Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rolnictwo w zmieniającej się gospodarce Wykład 1 Wspólna Polityka Rolna i Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich Dominika Milczarek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rolnictwo w zmieniającej się gospodarce Wykład 1 Wspólna Polityka Rolna i Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich Dominika Milczarek."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Rolnictwo w zmieniającej się gospodarce Wykład 1 Wspólna Polityka Rolna i Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich Dominika Milczarek

3 2 Szczególne cechy sektora rolno-żywnościowego: struktura jednostek produkcyjnych; przykład konkurencji doskonałej. wpływ warunków naturalnych; znaczne wahania produkcji rolnej, nieprzewidywalność wielkości produkcji. elastyczność cenowa popytu na żywność niska a nawet ujemna; ujemna na chleb, cukier, ziemniaki, mleko; powoduje to duże wahania cen na rynku rolnym.

4 3 Szczególne cechy sektora rolno-żywnościowego: spadek udziału wydatków na żywność w ogólnych wydatkach na konsumpcję w miarę wzrostu dochodów ludności; Prawo Engla (elastyczność dochodowa poniżej jedności i nawet ujemna dla dóbr niższego rzędu); prawdziwe dla gospodarstw domowych jak i w skali całej gospodarki (udział rolnictwa w strukturze dochodu narodowego spada). relatywna niemobilność rolniczej siły roboczej Gospodarstwo rolne jest zarówno miejscem zamieszkania jak i pracy.

5 4 W krótkim okresie: niestabilność cen i dochodów; nieelastyczny charakter popytu na żywność; fluktuacje produkcji; fluktuacje popytu; niestabilność popytu światowego.

6 5 PpPp PnPn PbPb QpQp QnQn QbQb Małe zmiany w wielkości produkcji powodują znaczne zmiany w cenach produktów D Dochód rol. Wpływ zmian wielkości produkcji na ceny i dochód gospodarstw Wykresy na podstawie McGraw-Hill/Irwin, 2004

7 6 Wpływ zmian wielkości produkcji na ceny i dochód gospodarstw P1P1 P2P2 QnQn D1D1 Małe zmiany popytu powodują znaczne zmiany cen produktów rolnych D2D2

8 7 W długim okresie: zanikający przemysł; rozwój technologiczny i wzrost podaży produktów rolniczych; niska elastyczność dochodowa popytu; niewielki wzrost populacji; konieczność powiększania gospodarstw i odpływ pracowników do innych sektorów.

9 8 P2P2 P1P1 D2D2 D1D1 S1S1 S2S2 Q1Q1 Q2Q2 Poprawa technologii powoduje relatywnie większy wzrost podaży powodując spadek cen produktów rolnych Wzrost popytu w długim okresie jest zniwelowany przez większy wzrost podaży

10 9 Specyfika rolnictwa W krajach znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju: większość ludności zajmuje się rolnictwem i utrzymuje z dochodów rolniczych; rolnictwo stanowi znaczną część dochodu narodowego; niska jest produktywność rolnictwa. W rozwiniętych gospodarkach rynkowych: rolnictwo stanowi niewielką część dochodu narodowego; produktywność rolnictwa jest wysoka; występuje tendencja do nadprodukcji żywności.

11 10 Udział zatrudnionych w rolnictwie Etiopia Mozambik Chiny Indie Brazylia Rosja Japonia Francja USA Niemcy Źródło: International Labour Office za McGraw-Hill/Irwin, Inc.2004

12 11 Zmiana znaczenia rolnictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: Udział rolnictwa w PKBUdział rolnictwa w zatrudnieniu Albania32,055,449,064,5 Estonia17,85,212,08,1 Rumunia13,718,727,537,3 Rosja15,46,713,014,0 Czechy6,33,09,94,3 Węgry15,67,017,97,9 Polska11,86,026,425,7 UE3,11,96,85,0 Źródło: OECD

13 12 Udział zatrudnionych w rolnictwie Liczba zatrudnionych w rolnictwie, przemyśle i usługach w 2001 r. Źródło: GUS

14 13 Argumenty za wspieraniem rolnictwa Parytet dochodów rolniczych, Gospodarstwa rodzinne, Ryzyko związane z produkcją rolną, Konkurencyjna struktura produkcji rolnej.

15 14 Instrumenty polityki rolnej Narzędzia polityki handlowej i wsparcie cenowe np. subsydia eksportowe, ceny gwarantowane, Instrumenty budżetowe np. płatności bezpośrednie, subsydia, Regulacje bezpośrednie np. programy kredytowe.

16 15 Szwajcaria Norwegia Korea Płd. Japonia UE-15 USA Meksyk Kanada Turcja Australia Źródło: OECD za McGraw-Hill/Irwin, Inc.2004 Subsydia dla rolnictwa (% produkcji rolnej) w 2001r.

17 16 PePe D S QeQe QcQc QsQs nadwyżka PsPs Q P Poziom wsparcia Skutki wsparcia cenowego

18 17 Skutki wsparcia cenowego: nadwyżka produkcji; korzyści dla rolników; koszt dla konsumentów; realokacja zasobów; inne koszty społeczne (obciążenie podatkowe, rent-seeking); koszty dla środowiska; koszty międzynarodowe.

19 18 Krytyka: Symptomy a nie przyczyny Źle skierowane subsydia Sprzeczności polityki Upolitycznienie polityki rolnej Teoria wyboru publicznego

20 19 Obszary badań sektora rolnego Teoria handlu międzynarodowego Proces transformacji w sektorze rolnym w krajach post-socjalistycznych (np. prace J. Swinnena)


Pobierz ppt "1 Rolnictwo w zmieniającej się gospodarce Wykład 1 Wspólna Polityka Rolna i Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich Dominika Milczarek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google