Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WYBORCZY kandydata na dziekana WYDZIAŁU MECHANICZNEGO na kadencję 2005-2008 Andrzej Zieliński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WYBORCZY kandydata na dziekana WYDZIAŁU MECHANICZNEGO na kadencję 2005-2008 Andrzej Zieliński."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WYBORCZY kandydata na dziekana WYDZIAŁU MECHANICZNEGO na kadencję 2005-2008
Andrzej Zieliński

2 „Nie pytaj, co inni mogą zrobić dla Ciebie; zapytaj, co Ty możesz zrobić dla innych”

3 ANALIZA STANU OBECNEGO
„Ważne jest to, co zostało zrobione; stokroć ważniejsze to, co nie zostało, a powinno” Bardzo krytyczna opinia władz uczelni o wydziale łącznie z sugestią rozwiązania Brak Programu Rozwoju Brak Planu Likwidacji Deficytu Wydziału Brak Programu Studiów Dwustopniowych Brak przedstawiciela wydziału w kierownictwie uczelni Brak chęci włączenia szerokiego grona nauczycieli, nienauczycieli i studentów do zarządzania wydziałem i uczelnią, także Rady Wydziału i kierowników katedr

4 CELE PERSPEKTYWICZNE Wzrost znaczenia wydziału na uczelni
Wzrost jakości zarządzania wydziałem Wzrost atrakcyjności i jakości nauczania Wzrost jakości kadry i prac badawczo- wdrożeniowych Wzrost finansowego bezpieczeństwa wydziału Wzrost jakości życia studentów na uczelni

5 1. WZROST ZNACZENIA WYDZIAŁU NA UCZELNI
Opracowanie dokumentów: Perspektywiczny Program Rozwoju Wydziału Trójstopniowy System Kształcenia wraz z siatkami godzin Horyzontalny Plan Finansowy Wydziału Mechanicznego, zakładający likwidację deficytu w czasie 3 lat Księga Procedur Jakości Wydziału Mechanicznego Program Rozwoju Naukowego WM

6 1. WZROST ZNACZENIA WYDZIAŁU NA UCZELNI
Wzrost liczby najcenniejszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych: stopni i tytułów naukowych, wydawanych książek naukowych i podręczników, czasopism naukowych, publikacji w ważnych czasopismach zagranicznych, patentów i wdrożeń, organizowanych konferencji międzynarodowych oraz imprez dla przemysłu i szkół średnich Umiejętny marketing działań Wydziału i sprzedaż ich efektów przez intensywne zapoznawanie szerokiej społeczności akademickiej z naszymi sukcesami i zamierzeniami, częste kontakty z przedstawicielami mediów, ścisłą współpracę z przedstawicielami innych wydziałów i uczelni

7 1. WZROST ZNACZENIA WYDZIAŁU NA UCZELNI
Aktywny udział przedstawicieli wydziału w możliwie dużej liczbie komisji rektorskich i senackich, częsty kontakt z władzami uczelni, częste inicjatywy wydziału, starania o powierzenie funkcji rektora lub prorektora PG pracownikowi WM w przyszłej kadencji Utworzenie Rady Przyjaciół Wydziału, stanowiącej grono przedstawicieli zaprzyjaźnionych ważnych przedsiębiorstw, szkół średnich oraz administracji państwowej

8 2. WZROST JAKOŚCI ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM
Bieżące kierowanie pracami wydziału przez 5-osobowe kolegium w składzie: dziekan prodziekan ds. nauki i wdrożeń prodziekan ds. kształcenia wydziałowego i współpracy ze szkolnictwem średnim prodziekan ds. kształcenia międzywydziałowego i studentów dyrektor administracyjny

9 2. WZROST JAKOŚCI ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM
Przygotowywanie analiz i opinii dla dziekana przez reprezentatywne komisje wydziałowe: komisja ds. rozwoju komisja ds. studenckich komisja ds. programów kształcenia komisja ds. oceny sprawności kształcenia komisja ds. inwestycji komisja ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem komisja ds. marketingu i łączności ze szkolnictwem średnim komisja ds. jakości i awansów kadry komisja ds. finansów wydziału

10 2. WZROST JAKOŚCI ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM
Opracowanie Księgi Procedur Jakości Wydziału Mechanicznego Dokonywanie corocznego przeglądu aktualnej struktury wydziału i proponowanie w uzasadnionych przypadkach zmian Bieżące dostosowywanie zadań administracji wydziałowej do zmieniających się potrzeb Wdrożenie systemu elektronicznej komunikacji wewnątrzwydziałowej

11 3. WZROST JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA
Szybkie wdrożenie trójstopniowego systemu nauczania z dostosowaniem programów do poziomu wymaganej wiedzy, m.in. przekazywanie: na 1 poziomie wiedzy typowo zawodowej na 2 poziomie wiedzy teoretycznej ogólnej w obszarze profilu kształcenia na 3 poziomie wiedzy teoretycznej specjalistycznej w danej dyscyplinie i specjalności naukowej Opracowanie i akredytacja Systemu Jakości Kształcenia Modyfikacja systemu kształcenia: humanizacja studiów, tworzenie kierunków międzywydziałowych, możliwość komponowania przez studentów bloków przedmiotowych, kształcenie w szerokich specjalnościach

12 3. WZROST JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA
Ciągłe monitorowanie jakości nauczania Opracowanie jednolitych procedur wydziałowych zapewniających minimalną liczbę zaliczeń (egzaminów) dla wszystkich przedmiotów, uzupełnienie egzaminów pisemnych o egzaminy ustne, obowiązujące pakiety pytań i zadań egzaminacyjnych Opracowanie jak największej liczby skryptów z wykładów i ćwiczeń, umieszczanych na serwerze Inwestycje w nowoczesne środki audiowizualne (laptopy i wideoprojektory) Udział Samorządu Studenckiego w tworzeniu spolegliwego systemu kształcenia bez obniżenia jakości absolwenta

13 4. WZROST JAKOŚCI KADRY I PRAC BADAWCZO-WDROŻENIOWYCH
Opracowanie w ramach Programu Rozwoju Naukowego Wydziału Mechanicznego dokumentów: prognoza rozwoju bazy laboratoryjnej prognoza rozwoju kadry naukowej prognoza możliwości osiągnięcia przez Wydział Mechaniczny kategorii A Opracowanie systemu motywacji do zdobywania stopni i tytułu naukowego oraz monitoringu rozwoju naukowego ( w tym Indywidualnych Planów Rozwoju adiunktów) Wystąpienie w 2006 r. o prawa nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie naukowej Inżynieria Materiałowa

14 4. WZROST JAKOŚCI KADRY I PRAC BADAWCZO-WDROŻENIOWYCH
Ściślejsze powiązanie tematyki prac doktorskich i magisterskich z potrzebami przemysłu Wspieranie przez kierownictwo wydziału: przygotowania projektów badawczych w ramach programów Unii Europejskiej przygotowania i realizacji projektów celowych i inwestycyjnych w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii promocji i wdrażania wynalazków

15 5. WZROST FINANSOWEGO BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁU
Dokonanie głębokiej analizy finansowej wskazującej na źródła deficytu oraz opracowanie Horyzontalnego Planu Finansowego WM, zmierzającego do zlikwidowania lub znacznego ograniczenia deficytu w ciągu 3 lat przez: trwałe działania zwiększające dopływ środków przejściowe kroki oszczędnościowe Podjęcie kroków w kierunku zwiększenia dopływu środków przez: podniesienie sprawności nauczania przez zastosowanie zmian w sposobie przekazywania i egzekwowania wiedzy oraz marketing w kierunku pozyskiwania lepszych absolwentów szkół średnich znaczne rozszerzenie rynku usług płatnych edukacyjnych marketing możliwości wykonywania badań zleconych elastyczne stosowanie narzutu kosztów wydziałowych i podjęcie kroków w celu zmniejszenia narzutu władz centralnych na BZ

16 5. WZROST FINANSOWEGO BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁU
Ewolucyjne, w razie konieczności i za zgodą Rady Wydziału dokonywanie oszczędności wydatków centralnych: maksymalne ograniczenie wielkości rezerwy dziekana i wydatków władz wydziału oraz administracji, w tym na wyposażenie, delegacje, komputeryzację i inne tzw. obecnie „pozostałe” koszty wydziałowe Zwiększenie środków finansowych dla katedr z równoczesnym pozostawieniem im maksymalnej odpowiedzialności za funkcjonowanie katedr i ich rozwój Scalenie funduszy celowych z rezerwy dziekana i przeznaczenie jej na dotowanie wniosków indywidualnych nauczycieli Stworzenie bardziej przejrzystej gospodarki finansami wydziału oraz większe uszczegółowianie planów i sprawozdań finansowych dla Rady Wydziału

17 6. WZROST JAKOŚCI ŻYCIA STUDENTÓW NA UCZELNI
Podniesienie bezpieczeństwa socjalnego i jakości studiowania przez: szukanie dróg potanienia studiowania, w tym ograniczenie wysokości „długu” za powtórne zajęcia i egzaminy finansowe wspieranie najlepszych studentów przez nagradzanie ich udziału w naukowych pracach katedr oraz obozach naukowych finansowe wspieranie szerokiego grona studentów i doktorantów przez uruchomienie gamy płatnych zleceń (rysunki, programy dydaktyczne, programy komputerowe, prace techniczne)

18 6. WZROST JAKOŚCI ŻYCIA STUDENTÓW NA UCZELNI
Ułatwienie studiowania przez stworzenie procedur pomagających w zaliczaniu przedmiotów: tworzenie pakietów pytań i zadań automatyczna i komisyjna ocena przyczyn niezaliczenia przedmiotu przez ponad 50% studentów w ostatnim terminie wprowadzenie przez uczelnię systemu elastycznego kształtowania programów studiów wprowadzenie możliwości częściowego przyznawania punktów ECTS za zaliczenie części danego przedmiotu wprowadzenie zaliczania awansem dla wszystkich studentów i zaliczania punktów ECTS do danego roku

19 6. WZROST JAKOŚCI ŻYCIA STUDENTÓW NA UCZELNI
Promocja nowatorskich studenckich przedsięwzięć badawczych i inicjatyw kulturalnych Stworzenie systemu ciągłego zapoznawania uczniów szkół średnich i podstawowych z techniką i praktyką studiowania, gdzie studenci starszych lat byliby animatorami wiedzy Stworzenie należytych warunków do pracy i reprezentacji Samorządowi Studenckiemu i organizacjom oraz zespołom studenckim

20 „MAPA DROGOWA” Projekt planu zamierzeń w r. ak. 2005/2006 – czerwiec 2005 Zatwierdzenie planu i powołanie komisji wydziałowych – wrzesień 2005 Grupa Przyjaciół Wydziału – październik 2005 Plan Rozwoju Kadry – listopad 2005 Plan Likwidacji Deficytu – grudzień 2005 Program Rozwoju WM – styczeń 2006 Trójstopniowy System Nauczania – luty 2006

21 jest wynikiem właściwej decyzji
Sukces jest wynikiem właściwej decyzji Eurypides


Pobierz ppt "PROGRAM WYBORCZY kandydata na dziekana WYDZIAŁU MECHANICZNEGO na kadencję 2005-2008 Andrzej Zieliński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google