Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfika uzależnień u kobiet, elementy terapii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfika uzależnień u kobiet, elementy terapii"— Zapis prezentacji:

1 Specyfika uzależnień u kobiet, elementy terapii
mgr Anna Konopka Klinika Psychiatrii PAM

2 Historia Początki leczenia uzależnionych kobiet w Stanach Zjednoczonych sięgają XIX wieku. Powstałe wówczas pierwsze instytucje, takie jak Martha Washington Home w Chicago (1869), Temple Home w Binghampton w Nowym Yorku (1876) czy New England Home for Intemperate Women w Bostonie (1879). Celem było uczenie życia we w wstrzemięźliwości.

3 William Griffith Wilson
lata 30-ste ubiegłego wieku – narodziny pierwszych grup AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy: William Griffith Wilson i dr Robert Holbrook Smith) doświadczenia grup AA z czasem zaczęto wykorzystywać tworząc profesjonalne programy terapii uzależnienia oparte na oddziaływaniach grupowych. pierwsze programy lecznicze i badawcze skupiały się głównie na uzależnieniu mężczyzn. dostęp kobiet do rozwijających się profesjonalnych programów leczenia był ograniczony - stygmatyzacja kobiecego picia powodowała, iż przez długie lata jedyną opcją dla alkoholiczek było leczenie na oddziałach psychiatrycznych. William Griffith Wilson z żoną Lois Wilson

4 W 1956 roku ośrodek terapeutyczny Hazelden w Minnesocie stworzył specjalny oddział terapeutyczny dla kobiet, który jednak obejmował głównie „terapię zajęciową”, prace domowe, wykłady i konwersatoria oraz udział w kobiecych grupach AA. Utworzenie tego osobnego oddziału w dużej mierze wynikało z obawy, w jaki sposób obecność kobiet wpłynęłaby na mężczyzn uczestniczących w programie terapeutycznym. W tych czasach bowiem bycie alkoholiczką oznaczało bycie „kobietą upadłą”

5 Co wyróżnia alkoholizm kobiecy?
odmienne metabolizowanie alkoholu tolerancja charakterystyka psychospołeczna modele picia stygmatyzacja

6 odmienne metabolizowanie alkoholu
Istnieją podstawowe różnice w szybkości absorpcji alkoholu w zależności od płci. Niższa masa ciała oraz większa zawartość tłuszczu w organizmie kobiety i odpowiednio mniejsza ilość wody powoduje, iż alkohole są słabiej rozpuszczane. Szybsze wchłanianie alkoholu przez kobiety następuje również wskutek niższej aktywności dehydrogenazy alkoholowej w soku żołądkowym W związku z czym obserwujemy wyższe stężenie alkoholu we krwi kobiety w porównaniu z mężczyzną po wypiciu tej samej ilości alkoholu (nawet o 40 %).

7 odmienne metabolizowanie alkoholu
na spowolnienie metabolizmu alkoholu wpływa przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych: alkohol wówczas dłużej krąży we krwi kobiety, które wypijają 3 lub więcej standardowych drinków dziennie, doświadczają takich samych szkód zdrowotnych jak mężczyźni pijący trzykrotnie więcej

8 tolerancja Cykl menstruacyjny istotnie wpływa na tempo wchłaniania i metabolizm alkoholu. Wiąże się to z wahaniami poziomu hormonów płciowych w organizmie. W fazie poprzedzającej miesiączkę kobiety dużo szybciej absorbują alkohol a zatem mogą mieć wyższy jego poziom we krwi niż w innym czasie po wypiciu tej samej ilości trunku. Jednocześnie dolegliwości związane z napięciem przed miesiączkowym skłaniają często kobiety do łagodzenia ich za pomocą alkoholu. Stąd też wypijając przeciętnie mniejsze ilości alkoholu kobiety są zarazem bardziej podatne na efekty jego działania a tym samym na związane z jego działaniem uszkodzenia wątroby, mózgu czy serca

9 charakterystyka psychospołeczna
symptomy uzależnienia u kobiet manifestują się w inny sposób niż u mężczyzn: zanim przybiorą charakter chroniczny często pozostają nie widoczne dla otoczenia, wiązane są raczej z lękiem, społeczną izolacją czy depresją.

10 Społeczne uwarunkowania
towarzyszenie pijącemu partnerowi jako dominująca wspólna aktywność w związku przemoc i nadużycia w związkach zaniżona samoocena występowanie problemów psychicznych, szczególnie depresji, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń jedzenia czy zaburzeń lękowych. Podczas gdy u mężczyzn picie stanowi częściej pierwotne zaburzenie, na które nakładają się późniejsze powikłania psychiatryczne, picie kobiet znacznie częściej bywa następstwem innych problemów emocjonalnych i psychicznych.

11 Pięć typów alkoholizmu kobiecego Schwoon i Saake
1. Młode kobiety o dużym, uwarunkowanym raczej środowiskowo spożyciu alkoholu, któremu towarzyszą poważne problemy zdrowotne

12 Pięć typów alkoholizmu kobiecego Schwoon i Saake
2. Kobiety pijące w celu zapobieżenia stresowi, u których nie stwierdza się poważniejszych skutków zdrowotnych

13 Pięć typów alkoholizmu kobiecego Schwoon i Saake
3. Kobiety pijące przewlekle alkohol, głównie z powodu osamotnienia, przeżywające nasilone objawy zespołu abstynencyjnego i mające za sobą wiele nieudanych prób leczenia

14 Pięć typów alkoholizmu kobiecego Schwoon i Saake
4. Kobiety pijące w ilościach średnio wysokich, z somatycznymi powikłaniami uzależnienia

15 Pięć typów alkoholizmu kobiecego Schwoon i Saake
5. Kobiety pijące głównie z przyczyn środowiskowych, bez poważniejszych powikłań zdrowotnych

16 Typologia wg Gąsiora typ 1: (z cechami neurotyczno-depresyjnymi) bez obciążeń rodzinnych alkoholizmem, o podwyższonym poziomie niepokoju i znacznie nasilonych przedchorobowych cechach lękowo-depresyjnych

17 Typologia wg Gąsiora typ 2A: (z cechami osobowości emocjonalnie chwiejnej) obciążenie rodzinne alkoholizmem, wysoki poziom niepokoju, nieprzystosowania, emocjonalnej chwiejności oraz znacznie nasilone przedchorobowe cechy asocjalne

18 Typologia wg Gąsiora typ 2B: (z cechami asocjalnymi) obciążenie rodzinne alkoholizmem, niski poziom niepokoju i nieprzystosowania i umiarkowane nasilenie przedchorobowych cech asocjalnych

19 Kobiety o różnych typach alkoholizmu w odmienny sposób reagują na psychoterapię

20 stygmatyzacja picie kobiece tematem tabu ( w USA do lat 50-tych pokazanie pijącej kobiety w filmie czy reklamie było zakazane prawnie) dziś picie kobiet jest coraz powszechniej akceptowane, jednak fakt nadużywania czy uzależnienia w ich przypadku wciąż obciążony jest dużo większą społeczną dezaprobatą niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn

21 stygmatyzacja zgodnie z powszechnymi przekonaniami na temat kobiecości i męskości zachowania związane z piciem wpisują się w wizerunek walecznego, agresywnego „macho” natomiast zdecydowanie kłócą się ze stereotypem kobiety – matki i opiekunki

22 Znaczenie stygmatyzacji
Stygmatyzacja utrudnia leczenie, nasilając w kobietach z problemem alkoholowym poczucie winy i wstydu. na etapie poszukiwania leczenia uczucia te często powstrzymują kobiety przed korzystaniem z form profesjonalnej pomocy, szczególnie z psychoterapii grupowej. w trakcie trwania psychoterapii lęk przed napiętnowaniem sprawia, iż kobiety unikają podejmowania tematów dla siebie najbardziej bolesnych czy wstydliwych, (np..destrukcyjny wpływ picia na pełnienie roli matki czy związane z piciem niekontrolowane zachowania seksualne). Tym samym nie są w stanie w pełni przepracować problemu swojego uzależnienia.

23 Różnice w postawach

24 Implikacje dla terapii
efektywne leczenie kobiet uzależnionych powinno być holistyczne, od początku skierowane nie tylko na problemy związane z nadużywaniem substancji, ale również ukierunkowane na rozumienie problemów leżących u jego podłoża. Konieczne jest właściwe rozpoznanie zaburzeń depresyjnych czy lękowych leżących u podłoża uzależnienia, częściej konieczność leczenia farmakologicznego Interwencje kryzysowe

25 Implikacje dla terapii
wzmacnianie kobiet, uczenie konstruktywnych mechanizmów radzenia sobie zarówno z zewnętrznymi sytuacjami trudnymi jak i z uczuciami. alkohol jako „leku na złość”: A. Utrwalony uległy, konformistyczny styl społecznego funkcjonowania – alkohol ułatwia otwarte wyrażanie gniewu czy sprzeciwu. B. Impulsywność, niski próg wyzwalania agresji – alkohol umożliwia odprężenie i powstrzymanie impulsywnych reakcji agresywnych. ? K M

26 Implikacje dla terapii
praca w kierunku uczenia „zarządzania” złością, konstruktywnego jej wyrażania, uczenie kontrolowania zachowań agresywnych i „kontenerowania” złości częściej większy nacisk należy położyć na rozpoznanie poznawczych schematów, które blokują otwarte wyrażanie złości i uczenie jej przeżywania i akceptowania. M K

27 Implikacje dla terapii
Trauma, psychopatologia oraz często niskie umiejętności interpersonalne negatywnie wpływają na relacje kobiet z innymi. Programy terapeutyczne dla kobiet powinny uwzględniać: treningi umiejętności społecznych, elementy analizy procesu grupowego w celu uchwycenia i nazwania trudności komunikacyjnych i destrukcyjnych schematów interpersonalnych charakterystycznych dla danej pacjentki. Pozwalają wzmocnić świadomość jej mocnych stron i zasobów, które ujawniają się w kontaktach z innymi.

28 początkowy etap terapii:
M K większa koncentracja na deficytach wzmacnianie siły i kompetencji Większa społeczna akceptacja męskiego picia – silniejsze mechanizmy zaprzeczania- konieczność skonfrontowania z własnym poczuciem winy i wstydu U kobiet poczucie winy i wstydu utrudnia nawiązanie kontaktu i motywowanie do zmiany

29 Implikacje dla terapii
Pomoc w budowaniu środowiska wsparcia i większej stabilności życiowej. Interwencja wobec przemocy domowej, która uniemożliwia korzystanie z terapii sesje rodzinne

30 Grupy kobiece czy grupy mieszane?
korzystniejsza dla leczenia jest możliwość udziału w grupach pod względem płci homogenicznych. Grupy heterogeniczne pod względem płci dają więcej korzyści

31 Grupy kobiece czy grupy mieszane?
W grupach męskich mężczyźni mówią znacznie mniej o sobie, swoich relacjach z innymi i uczuciach niż w grupach mieszanych. Kobiety natomiast mówią znacznie więcej o sobie, swoich bliskich związkach, przyjaciołach i rodzinach w grupach kobiecych niż mieszanych. Kobiety są bardziej wspierające dla siebie wzajemnie w grupach kobiecych niż w mieszanych [?] Kobiety są bardziej skłonne konfrontować siebie wzajemnie w grupach złożonych z samych kobiet [?]

32 Grupy kobiece czy grupy mieszane?
Kobiety z historią nadużyć ze strony mężczyzn będą szczególnie niechętnie mówić o tematach tabu, takich jak uzależnienie czy nadużycia seksualne w ich obecności Kobiety, które wolą grupy mieszane gdyż „lepiej dogadują się” z mężczyznami bardziej skorzystają z udziału w grupie kobiecej [?]

33 Dla jakich grup klinicznych korzystniejsze są grupy jednorodne
ofiary przemocy seksualnej maltretowane żony kobiety na etapie chronicznego alkoholizmu.

34 Co umożliwiają grupy jednorodne:
pełniejsze zintegrowanie własnego doświadczenia, przekonań i uczuć, redefinicję i lepsze rozumienie kobiecych zachowań, pozytywną identyfikację z innymi kobietami odważniejsze eksperymentowanie z uzyskiwaniem równowagi pomiędzy zaspokajaniem potrzeb cudzych i własnych. rozwinięcie asertywności

35 Grupy mieszane – późniejszy etap terapii
Korzystanie z grup mieszanych często przynosi dobre efekty dopiero wówczas, gdy osobiste doświadczenie pacjentki zostało wcześniej uznane w grupie kobiecej, gdy ma ona więcej empatii dla siebie i czuje się silniejsza. Po wstępnym przerobieniu trudnych tematów, emocji z nimi związanych i wzmocnieniu poczucia własnej wartości poprzez identyfikację z innymi kobietami pacjentki te mogą efektywnie korzystać z udziału w grupach mieszanych, które umożliwiają im dalszy rozwój. grupy mieszane oferują więcej alternatyw szczególnie dla hyperkobiecych rysów osobowości i bardziej prawdziwie reprezentują zewnętrzny świat

36 dla kobiet bezpieczna ilość to maksymalnie 14 jednostek,
Ile jednostek alkoholu można spożywać tygodniowo, aby nie odczuć negatywnych skutków jego działania? Szacuje się, że: dla kobiet bezpieczna ilość to maksymalnie jednostek, mężczyźni mogą pozwolić sobie na 21

37 Jednostka alkoholu ma swój odpowiednik w danej ilości i rodzaju trunku
Według nowego przelicznika lampka wina to aż dwie jednostki alkoholu

38 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Specyfika uzależnień u kobiet, elementy terapii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google