Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Edyta Skrobotowicz 22.01.2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Edyta Skrobotowicz 22.01.2006."— Zapis prezentacji:

1

2 Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Edyta Skrobotowicz 22.01.2006

3 Paradygmaty, programy badawcze a szkoły Upowszechnianie się w ekonomii pojęć pochodzących z dziedziny filozofii nauki rodzi szereg problemów dla historyków myśli ekonomicznej-dochodzi bowiem do interferencji nowych pojęć z tradycyjnie stosowanymi. Najbardziej istotna jest interferencja paradygmatów, programów i podprogramów ze szkołami.

4 Pojęcie szkoła czy szkoła myślenia jest w ekonomii nadal mgliste, a ich wyróżnianie w przeszłości dokonywane było w dużej mierze na podstawie kryterium geograficznego np. szkoła angielska czy austriacka.

5 W poszukiwaniu odpowiedności między szkołą a programem badawczym decydujące znaczenie mają dwie kwestie: zczy nie może być tak, że dwie lub więcej spośród tradycyjnie wyróżnianych w historii myśli ekonomicznej szkół mają wspólne twarde jądro, a tym samym należą do tego samego programu badawczego?; zczy jedna i ta sama szkoła nie może z upływem czasu przesunąć niektórych swych ważnych stwierdzeń z pasa ochronnego do twardego jądra i vice versa, by w ten sposób przekształcić się w nowy program badawczy?.

6 Co łączy ekonomistów zaliczanych do określonej szkoły? Daniel Hausman:…wyróżnikiem tym nie może być jedynie pewien zbiór uogólnień akceptowanych przez członków określonej tradycji myślowej, uczenie się ekonomii to proces socjalizacji, w trakcie którego badacze nie tylko poznają fakty, uogólnienia i techniki, ale jednocześnie zaczynają podzielać pewne wartości, stosować wspólny język i perspektywę.

7 Czy istnieje jasna klasyfikacja szkół? W literaturze przedmiotu występuje brak w miarę akceptowalnej klasyfikacji szkół. Z reguły każdy autor tworzy swój własny system klasyfikacyjny lub mapę współczesnej ekonomii. Odpowiednie ramy analityczne stwarza posłużenie się dwoma komplementarnymi schematami, cechującymi się różnym stopniem ogólności, różnym rozłożeniem akcentów i odmiennymi kryteriami: zz pracy Dow 1985 (na wyższym poziomie ogólności); zz pracy Phelpsa 1990 (na niższym poziomie ogólności).

8 Klasyfikacja szkół wg Sheili Dow: Przyjęte kryterium - zastosowana metodologia zgłównego nurtu; zneoaustriacka; zpostkeynesistowska; zmarksistowska.

9 Klasyfikacja szkół wg Edmunda Phelpsa: Przyjęte kryterium - stosunek do stopnia elastyczności płac i cen oraz sposób modelowania oczekiwań przez podmioty gospodarcze z prawdziwi keynesiści; zmonetaryzm; znowa ekonomia klasyczna; znowa ekonomia keynesistowska; zmakroekonomia strony podażowej; zneoklasyczna teoria realnego cyklu koniunkturalnego; zszkoła strukturalistyczna (bezpieniężne teorie wahań bezrobocia).

10 Trojaki charakter komplementarności pracy Phelpsa do propozycji Dow: zdotyczy ona implicite struktury ekonomii głównego nurtu - zejście na niższy poziom ogólności; zprzenosi punkt ciężkości z różnic metodologicznych na teoretyczne; zobejmuje już drugą połowę lat osiemdziesiątych, a z punktu widzenia zmiany układu sił w ekonomii okres ten jest niezwykle ważny.

11 Inne propozycje klasyfikacji szkół: zWg Douglasa Maira i Anne Miller (1991).Wyróżniają oni siedem szkół: austriacką, neoklasyczną, chicagowską, ortodoksyjną, keynesistowską, postkeynesistowską, insystucjonalną (ewolucyjną) oraz marksistowską i radykalną; zWg Snowdona, Vanea i Wynarczyka (1994). Wyróżniają oni sześć szkół: ortodoksyjny keynesizm, monetaryzm, nową ekonomię klasyczną, teorię realnego cyklu koniunkturalnego, nową ekonomię keynesistowską, szkołę austriacką i postkeynesistowską.

12 WNIOSEK: na podstawie badań Billa Gerarda (1996): makroekonomię można rozumieć jako podlegający ewolucji spór między klasykami i keynesistami, z którego co jakiś czas wyłania się konsens, który rozpada się okresowo na skutek nowych spornych kwestii. Wszystkie szkoły powinny w większym stopniu uwzględniać ograniczenia własnej persektywy badawczej. Postęp w makroekonomii wymaga zarówno konkurencji, jak i współpracy.

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Edyta Skrobotowicz 22.01.2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google