Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jolanta Urbanikowa, UW Efekty uczenia się w kształceniu językowym Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jolanta Urbanikowa, UW Efekty uczenia się w kształceniu językowym Europejski System Opisu Kształcenia Językowego."— Zapis prezentacji:

1 Jolanta Urbanikowa, UW Efekty uczenia się w kształceniu językowym Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

2 Jolanta Urbanikowa, UW Uwarunkowania LEKTORATY – warunki wstępne Matura podstawowa B1, rozszerzona B2 - podstawa programowa sformułowana w języku efektów uczenia się Matura podstawowa B1, rozszerzona B2 - podstawa programowa sformułowana w języku efektów uczenia się Rozporządzenie MNiSzW, 12.VII. 2007 Rozporządzenie MNiSzW, 12.VII. 2007 w sprawie standardów kształcenia –Wymóg B2, jeden język Rozporządzenie MENiS, 7.IX.2004 w sprawie kształcenia nauczycieli Rozporządzenie MENiS, 7.IX.2004 w sprawie kształcenia nauczycieli –W zależności od rodzaju studiów oraz tego czy jest to I czy II przedmiot nauczania: B2, B2+, C1 Uchwała nr 119 Senatu – B2 Uchwała nr 119 Senatu – B2 WYMAGANIA SFORMULOWANE W JĘZYKU EFEKTÓW

3 Jolanta Urbanikowa, UW Przykład efektów: projekt TUNING KOMPETENCJE ABSOLWENTA: przedmiotowe i ogólne OGÓLNE: 1. Kompetencje instrumentalne 2. Kompetencje interpersonalne 3. Kompetencje systemowe

4 Jolanta Urbanikowa, UW TUNING Kompetencje instrumentalne Umiejętność analizy i syntezy Umiejętność analizy i syntezy Umiejętność organizacji i planowania Umiejętność organizacji i planowania Podstawowa wiedza ogólna Podstawowa wiedza ogólna Podstawy wiedzy ogólnej w danym zawodzie Podstawy wiedzy ogólnej w danym zawodzie Porozumiewanie się w mowie i piśmie w języku ojczystym Porozumiewanie się w mowie i piśmie w języku ojczystym Znajomość języka obcego Znajomość języka obcego Podstawowe umiejętności informatyczne Podstawowe umiejętności informatyczne Umiejętność zarządzania informacjami Umiejętność zarządzania informacjami Umiejętność rozwiązywania problemów Umiejętność rozwiązywania problemów Umiejętność podejmowania decyzji Umiejętność podejmowania decyzji

5 Jolanta Urbanikowa, UW TUNING Kompetencje interpersonalne Krytycyzm i samokrytycyzm Krytycyzm i samokrytycyzm Umiejętność pracy w zespole Umiejętność pracy w zespole Umiejętności interpersonalne Umiejętności interpersonalne Umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym Umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym Umiejętność komunikowania się z ekspertami innych dziedzin Umiejętność komunikowania się z ekspertami innych dziedzin Zrozumienie różnorodności i wielokulturowości Zrozumienie różnorodności i wielokulturowości Umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym Umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym Zaangażowanie etyczne Zaangażowanie etyczne

6 Jolanta Urbanikowa, UW TUNING Kompetencje systemowe Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce Umiejętność prowadzenia badań Umiejętność prowadzenia badań Umiejętność uczenia się Umiejętność uczenia się Umiejętność przystosowania do nowych sytuacji Umiejętność przystosowania do nowych sytuacji Kreatywność Kreatywność Zdolności przywódcze Zdolności przywódcze Rozumienie kultur i zwyczajów w innych krajach Rozumienie kultur i zwyczajów w innych krajach Umiejętność samodzielnej pracy Umiejętność samodzielnej pracy Przygotowanie i prowadzenie projektów Przygotowanie i prowadzenie projektów Inicjatywność i przedsiębiorczość Inicjatywność i przedsiębiorczość Dbałość o jakość Dbałość o jakość Wola odnoszenia sukcesów Wola odnoszenia sukcesów

7 Jolanta Urbanikowa, UW METAKOMPETENCJE Umiejętność uczenia się Umiejętność uczenia się Biegłość (wielo-) językowa i międzykulturowa Biegłość (wielo-) językowa i międzykulturowa (projekt TNP in the Area of Languages): Profile biegłości - różna biegłość w odniesieniu do poszczególnych sprawności zgodnie z aktualnymi i przewidywanymi potrzebami (stanowisko i typ pracy) a niekoniecznie w zależności od kierunku studiów)

8 Jolanta Urbanikowa, UW Krajowa Rama Kwalifikacji – efekty W powiązaniu z Europejskimi Ramami Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie oraz Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego – kwalifikacje definiowane w kategoriach W powiązaniu z Europejskimi Ramami Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie oraz Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego – kwalifikacje definiowane w kategoriach –wiedza i rozumienie, –umiejętności (w tym komunikacyjne) –postawy/kompetencje społeczne

9 Jolanta Urbanikowa, UW Umiejętności komunikacyjne I stopień: potrafi przedstawić informacje, koncepcje, problemy i rozwiązania zarówno specjalistom, jak i odbiorcom spoza grona specjalistów B2 II stopień: potrafi w sposób jasny i jednoznaczny przedstawić swe wnioski oraz wiedzę i racjonalne przesłanki, które stanowią ich podstawę, specjalistom i odbiorcom spoza grona specjalistów C1 III stopień: potrafi przedstawić fachową wiedzę i umiejętności kolegom/współpracownikom, szerszemu gronu naukowców i ogółowi społeczeństwa C2

10 Jolanta Urbanikowa, UW Używanie języka Posługiwanie się językiem, w tym także uczenie się języka, obejmuje działania podejmowane przez uczestników życia społecznego, którzy – jako osoby indywidualne – posiadają i stale rozwijają swoje kompetencje zarówno ogólne, jak i językowe kompetencje komunikacyjne. Posługując się tymi kompetencjami, podejmują oni określone działania językowe. Uwzględniając uwarunkowania i ograniczenia, wynikające z danego kontekstu, uruchamiając pewne procesy językowe, które pozwalają rozumieć lub tworzyć teksty dotyczące tematów z określonych sfer życia. Stosują strategie najbardziej odpowiednie dla wykonania danego zadania. Świadoma obserwacja procesów towarzyszących tym wszystkim działaniom prowadzi, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, do wzmocnienia lub modyfikacji własnych kompetencji.

11 Jolanta Urbanikowa, UW Europejski System Opisu Kształcenia Językowego - Poziomy biegłości od A1 – C2 - Kompetencje ogólne (savoir, savoir faire, savoir etre = savoir apprendre – Rama Kwalifikacji - Kompetencje komunikacyjne (lingwistyczne, socjolingwistyczne, pragmatyczne)

12 Jolanta Urbanikowa, UW Działania językowe Recepcja Recepcja –Mówiona – słuchanie –Pisana – czytanie Produkcja Produkcja –Mówiona – mówienie –Pisana – pisanie Interakcja (mówiona, pisana) Interakcja (mówiona, pisana) Mediacja (mówiona – pisana) Mediacja (mówiona – pisana)

13 Jolanta Urbanikowa, UW Europejska skala biegłości językowej A – Poziom podstawowy A1 – najniższy poziom możliwej do określenia faktycznej biegłości językowej A2 – społeczne funkcje komunikacji językowej B – Poziom samodzielności B1B2 C – Poziom biegłości C1C2

14 Jolanta Urbanikowa, UW ESOKJ – B2 – skala globalna Osoba posługująca się językiem na tym poziomie: Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu specjalności. Potrafi porozumieć się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka nie powodując pryz tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważająć wady i zalety różnych rozwiązań.

15 Jolanta Urbanikowa, UW LANQUA – efekty ogólne Skills Use of the target language for purposes of understanding and communication Use of the target language for purposes of understanding and communication Cultural competence Cultural competence Lifelong language learning skills Lifelong language learning skills Language and learning strategies Language and learning strategies Knowledge and understanding Explicit knowledge of language Explicit knowledge of language Awareness of the importance of learning foreign languages Awareness of the importance of learning foreign languages Awareness of the importance of autononous language learning Awareness of the importance of autononous language learning

16 Jolanta Urbanikowa, UW Use of the target language The student can use the target language as a medium for understanding and communication and masters the necessary language skills at least at the minimum requirements as defined in the language programme s/he has attended The student can use the target language as a medium for understanding and communication and masters the necessary language skills at least at the minimum requirements as defined in the language programme s/he has attended

17 Jolanta Urbanikowa, UW Cultural competence The student can demonstrate a familiarity with the culture of the country in which the target language is spoken and compare it with the culture of his/her own country, at least at the minimum requirements as defined in the language programme s/he has attended The student can demonstrate a familiarity with the culture of the country in which the target language is spoken and compare it with the culture of his/her own country, at least at the minimum requirements as defined in the language programme s/he has attended

18 Jolanta Urbanikowa, UW LLL Language skills The student can show evidence of becoming a lifelong language learner by using the target language for personal, academic and vocational/professional development, at least at the minimum requiorements as defined in the language programme s/he has attended

19 Jolanta Urbanikowa, UW Language and learning strategies The student can analyse and identify his/her own language needs, use language learning strategies to improve his/her performances in the target language and devise learning strategies to become and independent language learner The student can analyse and identify his/her own language needs, use language learning strategies to improve his/her performances in the target language and devise learning strategies to become and independent language learner

20 Jolanta Urbanikowa, UW Explicit knowledge of language The student has explicit knowledge of the foreign language structures, systems and linguistic theories at lesast at the minimum requirements as defined in the language programme s/he has attended The student has explicit knowledge of the foreign language structures, systems and linguistic theories at lesast at the minimum requirements as defined in the language programme s/he has attended

21 Jolanta Urbanikowa, UW Awareness of the importance of L. learning The student can appreciate the value of learning foreign languages The student can appreciate the value of learning foreign languages

22 Jolanta Urbanikowa, UW Awareness of the importance of autonomous LL The student can develop better awareness of his/her own abilities and needs as language speaker The student can develop better awareness of his/her own abilities and needs as language speaker

23 Jolanta Urbanikowa, UW Sylabus na UW: B2 Co studenci będą potrafili zrobić po zakończeniu tego semestru nauki: rozumieć ze słuchu dłuższe wypowiedzi, mini-wykłady, wiadomości, dyskusje; czytać ze zrozumieniem artykuły, teksty akademickie, instrukcje obsługi, itp.; interpretować i opisywać informacje zawarte w diagramach, wykresach, tabelach; porozumiewać się płynniej i pewniej, przedstawiać w dyskusji argumenty, opinie, poglądy, wygłaszać przygotowane przez siebie prezentacje na temat związany z dziedziną studiów; pisać listy, e-maile, eseje, recenzje, podając argumenty i wyrażając opinie; pisać notatki i streszczenia; rozwiązywać przykładowe zadania egzaminacyjne; przeczytać i zrecenzować wybraną współczesną powieść anglojęzyczną; wybierać odpowiedni dla nich sposób uczenia się i doskonalenia swych umiejętności.

24 Jolanta Urbanikowa, UW cd. B2 płynnie porozumiewać się na tematy dnia codziennego wygłosić prezentację związaną z kierunkiem studiów wypowiedzieć swoją opinię na poruszany w czasie zajęć temat i ustosunkować się do niego w sposób krytyczny przeczytać ze zrozumieniem tekst z angielskojęzycznej prasy codziennej oraz artykuł popularno-naukowy napisać streszczenie wykładu esej typu "za i przeciw", esej opisowy oraz list "letter of complaint" wysłuchać ze zrozumieniem fragmentów wykładu w języku angielskim i sporządzić z niego notatki

25 Jolanta Urbanikowa, UW cd. B2 zrozumieć dłuższą wypowiedź, wywiad, przedstawione w nich informacje, myśli przewodnie, punkty widzenia i argumenty; zrozumieć główne informacje przedstawione w oryginalnych programach telewizyjnych lub radiowych, wiadomościach, relacjach z wydarzeń bieżących; wychwycić konkretną informację, np. datę, liczbę z dłuższej wypowiedzi; zanotować informacje przedstawione w programie TV; interpretować tytuły prasowe; czytać artykuły i raporty dotyczące problematyki współczesnej, interpretując punkt widzenia autora i jego stosunek do danego problemu; wyszukiwać w tekście kluczowe informacje; identyfikować myśli przewodnie w poszczególnych paragrafach tekstu; rozumieć znaczenie słownictwa z kontekstu; czytać i interpretować fragmenty współczesnej prozy i klasycznego tekstu Literackiego i ogłoszenia prasowe; posługiwać się internetowym słownikiem anielsko-angielskim w celu sprawdzenia znaczenia nieznanych słów, wyrażeń, zwrotów i idiomów; wyszukiwać informacje na angielskojęzycznych stronach internetowych; zabierać głos w dyskusji, wyrażając swoją opinię na dany temat; prowadzić dłuższą rozmowę na większość tematów ogólnych; przeprowadzić wywiad, zadając pytania na dany temat; udzielać rad; rozmawiać o sytuacjach hipotetycznych;

26 Jolanta Urbanikowa, UW Cd B2 Co studenci będą potrafili zrobić po zakończeniu tego semestru nauki: Samodzielnie czytać ze zrozumieniem artykuły naukowe i prasowe związane z kierunkiem studiów (socjologia, administracja); Rozumieć ze słuchu dłuższe wypowiedzi: wykłady, programy publicystyczne, prezentacje; Napisać notatkę, dokumenty związane z ubieganiem się o pracę, list do redakcji, streszczenie; Tworzyć wypowiedzi ustne na tematy dyskutowane podczas zajęć.


Pobierz ppt "Jolanta Urbanikowa, UW Efekty uczenia się w kształceniu językowym Europejski System Opisu Kształcenia Językowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google