Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty uczenia się w kształceniu językowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty uczenia się w kształceniu językowym"— Zapis prezentacji:

1 Efekty uczenia się w kształceniu językowym
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Jolanta Urbanikowa, UW

2 Uwarunkowania LEKTORATY – warunki wstępne
Matura podstawowa B1, rozszerzona B2 - podstawa programowa sformułowana w języku efektów uczenia się Rozporządzenie MNiSzW, 12.VII. 2007 w sprawie standardów kształcenia Wymóg B2, jeden język Rozporządzenie MENiS, 7.IX.2004 w sprawie kształcenia nauczycieli W zależności od rodzaju studiów oraz tego czy jest to I czy II przedmiot nauczania: B2, B2+, C1 Uchwała nr 119 Senatu – B2 WYMAGANIA SFORMULOWANE W JĘZYKU EFEKTÓW Jolanta Urbanikowa, UW

3 Przykład efektów: projekt TUNING
KOMPETENCJE ABSOLWENTA: przedmiotowe i ogólne OGÓLNE: 1. Kompetencje instrumentalne 2. Kompetencje interpersonalne 3. Kompetencje systemowe Jolanta Urbanikowa, UW

4 TUNING Kompetencje instrumentalne Umiejętność analizy i syntezy
Umiejętność organizacji i planowania Podstawowa wiedza ogólna Podstawy wiedzy ogólnej w danym zawodzie Porozumiewanie się w mowie i piśmie w języku ojczystym Znajomość języka obcego Podstawowe umiejętności informatyczne Umiejętność zarządzania informacjami Umiejętność rozwiązywania problemów Umiejętność podejmowania decyzji Jolanta Urbanikowa, UW

5 TUNING Kompetencje interpersonalne Krytycyzm i samokrytycyzm
Umiejętność pracy w zespole Umiejętności interpersonalne Umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym Umiejętność komunikowania się z ekspertami innych dziedzin Zrozumienie różnorodności i wielokulturowości Umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym Zaangażowanie etyczne Jolanta Urbanikowa, UW

6 TUNING Kompetencje systemowe
Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce Umiejętność prowadzenia badań Umiejętność uczenia się Umiejętność przystosowania do nowych sytuacji Kreatywność Zdolności przywódcze Rozumienie kultur i zwyczajów w innych krajach Umiejętność samodzielnej pracy Przygotowanie i prowadzenie projektów Inicjatywność i przedsiębiorczość Dbałość o jakość Wola odnoszenia sukcesów Jolanta Urbanikowa, UW

7 METAKOMPETENCJE Umiejętność uczenia się
Biegłość (wielo-) językowa i międzykulturowa (projekt TNP in the Area of Languages): Profile biegłości - różna biegłość w odniesieniu do poszczególnych sprawności zgodnie z aktualnymi i przewidywanymi potrzebami (stanowisko i typ pracy) a niekoniecznie w zależności od kierunku studiów) Jolanta Urbanikowa, UW

8 Krajowa Rama Kwalifikacji – efekty
W powiązaniu z Europejskimi Ramami Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie oraz Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego – kwalifikacje definiowane w kategoriach wiedza i rozumienie, umiejętności (w tym komunikacyjne) postawy/kompetencje społeczne Jolanta Urbanikowa, UW

9 Umiejętności komunikacyjne
I stopień: potrafi przedstawić informacje, koncepcje, problemy i rozwiązania zarówno specjalistom, jak i odbiorcom spoza grona specjalistów B2 II stopień: potrafi w sposób jasny i jednoznaczny przedstawić swe wnioski oraz wiedzę i racjonalne przesłanki, które stanowią ich podstawę, specjalistom i odbiorcom spoza grona specjalistów C1 III stopień: potrafi przedstawić fachową wiedzę i umiejętności kolegom/współpracownikom, szerszemu gronu naukowców i ogółowi społeczeństwa C2 Jolanta Urbanikowa, UW

10 Używanie języka Posługiwanie się językiem, w tym także uczenie się języka, obejmuje działania podejmowane przez uczestników życia społecznego, którzy – jako osoby indywidualne – posiadają i stale rozwijają swoje kompetencje zarówno ogólne, jak i językowe kompetencje komunikacyjne. Posługując się tymi kompetencjami, podejmują oni określone działania językowe. Uwzględniając uwarunkowania i ograniczenia, wynikające z danego kontekstu, uruchamiając pewne procesy językowe, które pozwalają rozumieć lub tworzyć teksty dotyczące tematów z określonych sfer życia. Stosują strategie najbardziej odpowiednie dla wykonania danego zadania. Świadoma obserwacja procesów towarzyszących tym wszystkim działaniom prowadzi, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, do wzmocnienia lub modyfikacji własnych kompetencji. Jolanta Urbanikowa, UW

11 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
Poziomy biegłości od A1 – C2 Kompetencje ogólne (savoir, savoir faire, savoir etre = savoir apprendre – Rama Kwalifikacji Kompetencje komunikacyjne (lingwistyczne, socjolingwistyczne, pragmatyczne) Jolanta Urbanikowa, UW

12 Działania językowe Recepcja Produkcja Interakcja (mówiona, pisana)
Mówiona – słuchanie Pisana – czytanie Produkcja Mówiona – mówienie Pisana – pisanie Interakcja (mówiona, pisana) Mediacja (mówiona – pisana) Jolanta Urbanikowa, UW

13 Europejska skala biegłości językowej
A – Poziom podstawowy A1 – najniższy poziom możliwej do określenia faktycznej biegłości językowej A2 – społeczne funkcje komunikacji językowej B – Poziom samodzielności B1 B2 C – Poziom biegłości C1 C2 Jolanta Urbanikowa, UW

14 ESOKJ – B2 – skala globalna
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie: Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu specjalności. Potrafi porozumieć się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka nie powodując pryz tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważająć wady i zalety różnych rozwiązań. Jolanta Urbanikowa, UW

15 LANQUA – efekty ogólne Skills
Use of the target language for purposes of understanding and communication Cultural competence Lifelong language learning skills Language and learning strategies Knowledge and understanding Explicit knowledge of language Awareness of the importance of learning foreign languages Awareness of the importance of autononous language learning Jolanta Urbanikowa, UW

16 Use of the target language
The student can use the target language as a medium for understanding and communication and masters the necessary language skills at least at the minimum requirements as defined in the language programme s/he has attended Jolanta Urbanikowa, UW

17 Cultural competence The student can demonstrate a familiarity with the culture of the country in which the target language is spoken and compare it with the culture of his/her own country, at least at the minimum requirements as defined in the language programme s/he has attended Jolanta Urbanikowa, UW

18 LLL Language skills The student can show evidence of becoming a lifelong language learner by using the target language for personal, academic and vocational/professional development, at least at the minimum requiorements as defined in the language programme s/he has attended Jolanta Urbanikowa, UW

19 Language and learning strategies
The student can analyse and identify his/her own language needs, use language learning strategies to improve his/her performances in the target language and devise learning strategies to become and independent language learner Jolanta Urbanikowa, UW

20 Explicit knowledge of language
The student has explicit knowledge of the foreign language structures, systems and linguistic theories at lesast at the minimum requirements as defined in the language programme s/he has attended Jolanta Urbanikowa, UW

21 Awareness of the importance of L. learning
The student can appreciate the value of learning foreign languages Jolanta Urbanikowa, UW

22 Awareness of the importance of autonomous LL
The student can develop better awareness of his/her own abilities and needs as language speaker Jolanta Urbanikowa, UW

23 Sylabus na UW: B2 Co studenci będą potrafili zrobić po zakończeniu tego semestru nauki: rozumieć ze słuchu dłuższe wypowiedzi, mini-wykłady, wiadomości, dyskusje; czytać ze zrozumieniem artykuły, teksty akademickie, instrukcje obsługi, itp.; interpretować i opisywać informacje zawarte w diagramach, wykresach, tabelach; porozumiewać się płynniej i pewniej, przedstawiać w dyskusji argumenty, opinie, poglądy, wygłaszać przygotowane przez siebie prezentacje na temat związany z dziedziną studiów; pisać listy, e, eseje, recenzje, podając argumenty i wyrażając opinie; pisać notatki i streszczenia; rozwiązywać przykładowe zadania egzaminacyjne; przeczytać i zrecenzować wybraną współczesną powieść anglojęzyczną; wybierać odpowiedni dla nich sposób uczenia się i doskonalenia swych umiejętności. Jolanta Urbanikowa, UW

24 cd. B2 płynnie porozumiewać się na tematy dnia codziennego
wygłosić prezentację związaną z kierunkiem studiów wypowiedzieć swoją opinię na poruszany w czasie zajęć temat i ustosunkować się do niego w sposób krytyczny przeczytać ze zrozumieniem tekst z angielskojęzycznej prasy codziennej oraz artykuł popularno-naukowy napisać streszczenie wykładu esej typu "za i przeciw" , esej opisowy oraz list "letter of complaint" wysłuchać ze zrozumieniem fragmentów wykładu w języku angielskim i sporządzić z niego notatki Jolanta Urbanikowa, UW

25 cd. B2 zrozumieć dłuższą wypowiedź, wywiad, przedstawione w nich informacje, myśli przewodnie, punkty widzenia i argumenty; zrozumieć główne informacje przedstawione w oryginalnych programach telewizyjnych lub radiowych, wiadomościach, relacjach z wydarzeń bieżących; wychwycić konkretną informację, np. datę, liczbę z dłuższej wypowiedzi; zanotować informacje przedstawione w programie TV; interpretować tytuły prasowe; czytać artykuły i raporty dotyczące problematyki współczesnej, interpretując punkt widzenia autora i jego stosunek do danego problemu; wyszukiwać w tekście kluczowe informacje; identyfikować myśli przewodnie w poszczególnych paragrafach tekstu; rozumieć znaczenie słownictwa z kontekstu; czytać i interpretować fragmenty współczesnej prozy i klasycznego tekstu Literackiego i ogłoszenia prasowe; posługiwać się internetowym słownikiem anielsko-angielskim w celu sprawdzenia znaczenia nieznanych słów, wyrażeń, zwrotów i idiomów; wyszukiwać informacje na angielskojęzycznych stronach internetowych; zabierać głos w dyskusji, wyrażając swoją opinię na dany temat; prowadzić dłuższą rozmowę na większość tematów ogólnych; przeprowadzić wywiad, zadając pytania na dany temat; udzielać rad; rozmawiać o sytuacjach hipotetycznych; Jolanta Urbanikowa, UW

26 Cd B2 Co studenci będą potrafili zrobić po zakończeniu tego semestru nauki: Samodzielnie czytać ze zrozumieniem artykuły naukowe i prasowe związane z kierunkiem studiów (socjologia, administracja); Rozumieć ze słuchu dłuższe wypowiedzi: wykłady, programy publicystyczne, prezentacje; Napisać notatkę, dokumenty związane z ubieganiem się o pracę, list do redakcji, streszczenie; Tworzyć wypowiedzi ustne na tematy dyskutowane podczas zajęć. Jolanta Urbanikowa, UW


Pobierz ppt "Efekty uczenia się w kształceniu językowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google