Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMUNIKATY. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych - 10 konkursów w gimnazjach – 14 konkursów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMUNIKATY. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych - 10 konkursów w gimnazjach – 14 konkursów."— Zapis prezentacji:

1 KOMUNIKATY

2 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych - 10 konkursów w gimnazjach – 14 konkursów

3 Podlaski Kurator Oświaty prosi o zgłaszanie się szkół podstawowych i gimnazjów, w których odbędzie się etap rejonowy i wojewódzki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe do 10 września 2010 r.

4 do 15 września br. zapraszamy szkoły, aby zgłaszały swój udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, oczekujemy na nauczycieli chętnych do pracy w rejonowych i wojewódzkich komisjach konkursowych. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

5 do 30 września na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku zamieszczone zostaną: Regulamin Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, Procedura Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, zakres treści i umiejętności w poszczególnych konkursach, siedziby Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

6 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego Prosimy o podanie informacji dotyczących liczby dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej (publicznej, niepublicznej). termin: do 3 września 2010r. osoba do kontaktu: Iwona Trusiuk tel. 85-748-48-22, email: itrusiuk@kuratorium.bialystok.pl

7 X Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru Białystok 9-10 września 2010 roku.

8 Owoce w szkole – zmiany w programie Szkoła do dnia 10 września 2010 r. składa: we właściwym ze względu na siedzibę szkoły Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego: zgłoszenie uczestnictwa w programie Owoce w szkole, lub wniosek o zatwierdzenie uczestnictwa w programie Owoce w szkole, gdy chce samodzielnie pozyskiwać i udostępniać owoce i warzywa dzieciom z klas I-III. Szczegóły: http://www.arr.gov.pl

9 Białostocki Salon Maturzystów Perspektywy 2010 Politechnika Białostocka 14 września 2010 roku.

10 Ewaluacja – ważne! I. Konferencje Regionalne w Olsztynie - 23 września 2010 roku: 1. dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły: Znaczenie ewaluacji zewnętrznej dla sprawowania lokalnej polityki oświatowej, 2. dla dyrektorów szkół i placówek oraz dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli: Rola dyrektora i ośrodków doskonalenia w nadzorze pedagogicznym.

11 Ewaluacja – ważne! II. Konferencje informacyjne dla nauczycieli woj. podlaskiego: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Białystok – 20 i 21 września, Łomża - 27 września, Suwałki – 28 września.

12 Ewaluacja – ważne ! III. Publikacja Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Szczegóły stronie internetowej kuratorium w zakładce: nadzór pedagogiczny/ewaluacja.

13 Program działań profilaktycznych koordynowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.,,Szkoła dobrego wyboru

14 V Kongres Zarządzania Oświatą 22-24 września 2010 r. w Warszawie Szczegóły na stronie: www.oskko.edu.pl/kongres

15 Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Ministerstwo Edukacji Narodowej niebawem ogłosi nową edycję konkursu na liderów zmiany szczegóły: http://efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl

16 Tematy szkoleń dla nauczycieli: 1. Jak skutecznie rozwiązywać problemy wychowawcze w szkole – analiza efektów i ocena działań szkoły. - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 2. Planowanie procesu kształcenia z uwzględnieniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. 3. Mediacje rówieśnicze jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w szkole. - Podlaski Ośrodek Doskonalenia w Mońkach. 4. Metoda projektu jako jedna z form motywacji i oceny ucznia w gimnazjum. - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 5. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczyciela jako element służący budowaniu współpracy nauczycieli i rodziców. - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. 6. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w kontekście reformy programowej. - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

17 Równać Szanse 2010 Termin nadsyłania wniosków: 12 października 2010 r. Szczegóły na stronie: www.rownacszanse.pl

18 Forum wychowawcze Zachęcamy Państwa do podejmowania inicjatyw i przedsięwzięć wychowawczych, zwłaszcza w następujących obszarach: Wychowanie patriotyczne. Wolontariat w szkole. Ocenianie a wychowanie. Dziecko nadpobudliwe w szkole. Rola szkolnej świetlicy w realizacji zadań wychowawczych. Mediacje w szkole. Sport a wychowanie.

19 Działania planowane przez Kuratorium Oświaty: Konferencja Sport a wychowanie młodzieży – przykłady dobrych praktyk - w ramach Międzynarodowego sejmiku klubów olimpijskich (15-17.10.2010). Sejmik Aksjologiczny Podlaskiej Rodziny Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej – 29 września 2010 r., Zespół Szkół w Korycinie. Olimpiada Myśli Jana Pawła II. Realizacja projektu Dramat i tragedię pozostaw teatrowi. Forum wychowawcze

20 Szkoła Obywateli konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej o nagrodę im. Anny Radziwiłł za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Zgłoszenia do 15 października 2010 r.

21 Narodowa Agencja Programu: Uczenie się przez całe życie Wyjazdy indywidualne w ramach programu Wizyty Studyjne. Termin składania wniosków: 15 października 2010 r. szczegóły na stronach : www.frse.org.pl www.sv.org.pl

22 ,,Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013. Badanie ewaluacyjne na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie: sierpień – listopad 2010 r.

23 P rogramy rozwojowe,,ZAWODOWY NAWIGATOR Technikum – 4 programy Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 programy powstałych w ramach realizowanego PROJEKTU ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES projekty rozwojowe dla szkół zawodowych Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

24 Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Projekt współfinansowany z EFS w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie zostanie zrealizowane we wszystkich szkołach publicznych dla młodzieży kształcących w zawodach.

25 Wielowymiarowa edukacja – podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli z obszarów wiejskich województwa podlaskiego Projekt współfinansowany ze środków unijnych Szczegóły: www.modm.bialystok.pl (w zakładce Projekty unijne).

26 Spełnianie obowiązku nauki Kontrolowanie spełniania obowiązku nauki to zadanie gmin uregulowane art. 16 ust. 6b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych mają obowiązek informowania organów prowadzących o przyjęciu absolwenta gimnazjum do szkoły oraz o wszystkich zmianach w tym względzie.

27 Analiza zapisów w statutach przedszkoli Prosimy Państwa Dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli o dokonanie analizy zapisów statutowych w tym zakresie oraz uregulowanie ich w razie potrzeby (wypracowanie procedur).

28 Rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania bezpłatny posiłek dla dzieci i młodzieży do końca 2013 r.

29 VI Turniej Wiedzy o Spółdzielczości Bankowej i II Konkurs Historyczny: Odkrywcy spółdzielczej historii w regionie Więcej informacji : e-mail: sekretariat@bsbransk.pl e-mail: wawrzynski@poczta.onet.pl

30 ARBORES VITAE Ostatnia taka puszcza Interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne 1. Wystawa plenerowa wielkoformatowych zdjęć z opisami naukowymi. 2. Kino letnie – w pawilonie multimedialnym prezentacje filmów przyrodniczych. 3. Zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. 4. Edukacyjny wortal internetowy. 5. Ogólnopolski konkurs internetowy. 6. Promocja wydarzeń. 7. Wielkoformatowa mapa Polski – Natura 2000. 8. Mini wystawa o innych podlaskich obszarach.

31 ,,Ja i moje otoczenie - ciekawe zajęcia w terenie dla klas I-VI szkoły podstawowej z Pracowni Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

32 Szkoły promujące zdrowie 2 000 szkół promujących zdrowie na terenie Polski. Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą o aktywizację ruchu szkół promujących zdrowie i ich sprawniejszą działalność. Od września 2010 roku będą nadawane krajowe certyfikaty szkół promujących zdrowie.

33 Klub Bezpiecznego Puchatka Nowa edycja programu rusza we wrześniu 2010 roku. Szczegóły na stronie: www. bezpiecznypuchatek.pl

34 Projekt TeoDoradzi W ramach projektu: konkurs plastyczny: Dobre rady żółwia TEO, książeczki do kolorowania, tabliczka mnożenia. szczegóły: www.bialystok.policja.gov.pl

35 Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Związkiem Harcerstwa Polskiego Podpisane 23 maja 2010 roku przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall i Naczelniczkę Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzatę Sinicę a dotyczące współpracy.

36 Zaprasza do współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego Od dzwonka- do dzwonka Cele: 1.Popularyzowanie wśród uczniów idei, że warto i trzeba się uczyć,że jest to proces przyjemny, ciekawy a jego efekty są nie do przecenienia. 2. Zachęcenie uczniów do angażowania się w sprawy szkoły i swojego otoczenia, uczeń może i powinien kreować otaczającą go rzeczywistość, powinien być aktywny.

37 Badanie wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Centralna Komisja Egzaminacyjna po uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, planuje przeprowadzenie w maju 2011 roku ogólnopolskiego, dobrowolnego badania wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Deklaracja dostępna jest: http://trzecioklasista.cke-efs.pl/

38 Problemy dzieci i młodzieży w kontekście wykluczenia społecznego w województwie podlaskim Badanie prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

39 Pomoc powodzianom Zrealizowane formy: przekazanie zebranej odzieży, artykułów przemysłowych, środków czystości, produktów żywnościowych; przekazanie zebranych środków finansowych; z wypoczynku z terenów objętych powodzią skorzystało około 300 dzieci. W planach: zbiórka materiałów szkolnych (podręczniki, pomoce i przybory szkolne); zbiórka artykułów przemysłowych, środków czystości, odzieży; zbiórka środków finansowych.

40 Konferencje, narady, spotkania planowane w roku szkolnym 2010/2011 Spotkania konsultacyjno-informacyjne dla kadry pedagogicznej w zakresie modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do 31.12.2010. Spotkania z dyrektorami szkół nt ewaluacji.

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "KOMUNIKATY. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych - 10 konkursów w gimnazjach – 14 konkursów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google