Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne cz. I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe stosunki ekonomiczne cz. I"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne cz. I
Podstawy makroekonomiczne Włodzimierz Siwiński

2 Tematyka zajęć Wykład z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (MSG) ma na celu ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka otwarta, powiązana ze światem więzami handlowymi i finansowymi. Wykład ma wyjaśnić również jakie są podstawowe zasady funkcjonowania głównych międzynarodowych instytucji handlowych i finansowych. Wykład z MSG tradycyjnie składa się z dwóch głównych części. Pierwsza koncentruje się na analizie problemów rozwoju gospodarki światowej, równowagi płatniczej w obrotach międzynarodowych, kursów walutowych i rynku dewizowego, międzynarodowym rynkiem kapitałowym, relacjach pieniądza, stopy procentowej i kursów walutowych, problemów polityki pieniężnej i fiskalnej w gospodarce otwartej oraz funkcjonowaniem międzynarodowych systemów walutowych.

3 Warunki uczestnictwa i zaliczenia.
Zakłada się, że studenci uczestniczący w zajęciach dysponują zakresem wiedzy w zakresie makroekonomii II. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym testowym (łącznie cz. I i II).

4 Literatura Podręcznik: Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Ekonomia Międzynarodowa. Teoria i polityka, t. 2., PWN, 2007 (skrót: podr. I) Richard Caves, Jeffrey Frankel, Ronald Jones, Handel i finanse międzynarodowe, PWE (skrót: podr. II)

5 Literatura dodatkowa w jęz. polskim
Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Anna Zielińska-Głębocka, Integracja Europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004; Paul De Garuwe, Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003; Marcin Gruszczyński, Kryzysy walutowe a liberalizacja obrotów kapitałowych, PWN, Warszawa 2002. Elżbieta Chrabonszczewska, Krzysztof Kalicki, Teoria i polityka kursu walutowego, Warszawa, SGH, 1996: część pierwsza, r. I, II, oraz część druga r. I. Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński, Mieczysław Socha red. naukowa: Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, PWN Warszawa 2003; Włodzimierz Siwiński, Globalizacja gospodarki, w: red. Dobroczyński, Jasińska: „Wiek wielkich przemian” wyd. A. Marszałek, Warszawa, Toruń, 2001, s

6 Literatura dodatkowa w jęz. angielskim
C.P. Hallwood, R. MacDonald, International Money and Finance, Third Edition, Blackwell 2000. L. Copeland, Exchange Rates and International Finance, Fourth Edition, Pearson Education Lt, 2005. Beth Yarbrough, Robert Yarbrough, The World Economy: Trade and Finance, The Dreyden Press , Fourth Edition, 1997.

7 1. Gospodarka światowa i międzynarodowy podział pracy
Pojęcie i powstawanie gospodarki światowej; tradycyjny międzynarodowy podział pracy; przemiany gospodarki w XX w..; wielki kryzys i załamanie gospodarki międzynarodowej; gospodarka po II wojnie światowej: polityka gospodarcza państw i instytucjonalizacja gospodarki międzynarodowej; globalizacja gospodarki Lit.: Caves i inni, rozdz. 1. Siwiński, Globalizacja gospodarki, s ;

8 2. Bilans płatniczy: zestawianie i analiza zestawianie i analiza bilansu; pojęcie deficytu bilansu płatniczego; bilans płatniczy i równowaga płatnicza. lit.: podr. I, r. 12; podr. II, r ; lit. dodatkowa (dla ambitnych) : Yarbrough, r. 13.

9 3. Bilans płatniczy i współzależności makroekonomiczne
współzależności między bilansem a produktem narodowym brutto, zasobami pieniądza i rynkiem dewizowym; lit. jw.

10 4. Międzynarodowy rynek walutowy
organizacja i funkcjonowanie rynku; notowania kursowe; typy transakcji walutowych; liberalizacja rynków finansowych; popyt i podaż na dewizy; lit. podr. I r. 13; podr. II, r. 22. E. Chrabonszczewska, K. Kalicki, rozdz. 1.2. lit. dodatkowa (dla ambitnych) C. Hallwod, R. MacDonald, rozdz. 2 i 3.1.

11 5. Kursy walutowe, relacje cen i równowaga płatnicza
dostosowania bilansu przy zmiennych kursach walutowych; eksport i import a równowaga na rynku walutowym; warunki skutecznej dewaluacji: warunek Marshalla-Lernera; wpływ dostosowań kursów walutowych na ceny krajowe; lit.: podr. II, r. 17.

12 6. Kursy walutowe i parytet stóp procentowych.
Popyt na dewizy, dochodowość aktywów finansowych i międzynarodowe przepływy finansowe; równowaga na rynku dewizowym i zabezpieczony (pokryty) parytet stóp procentowych; oczekiwania kursowe i niezabezpieczony (niepokryty) parytet stóp procentowych; pieniądz i kurs walutowy w krótkim okresie zagraniczna polityka pieniężna i kurs walutowy; „przestrzelenia” kursu walutowego: model Dornbusha Lit.: podr. I, r podr. II r. 26 p.4-6 lit. dod. (dla ambitnych): : C. Hallwod, R. MacDonald, rozdz lub Copeland, r. 2, 3

13  7, 8. Rynek pieniężny, walutowy oraz poziom cen w długim okresie.
pieniądz i poziom cen w długim okresie; podejście monetarystyczne: założenia, parytet siły nabywczej, działanie modelu przy zmiennych kursach walutowych oraz przy stałych kursach; model kursu realnego; zakłócenia realne i kurs walutowy; Lit.: podr. I, r. 15; podr. II, r. 20, r. 26 p.1-3; lit. dod. (dla ambitnych) . Hallwood, MacDonalds, r. 7; Yarbrough, r. 18 lub Copeland r. 5

14 10. Ceny, produkcja i polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej.
zagregowany popyt i podaż w gospodarce otwartej; model IS, LM w gospodarce otwartej; polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce otwartej w warunkach zmiennych kursów walutowych; polityka gospodarcza i bilans obrotów bieżących; Lit.: podr. I, r. 16, lit. dod. (dla ambitnych) Yarbrough, r. 18 p. 1 – 7 lub Copeland r. 6

15 11. Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej przy różnych systemach kursowych.
polityka fiskalna i pieniężna w systemie stałych kursów walutowych; kurs zmienny kierowany i interwencja sterylizacyjna; polityka fiskalna i pieniężna przy zmiennych kursach walutowych i różnej mobilności kapitału; lit. podr. I, r. 17; podr. II r. 23, 24 lit. dod. (dla ambitnych) Yarbrough, r. 18 p. 8-9.

16 12. Międzynarodowy system walutowy do 1973 r.
cele polityki w gospodarce otwartej; współzależności międzynarodowe; polityka gospodarcza w warunkach waluty złotej; międzywojenny system walutowy; system z Bretton_Woods i polityka gospodarcza;. Lit.: podr. I, r. 18;. lit. dod. (dla ambitnych) : Hallwood, MacDonald, rozdz. 16

17 13. Obecny system walutowy.
system zmiennych kursów i polityka gospodarcza; argumenty za i przeciw stałym i zmiennym kursom walutowym. lit. podr. I, r. 19 lit. dod. (dla ambitnych) : Hallwood, MacDonald, rozdz. 15, 17

18 14. Unia walutowa w Europie
teoretyczne podstawy tworzenia unii walutowej; korzyści i straty z unii walutowej; plany unii walutowej w Europie i ich realizacja; przejście do unii walutowej: traktat z Maastricht; pierwsze doświadczenia funkcjonowania unii; lit.podr. I, r. 20; De Grauwe, r 1; Gawlikowska-Hueckel, Zielińska-Głębocka, r. 13 lit. dod. De Grauwe, r 2


Pobierz ppt "Międzynarodowe stosunki ekonomiczne cz. I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google