Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010

2 W okresie wrzesień – październik nadzór pedagogiczny sprawowany nad szkołami i placówkami przez Podlaskiego Kuratora Oświaty oparty był na art. 33 ustawy o systemie oświaty. Nadzór pedagogiczny – wrzesień-październik 2009 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 2

3 Nadzór pedagogiczny – wrzesień-październik 2009 Narady z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek województwa podlaskiego Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 3

4 Konkursy przedmiotowe Konkursy tematyczne – Konkurs Młodego Kibica, Święto Książki, Ad Exemplum, razem możemy wiele, Gmina w trosce o najmłodszych Projekty: Dramat i tragedię pozostaw teatrowi, Na Podlasiu mieszkam, tu studiuję, a w przyszłości pracuję. Rekontrole wizytacji - 91 Nadzór pedagogiczny wrzesień – październik 2009 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 4

5 5 Ewaluacja Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

6 6 Szkolenie dyrektorów + 10 powiatowych konferencji dla wszystkich dyrektorów szkół/placówek województwa podlaskiego Lp.Forma szkolenia Liczba przeszkolonych dyrektorów 1Szkolenia z ewaluacji zewnętrznej (całościowa - Kraków)4 2Szkolenia z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej (4-dniowe - Otwock)12 3Szkolenia z ewaluacji wewnętrznej (3-dniowe - Otwock)69 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

7 7 Ewaluacje szkół ewaluacje całościowe Lp.Nazwa szkołyMiejscowośćTyp szkoły 1.Zespół Szkół Nr 5Białystokszkoła podstawowa 2.Przedszkole Samorządowe Nr 21 Na BojarachBiałystokprzedszkole 3.Gimnazjum Nr 1Bielsk Podlaskigimnazjum 4.Gimnazjum Nr 8Łomżagimnazjum Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

8 8 Ewaluacje szkół ewaluacje problemowe - obszar efekty Lp.nazwa szkołymiejscowośćtyp szkoły 1Zespół Szkół Ogólnokształcących i TechnicznychBiałystoktechnikum 2Gimnazjum im. ks. Wacława RabczyńskiegoWasilkówgimnazjum 3 Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego Białystokszkoła podstawowa 4Zespół Szkół w SiemiatyczachSiemiatyczeliceum ogólnokształcące 5Zespół Szkół SamorządowychDąbrowa Białostockaszkoła podstawowa 6 Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im.Jana Pawła II Białystokgimnazjum 7 V Liceum Ogólnokształcace im. Jana III Sobieskiego Białystokliceum ogólnokształcące 8Szkoła Podstawowa w MichałowieMichałowoszkoła podstawowa Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

9 9 Analiza poziomu spełniania wymagań badanych szkół w obszarze efekty poziom spełniania wymagania opis poziomu spełniania wymagań liczba wymagań, które osiągnęły dany poziom Abardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę16 Bwysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę23 Cśredni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę7 Dpodstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę1 Eniski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę0 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

10 10 Dobre praktyki wykorzystywanie EWD do przeprowadzania analizy wyników sprawdzianów i egzaminów; wdrażanie projektów łączących umiejętności międzyprzedmiotowe i kształcących te umiejętności na różnych lekcjach; wdrażanie oceniania kształtującego; współdziałanie wszystkich podmiotów szkoły jako partnerów w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki; Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

11 11 Wnioski z ewaluacji szkół Z perspektywy uczniów i rodziców ważne jest, że: badane szkoły/placówki są bezpieczne, zapewniają uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań i zdolności, dają możliwość aktywności, wyzwalają kreatywność i zaangażowanie. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

12 12 Wnioski z ewaluacji szkół Z punktu widzenia pracowników szkoły/placówki istotne jest, że w szkołach/placówkach podejmuje się skuteczne działania (organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne) z wykorzystaniem innowacji pedagogicznych oraz różnych projektów finansowanych ze środków unijnych, nauczyciele pracują w różnorodnych zespołach zadaniowych (stałych i doraźnych), współdziałają ze sobą, mają wsparcie dyrektora. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

13 13 Wnioski z ewaluacji szkół Z perspektywy środowiska lokalnego na podkreślenie zasługują: działania promocyjne szkół/placówek, budowanie ich pozytywnego wizerunku aktywna współpraca z partnerami i samorządem lokalnym. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

14 14 Wnioski z ewaluacji szkół Najsłabszą stroną pracy badanych szkół/placówek jest: przeprowadzanie analiz podejmowanych działań, wyciąganie odpowiednich wniosków, wdrażanie wyciągniętych wniosków, analizowanie skuteczności wdrożonych wniosków, wpływ wdrożonych wniosków na podniesienie jakości pracy szkół/placówek. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

15 15 www.kuratorium.bialystok.pl (zakładka nadzór pedagogiczny, podzakładka ewaluacja) www.nadzorpedagogiczny.edu.pl (zakładka System Ewaluacji Oświaty) Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

16 16 Kontrola Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

17 17 Kontrole planowe W roku szk. 2009/2010 przeprowadzono 524 kontrole planowe wynikające z kierunków polityki oświatowej i zadań z nadzoru pedagogicznego określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

18 18 Kontrole planowe – statystyka: 524 kontrole planowe 331 szkół bez zaleceń (63,16%) 208 wydanych zaleceń w 193 szkołach i placówkach Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

19 19 Kontrole planowe Szkoły/ placówki objęte kontrolą Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

20 20 Wnioski z kontroli planowych 1. Ponad 90% kontrolowanych placówek właściwie realizuje prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego. 2. Prawie 84% kontrolowanych dyrektorów szkół prawidłowo prowadzi nadzór nad realizacją przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Mimo to w 23 przypadkach wydano zalecenia, które dotyczyły: - niepoinformowania dyrektorów szkół obwodowych o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego; - nieprawidłowości w prowadzeniu księgi ewidencji dzieci; Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

21 21 Wnioski z kontroli planowych 3. W 48% kontrolowanych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów stwierdzono niezgodności z prawem w arkuszach ocen. Wydano 172 zalecenia, które w szczególności dotyczyły: - nieprawidłowości dokonywania sprostowania błędów i omyłek; - prowadzenia księgi arkuszy ocen; Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

22 22 Wnioski z kontroli planowych 4. Opinie wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w czterech przypadkach nie zawierały wszystkich określonych w rozporządzeniu elementów. 5. W pozostałych kontrolowanych jednostkach niezgodności z prawem stwierdzono w pojedynczych przypadkach. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

23 23 Informowanie Podlaskiego Kuratora Oświaty o realizacji zaleceń Dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ sprawujący nadzór pedagogiczny o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni (art. 33 ust. 6 ustawy o systemie oświaty). Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

24 24 Kontrole doraźne – statystyka: 24 kontrole doraźne, w tym: 11 szkół z zaleceniami (42,3%) 27 wydanych zaleceń Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

25 25 Kontrole doraźne W jednej szkole, na podst. art. 34 ust 2 ustawy o systemie oświaty, zlecono opracować w uzgodnieniu z organem prowadzącym program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

26 26 Wnioski z kontroli doraźnych: 1. W szkołach nie są przestrzegane przepisy dotyczące wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. 2. Brak należytego nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 3. Dyrektorzy szkół i placówek nie wykonują zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego zgodnie z rozporządzeniem. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

27 27 Wnioski z kontroli doraźnych: 4. W planowaniu WDN nie są uwzględniane w wystarczającym stopniu potrzeby występujące w szkołach i placówkach. 5. Nie są realizowane wszystkie zadania dotyczące realizacji nowej podstawy programowej. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

28 28 www.kuratorium.bialystok.pl (zakładka nadzór pedagogiczny, podzakładka kontrola) www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nadzor- pedagogiczny Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

29 Wspomaganie 29 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

30 Baza elektroniczna i przeglądarka dobrych praktyk Szkoły zgłosiły 5 przykładów dobrych praktyk (Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku oraz Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łomży ) Dobre praktyki w formie prezentacji multimedialnych 39 przykładów dobrych praktyk z różnych dziedzin Przykłady dobrych praktyk 30 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

31 Przykłady dobrych praktyk 31 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

32 Konferencje Wykorzystanie funduszy unijnych w oświacie (we współpracy z Urzędem Marszałkowskim) 32 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

33 Konferencje Edukacyjna Wartość Dodana jako wskaźnik efektywności pracy szkoły (we współpracy z OKE Łomża) 33 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

34 Konferencje Razem o wychowaniu (we współpracy z CEN Białystok) 34 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

35 Konferencje Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej. 35 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

36 Konferencje Na skrzydłach… o kreatywności i innowacjach w przedszkolach i szkołach (we współpracy z CEN Białystok) 36 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

37 Konferencje Przemoc nie skończy się sama 37 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

38 Konferencje Bliżej wychowania (we współpracy z ODN Łomża) 38 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

39 Konferencje Miejsce małego dziecka w edukacji (we współpracy z CEN Suwałki) 39 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

40 Konferencje Razem o bezpieczeństwie 40 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

41 Konferencje Sytuacja dziecka w rodzinie migrującej zarobkowo 41 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

42 Konferencje Nieznane aspekty genezy II wojny światowej (we współpracy z ODN Łomża) 42 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

43 Konferencje zorganizowane na zlecenie MEN 1. Nowy nadzór pedagogiczny 2. Regionalna konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej 43 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

44 Narady z dyrektorami szkół/placówek oraz przedstawicielami jst 1. Narada z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego – 19.01.2010 2. Narada z dyrektorami szkół niepublicznych nt nadzoru pedagogicznego – 30.11.2009 3. Narada z dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych – 21.10.2009 4. Narada z dyrektorami burs szkolnych – 26.10.2009 44 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

45 45 Spotkanie wizytatorów ds. ewaluacji z dyrektorami ewaluowanych szkół/placówek Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

46 Spotkania 1. Spotkania w ramach programu Razem bezpieczniej 2. Spotkanie związane z organizacją konkursów przedmiotowych 3. Spotkanie szkoleniowo-organizacyjne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 4. Spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty i przedstawiciela Wojewody Podlaskiego z uczniami - posłami województwa podlaskiego na Sejm Dzieci i Młodzież 46 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

47 Spotkania 1. Spotkanie z dyrektorami szkół, które miały największą liczbę laureatów olimpiad na szczeblu centralnym 2. Spotkania z mediatorem w Kuratorium Oświaty 47 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

48 Seminaria 1. Praca metodą Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (LZI) 2. Do szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją 48 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

49 Wybrane wyniki kształcenia w szkołach dla młodzieży w roku szkolnym 2009/2010 49 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

50 Wybrane wyniki kształcenia 50 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

51 Wybrane wyniki kształcenia 51 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

52 Wybrane wyniki kształcenia 52 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

53 Wybrane wyniki kształcenia Oceny zachowania 53 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

54 Wewnętrzny nadzór pedagogiczny Ewaluacja wewnętrzna 54 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

55 Wewnętrzny nadzór pedagogiczny Ewaluacja wewnętrzna 55 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

56 Wewnętrzny nadzór pedagogiczny Kontrola wewnętrzna 56 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

57 Wewnętrzny nadzór pedagogiczny Kontrola wewnętrzna 57 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

58 Wewnętrzny nadzór pedagogiczny Wspomaganie wewnętrzne 58 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

59 Wewnętrzny nadzór pedagogiczny Wykorzystanie obserwacji zajęć przez dyrektorów 59 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

60 Przedsięwzięcia międzyszkolne 60 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

61 Osiągnięcia i sukcesy uczniów 61 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

62 Rzetelność przekazywania danych Szkoła Liczba uczniów nieklasyfikowanych ze względu na nieobecność nieusprawiedliwioną Liczba uczniów w szkole wg SIO 31.03.2010 Szkoła Podstawowa w Przeździecko Mroczkach2631 Szkoła Podstawowa w Falkach2738 Paerafialna Szkoła Romska w Suwałkach3126 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rudzie3332 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze37 Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej3826 Szkoła Podstawowa w Sejnach442 Szkoła Podstawowa w Karolinie8471 Szkoła Podstawowa Nr 51 w Białymstoku332296 62 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

63 Rzetelność przekazywania danych Szkoła Liczba uczniów nieklasyfikowanych ze względu na nieobecność nieusprawiedliwioną Liczba uczniów w szkole wg sio 31.03.2010 Gimnazjum w Wasilkowie SWEiRP3973 Gimnazjum w Kolnie25510 Gimnazjum w Glinniku111110 Publiczne Gimnazjum Nr 9 w Łomży352 Gimnazjum w Trzciannem172 II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie353355 Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży174176 63 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

64 64 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google