Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Rok 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Rok 2012"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Rok 2012
Kazimierz Żylak

2 Historia i wiedza o społeczeństwie
Łatwość 0,61

3

4

5 Język polski Łatwość 0,65

6

7

8

9 Przedmioty przyrodnicze
Łatwość 0,50

10 geografia biologia chemia fizyka

11 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych

12 I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji
I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów III. Opanowanie czynności praktycznych

13 I. Znajomość różnorodności biologicznej
I. Znajomość różnorodności biologicznej II. Znajomość metodyki badań biologicznych III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji IV. Rozumowanie i argumentacja V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka

14 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji II. Identyfikowanie związków i zależności III. Stosowanie wiedzy i umiejętności IV. Kształtowanie postaw

15 Matematyka Łatwość 0,48

16 I. Wykorzystanie i tworzenie informacji
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji III. Modelowanie matematyczne IV. Użycie i tworzenie strategii V. Rozumowanie i argumentacja

17 Język angielski – łatwości zadań
Średni wynik 25,27 17

18 Język angielski – łatwości zadań
Średni wynik 18,50 18

19 Język angielski 19

20 Język angielski 20

21 Język angielski 21

22 Język angielski 22

23 Język niemiecki – łatwości zadań
Średni wynik 22,88 23

24 Język niemiecki – łatwości zadań
Średni wynik 12,69 24

25 Język rosyjski – łatwości zadań
Średni wynik 26,67 25

26 Język rosyjski – łatwości zadań
Średni wynik 15,96 26

27 Język francuski – łatwości zadań
Średni wynik 24,08 27

28 Język francuski – łatwości zadań
Średni wynik 22,44 28

29 Dziękuję za uwagę

30 Mapy do zadań 1. i 2. Zadanie 1 Zadanie 2

31 Taśma chronologiczna do zadania 1.
Zadanie 1. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Okres, w którym kultura neolityczna pojawiła się na terenie Egiptu, oznaczony jest na taśmie chronologicznej numerem A B C D. 4.

32 Zadanie 2. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Obie mapy informują, że początki rolnictwa związane są z obszarem A. Afryki Południowej. B. Europy Zachodniej. C. Bliskiego Wschodu. D. basenu Morza Czarnego.

33 Zadanie 3. Wybierz cywilizację, dla której charakterystyczne są budowle przedstawione na ilustracjach, i wskaż uzasadnienie wyboru spośród podanych. Zaznacz literę A albo B oraz numer 1, 2 albo 3.

34 Zadanie 4. Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia. A. Koronacja cesarska Karola Wielkiego w Rzymie. B. Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. C. Podział Cesarstwa Rzymskiego na Wschodnie i Zachodnie. D. Rozłam w Kościele, zwany schizmą wschodnią.

35 Tekst źródłowy do zadań 5. i 6.
Również i to uważamy za godne przekazania pamięci, że za jego czasów cesarz Otto Rudy przybył do [grobu] św. Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem w celu poznania sławnego Bolesława, jak o tym można dokładniej wyczytać w księdze o męczeństwie [tego] świętego. Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadało przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa. Na podstawie: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przekład Romana Grodeckiego, Wrocław 1982. Zadanie 5 Zadanie 6

36 Zadanie 5. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wymienieni w tekście Bolesław i Otto Rudy to A. Bolesław Chrobry i Otton I. B. Bolesław Śmiały i Otton I. C. Bolesław Chrobry i Otton III. D. Bolesław Śmiały i Otton III.

37 Zadanie 6. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Opisane wydarzenie miało miejsce A. w Gnieźnie. B. w Poznaniu. C. w Krakowie. D. we Wrocławiu.

38 Ilustracje do zadania 7. Zadanie 7

39 Zadanie 7. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące ilustracji są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

40 Mapa B Mapa A Mapy do zadań 8. i 9.
Zadanie 8 Zadanie 9

41 Zadanie 8. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Z analizy obu map wynika, że pomiędzy panowaniem Bolesława Krzywoustego a panowaniem Kazimierza Wielkiego A. sprowadzono Krzyżaków na ziemie polskie. B. powstała Rzeczypospolita Obojga Narodów. C. schrystianizowano Mazowsze i Małopolskę. D. włączono Małopolskę do Rusi.

42 Zadanie 9. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W chwili śmierci Kazimierza Wielkiego ziemie, które pozostały poza granicami państwa polskiego, to: A. Wielkopolska, Pomorze Gdańskie i Mazowsze. B. Mazowsze, Małopolska i Pomorze Zachodnie. C. Małopolska, Wielkopolska i Śląsk. D. Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie i Śląsk.

43 Zadanie 10. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W okresie panowania Bolesława Krzywoustego monarchia miała charakter patrymonialny, na co wskazuje A. prowadzenie wojny z władcą niemieckim Henrykiem V. B. podzielenie państwa pomiędzy swoich synów. C. przyłączenie Pomorza Gdańskiego do państwa polskiego. D. wysłanie misji chrystianizacyjnych na Pomorze Zachodnie.

44 Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 11. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia dotyczące odkryć geograficznych, to: A. odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba → wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi → zdobycie Konstantynopola przez Turków. B. zdobycie Konstantynopola przez Turków → wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi → odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. C. wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi → zdobycie Konstantynopola przez Turków → odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. D. zdobycie Konstantynopola przez Turków → odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba → wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi.

45 Zadanie 12. Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A–C. Rok 1517 uznaje się za jedną z dat otwierających epokę ____. W tym samym roku ____ ogłosił 95 tez. Wydarzenie to, uznawane za początek reformacji, miało miejsce ____.

46 Zadanie 13

47 Zadanie 13. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Tablica genealogiczna zawiera informację o władcy, który A. zmarł w XIV wieku. B. był bratem Elżbiety Rakuszanki. C. był wnukiem króla Czech i Węgier. D. przejął po śmierci ojca władzę w dwóch królestwach.

48 Zadanie 14

49 Zadanie 14. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wśród władców dokonujących III rozbioru Polski byli A. Fryderyk II Wielki i Maria Teresa. B. Fryderyk Wilhelm III i Katarzyna II. C. Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II. D. Paweł I i Józef II.

50 Zadanie 15. Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli przyporządkuj przyczynę – wybierz ją spośród oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybraną przyczynę. A. Spór pomiędzy Francją a Habsburgami o dominację w Europie. B. Wzrost niezadowolenia z absolutnych rządów Ludwika XVI. C. Dążenie mieszkańców kolonii do uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii. D. Konflikt między przemysłową Północą a niewolniczym Południem.

51 Ilustracja i mapa do zadania 16.
Zadanie 16

52 Zadanie 16. Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A–C. Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nagrody Nobla z fizyki i ____. Rodzinne miasto uczonej w wyniku III rozbioru znalazło się w granicach ____. Z tekstu wynika, że rysunek na murze pochodzi z ____ .

53 Tekst do zadania 17. Nie umiem powiedzieć, w jakim wieku dziecko przyswaja sobie pojęcia polityczne; ale zdaje się, że takie chwytane z powietrza słowa, jak Moskale, żandarm, Cytadela, Apuchtin, niosły z sobą najwcześniejsze obrazy, spowijające beztroskie dzieciństwo atmosferą nieuchwytnej grozy. Byłem brzdącem, kiedy rodzice przeprowadzili się. Inny klimat, żadnego widocznego ucisku – Mickiewicz w szkole, Kościuszko, Polska na co dzień i od święta. Wszystkie tamte pojęcia stały się nagle nieaktualne. Na podstawie: T. Boy-Żeleński1, Znaszli ten kraj?..., Wrocław 2004. 1 Tadeusz Żeleński, pseudonim literacki Boy (1874–1941) – polski pisarz, poeta-satyryk, lekarz, działacz społeczny. Zadanie 17

54 Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 17. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Autor wraz z rodzicami przeniósł się z ziem będących pod panowaniem A. pruskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem rosyjskim. B. rosyjskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem pruskim. C. austriackim na ziemie znajdujące się pod panowaniem rosyjskim. D. rosyjskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem austriackim.

55 Zadanie 18. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX wieku są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

56 Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z dnia 27 XI 1815 r.
Tekst do zadania 19. Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z dnia 27 XI 1815 r. Art.1. Królestwo Polskie jest na zawsze połączone z Cesarstwem Rosyjskim. Art.2. Stosunki cywilne i polityczne, które jemu naznaczamy, jako też i związki to połączenie ustalić mające, objęte są niniejszą ustawą, którą mu nadajemy. Art.3. Korona Królestwa Polskiego jest dziedziczną w osobie naszej i naszych potomków, dziedziców i następców podług porządku następstwa, ustanowionego dla tronu cesarsko-rosyjskiego. Art.4. Ustawa konstytucyjna oznacza sposób i prawidła sprawowania władzy najwyższej. Art.5. Król w przypadku swej nieprzytomności mianuje namiestnika, który powinien mieszkać w Królestwie. Namiestnik podług woli odwołanym być może. Źródło: Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1815, t. I. Zadanie 19

57 Zadanie 19. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

58 Akt 5 listopada 1916 r. (fragment)
Tekst do zadania 20. Akt 5 listopada 1916 r. (fragment) Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami panowaniu rosyjskiemu wydarte, do szczęśliwej wywieść przyszłości, Jego Cesarska i Królewska Mość Cesarz Austrii i Apostolski Król Węgier oraz Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki ułożyli się, by z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic zastrzega się. Nowe Królestwo znajdzie w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmie potrzebne do swobodnego sił swych rozwoju. Źródło: Polska w latach 1864–1918. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, red. A. Galos, Warszawa 1997. Zadanie 20

59 Zadanie 20. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Z treści przytoczonego fragmentu Aktu 5 listopada wynika, że zamierzano A. nadać autonomię ziemiom polskim należącym do Austrii. B. utworzyć państwo polskie na ziemiach odebranych Rosji. C. przekazać Polakom władzę na ziemiach polskich zaboru pruskiego i austriackiego. D. odbudować niepodległą Polskę w granicach przedrozbiorowych.

60 Diagram do zadania 21. Wyniki badania CBOS na temat „Postawy wobec demokracji, jej rozumienie i oceny” Zadanie 21

61 Zadanie 21. Oceń, które z poniższych zdań dotyczących wyników badania opinii publicznej jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

62 Tekst do zadania 22. Klienci jednego z banków uważają, że sposób wykonywania umów o kredyt hipoteczny przez bank w rażący sposób narusza ich interesy. Żeby dojść swoich praw, postanowili zwrócić się do właściwej instytucji, aby w ich imieniu wystąpiła ona jako powód w postępowaniu sądowym. Zadanie 22. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Właściwe kompetencje do udzielenia pomocy klientom w opisanej sprawie ma A. rada gminy. B. urząd skarbowy. C. rzecznik konsumentów. D. związek zawodowy bankowców.

63 Zadanie 23. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest A. orzekanie kar wobec posłów za naruszenie konstytucji. B. sprawowanie nadzoru nad działalnością sądów powszechnych. C. sprawowanie ochrony konstytucyjnej nad niezależnością sądów. D. orzekanie w sprawie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z ustawą zasadniczą.

64 Zadanie 24. Każdej zasadzie państwa demokratycznego przyporządkuj odpowiedni artykuł Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wybierz go spośród oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany artykuł. A. Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. B. Art Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. C. Art Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. D. Art Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych […].

65 Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.–6. Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3
ZEMSTA AKT I SCENA CZWARTA PAPKIN, PODSTOLINA ze drzwi prawych. […] PAPKIN Żartobliwej pełna weny, Podstolino! pół anioła! Kolosalny wzorze cnoty Pośród hemisfernej¹ sceny, Strojny w miłość, lubość, wdzięki! Pozwól kornie ugiąć czoła I na śniegu twojej ręki Złożyć ustek wyciśnienie. całuje w rękę Sługa, służka uniżony. PODSTOLINA Cóż sprowadza w nasze strony? Miłe wszystkim nam zdarzenie. Tym zdarzeniem? Twe zamęście. […] Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.–6. Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6

66 Zadanie 1. Papkin podejmuje rozmowę z Podstoliną, żeby A. przekonać ją do ślubu z Wacławem. B. zapewnić ją o swoich uczuciach. C. nakłonić ją do oddania ręki Cześnikowi. D. zachęcić ją do okazania przychylności Rejentowi.

67 Zadanie 2. W jaki sposób Papkin rozpoczyna rozmowę z Podstoliną i co chce przez to osiągnąć?

68 Zadanie 3. Które zdanie trafnie charakteryzuje Papkina? A. Wszystkich rozmówców traktuje z jednakowym szacunkiem. B. W rozmowie z mężczyznami jest zawsze stanowczy. C. Tylko w rozmowie z Podstoliną używa wyszukanych słów. D. W rozmowach z kobietami używa zawsze kwiecistego języka.

69 Zadanie 4. Przyporządkuj poniższe cechy (A, B, C lub D) postaciom dramatu (1, 2, 3), a następnie do każdej z tych cech dobierz po jednym synonimie spośród podanych (I, II, III lub IV). Wskaż właściwe przyporządkowanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. 1BII, 2CI, 3AIII B. 1AIV, 2BI, 3CII C. 1DIII, 2CIV, 3AI D. 1BIII, 2DI, 3AII

70 Zadanie 5. Na których ilustracjach zostały przedstawione sceny z Zemsty? Wskaż właściwą odpowiedź. A. 1 i 2 B. 2 i 3 C. 3 i 4 D. 2 i 4

71 Zadanie 6. W tabeli zamieszczono informacje dotyczące Zemsty. Rozstrzygnij, która z nich jest fałszywa. Zaznacz F we właściwym miejscu.

72 Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 7.–11.
ZEMSTA TEATR „ROZMAITOŚCI” W WARSZAWIE, 1924¹ Niezwykłe znaki na niebie i ziemi. Bilety na premierę „Rozmaitości” rozchwytane na kil-ka dni naprzód, licytowane. Afisz… Co za afisz! Nazwisko w nazwisko, same tuzy2. Naj-drobniejsza rólka. A główne role to same chwały naszego teatru, z sędziwym Rapackim na czele […]. O reżyserię, mimo całego szacunku do pracy Osterwy, gotów byłbym spierać się w licznych szczegółach. Nie umiem się pogodzić – we Fredrze przynajmniej – z tym stylem przybudówek reżyserskich, z tą obfitością kurantów3, organów, niemych scen, z tą pantomimą zwłaszcza (ksiądz w otoczeniu całego domu Cześnika, … Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10 Zadanie 11

73 Zadanie 7. Pierwszy akapit tekstu Boya świadczy o A. tendencji autora do podkreślania swojej roli. B. dystansie autora tekstu wobec reżysera spektaklu. C. skłonności autora do formułowania nieprzemyślanych opinii. D. emocjonalnym stosunku autora do opisywanych zdarzeń.

74 Zadanie 8. Pisząc o „niezwykłych znakach na niebie i ziemi”, autor recenzji miał na uwadze A. wydarzenia w teatrze w dniu premiery. B. opinię krytyków teatralnych po premierze. C. atmosferę przed premierą Zemsty w Teatrze Rozmaitości. D. zachowanie publiczności podczas premierowego przedstawienia.

75 Zadanie 9. Określenie „same tuzy” odnosi się do A. publiczności kupującej bilety na premierę. B. autora sztuki i reżysera spektaklu. C. wszystkich aktorów grających w przedstawieniu. D. krytyków obserwujących premierę.

76 Zadanie 10. Którym wyrazem należy uzupełnić zapisane niżej zdanie odnoszące się do przedwojennej publiczności teatralnej?

77 Zadanie 11. W tabeli zapisano informacje na temat fragmentu recenzji Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Rozstrzygnij, która z nich jest prawdziwa. Zaznacz P we właściwym miejscu.

78 Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 12.–16.
PODRÓŻNY Gniewał się wędrujący i przeklinał bogi, Że mu deszcz ustawiczny przeszkadzał do drogi. Tymczasem z boku czuwał nań rozbójnik chciwy, Puścił strzałę: ale że przemokły cięciwy, Padła bez żadnej mocy. Zrazu przestraszony, Kiedy poznał, że deszczem został ocalony, Przestał bogi przeklinać, nie złorzeczył słocie. Często, co złe z pozoru, dobre jest w istocie. Ignacy Krasicki, Podróżny, [w:] tegoż, Bajki, Warszawa 1989. Zadanie 12 Zadanie 13 Zadanie 14 Zadanie 15 Zadanie 16

79 Zadanie 12. Bohater utworu przestał narzekać na deszcz, gdy A. zakończył podróż. B. przestało padać. C. ocalił dzięki niemu życie. D. przestraszył się gniewu bogów.

80 Zadanie 13. Które stwierdzenie oddaje sens morału zawartego w bajce Ignacego Krasickiego? A. Nie wszystko złoto, co się świeci. B. Miłe złego początki, lecz koniec żałosny. C. Łatwiej znaleźć szczęście, niż je zatrzymać. D. To, co przykre, może mieć szczęśliwy koniec.

81 Zadanie 14. W tabeli zamieszczono informacje dotyczące bajki Podróżny. Wskaż, która z nich jest fałszywa. Zaznacz F we właściwym miejscu.

82 Zadanie 15. W pierwszym wersie bajki w funkcji podmiotu występuje wyraz A. gniewał się. B. wędrujący. C. przeklinał. D. bogi.

83 Zadanie 16. Czy forma bogi w zdaniu: Gniewał się wędrujący i przeklinał bogi jest zgodna z obowiązującą współcześnie normą językową? Wskaż poprawne przyporządkowanie.

84 Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 17.–21.
SUPER-, MINI- Wejście do polszczyzny obcych z pochodzenia cząstek typu a-, anty-, eks-, ekstra-, mini-, super-, ultra- oceniamy jako bardzo istotne wzbogacenie naszego języka. Trudno już sobie nawet wyobrazić nasze porozumiewanie się bez takich wyrazów, jak aspołeczny, antypowieść, antytalent, eks-król, eks-minister, ekstraklasa, minispódniczka, minichoinka, superautomat, supermocarstwo, ultradźwięk, ultrafiolet itp. […] Na podstawie: Jan Miodek, Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, Warszawa 2007. Zadanie 17 Zadanie 18 Zadanie 19 Zadanie 20 Zadanie 21

85 Zadanie 17. W tytule tekstu Jana Miodka zostały zastosowane A. archaizmy. B. wyrazy gwarowe. C. zapożyczenia. D. terminy naukowe.

86 1. nadzwyczaj 2. nienormalnie 3. ekstra 4. wyjątkowo 5. strasznie
Zadanie 18. Którymi wyrazami, zgodnie z normą wzorcową, można wypełnić lukę w zdaniu? 1. nadzwyczaj nienormalnie 3. ekstra wyjątkowo strasznie Jaś szybko uczy się matematyki. Małgosia mówi o nim nauczycielce, że jest superzdolny. Lepiej powiedzieć, że Jaś jest ………………………………….. zdolny. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 1 i B. 2 i C. 4 i D. 2 i 4

87 Zadanie 19. Dlaczego, według autora, niewłaściwe jest dodawanie cząstki mini- do takich wyrazów, jak słowniczek, autko? A. Łączenie cząstki mini- z rzeczownikami jest błędem językowym. B. Dodana cząstka powtarza znaczenie formantu słowotwórczego. C. Wskazane jest używanie określeń synonimicznych do cząstki mini-. D. Wyrazy z cząstkami zapożyczonymi mogą być niezrozumiałe dla odbiorców.

88 Zadanie 20. Aby nadać wyrazom znaczenie „mały”, „o niewielkim rozmiarze”, używa się formantów A. -isko, -idło, -ydło. B. -na, -anka, -owa. C. -arz, -iciel, -ec. D. -ik, -ek, -ka.

89 Zadanie 21. Wyjaśnij, przed czym przestrzega Jan Miodek w swojej wypowiedzi. Jakie skutki dla naszego języka może mieć zjawisko opisane przez autora? ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...……………………

90 Zadanie 22. „Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki”. Rozważ słuszność tego stwierdzenia w rozprawce. Zilustruj swoje argumenty przykła-dami literackimi. Pamiętaj, że Twoja praca nie powinna być krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca. ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...……………………

91 Zadanie 1

92 Zadanie 1. Czy analiza tekstu i wykresu potwierdza prawdziwość poniższych stwierdzeń? Wybierz T (tak), jeśli stwierdzenie jest uzasadnione, lub N (nie) – jeśli jest nieuzasadnione.

93 Zadanie 2. Wybierz spośród podanych zestaw, w którym poprawnie przyporządkowano choroby do odpowiednich kategorii.

94 Informacje do zadań 3.–5. W futrze małej roślinożernej myszy, żyjącej w lasach Kostaryki, przebywa stale kilkanaście chrząszczy. Owady wczepiają się swymi silnymi żuwaczkami w jej uszy i kark. Chrząszcze te tylko bardzo rzadko można spotkać gdzie indziej niż w futrze myszy. Gryzoń podróżujący stale z gromadą pasażerów nie wykazuje bynajmniej oznak osłabienia ani niedokrwistości. Przeciwnie, tryska zdrowiem. Chrząszcze zaczynają żerować dopiero w ciągu dnia, gdy ich gospodarz przebywa w norze. Opuszczają wtedy jego futro i polują na krwiopijne pchły, od których aż roi się mysie gniazdo. Na podstawie: D. Attenborough, Na ścieżkach życia, Warszawa 1993. Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5

95 Zadanie 3. Poniższy schemat odpowiada łańcuchowi pokarmowemu opisanemu w tekście. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Na schemacie łańcucha pokarmowego mysz i chrząszcz zostały oznaczone odpowiednio numerami A. II i IV B. I i II C. III i IV D. III i II

96 Zadanie 4. Wybierz T (tak), jeśli informacja jest prawdziwa, lub N (nie) – jeśli jest nieprawdziwa. Pchła, w zależnościach opisanych w tekście, jest

97 Zadanie 5. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Opisaną zależność między myszą a chrząszczami można nazwać A. symbiozą. B. pasożytnictwem. C. konkurencją. D. drapieżnictwem.

98 Zadanie 6. Barwa oczu u ludzi dziedziczy się jednogenowo. Barwa oczu niebieska jest cechą recesywną (a) w stosunku do barwy brązowej (A). Matka ma oczy brązowe i jest homozygotą dominującą, a ojciec ma oczy niebieskie. Jaki kolor oczu będą miały ich dzieci? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. Wszystkie dzieci tych rodziców będą miały oczy niebieskie. B. Wszystkie dzieci tych rodziców będą miały oczy brązowe. C. 50% dzieci będzie miało oczy niebieskie i 50% dzieci będzie miało oczy brązowe. D. 75% dzieci będzie miało oczy brązowe, a 25% dzieci będzie miało oczy niebieskie.

99 Zadanie 7. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Zadanie 7

100 W poniższych zdaniach podano informacje o pierwiastkach i ich tlenkach.
Które to tlenki? Wybierz je spośród podanych AE. A. NO B. NO2 C. MgO D. SO2 E. SO3

101 Zadanie 8 Zadanie 9

102 Zadanie 8. Zaznacz T (tak), jeśli uzasadnienie jest trafne, lub N (nie) – jeśli jest nietrafne w odniesieniu do wykonanego eksperymentu. Jacek wlał do probówki 4. wodę przegotowaną, ponieważ

103 Zadanie 9. Które zdanie nie jest wnioskiem z eksperymentu Jacka? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. Stal rdzewieje szybciej, jeśli w wodzie jest sól. B. Stal nierdzewna jest bardziej odporna na korozję niż stal zwykła. C. Woda i powietrze to zasadnicze czynniki powodujące rdzewienie stali. D. Brak wody lub powietrza sprawia, że korozja nie zachodzi.

104 Zadanie 10. Uczeń przeprowadził doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na rysunku Który wniosek z przeprowadzonego doświadczenia jest poprawny? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. W wyniku reakcji każdego metalu z wodą powstają zasady. B. W wyniku reakcji sodu i wapnia z wodą powstają kwasy. C. W wyniku reakcji sodu i wapnia z wodą powstają zasady. D. W wyniku reakcji żelaza i miedzi z wodą powstają kwasy.

105 Zadanie 11. Na opakowaniu środka do udrożniania rur kanalizacyjnych zawierającego stały wodorotlenek sodu znajdują się następujące zdania: Uwaga! W żadnym wypadku nie wlewać wody do pojemnika z preparatem. W przypadku nieprzestrzegania tego ostrzeżenia zachodzi możliwość oparzenia wypryskującą cieczą! Wybierz najlepsze wyjaśnienie tego ostrzeżenia spośród podanych. A. Wodorotlenek sodu ulega gwałtownemu rozkładowi, gdy się go ogrzewa, i dlatego ciecz pryska. B. Wodorotlenek sodu jest substancją żrącą i nie należy go rozpuszczać w wodzie, bo wtedy pryska. C. Podczas rozpuszczania wodorotlenku sodu w wodzie wydzielają się znaczne ilości ciepła, wskutek czego ciecz wrze i pryska. D. Wodorotlenek sodu szybko wchłania wodę i dlatego ciecz pryska.

106 Zadanie 12. W którym wierszu tabeli poprawnie scharakteryzowano wymienione węglowodory? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

107 Zadanie 13. Wzdłuż dróg krajowych umieszczone są w równych odstępach (co 100 m) biało-czerwone słupki. Tomek, jadąc z tatą samochodem, zauważył, że od pewnego czasu mijają je równo co 5 sekund. W pewnej chwili prędkość samochodu zaczęła stopniowo maleć. Tomek, kontynuując w tym czasie swoje obserwacje, otrzymał dwa kolejne wyniki. Które spośród podanych niżej wyników (zapisanych w kolejności ich otrzymania) mógł uzyskać Tomek? A. 4 s i 3 s B. 3 s i 4 s C. 6 s i 7 s D. 7 s i 6 s

108 Zadanie 14. Na rysunku pokazano przecinanie sznurka w punkcie S za pomocą nożyczek. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

109 Zadanie 15 Zadanie 16

110 Zadanie 15. Która grupa uczniów poprawnie zbudowała obwód potrzebny do przeprowadzenia pomiaru? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. I B. II C. III D. IV

111 Zadanie 16. Grupa, która poprawnie zbudowała obwód elektryczny, odczytała, że napięcie i natężenie prądu są równe odpowiednio: 4,5 V i 0,3 A. Za pomocą którego działania uczniowie obliczą moc żarówki? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

112 Następnie zdjęła zabawkę z drutu
Zadanie 17. Uczennica wyznaczyła objętość zabawki o masie 20 g po zanurzeniu jej w menzurce z wodą za pomocą sztywnego, cienkiego drutu (patrz rysunek). Następnie zdjęła zabawkę z drutu i wrzuciła ją do miski wypełnionej wodą (przyjmij gęstość wody równą ). Zadanie 17

113 Czy zabawka będzie w misce pływać, czy zatonie
Czy zabawka będzie w misce pływać, czy zatonie? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2. 113

114 Zadanie 18. Janek ma wadę wzroku. Poniżej na uproszczonym rysunku przedstawiono bieg dwóch promieni świetlnych od przedmiotu do wnętrza jego oka. Zadanie 18

115 Dokończ poniższe zdania: wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Janek jest A / B. W celu skorygowania wady wzroku powinien otrzymać soczewki okularowe o kształcie C / D.

116 Zadanie 19. Na rysunku przedstawiono fragment mapy poziomicowej.
Która informacja jest prawdziwa? A. Punkt B leży na szczycie pagórka. B. Wysokość bezwzględna punktu C wynosi 100 m n.p.m. C. Wysokość względna punktu A względem punktu C wynosi więcej niż 80 m. D. Odległość pomiędzy punktami A i C wynosi 120 km.

117 Zadanie 20 Zadanie 21 117

118 Zadanie 20. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Po zwiedzeniu Trzęsacza pojedziesz do Rewala. Rewal w stosunku do Trzęsacza jest położony w kierunku A. południowo-wschodnim. B. wschodnim. C. północno-zachodnim. D. zachodnim.

119 Zadanie 21. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

120 Zadanie 22 Zadanie 23 120

121 Zadanie 22. Na którym rysunku prawidłowo dobrano do zaznaczonych punktów nazwy krajów i miast? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

122 Zadanie 23. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 122

123 Zadanie 24. Uzupełnij poniższe zdania. Zaznacz przy każdym z nich literę (A, B, C lub D), którą oznaczono w tabeli wybrany kraj. 123

124 Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Zadanie 1. Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z matematyki w pewnej klasie. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Z informacji podanych na diagramie wynika, że A. pracę klasową pisało 30 uczniów. B. najczęściej powtarzającą się oceną jest 4. C. mediana wyników z pracy klasowej wynosi 2. D. średnia wyników z pracy klasowej jest równa 3,6. 124

125 Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Zadanie 2. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Odległość na osi liczbowej między największą i najmniejszą spośród liczb: jest równa 125

126 Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Zadanie 3. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Połowa uczestników wycieczki urodziła się w Polsce, co trzeci urodził się w Niemczech, a pięciu pozostałych we Francji. W wycieczce brało udział A. 26 osób. B. 30 osób. C. 46 osób. D. 60 osób. 126

127 Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Zadanie 4. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Liczba jest równa 127

128 Zadanie 5. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 128

129 Na podstawie wykresu wybierz zdanie fałszywe.
Zadanie 6. Glazurnik układał płytki. Wykres przedstawia liczbę ułożonych płytek w zależności od czasu w trakcie ośmiogodzinnego dnia pracy. Na podstawie wykresu wybierz zdanie fałszywe. A. O godzinie 1000 glazurnik rozpoczął godzinną przerwę. B. Od 700 do 800 glazurnik ułożył mniej płytek niż od 1100 do 1200. C. W ciągu każdej godziny glazurnik układał taką samą liczbę płytek. D. Przez ostatnie trzy godziny pracy glazurnik ułożył 50 płytek. 129

130 Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Zadanie 7. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Cena płyty kompaktowej po 30% obniżce wynosi 49 zł. Cena tej płyty przed obniżką była równa A. 14,70 zł. B. 34,30 zł. C. 63,70 zł. D. 70,00 zł. 130

131 Informacje do zadań 8. i 9. W turnieju szachowym wzięło udział 48 uczniów pewnego gimnazjum. Liczby uczestników turnieju z klas pierwszych, drugich i trzecich są do siebie w proporcji 3 : 8 : 5. Zadanie 8. Jaki procent uczestników turnieju stanowili drugoklasiści? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. 17% B. 24% C. 33% D. 50% 131

132 Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Informacje do zadań 8. i 9. W turnieju szachowym wzięło udział 48 uczniów pewnego gimnazjum. Liczby uczestników turnieju z klas pierwszych, drugich i trzecich są do siebie w proporcji 3 : 8 : 5. Zadanie 9. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Liczba uczniów klas pierwszych, którzy wzięli udział w turnieju, jest równa A B C D. 11 132

133 Organizatorzy konkursu matematycznego przygotowali zestaw,
Zadanie 10. Organizatorzy konkursu matematycznego przygotowali zestaw, w którym było 10 pytań z algebry i 8 pytań z geometrii. Uczestnicy konkursu losowali kolejno po jednym pytaniu, które po wylosowaniu było usuwane z zestawu. Pierwszy uczestnik wylosował pytanie z algebry. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 133

134 Informacje do zadań 11.–13. Małgosia narysowała równoległobok położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego równoległoboki rysowała w taki sposób, że dolny lewy wierzchołek rysowanego równoległoboku był środkiem górnego boku poprzedniego równoległoboku (rysunek 2.). Zadanie 11 Zadanie 12 Zadanie 13 134

135 Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Zadanie 11. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Małgosia narysowała w opisany sposób czwarty równoległobok. Współrzędna y prawego górnego wierzchołka tego równoległoboku jest równa A B C D. 11 135

136 Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Zadanie 12. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Agnieszka narysowała w taki sam sposób n równoległoboków. Współrzędna y prawego gór-nego wierzchołka ostatniego równoległoboku jest równa A. n B. 2n C. 2n D. 4n 136

137 Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Zadanie 13. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Współrzędne prawego górnego wierzchołka ostatniego narysowanego równoległoboku są równe (a,b). Współrzędne takiego wierzchołka w następnym równoległoboku będą równe (a + 4,b + 2) B. (a + 2,b + 3) C. (a + 3,b + 2) D. (a + 3,b + 1) 137

138 Zadanie 14. Piechur porusza się z prędkością 4 km/h . Każdy jego krok ma długość 0,8 m. Ile kroków wykona piechur w czasie 12 minut? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A kroków B. 800 kroków C. 640 kroków D. 100 kroków 138

139 Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Zadanie 15. W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta p tak, jak na rysunku. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem A. osi y. B. prostej p. C. punktu (1,3). D. punktu przecięcia prostej p i osi y. E. początku układu współrzędnych. 139

140 Zadanie 16. Trzy kutry rybackie A, B i C są jednakowo oddalone od platformy wiertniczej. Wzajemne położenie kutrów przedstawiono na rysunku. Platforma wiertnicza znajduje się w punkcie O (niezaznaczonym na rysunku). Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 140

141 Na rysunku przedstawiono dwa trójkąty prostokątne.
Zadanie 17. Na rysunku przedstawiono dwa trójkąty prostokątne. Czy te trójkąty są trójkątami podobnymi? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród zdań oznaczonych literami A–C. 141

142 Kształt i wymiary deski do krojenia przedstawiono na rysunku.
Zadanie 18. Kształt i wymiary deski do krojenia przedstawiono na rysunku. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Powierzchnia tej deski (w cm2) jest równa A p B p C p D p 142

143 Jaka jest głębokość tego basenu? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 19. Basen ma kształt prostopadłościanu, którego podstawa (dno basenu) ma wymiary 15 m i 10 m. Do basenu wlano 240 m3 wody, która wypełniła go do 4/5 głębokości. Jaka jest głębokość tego basenu? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. 1,28 m B. 1,5 m C. 2 m D. 3 m 143

144 Zadanie 20. Na rysunku przedstawiono walec, stożek i kulę oraz niektóre ich wymiary. Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku wybierz zdanie prawdziwe. A. Objętość kuli jest większa od objętości walca. B. Objętość stożka jest większa od objętości kuli. C. Objętość walca jest 2 razy większa od objętości kuli. D. Objętość stożka jest 3 razy mniejsza od objętości walca. 144

145 Zadanie 21. Asia, Kasia i Wojtek przesadzają kwiatki do doniczek. Każde z nich ma 6-litrowy worek ziemi ogrodniczej i doniczki dwóch wielkości. Asia wykorzystała całą ziemię, którą dysponowała, i napełniła 2 duże doniczki i 9 małych. Kasia całą swoją ziemię zużyła do wy-pełnienia 4 dużych i 6 małych doniczek. Wojtek chciałby wypełnić ziemią 5 dużych i 4 małe doniczki. Czy wystarczy mu ziemi, którą ma w worku? Uzasadnij odpowiedź. 145

146 Uzasadnij, że trójkąt ABC jest równoboczny.
Zadanie 22. Trzy proste przecinające się w sposób przedstawiony na rysunku tworzą trójkąt ABC. Uzasadnij, że trójkąt ABC jest równoboczny. 146

147 Zadanie 23. Obwód trapezu równoramiennego jest równy 72 cm, ramię ma długość 20 cm, a różnica długości podstaw wynosi 24 cm. Oblicz pole tego trapezu. Zapisz obliczenia. 147


Pobierz ppt "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Rok 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google