Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Aplikacji Internetowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Aplikacji Internetowych"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Aplikacji Internetowych
JavaScript

2 Quiz [] + [] [] + {} [0]+1 [0]-1 A = [0] A == A A == !A
A = [null, undfined, [] ] A == ”,,”

3 JavaScript vs ECMAScript
JavaScript is nie jest związany z Javą Wprowadzony w przegladarce Netscape w XII 1995 Najbardziej popularny język programowania na świecie ? MS wyprodukował zbliżony język: JScript Oba języki bazują na standardzie ECMAScript wprowadzonym przez European Computer Manufacturers Association (3 wyd w XII 1999) JavaScript i JScript są nadzbiorami ECMAScript Są hostowane w przeglądarkach, ale nie tylko (Acrobat Forms, Node.js)

4 Typy Undefined (pojedyncza wartość: undefined)
Null (pojedyncza wartość: null) Boolean (wartości: true, false) String (niemutowalna sekwencja znaków Unicode, brak typu znakowego) Number (64-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa, brak typu całkowitego, specjalne wartości NaN i Infinity) Object "...i to by było na tyle...".

5 Nowe operatory === jest identyczny (wartość i typ)
!== nie jest identyczny (wartość lub typ)

6 Zmienne var nie jest typowane
Dwa poziomy granularności zakresu: globalne i funkcja (brak zakresu bloku) Tylko zmienne defioniowane jako var w obrebie funkcji mają zakres funkcji – inne są globalne. Nie na sensu używać bloków gdy nie są wymagane przez instrukcje złożone. var nie zaincjalizowane ex-plicite ma wartość undefined. var nie jest typowane In JavaScript blocks do not have scope. Only functions have scope. Do not use blocks except as required by the compound statements.

7 Obiekty Referencjonalne kontenery par nazwa/wartość Metody ?
Nazwy: napisy (Jeśli treba wykonywan konwersja) Wartości: dowolny typ danych (właczajac inne obiekty) Nie trzeba implementować dostępu API (hashtable) Właściwości tworzone w locie var myObj={}; var myObj=new Object(); myObj.p1=”blah” ; myObj[”p1”]=”blah”; var myObj={”p1”:new String(”blah”)}; Metody ?

8 Obiekty Obiekty są w istocie tablicami haszowanymi z ładną składnią
Można więc iterować po obiekcie... for (name in object) { if (object.hasOwnProperty(name)) { value = object[name]; } }

9 Obiekt Globalny Unikalny, pre-definiowany obiekt który zawiera wszytskie funkcje i zmienne nie zdefionowane wewnątrz innych funkcji lub obiektów W przeglądarkach implementacja this, window i self pokazują na Obiekt Globalny Wszystkie globalne funkcje i zmienne są zdefiniowane jako funkcje i zmienne Obiektu Globalnego this.NaN=0; //changes value of NaN ‘constant’ ! Jeśli zmienna/funkcja nie jest zdefiniowana w bieżącym zakresie jest poszukiwana w Obiekcie Globalnym

10 Tablice Regularne obiekty (właściwości dostępne za pośrednictem nazw!) properties accessed via names!), ale okreslona klasa nazw (non-negative integers) właściwości traktowana inaczej Nie typowane (mogą zawierać wartości różnych typów) Właściwość length jest ustawiana na największy klucz całkowity w tablicy +1 var myArr=[”val0”]; //myArr.length == 1 myArr[1]=”val1”; //myArr.length == 2 myArr[”v2”]=”val2”; //myArr.length == 2 myArr.2=”val2”; //nielegalne

11 Funkcje Obiekty typu first-class ze skojarzonym kodem i możliwą operacją call Składnia function func(x) {alert(x);} Operator (nazwa f. jest opcjonalna – f.anonimowe) var func=function(x) {alert(x);}; Konstruktor (nie ma słowa function) var func=new Funkcja(”x”,”alert(x);”); Wsparcie dla zmiennej liczby argumentów (właściwość arguments) Ma zakres leksykalny

12 Funkcje (c.d.) var arr=[]; arr[0]=function(x){return x*x;};
Mogą być przypisywane do zmiennych (wcześniejszy przyklad) Mogą być elementami tablicy var arr=[]; arr[0]=function(x){return x*x;}; arr[1]=arr[0](2); alert(arr[1]); //displays 4 Mogą mieć swoje właściwości var func=function(x) {alert(x);} func.ownProperty=”test”; Mogą być właściwościami obiektu (metody!) var obj={”show”: function(){return ”-object-”;}} alert(obj.show()); //displays -object-

13 Funkcje (c.d.) opOn(16,square); //displays 256
Mogą być przekazywane jako argument function square(x) {return x*x;} function opOn(num,func) { return func(num);} opOn(16,square); //displays 256 Mogą być zwracane jako wartość function createIncrementer() { return function(x){return x+1;} } var inc = createIncrementer(); alert(inc(7)); //displays 8 Muszą zwracać wartość (domyślnie jest to undefined, z wyjątkiem wołań operatora new)

14 Metody myFunction.call(myObject,...)
Metoda jest funkcją wołaną z kontekstem określonego obiektu Metody mogą być definiowane przez : Ustawienie funkcji jako właściwości obiektu myObject.method1=function(...){...} myObject.method1(...) Ex-plicite wskazany kontekst myFunction.call(myObject,...) Specjalna zmienna this jest dostępna wewnątrz funkcji i odnośi się do obiektu wskazanego jako kontekt (lub Obiektu Globalnego dla f. niezwiązanych)

15 Operator new i konstruktory
operator new jest używany wraz z wywolaniem funkcji: Tworzy nowy pusty obiekt Ustawia go jako this dla wywołanej funkcji Ustawia go jako domyślny zwrot z funkcji (może być nadpisany) ... Jeżeli f. Jest użyta do ustawienia właściwości nowego obiektu wraz z operatoem new może być uznana (i jest nazywana) konstruktorem function func() {this.prop1=”val1”;} var x=new func(); alert(x.prop1); //displays val1

16 Realizacja Aplikacji Internetowych
Wielkie udawanie

17 OOP Emulacja metod Metody mogą być definiowane przez ustawienie właściwości na daną funkcję myObj1.func=function(){alert(this.name);}; Połączenie obiekt-metoda jest b. słabe var myObj1={”name”:”obj1”}; var myObj2={”name”:”obj2”}; myObj1.func(); //displays obj1 myObj1.func.call(myObj2); //displays obj2

18 OOP Emulacja klas Konstruktory definiują sposób tworzenia obiektu (OOP klasy) function myConstructor(value) { this.prop1=value; this.check=function(val) { if(this.prop1==val) alert(”ok!”); } } var myObj1=new myConstructor(”obj1”); myObj1.check(”obj1”); //displays ok! myObj1.check(”obj2”); //do nothing

19 OOP Emulacja klas (c.d.) Obiekty mogą współdzielić implementację swoich metod function checkFunction(val) { if(this.prop1==val) alert(”ok!”); } function myConstructor(value) { this.prop1=value; this.check=checkFunction; } var myObj1=new myConstructor(”obj1”); myObj1.check(”obj1”); //displays ok!

20 OOP Emulacja klas (c.d) Konstruktor (funkcja) nie jest związany z żadnym typem Każda funkcja może być wywołana jako konstruktor var myObj1={”name”:”obj1”}; myObj1.func=function() { alert(this.name); return {}; }; var x = new myObj1.func(); //x is empty object Obiekty nadpisują domyslny zwrot z funkcji. Typy proste już nie.

21 OOP emulacja metod statycznych
Ponieważ funkcja konstruktor faktycznie reprezentuje klasę obiektów i może być rozszerzna o własne właściwości implementacja metod i właściwości statyczny jest trywialna function BaseClass(name){ this.name = name; } BaseClass.staticMethod = function() { return new OtherClass(); }; ... var other = BaseClass.staticMethod();

22 Mamy obiekt i chcielibyśmy mieć drugi - podobny…
Application.GUI.Panel; ... Application.GUI.SecondPanel = Application.GUI.Panel; // this is in fact the same object!!! //What about Application.GUI.SecondPanel.Name = “Second”; //What is the name of the first panel? Application.GUI.Panel.Name = ???

23 Klony nadchodzą Funkcje są obiektami i można je kopiować!
Application.GUI.Panel; ... App.GUI.SecondPanel = {}; App.GUI.SecondPanel.Show = App.GUI.Panel.Show; App.GUI.SecondPanel.Validate = App.GUI.Panel.Validate; //and many, many more…. //what about ? App.GUI.SecondPanel.Config = App.GUI.Panel.Config;

24 Helper z ExtJS? //this copies all the stuff (including functions)
//from Panel to SecondPanel Ext.apply(Application.GUI.SecondPanel, Application.GUI.Panel) // Exemplary implementation Ext.apply = function(d, e, b) { if (d && e && typeof e == "object") { for (var a in e) { d[a] = e[a] } } return d }; Issues: shallow copy prototypes

25 OOP Emulacja dziedziczenia – podejście funkcyjne
function Base(name){ this.name = name; } var b = new Base("b1"); alert(b.name); //displays b1 //class Derived : Base function Derived(name,count) { Base.call(this,name); //this.baseClass=Base; this.count = count; //this.baseClass(); var d = new Derived("d1",5); alert(d.count); //displays 5 alert(d.name); //displays d1

26 Prototypy Każda funkcja ma właściwość prototype wskazującą na obiekt (domyślnie pusty) Każdy obiekt (włączając funkcje) ma właściwość constructor. Obiekt wskazywany domyślnie przez prototype danej funkcji ma swoją właściwość constructor ustawioną na pierwotną funkcję Property constructor oraz prototype można nadpisać.

27 Prototypy (c.d.) Obiekty nie-funkcyjne mają ukrytą (niedostępną) właściwość _prototype, która pokazuje na prototyp (obiekt), który obowiązywał (wskazywało na niego prototype w konstruktorze) w momencie tworzenia obiektu. Operator new aktualizuje tworzony obiekt: Ustawia wlaściwość _prototype na prototype konstructora

28 Emulacja dziedziczenia (c.d.)
Łańcuch dziedziczenia po utworzeniu jest stabilny Derived.prototype=new Base1(); var d1=new Derived(...); //d1 cannot be altered to inherit //from object other than Base1 ...ale można go zmienić dla nowych obiektów Derived.prototype=new Base2(); var d2=new Derived(...); //d1 and d2 inherit from //different objects

29 Prototypy (c.d.) Jeżeli obiekt nie implementuje żadanej właściwości,sprawdzany jest jego prototyp, stąd: Obiekt efektywnie "dziedziczy" wszystkie własciwości po swoim prototypie Zmiany w prototypie są natychmiast widoczne w obiektach potomnych (równiez już utworzonych) Każda wartość w prototypie może być "nadpisana" w obiekcie Obiekty potomne mogą być prototypami innych obiektów, tworząc łańcuch dziedziczenia (aż do Obiektu Globalnego) Ponieważ własciwości są tworzone w locie, obiekty pochodne w momencie zapisu do dziedziczonej (z _prototype) wartości automatycznie tworzą własną kopię ("nadpisując" dziedziczoną wartość)

30 Prototypy (c.d.)

31 Dziedziczenie na poziomie obiektu?
InheritFromObject (objectToDerrive) { var f = function() {}; f.prototype = objectToDerrive; return new f(); } App.GUI.Panel; ... App.GUI.SecondPanel = InheritFromObject(App.GUI.Panel); // albo nawet ze składnią zbliżoną do f. wbudowanych Object.prototype.BegetObject = function () { f.prototype = this; App.GUI.SecondPanel = App.GUI.Panel.BegetObject();

32 Dziedziczenie na poziomie obiektu
Ale: Object jest globalny więc begetObject może być nadpisane Co będzie jak oldObject się zmieni?

33 Zmiany: App.GUI.Panel; ... App.GUI.SecondPanel = App.GUI.Panel.BegetObject(); //some behaviors and attributes can be overwritten App.GUI.SecondPanel.Show = function() {}; App.GUI.SecondPanel.Title = “new panel”; Co będzie w momencie zmiany w App.GUI.Panel ?? Application.GUI.Panel.Validate = function() {}; //they will cause change in behavior SecondPanel in //case when the Hide function wasn’t overridden

34 Emulacja dziedziczenia klas – podejscie prototypowe
function Base(name){ this.name = name; } //here is an example how to create method that will be //shared across all objects of Base ‘class’ Base.prototype.toString = function(){ return "name:" + this.name; }; var b = new Base("b1"); alert(b.toString()); //displays name:b1 //in fact alert() calls toString() method //and Base.toString() overrides Object.toString() method

35 Emulacja dziedziczenia klas(c.d.)
var b = new Base("b1");

36 Emulacja dziedziczenia klas (c.d.)
//class Derived : Base function Derived(name,count) { Base.call(this,name); //Derived : base(name) this.count = count; } //Derived prototype have to be linked with Base prototype Derived.prototype = new Base(); //yes, Derived has custom toString() implementation Derived.prototype.toString = function() { return "name:"+this.name+",count:"+this.count; }; var d = new Derived("d1",5); alert(d.toString()); //displays name:b1,count:5

37 Emulacja dziedziczenia klas (c.d.)
Derived.prototype = new Base(); var d = new Derived("d1",5);

38 Prototypy Nie można emulować prywatnych składowych
Brak duplikacji funkcji – rozmiar obiektu nie zależy od liczby ani rozmiaru funkcji Główny problem to niekontrolowana zmiana zawertości prototypu -

39 Domknięcia Funkcje mogą być definiowane wewnątrz innych funkcji
Wewnętrzne funkcje mają dostep do zmiennych i parametrów f. zewnętrznej Jesli referencja do wewnętrznej funkcji (callback) istnieje – utrzymywana jest przy życiu f. zewnętrzna function createChecker(treshold) { return function(numberToCheck) { return (numberToCheck > treshold) ? true : false; } } var checker100 = createChecker(100); alert(checker100(99)); //displays false

40 Emulacja prywatnych właściwości
Prywatne właściwości można zaemulować przy użyciu domknięć function Person(name){ //C# readonly this.getName=function() {return name;}; var count; this.getCount=function() {return count;}; this.setCount= function(newCount) { count=newCount;}; this.publicMethod=function(){ alert(this.name); //undefined alert(this.getName()); //ok }

41 Uwaga na prototypy function Base(){ var count;
this.GetCount=function() {return count;}; this.SetCount=function(newCount){count=newCount;}; } function Derived() { Base.call(this); //!!! } Derived.prototype = new Base(); var cd1=new Derived(); var cd2=new Derived(); //cd1.GetCount()==cd2.GetCount() cd1.SetCount(100); //cd1.GetCount()!=cd2.GetCount()

42 Emulacja namespaces Przestrzenie nazw mogą być emulowane jako
var DATA={}; DATA.IO={}; DATA.IO.Parsers={}; var SC = DATA.IO.Parsers; //jak C# using DATA.IO.Class1=function(...){...}; DATA.IO.Class1.prototype.toString=function(){...}; var c1 = new SC.Class1(...);

43 Dziwactwa Javascript-u
void nie jest typem, to prefiksowy operator zwracajacy zawsze wartość undefined Operatory bitowe i przesuniecia są wspierane ale nie ma wbudowanego typu integer. 64-bitowy typ zmiennoprzecinkowy Number jest konwerowany na 32-bitowy typ całkowity przed operacją i po niej konwertowany ponownie do Number Operator typeof zwraca string opisujący dany obiekt. typeof(new Array()) i typeof(null) zwrócą ”object” (zamiast odpowiednio ”array” i ”null”)

44 Czy już wszystko jasne?

45 function getLabel() { var count = 0, concatenation = "" ['dog','cow','rabbit'].forEach(function(animal,i){ count = i+1 concatenation += animal + ' ' }) return { 'count' : count, 'animals' : concatenation }

46 Javascript wymaga średników
… więc je sam sobie dodaje Gdy po nowej linii jest błedny token Gdy po nowej linii następuje ++ lub -- Gdy nowa linia następuje po continue, break, return, throw Na koncu pliku – jeśli to potrzebne ale nie dodaje Gdyby to zaowocowało pustą instrukcją Wewnątrz nagłówka instrukcji for

47 function getLabel() { var count = 0, concatenation = "" ['dog','cow','rabbit'].forEach(function(animal,i){ count = i+1 ; concatenation += animal + ' ' ; }) ; return ; { 'count' : count, 'animals' : concatenation } ; }

48 function getLabel() { var count = 0, concatenation = "" ['dog','cow','rabbit'].forEach(function(animal,i){ count = i+1 ; concatenation += animal + ' ' ; }) ; return ; { 'count' : count, 'animals' : concatenation } ; }

49 undefined Zwraca undefinefined pomijane ""['dog','cow','rabbit']
return ; { 'count' : count, 'animals' : concatenation } ; Zwraca undefinefined pomijane

50 Dodajemy wszędzie średniki
undefined ""['dog','cow','rabbit'] return ; { 'count' : count, 'animals' : concatenation } ; Możliwe rozwiazania: Dodajemy wszędzie średniki Dodajemy srednik przed linią która zaczyna się od ‘[‘ ‘(‘ binarnego operatora +- */ Uzywamy JSLinta/JSHinta Zwraca undefinefined pomijane

51 function getLabel() { var count = 0, concatenation = "" ;['dog','cow','rabbit'].forEach(function(animal,i){ count = i+1 concatenation += animal + ' ' }) return { 'count' : count, 'animals' : concatenation }

52 Spostrzeżenie Aplikacje (również JS) maja tendencję do bycia:
Bardziej skomplikowanymi większymi (i bardziej skomplikowanymi) Sa pisane w zespołach (więc są trudniejsze do ogarnięcia)

53 Typowy kod  Setki tysiace zmiennych i funkcji ?
AppState = “Modal”; ... function ShowWindow() { if (AppState) } Setki tysiace zmiennych i funkcji ? Problem został już odkryty – rozwiązanie nazywa się Obiektowo Zorientowane ... Wszysko Co Byście Chcieli .

54 W praktyce problem może być taki
Application.GUI.Config.State = “Modal”; Application.GUI.Validate() = function () {...} Application.GUI.ShowMainWindow = function () { ... if (this.Config.State) Application.Utils.DataInterface.ReadData(); } Jest hierarchia: ale nie ma kontroli nad tworzeniem (jak utworzyć podobną funkcjonalność w innym miejscu) zależności miedzy obiektami stanowią poważny problem

55 Truizmy ... Jak sobie radzić z komplikacją kodu? Unikać duplikacji:
Mniej kodu = mniej problemów Dzielić kod na części Mniejsze części sa łatwiejsze do zrozumienie, użycia i modyfikacji, ale muszą być niezależne! Kod powinien być jasny i łatwy do zrozumienia

56 Praktyczne wskazówki Wydzielone tworzenie/reużycie obiektów: emulacja klas (clousures czy prototypy) lub dziedziczenie obiektów Zależności rozwiązywane na poziomie obiektów nie odniesień do DOMa, ani hierarchii obiektów: Obiekt ma property wskazujace na inny obiekt a nie odwoluje sie do konkretnego miejsca w hierachii klas. Wzorzec obserwator (event) można zaimplementowac rownież w JS Testy jednostkowe, integracyjne, akceptacyjne

57 Gotowe rozwiązania Alternatywy: GWT, CofeeScript, TypeScript, DART
Lekki javascipt wspierajacy różne aspekty pracy aplikacji np. JQuery Framework organizujący całą logikę aplikacji, kontrolki itd. np. ExtJS Frameworki: Angular, Knockout, Backbone Single Page Applications

58 Dokumentacja, narzędzia
JSLint, JSHint FireBug, Chrome Developer Tools, IE Inspector / WebDeveloper Fiddler

59 Realizacja Aplikacji Internetowych
TESTOWANIE

60 Testowanie Testy jednostkowe Testy akceptacyjne

61 Środowisko Środowisko uruchomieniowe Framework Narzędzia dodatkowe
FireUnit

62 Środowisko uruchomieniowe
Przeglądarka uruchamiana ręcznie Selenium + przeglądarka Na serwerze: jsdb, rhino + env.js, WebKit

63 Framework QUnit (używany np. przez wiele plug-inów JQuery)
module('calculator'); test('add numbers', function() { var calc = new Calculator(); equals(4, calc.add(2, 2)); })

64 Framework Jasmine (BDD, hierarchiczna definicja setup-ów)
describe('panda',function(){ it('is happy',function(){ expect(panda).toBe('happy'); });

65 Framework Screw.Unit JSSpec
describe("Calculator", function() {   it("should add numbers", function() {     var calc = new Calculator();     expect(calc.add(2, 2)).to(equal, 4);   }); }); JSSpec describe("Calculator", function() { with(this) { it("should add numbers", function() { var calc = new Calculator(); calc.add(2, 2).should(equal(4)); }); }});

66 Framework jsUnitTest jsUnitTest + jShoulda
new Test.Unit.Runner({   testCalculatorAdd: function() { with (this) {     var calc = new Calculator();     assertEqual(4, calc.add(2, 2));   }} }); jsUnitTest + jShoulda context('Calculator', { should('add numbers', function() { with (this) { var calc = new Calculator(); assertEqual(4, calc.add(2, 2)); }})

67 Framework I wiele innych m.in
Unittest, jsAssertUnit, YUItest, Qooxdoo, JSUnit, JSUnit , Crosscheck, Ecmaunit, Dojo Objective Harness, FireUnit, Qunit, RhinoUnit, JSpec (by Yehuda Katz)

68 Tools Smoke Amok MockMe
new Smoke.Stub(Calculator, 'add').and_return(5); Smoke.Mock(Calculator).should_receive('add').at_least('once')   .with_arguments(2, 2).and_return(5); Amok var mock = amok.mock(Calculator); mock.should_receive('add').with_args(2, Number) .times(1).and_return(5); MockMe mock(Calculator).andDo(function() { SomethingThatUsesCalculator.calculate("2 + 2"); verify(Calculator.add)(2, 2); });

69 Tools qMock Jack JSMock (abandoned?) var mock = new Mock();
mock.expects(1).method('add').withArguments(2, 2).andReturn(5); Jack jack.expect("Calculator.add").exactly("1 time") .withArguments(2, 2).mock(function() { … return sth; }) jack.create("mock", ['add', 'substract']); .whereArgument(0).isOneOf(2, 3, 4); JSMock (abandoned?) var factory = new MockControl(); var mock = factory.createMock(Calculator); mock.expects().add(2, 2).andReturn(4);

70 Istotne uwagi Izolacja od drzewa DOM i globalnych odwołań do obiektów
Lokalne referencje do używanych obiektów Rozluznienie połączeń miedzy obiektami Mozliwość stosowanania wzorca obserwator (event) Stosowanie broker event (serviceBus) do komunikacji

71 Pokrycie kodu testami JSCoverage

72 Realizacja Aplikacji Internetowych
JQuery

73 JQuery Silny model selekcji
Wsparcie dla typowych akcji np. ustawienie obsługi zdarzenia, dodanie, usunięcie klasy stylu itd. Gotowe rozwiazania typowych problemów Rozszerzalny model - wtyczki Dużo gotowych wtyczek Testowalny

74 JQuery Problem: wyszukiwanie elementów na stronie np:for ( var (i in document.getElementsByTagName("p") ) {     i.onclick = function(event) { alert("Hello!"); } } JQuery: $("p").click(function(event){ alert("Hello!!"); }

75 Jquery – Referencjonowanie
<script src=" </script> <script> // Standard. jQuery  $ jQuery(document).ready( function () { alert('DOM is ready!'); }); // Shortcut, but same thing as above. jQuery( function () { alert('No really, the DOM is ready!'); }); // Shortcut with fail-safe usage of $ jQuery(function($) {alert('Seriously its ready!'); });

76 JQuery Problem: wyszukiwanie elementów na stronie np:for ( var (i in document.getElementsByTagName("p") ) {     i.onclick = function(event) { alert("Hello!"); } } JQuery: $("p").click(function(event){ alert("Hello!!"); }

77 JQuery Selektor zwraca kolekcję obiektów DOM "owiniętych" w obiekty JQuery (dodatkowe metody) Pojedynczy obiekt można owinac stosujac $ np. $(this) Kolekcję można ją zapamiętać i wyłuskać z niej referencje do poszczególnych elementów var jqlinki = $("a"); var pierwszy_link = linki[0]; Kolekcję można też sprowadzic do tablicy obiektów DOM var jqlinki = $("a").get();

78 JQuery - selektory Selektory zwracają kolekcję elementów JQuery opakowujących elementy DOM: $("*") – wszystko $("a") - po nazwie tagu $('#myDivId') - po id $('.myCssClass'), $(‘a.myCssClass')- po klasie CSS $("[id]") – po atrybucie $("[id=wartosc]") – po wartości atrybutu Np. $('div').each( function() { alert($(this).html(); });

79 JQuery – selektory strukturalne
$ (“selektor1, selektor2, selektorN”) $("p,a,div,code.bold") $("rodzic > dziecko") $(„p>a") $("przodek potomek") $("p a.bold") $ (“poprzedni+nastepny”) $ (“label.MyLabelClass + input”) $ (“poprzedni ~ cale_rodzenstwo”) $ (“h3 ~ p”)

80 JQuery - atrybuty $("[id]") $("p[id][name]")
$("[id=wartosc]") $("input[name='newsletter']"), $("input[type=‘text']") $("[id~=slowo]") $("input[name~='test']") $("[id|=poczatek_do_kreski_lub_rowny]") $("a[hreflang|='en']") $("[id*=podciag]") $("input[name~='xx']") $("[id^=poczatek]") $("input[name^='news']") $("[id$=koniec]") $("input[name^=letter']")

81 JQuery - selektory Selektory można łaczyć i dodawać
$("a.myCssClass, '#myDivId>a")

82 JQuery – modyfikatory selekcji
:animated, :checked, :disabled :enabled, :empty, :hidden, :visible, :selected :file, :checkbox, :button, :header, :password, :radio, :reset, :submit, :text :even, :odd, :first, :first-child, :last, :last-child, :parent :contains() $("div:contains('John')") :has() $("div:has('p')") :not(sektor) $("input:not(:checked) + span") :eq(), :lt(), :gt() $("td:eq(2)")

83 JQuery – filtry .eq(), .first(), .last(), .slice(od,[do]) $('li').eq(2) $('li').eq(-1) $('li').slice(3,-2) .filter(selector), filter(function) $('li').filter(':even') $('li').filter(function(index) { return index % 3 == 2; }) .has(selektor_potomka), .has(DOM_element_potomny) $('li').has('ul') .not(selektor), not(DOM_elementy), not(function(index)) $('li').not(':even') $("p").not( $("#selected")[0] )

84 JQuery – pobieranie zawartości
.get([pozycja]) - pobieranie elementów Dom $("a").get() .html() $('div.demo-container').html(); $( "#myDiv p:first" ) .html( "New <strong>first</strong> paragraph!" ); .length, size() var n = $("div").length; .val() $('select.foo option:selected').val() .attr() var title = $("em").attr("title"); $("em").attr("title“,”new title”);

85 JQuery – trawersowanie drzewa
.find(), .end() – kończy ostatnie find $("p").find("a") .siblings(), .children(), .contents(), .closest(), .next(), .prev(), .parent(), .parents() .prevAll(), .nextAll(), .andSelf() $("div:last").prevAll(".myClass") .nextUntil(), .parentsUntil(), .prevUntil() #("#term-2").nextUntil("dt") .offsetParent() – pozycja na ekranie .add() $('li').add('p')

86 JQuery – ZMIANY .replaceAll(co_zastapic_selekcja) $("<b>Paragraph.</b>").replaceAll("p") .replaceWith(noweElementy), replaceWith(funkcja), $('.second').replaceWith("<h2>New heading</h2>"); $('.third').replaceWith($('.first'));

87 JQuery – transformacje
.map( callback(this, index) ) var oneBased = $.map([0,1,2,3,4], function(value){return value+1;}); var ids = $(':checkbox').map(function() { return this.id; })

88 JQuery – predykaty .hasClass() $('#mydiv').hasClass('foo')
.is() $(this).is(".blue,.red")

89 JQuery – modyfikacje .addClass(), removeClass() $('p').addClass('myClass yourClass'); .toggleClass( className ), .toggleClass( className, switch ), .toggleClass( function(index, class), [ switch ] ) $("p").click(function () { $(this).toggleClass("highlight"); }); .removeAttr() $(this).next().removeAttr("disabled") .css(), .attr(), .val() $(‘p’). css( { fontSize: "100px", color: "red“ } )

90 JQuery – zdarzenia .error(), .resize(), .scroll() $('#book').error(function() { alert('Handler called.') }); .load(), .ready(), .unload() .blur(), .change(), .focus(), .select(), .submit() $('form').submit(function() { alert('Handler for .submit() called.'); return false; }); .focusin(), .focusout(), .keydown(), .keypress(), .keyup() .hover(), .mousedown(), .mouseenter(), .mouseleave(), .mousemove(), .mouseout(), .mouseover(), .mouseup(), .click(), .dblclick(), .toggle() $('#target').toggle( function() { alert('First handler for .toggle() called.'); }, function() { alert('Second handler for .toggle() called.'); });

91 JQuery – efekty .hide(), show() $('p').addClass('myClass yourClass');
.focus() .slideDown(), .slideToggle(), .slideUp() ("div").slideDown("slow"); .fadeIn(), .fadeOut(), .fadeTo() $("div:hidden:first").fadeIn("slow"); .animate(), .stop(), .delay(), jQuery.fx.off $('#book').animate({ width: ['toggle', 'swing'], height: ['toggle', 'linear'], opacity: 'toggle' }, 5000, function() { // Animation complete. }); );

92 JQuery – Ajax load(), jQuery.get(), jQuery.getJSON(), jQuery.getScript(), jQuery.post() $.get("test.cgi", { name: "John", time: "2pm" }, function(data){ alert("Data Loaded: " + data); }); $('#result').load('ajax/test.html', function() { alert('Load was performed.'); }); jQuery.ajax(), jQuery.ajaxSetup(), $.ajax({ type: 'POST', url: url, data: data, success: success, dataType: dataType }); .ajaxComplete(), .ajaxError(), .ajaxSend(), .ajaxStart(), .ajaxStop(), .ajaxSuccess(), . jQuery.param(), .serialize(), .serializeArray()

93 JQuery – Różne .clone(), .append(), appendTo(), .prepend(), .prependTo(), text(), html() $('h2').appendTo($('.container')); $("p").text("<b>Some</b> new text."); .unwrap(), .wrap(), .wrapAll(), .wrapInner() $("span").wrap("<div><p><em><b></b></em></p></div>"); $("span").wrapAll("<div></div>") .replaceAll(), .replaceWith() $('<h2>New heading</h2>').replaceAll('.inner');$("<div/>").replaceWith("<p></p>"); .detach(), .empty(), .remove() $('.hello').empty();

94 JQuery – Literatura Materiały: Ksiązki Doc do VS jquery.com
“jQuery Succinctly” “JQuery in Action” “Learning jQuery” Doc do VS

95 Realizacja Aplikacji Internetowych
Ext-Js

96 Ext-JS (Sencha, Aptana)
Ext-core – skrócona wersja – bez frameworka UI Ext-all – pełna wersja z kontrolkami Jak selektora dom moze korzystać z GWT, jQuery, DOM, YUI Framework: Komercyjny/opensource Komercyjny: Ext builder

97 Ext - core Uruchamianie skryptów na DOM Szukanie elementow po id
Ext.onReady(function() { ... }); Szukanie elementow po id var el=Ext.get('myElementId'); el.addClass('error'); Lekkie "nietrwałe" referencje Ext.fly('elId').hide(); Szukanie elementow Ext.query('div:nth-child(2)'). findParent('div');

98 Ext - core Zdarzenia Animacje
Ext.fly('myEl').on('click', function(e, t) { alert("clicked!!!"); }); Animacje var el=Ext.get('myElementId'); el.slideOut('t', { easing: 'easeOut', duration: .5, remove: false, useDisplay: false });

99 Ext - "klasy" Dziedziczenie
Person = Ext.extend(Object, { constructor: function(first, last){ this.firstName = first; this.lastName = last; } getName: function(){ return this.firstName + ' ' + this.lastName; } }); var p1 = new Person('John', 'Smith'); var p2 = new Person({firstName:'John', LastName: 'Smith');

100 Ext - narzędzia Odwołania do klasy bazowej Przestrzenie nazw
MyClass = Ext.extend(Object, { constructor: function(config){ MyClass.constructor.call(this, config); }, foo: function(){ ... } }); Przestrzenie nazw Ext.namespace( 'MyCompany', 'MyCompany.Application'); Ext.namespace('MyCompany.Application');

101 Ext – wzorzec obserwator
var MyClass = Ext.extend(Ext.util.Observable, { constructor: function(config){ this.addEvents('datachanged'); // event MyClass.constructor.call(this, config); }, update: function(){ // jakies transformacje // Przy "odpaleniu" zdarzenia mozemy okreslic // parametry ktore maja byc przekazane this.fireEvent('datachanged', this, this.data.length); } }); // Subskrypcja eventu var c = new MyClass(); c.on('datachanged', function(obj, num){ /* obsluga.*/ });

102 Ext - DOM Modyfikacja DOMa createHtml (przestarzale), markup
insertHtml,insertBefore,insertAfter, insertFirst, append, overwrite Ext.DomHelper.append(document.body, { id: 'my-div', cn: [{ tag: 'a', href: ' html: 'My Link', target: '_blank' }] });

103 Ext - DOM Skryptowanie: var myEl = document.createElement('a');
myEl.href = ' myEl.innerHTML = 'My Link'; myEl.setAttribute('target', '_blank'); var myDiv = document.createElement('div'); myDiv.id = 'my-div'; myDiv.appendChild(myEl); document.body.appendChild(myDiv);

104 Ext - AJAX Globalne handlery: Typowe wołanie:
Ext.Ajax.on('beforerequest', this.showSpinner, this); Ext.Ajax.on('requestcomplete', this.hideSpinner, this); Ext.Ajax.on('requestexception', this.hideSpinner, this); Typowe wołanie: Ext.Ajax.request({ url: 'ajax_demo/sample.json', success: function(response, opts) { var obj = Ext.decode(response.responseText); console.dir(obj); }, failure: function(response, opts) { console.log('server-side failure with status code ' + response.status); }});

105 Ext - GUI ViewPort, Window Toolbar, Progresbar, TabPanel, Panel,
Editor, DataPicker, DataView Button, ButtonGroup

106 Ext - przykład Ext.onReady(function() { var item1 = new Ext.Panel({ title: 'Accordion Item 1', html: '<empty panel>', cls:'empty' }); var item2 = new Ext.Panel({ title: 'Accordion Item 2', html: '<empty panel>', cls:'empty' }); ... var accordion = new Ext.Panel({ renderTo: Ext.getBody(), // do elementu 'myDiv' margins:' ', split:true, width: 210, layout:'accordion', items: [item1, item2, item3, item4, item5] });

107 Ext - przykład Ext.onReady(function() { var item1 = new Ext.Panel({ }); var accordion = new Ext.Panel({ region:'west', margins:' ', split:true, width: 210, layout:'accordion', items: [item1, item2, item3, item4, item5] }); var viewport = new Ext.Viewport({ layout:'border', items:[ accordion, { region:'center', margins:' ', cls:'empty',bodyStyle:'background:#f1f1f1', html:'<br/><br/><empty center panel>' }] });

108 Ext – przykład: reużycie kontrolek
Ext.onReady(function() { MyPanel = extend(Ext.Panel, { title: 'Accordion Item 1', html: '<empty panel>', cls:'empty' }); ... var accordion = new Ext.Panel({ region:'west', margins:' ', split:true, width: 210, layout:'accordion', items: [ new MyPanel(), new MyPanel(), new MyPanel(), new MyPanel(), new MyPanel() ] });

109 Ext-GUI Przykłady: Lauout Drag&Drop Form Desktop

110 Ext-GUI Rozluznienie powiazań m. Komponentami Lokalne referencje
Obserwator Mediator: publish/subscribe Simplebus Ext.bus

111 Realizacja Aplikacji Internetowych
CoffeeScript

112 Języki kompilowane do JavaScript
Traceur (google: kompilator javascript next 2 javascript) Ecma Harmony / Narcisius (jw) Script# (c# 2 javascript) GWT (java 2 javascript) Pyjamas (python 2 javascript) CoffeeScript TypeScript Dart

113 Instalacja Node.js + coffee-script.js CoffeeSharp.zip
NUGet: Install-Package CoffeeSharp Coffee.exe CoffeeScriptHttpHandler.dll CoffeeSharp.dll Jurassic.dll

114 Motywacja Zwięzła składnia Redukcja szumu {} itd Dodatkowe możliwości
Poprawione problemy (==, var) Produkowany jest dobry kod Javascript Informacje Ksiazki: Screencast:

115 Podstawy Komentarz # Przypisanie – tworzy zmienna Abc =5 var Abc = 5
Bloki realizowane za pomoca wcięć if happy and knowsIt clapsHands() chaChaCha() else showIt() if (happy && knowsIt) { clapsHands(); chaChaCha(); } else { showIt();

116 Operatory Operatory CoffeeScript vs JavaScript is isnt not and or
true, yes, on false, no, off @, this of in, ? === !== ! && || true false this in Brak odpowiednika alert "I knew it!" if elvis? if (typeof elvis !== "undefined" && elvis !== null) alert("I knew it!");

117 Interpolacja zmiennych
Zmienne w " " podlegają interpolacji a w ' ' nie podlegają author = "Wittgenstein" quote = "A picture is a fact. -- #{ author }" sentence = "#{ 22 / 7 } is a decent approximation of π" var author, quote, sentence; author = "Wittgenstein"; quote = "A picture is a fact. -- " + author; sentence = "" + (22 / 7) + " is a decent approximation of π";

118 Wieloliniowe literały i komentarze blokowe
html = ''' <strong> cup of coffeescript </strong> ''' ### CoffeeScript Compiler v1.1.2 Released under the MIT License

119 Kaskadowe porównania cholesterol = 127
healthy = 200 > cholesterol > 60 var cholesterol, healthy; cholesterol = 127; healthy = (200 > cholesterol && cholesterol > 60);

120 Funkcje Składnia ala Ruby, zwraca wynik ostaniej instrukcji
Nawiasy przy wywołaniach można pomijać square(x) -> x*x test(x,y) -> a=5 x+y+a function square(x) { return x*x; } function test(x,y) { var a = 5; return x+y+5; } z = square 5 var z = square(5);

121 Funkcje i this Account = (customer, cart) -> @customer = customer
@cart = cart $('.shopping_cart').bind 'click', (event) -> var Account; var __bind = function(fn, me){ return function(){ return fn.apply(me, arguments); }; }; Account = function(customer, cart) { this.customer = customer; this.cart = cart; return $('.shopping_cart').bind('click', __bind(function(event) { return this.customer.purchase(this.cart); }, this)); };

122 Obiekty Składnia wymaga wcięć math = root: Math.sqrt square: square
cube: (x) -> x * square x math = { root: Math.sqrt, square: square, cube: function(x) { return x * square(x); } };

123 Wszystko jest wyrażeniem
grade = (student) -> if student.excellentWork "A+" else if student.okayStuff if student.triedHard then "B" else "B-" else "C" eldest = if 24 > 21 then "Liz" else "Ike" var eldest, grade; grade = function(student) { if (student.excellentWork) { return "A+"; } else if (student.okayStuff) { if (student.triedHard) { return "B"; } else { return "B-"; } return "C"; }; eldest = 24 > 21 ? "Liz" : "Ike";

124 Pętle for, while, until, Petle zwracają wartość
eat food for food in ['toast', 'cheese', 'wine'] var food, _i, _len, _ref; _ref = ['toast', 'cheese', 'wine']; for (_i = 0, _len = _ref.length; _i < _len; _i++) { food = _ref[_i]; eat(food); }

125 Pętle Zwrot z petli mozna przypisac
cubes = (math.cube num for num in list) cubes = (function() { var _i, _len, _results; _results = []; for (_i = 0, _len = list.length; _i < _len; _i++) { num = list[_i]; _results.push(math.cube(num)); } return _results; })();

126 Przypisania wielokrotne
theBait = 1000 theSwitch = 0 [theBait, theSwitch] = [theSwitch, theBait] var theBait, theSwitch, _ref; theBait = 1000; theSwitch = 0; _ref = [theSwitch, theBait], theBait = _ref[0], theSwitch = _ref[1];

127 switch switch (day) { case "Tue": go(relax); break;
case "Thu": go(iceFishing); case "Fri": case "Sat": if (day === bingoDay) { go(bingo); go(dancing); } case "Sun": go(church); default: go(work); switch day when "Tue" then go relax when "Thu" then go iceFishing when "Fri", "Sat" if day is bingoDay go bingo go dancing when "Sun" then go church else go work

128 try/catch/finally try allHellBreaksLoose() try { allHellBreaksLoose();
catsAndDogsLivingTogether() catch error print error finally cleanUp() try { allHellBreaksLoose(); catsAndDogsLivingTogether(); } catch (error) { print(error); } finally { cleanUp(); }

129 Sklejanie tablic numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
copy = numbers[0..numbers.length] middle = copy[3..6] var copy, middle, numbers; numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]; copy = numbers.slice(0, numbers.length); middle = copy.slice(3, 7);

130 Sklejanie tablic numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
var numbers, _ref; numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]; [].splice.apply(numbers, [3, 4].concat(_ref = [-3, -4, -5, -6])), _ref;

131 Przypisania mogą dekomponowac struktury
var city, futurists, name, street, _ref, _ref2; futurists = { sculptor: "Umberto Boccioni", painter: "Vladimir Burliuk", poet: { name: "F.T. Marinetti", address: ["Via Roma 42R", "Bellagio, Italy 22021"] } }; _ref = futurists.poet, name = _ref.name, _ref2 = _ref.address, street = _ref2[0], city = _ref2[1]; futurists = sculptor: "Umberto Boccioni" painter: "Vladimir Burliuk" poet: name: "F.T. Marinetti" address: [ "Via Roma 42R" "Bellagio, Italy 22021" ] {poet: {name, address: [street, city]}} = futurists

132 Przypisania mogą dekomponowac zakresy
tag = "<impossible>" [open, contents..., close] = tag.split("") var close, contents, open, tag, _i, _ref; var __slice = Array.prototype.slice; tag = "<impossible>"; _ref = tag.split(""), open = _ref[0], contents = 3 <= _ref.length ? __slice.call(_ref, 1, _i = _ref.length - 1) : (_i = 1, []) , close = _ref[_i++];

133 Argumenty Funkcji gold = silver = rest = "unknown"
awardMedals = (first, second, others...) -> gold = first silver = second rest = others contenders = [ "Michael Phelps" "Liu Xiang" "Yao Ming" "Allyson Felix" "Shawn Johnson" "Roman Sebrle" "Guo Jingjing" "Tyson Gay" "Asafa Powell" "Usain Bolt" ] awardMedals contenders... var awardMedals, contenders, gold, rest, silver; var __slice = Array.prototype.slice; gold = silver = rest = "unknown"; awardMedals = function() { var first, others, second; first = arguments[0], second = arguments[1], others = 3 <= arguments.length ? __slice.call(arguments, 2) : []; gold = first; silver = second; return rest = others; }; contenders = ["Michael Phelps", "Liu Xiang", "Yao Ming", "Allyson Felix", "Shawn Johnson", "Roman Sebrle", "Guo Jingjing", "Tyson Gay", "Asafa Powell", "Usain Bolt"]; awardMedals.apply(null, contenders);

134 Klasy CoffeScript oferuje koncepcję klas
Klasy mają składnię zbliżoną do obiektów Wspierane jest dziedziczenie i odwołania do klas bazowych

135 class Animal constructor: -> move: (meters) -> + " moved #{meters}m." class Snake extends Animal move: -> alert "Slithering..." super 5 sam = new Snake "Sammy the Python" sam.move() class Horse extends Animal alert "Galloping..." super 45 tom = new Horse "Tommy the Palomino" tom.move()

136 var Animal, Horse, Snake, sam, tom;
var __hasProp = Object.prototype.hasOwnProperty, __extends = function(child, parent) { for (var key in parent) { if (__hasProp.call(parent, key)) child[key] = parent[key]; } function ctor() { this.constructor = child; } ctor.prototype = parent.prototype; child.prototype = new ctor; child.__super__ = parent.prototype; return child; }; Animal = (function() { function Animal(name) { this.name = name; } Animal.prototype.move = function(meters) { return alert(this.name + (" moved " + meters + "m.")); return Animal; })();

137 Snake = (function() { __extends(Snake, Animal); function Snake() { Snake.__super__.constructor.apply(this, arguments); } Snake.prototype.move = function() { alert("Slithering..."); return Snake.__super__.move.call(this, 5); }; return Snake; })(); Horse = (function() { __extends(Horse, Animal); function Horse() { Horse.__super__.constructor.apply(this, arguments); } Horse.prototype.move = function() { alert("Galloping..."); return Horse.__super__.move.call(this, 45); return Horse; sam = new Snake("Sammy the Python"); tom = new Horse("Tommy the Palomino"); sam.move(); tom.move()

138 Przypisania mogą dekomponowac zakresy
tag = "<impossible>" [open, contents..., close] = tag.split("") var close, contents, open, tag, _i, _ref; var __slice = Array.prototype.slice; tag = "<impossible>"; _ref = tag.split(""), open = _ref[0], contents = 3 <= _ref.length ? __slice.call(_ref, 1, _i = _ref.length - 1) : (_i = 1, []) , close = _ref[_i++];

139 Inne Zagniezdzanie javascriptu regexpy


Pobierz ppt "Realizacja Aplikacji Internetowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google