ceny jest tak duża, że równoważy negatywny efekt substytucyjny tej zmiany (Marshall) Przy bardzo niskich dochodach, zwiększenie ceny dóbr podstawowych powoduje zwiększenie popytu na to dobro i zmniejszenie popytu na dobro komplementarne

10 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii10 Wyjątki prawa popytu Krzywe popytu indywidualnego ograniczenia klauzuli ceteris paribus obejmującej gusty, oczekiwania co do wysokości przyszłych cen, dochody pieniężne konsumentów oraz ceny wszystkich pozostałych dóbr

11 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii11 Wyjątki prawa popytu Krzywa popytu przy stałym dochodzie realnym (skompensowana) – ceny wszystkich dóbr ściśle związanych z analizowanym dobrem zmieniają się odwrotnie do ceny tego dobra. Powinna mieć nachylenie ujemne Problem: nigdy nie została zaobserwowana posługiwanie się krzywymi popytu przy stałym dochodzie realnym oznacza zignorowanie efektu dochodowego

12 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii12 Teoria obojętności Zakłada porównywanie parami koszyków dóbr różniących się od siebie w nieskończenie małym stopniu Wady: nieobserwowalna jak teoria porównań użyteczności krańcowych krzywe obojętności nie pomagają przewidzieć, które krzywe popytu mają ujemne, a które dodatnie nachylenie

13 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii13 Teoria obojętności Teoria konsumenta dalej pozostaje dokonywaną ex post racjonalizacją dowolnych zmian popytu i wciąż nie jest przewidywalna

14 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii14 Teoria ujawnionych preferencji oczyszczenie teorii wyboru konsumenta z resztek użyteczności i ograniczenie jej do porównań sum wartości (QxP) Fundamentalne twierdzenie teorii konsumpcji: Jeżeli konsument woli więcej niż mniej dóbr i w każdej sytuacji budżetowej wybiera jeden zbiór ściśle określonych dóbr oraz zachowuje się spójnie przy następnych wyborach, to kupi mniej dobra, którego cena wzrosła, jeśliby tylko kupił więcej tego dobra w przypadku wzrostu jego dochodu.

15 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii15 Teoria ujawnionych preferencji Zalety TUP zawiera wszystkie możliwe do zaobserwowania wnioski teorii obojętności preferencje konsumentów analizuje na podstawie ich ujawnionego zachowania efekt dochodowy jest mierzalny – stanowi zmianę dochodu o wysokości umożliwiającej ponowny zakup koszyka dóbr nabywanego początkowo

16 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii16 Teoria ujawnionych preferencji Wady TUP nie ma większych zdolności do prognozowania popytu niż poprzedzające ją teorie analizuje wybory pojedynczego konsumenta, a pomiary i testy hipotez dotyczące popytu odnoszą się do zachowań rynkowych

17 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii17 TUP a Teoria obojętności TUP może zostać użyta do wyprowadzenia wszystkich standardowych własności krzywych popytu, wcześniej dedukowanych w teorii użyteczności wybór racjonalny = konsument woli więcej niż mniej, a jego wybory są spójne i przechodnie TUP i teoria użyteczności są logicznie równoważne

18 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii18 Empiryczna analiza popytu Brown i Deaton: teoria zachowania konsumenta nie dostarcza sposobu przeprowadzania eksperymentów służących analizie popytu nacisk kładziony raczej na szacowanie niż testowanie skupienie się na efektach substytucyjnych zmiany cen, zamiast na skutkach zmian dochodu

19 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii19 Empiryczna analiza popytu ważna odpowiedź na pytanie: w jaki sposób zmiany podziału dochodu wpływają na przeciętne zachowanie pojedynczych konsumentów empiryczny pomiar elastyczności dochodowych niezbędny nawet do uznania koncepcji ujemnego nachylenia krzywych popytu

20 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii20 Teoria cech Lancastera Konsumenci cenią dobra nie na podstawie ich samych, lecz ze względu na ich usługi cechy są obiektywnie mierzalne i takie same dla wszystkich konsumentów cechy pojedyncze dobro koszyki działań konsumpcyjnych

21 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii21 Teoria cech Lancastera Konsumenci maksymalizują funkcję transformacji opisuje użyteczność z przekształcenia konkretnego zestawu cech w konkretny zestaw dóbr WNIOSEK: Punkty równowagi konsumentów zwykle odpowiadają rozwiązaniom brzegowym dla większości wymiarów, w których dokonywany jest wybór

22 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii22 Teoria cech Lancastera Pomaga wyjaśnić: substytucyjność i komplementarność decyzje o wyborze zawodu decyzje o lokacie majątku rolę reklamy jako narzędzia ułatwiającego wprowadzenie na rynek nowych dóbr

23 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii23 Teoria cech Lancastera Wady Założenie o stałości proporcji przy produkcji cech- zbyt daleko idące uproszczenie jeśli dobra mają różniące je cechy, to każde może być dobrem Giffena przy dowolnym poziomie dochodu, jeżeli posiada przewagę danej cechy na którą popyt został nasycony

24 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii24 Podsumowanie W teorii zachowania konsumenta sytuacją problemową jest pytanie o kierunek nachylenia rynkowej krzywej popytu na dobro Istnieje wiele podejść i teorii zachowania konsumenta, jednak żadna z nich nie daje pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie Metodologia nie daje odpowiedzi, czy dana teoria odniesie sukces

25 1 grudnia 2006Metodologia ekonomii25 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "TEORIA ZACHOWANIA KONSUMENTA Na podstawie książki M. Blauga Metodologia ekonomii rozdz. VI Justyna Krysiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google