Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Leszek Wincenciak, dr Robert Ślepaczuk, Tomasz Gajderowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Leszek Wincenciak, dr Robert Ślepaczuk, Tomasz Gajderowicz"— Zapis prezentacji:

1 dr Leszek Wincenciak, dr Robert Ślepaczuk, Tomasz Gajderowicz
Dobre praktyki w zapewnianiu jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych dr Leszek Wincenciak, dr Robert Ślepaczuk, Tomasz Gajderowicz

2 Istniejące elementy przeglądu programów
Okresowa analiza programów poszczególnych kierunków (np. w br. dotyczyła 4 specjalności na 7 prowadzonych na kierunku Ekonomia) weryfikacja programu nauczania przedmiotów do wyboru ankietowa ocena zajęć przez studentów wraz z ich zawartością programową ocena wyników prac dyplomowych i przebiegu egzaminów dyplomowych analiza wyborów specjalności i zajęć do wyboru dokonywanych przez studentów dyskusja na forum Komisji Dydaktycznej wszystkich uwag zgłaszanych do programu studiów przez nauczycieli akademickich lub studentów; a jeśli sprawa tego wymaga, uzgodnienie stanowiska w sprawie ewentualnych zmian i skierowanie projektów na obrady i do zatwierdzenia przez Radę Wydziału

3 Podstawowe przesłanki zmian programów studiów (ostatnie 20 lat)
postęp w rozwoju nauki w dyscyplinach, którymi się zajmują pracownicy rozwój kadry naukowej zmiany we wzorach kształcenia w czołowych uczelniach europejskich i amerykańskich zmiany na rynku pracy związane z nimi zmiany w oczekiwaniach studentów dotyczących specjalności i zawartości kształcenia na poszczególnych kierunkach zmiany w wymaganiach formalnych, wynikających głównie z zasad wdrażania procesu bolońskiego w Polsce, charakterystyk standardów kształcenia wprowadzanych przez właściwe ministerstwo (aktualnie MNiSW) realizacja zamiaru wyartykułowanego przy okazji reformy w początku lat 90., zwiększenia dostępności studentów do zajęć prowadzonych w językach obcych (głównie po angielsku) i w otoczeniu międzynarodowym

4 Impulsy do zmiany programu
Kierowane do Komisji Dydaktycznej lub dziekanów wystąpienia: pracowników naukowo-dydaktycznych katedr lub zakładów oraz organów lub przedstawicieli Samorządu Studentów Ocena potrzeby zmiany programu powstała w trakcie analizy realizacji programu, rekrutacji lub wyników studiów oraz wprowadzania nowych regulacji państwowych, przeprowadzana przez: dziekanów Komisję Dydaktyczną

5 Przykłady „Duża” reforma programowa – przejście na studia dwustopniowe
Okresowe zmiany programów: Powołanie nowej specjalności Ekonomia Międzynarodowa w miejsce Ekonomii Integracji Europejskiej Powołanie specjalności Quantative Finannce w miejsce European Banking and Finance

6 „Duża” reforma programowa (3+2) Etapy
na Radzie Wydziału przyjęto zaproponowane przez dziekanów wyjściowe założenia co do kierunków i specjalności studiów I i II stopnia oraz podstawowych zasad kształtowania programu pierwsze wersje programu studiów opracowała Komisja Dydaktyczna konsultując je (na różnych etapach tworzenia) z wybranymi katedrami, wykładowcami obszerne dyskusje (dwie) na Radzie Wydziału zaowocowały powołaniem specjalnej Komisji ds. Reformy Programu Studiów (w jej skład wchodzili przedstawiciele wszystkich grup pracowniczych z przewagą samodzielnych pracowników nauki, doktorantów oraz studentów)

7 „Duża” reforma programowa (3+2) Etapy cd.
Komisja ds. Reformy Programu Studiów opracowała nowy program a jednocześnie: odbywały się zebrania katedr (jeśli miały takie życzenie) poświęcone zajęciom, przewidywanym przez Komisję lub postulowanym przez katedry i ich pracowników niektórzy pracownicy składali wnioski dotyczące konstrukcji programu (także na piśmie kierowane nie tylko do Komisji ale i do Rady Wydziału konsultowano zawartość programu poszczególnych przedmiotów z pracownikami lub katedrami, które by je prowadziły Dyskusje (dwie) na Radzie Wydziału zakończyły proces tworzenia programu – w wyniku głosowania ostatecznie przyjęto program zaproponowany przez Komisję ds. Reformy Programu Studiów

8 Wyjściowe założenia Rady Wydziału
Uwzględnienie: Ocen realizacji dotychczasowych programów Nowych standardów kształcenia Ograniczenie liczby godzin zajęć na rzecz dokumentowanej pracy własnej studentów Wyeliminowanie powtarzających się treści programowych na różnych przedmiotach i wprowadzenie treści, których brak sygnalizowali studenci (wnioski z ankiet studenckich) Zapewnienie spójności w pogłębianiu wiedzy i umiejętności poprzez zapewnienie przez poszczególne przedmioty właściwego przygotowania do podjęcia studiów w ramach następnych przedmiotów (wnioski katedr i poszczególnych wykładowców) Dążenie do zmniejszenia liczby wyodrębnionych przedmiotów nie powiązanych ze sobą na rzecz tworzenia zajęć obszerniejszych w mniejszej liczbie, wewnętrznie bardziej skoordynowanych

9 Pozostałe przesłanki zmian programów (Komisja ds
Pozostałe przesłanki zmian programów (Komisja ds. Reformy Programu Studiów) Dotychczasowe sylwetki absolwenta z (niewielkimi) modyfikacjami wymaganymi nowymi standardami kształcenia (głównie w odniesieniu do kierunku Finanse i Rachunkowość w miejsce wcześniejszego kierunku Finanse i Bankowość); sylwetki te już wcześniej (poprzednia wersja pochodziła z 2002 i 2004 r.) uwzględniały problem kształtowania wiedzy, umiejętności w trakcie studiów, jak i ich przydatności do zatrudnienia (nie tylko na polskim ale i europejskim rynku pracy) oraz kontynuacji kształcenia Analiza wyników uzyskiwanych przez studentów WNE na częściowych studiach zagranicą Analiza programów studiów ekonomicznych w czołowych uczelniach europejskich i amerykańskich Zewnętrzne recenzje poprzednich programów studiów (w tym amerykańskiego profesora goszczącego na WNE, Roberta Rosenmana)

10 Co się udało zrealizować
Podzielono program na 3+2 Wykorzystano nowe standardy (czasem krytycznie odnosząc się do nich, modyfikując na ile było można) Dokonano przeglądu programów czołowych uczelni amerykańskich i europejskich i wykorzystano te wzory: Ograniczając liczbę godzin zajęć kontaktowych na rzecz dokumentowanej pracy własnej studentów Eliminując z programów lub zostawiając do wyboru dyscypliny spoza głównego nurtu nauczania ekonomii Znacznie poszerzono ofertę zajęć anglojęzycznych (trwają dalsze prace w tym zakresie)

11 Co się udało zrealizować
Usunięto powtarzające się treści programowe oraz zajęcia szczególnie negatywnie oceniane Wprowadzono treści, których brak sygnalizowali studenci (wnioski z ankiet studenckich) Zapewniono większy stopień spójności w pogłębianiu wiedzy i umiejętności (ciągłość dydaktyczna)

12 Różnice w nowych programach w porównaniu do poprzednich
Większa spójność poszczególnych przedmiotów, skoordynowanie ich nauczania w czasie w obrębie każdego ze stopni studiów Skoncentrowanie nauczania na podstawowych i uniwersalnych dla kierunków dyscyplinach Skomasowanie nauczanych treści w mniejszej liczbie jednostek zajęciowych (przedmiotów lub ich grup) Przyjęcie wyraźniejszych zadań przeznaczonych do samodzielnej pracy studentów i uwzględnieniem tego w programach poszczególnych przedmiotów Wyodrębnienie zajęć warsztatowych ukierunkowanych na wykorzystanie wiedzy w zastosowaniach praktycznych Bardziej zrównoważone obciążenie pracą studentów w poszczególnych etapach (także semestrach) studiów z tym, że zasadniczym obciążeniem w ostatnim semestrze jest pisanie pracy dyplomowej Punkty ECTS za poszczególne przedmioty są bardziej zróżnicowane niż we wcześniejszych wersjach programu studiów, w większym stopniu honorują oczekiwane nakłady pracy własnej studentów

13 Opis powołania nowej specjalności „Ekonomia Międzynarodowa” na bazie starej Ekonomii Integracji Europejskiej

14 Etapy powoływania nowej specjalności
Punktem wyjścia do reformy specjalności „Ekonomia Integracji Europejskiej” była obserwacja malejącej popularności w wyborze specjalności dokonywanych przez studentów W celu zdiagnozowania przyczyny takiego stanu rzeczy przygotowana została ankieta, która została przeprowadzona na próbie studentów drugiego roku W procesie przygotowania ankiety uczestniczyli: Dziekan ds. Studenckich, kierownik specjalności, pracownicy Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego oraz studenci z Samorządu Studentów WNE Powołano zespół przygotowujący założenia reformy programu, w skład którego weszli kierownik specjalności i pracownicy Katedry MiTHZ

15 Wyniki ankiety Wyniki ankiety poddano analizie statystycznej i na tej podstawie sformułowano pierwsze wnioski. Wnioski zostały przedstawione do konsultacji i przedyskutowane na spotkaniu komisji dydaktycznej oraz na zebraniu Katedry MiTHZ Główne wyniki ankiety: kierunek mało praktyczny w ocenie studentów, nie dający ciekawych perspektyw zatrudnienia, przeładowany teorią, zbyt mała ilość praktycznych umiejętności oferowanych w programie

16 Sylwetka absolwenta i program
Kolejnym etapem prac było przejrzenie sylwetki absolwenta specjalności i jej konfrontacja z wynikami ankiety i oczekiwaniami studentów. W toku prac nad sylwetką wypracowano docelowy profil absolwenta specjalności i zdecydowano się na zmianę programu i nazwy specjalności na „Ekonomia Międzynarodowa” Prace nad nowym programem specjalności obejmowały z jednej strony konieczność spełnienia ministerialnych minimów programowych, z drugiej strony chęć pogodzenia wysokiej jakości kształcenia na poziomie akademickim z oferowaniem większej liczby zajęć o charakterze bardziej praktycznym Przy konstruowaniu programu, co warte podkreślenia, nie brano pod uwagę aspektów personalnych. Obsada poszczególnych zajęć była problemem na tym etapie zupełnie pominiętym (Ekonomia popytowa vs. podażowa)

17 Ustalenie obsady zajęć
Ostatnim etapem w procesie reformowania specjalności było ustalenie obsady zajęć. W kilku przypadkach konieczne okazało się sięgnięcie po osoby spoza Wydziału do poprowadzenia zajęć o charakterze bardziej warsztatowym Projekt zreformowanej specjalności został przedłożony komisji dydaktycznej, która zaakceptowała jego kształt i skierowała do rozpatrzenia przez Radę Wydziału Na posiedzeniu Rady Wydziału program specjalności został przyjęty i rozpoczęto procedurę składania wniosku do Senatu UW o uruchomienie nowej specjalności studiów na kierunku „Ekonomia” pod nazwą „Ekonomia Międzynarodowa”, zastępujący dotychczasową „Ekonomię Integracji Europejskiej”

18 Opis powołania nowej specjalności Quantitative Finance 2010/11 na bazie starej European Finance and Banking

19 1. Identyfikacja przyczyn braku wystarczającego zainteresowania studiowaniem na specjalności European Finance and Banking Na podstawie ankiet, indywidualnych spotkań ze studentami specjalności oraz rozmów z absolwentami: konieczność pisania licencjatu niewystarczająca znajomość języka angielskiego mało wyróżniający się program w porównaniu do kierunku Finanse i Rachunkowość w ramach studiów polskojęzycznych brak odniesień praktycznych w programie studiów do świata rzeczywistych finansów nieskonkretyzowany profil absolwenta

20 2. Opracowanie nowego programu studiów
2. Opracowanie nowego programu studiów. Definicja celów, które nowa specjalność ma spełniać: przejście od ogółu do szczegółu unikalność na polskim rynku edukacyjnym połączenie dwóch elementów jednocześnie: wstęp teoretyczny (omawiający niezbędne modele i narzędzia) oraz praktyczne rozwinięcie tematyki w świecie rzeczywistych finansów, co pozwoli studentom już na etapie studiów zapoznać się z procesem implementacji określonych modeli i teorii finansowych na rynkach kapitałowych przygotowanie do samodzielnych badań na studiach doktoranckich wykształcenie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów pojawiających się na rynku finansowym, przygotowanie studentów do zdania egzaminów umożliwiających zdobycie praktycznych licencji (MPW, DI i CFA)

21 2. Opracowanie nowego programu studiów – cd.
Analiza najciekawszych programów studiów na najlepszych uczelniach zagranicznych w ramach kierunków: Quantitative Finance, Financial Econometrics, Financial Engineering oraz Financial Economics, które umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy w zakresie finansów ilościowych precyzyjne określenie docelowej grupy studentów (umiejętności na wejściu, oczekiwania), profilu absolwenta (nabyte umiejętności, zdolności i praktyka) opracowanie programu konsultacje z potencjalnymi wykładowcami oraz katedrami biorącymi największy udział w nowej ofercie dydaktycznej, a dodatkowo z wykładowcami zewnętrznymi konsultacje z praktykami rynkowymi z sektora finansowego <- recenzja zew. konsultacje ze studentami po każdym etapie modyfikacja początkowego programu studiów opracowanie procedury rekrutacyjnej i kwalifikacyjnej pozwalającej wyselekcjonować określoną grupę studentów

22 3. Procedura zatwierdzania nowej specjalności:
przedstawienie przygotowanej koncepcji nowego programu na KD uwzględnienie zmian dyskutowanych w ramach KD przedstawienie koncepcji studiów na kolegium dziekańskim, prezentacja specjalności na RW doprecyzowanie ostatecznej wersji programu studiów po uwagach RW prezentacja specjalności na komisji senackiej UW ...problemy z minimami ministerialnymi

23 4. Przygotowanie programu promocji studiów:
strona internetowa opracowanie ulotki i plakatów informacyjnych spotkanie informacyjne na WNE UW dla kandydatów z wydziału i innych uczelni inne sposoby reklamy studiów (moderator na forach internetowych, targi edukacyjne, itp.)

24 5. Podstawowe trudności podczas powoływania nowej specjalności
konieczność ścisłego przestrzegania minimów ministerialnych -> niemożliwe do wykonania w procesie powołania unikalnej specjalności coraz słabsze przygotowanie do studiów nowych kandydatów, szczególnie z matematyki kolejność działań: zamierzony efekt końcowy -> poszukiwanie wykładowców opracowywanie programu jest w zasadzie procesem ciągłym

25 Dlaczego warto współpracować ze studentami Wydziałów?
Mają zbieżne cele Studentom zależy na wartości ich przyszłego dyplomu na rynku pracy Studenci nie kierują się interesami Katedr Zależy im by zajęcia były ciekawe i nowoczesne Są najlepiej poinformowani Przechodzą przez cały cykl dydaktyczny Słuchają opinii innych studentów Znają niedoskonałości programu

26 Komunikacja ze Studentami
System ankiet oceniających prowadzących zajęcia Mobilizacja Pracowników Wiedza o problemach wewnątrz poszczególnych przedmiotów Interwencje Samorządu Studenckiego Aktywny udział Studentów w komisjach Osobiste konsultacje z inicjatywy Władz Wydziału lub Samorządu

27 Proces wdrażania zmian
Rada Wydziału Komisja Dydaktyczna Samorząd Studentów

28 Przykłady problemów Problemy rozwiązane
Zaburzenia ciągłości logicznej toku nauczania Niska pracochłonność części zajęć Dopasowanie do potrzeb rynku pracy Problemy istniejące Coraz niższy poziom umiejętności matematycznych wyniesionych z liceum Sztywność programu wynikająca z konieczności spełniania minimów ministerialnych

29 Kierunki prac nad jakością programu
Ciągła rewizja toku nauczania Badania oczekiwań pracodawców Konstrukcja nowej ankiety studenckiej Synchronizacja przedmiotów Nacisk na wymierną wiedzę i umiejętności dodane podczas każdego etapu

30 Dziękujemy Państwu za uwagę
dr Leszek Wincenciak dr Robert Ślepaczuk Tomasz Gajderowicz


Pobierz ppt "dr Leszek Wincenciak, dr Robert Ślepaczuk, Tomasz Gajderowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google