Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzież w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzież w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój"— Zapis prezentacji:

1 Młodzież w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Krzysztof Leśniewski Naczelnik Wydziału Realizacji Projektów PO KL Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa, r . 1

2 PO WER – czemu służy? PO WER stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii Europa 2020. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki. 2

3 PO WER – Obszary wsparcia
RYNEK PRACY UBÓSTWO, WYKLUCZENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW EDUKACJA SZKOLNICTWO WYŻSZE DOBRE RZĄDZENIE WSPARCIE OSÓB MŁODYCH SYSTEM OCHRONY ZDROWIA INNOWACJE SPOŁECZNE, PONADNARODOWOŚĆ I PROGRAMY MOBILNOŚCI 3

4 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – dlaczego?
Działania na rzecz wsparcia osób młodych na rynku pracy zostały uwzględnione w ramach krajowego programu EFS – Wiedza Edukacja Rozwój, w celu zapewnienia spójnej, jednolitej i efektywnej oferty aktywizacji edukacyjno-zawodowej dla osób młodych w całym kraju. Realizowane przedsięwzięcia uwzględniają europejską Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 4

5 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – dlaczego?
Biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce osoby młode w wieku lat, które przechodzą z systemu edukacji na rynek pracy znajdują się w trudniejszej sytuacji niż osoby w kohorcie wiekowej lata, zdecydowano o rozszerzeniu grupy docelowej, która będzie mogła uzyskać wsparcie w ramach PO WER o osoby do 29 r.ż. 5

6 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – dlaczego?
Jak pokazują dane EUROSTAT, 22,7% osób w wieku lat w Polsce nie pracuje, nie uczy się i nie uczestniczy w szkoleniach - co znacznie przekracza średni poziom 20,7% w całej UE i stanowi blisko dwukrotność udziału osób w grupie w Polsce, które należą do kategorii NEET- 12,2 % 6

7 Kim jest osoba z kategorii NEET?
Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER za osobę taką uznaje się osobę młodą w wieku lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) - ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). 7

8 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Główne wyzwania
Zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej sytuacja młodzieży na rynku pracy jest zdecydowania trudniejsza niż osób ze starszych grup wiekowych, co przejawia się niewielkim poziomem aktywności zawodowej oraz stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia wśród osób młodych. Na koniec 2013 r. 18,6% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby młode, a aktywny zawodowo pozostawał jedynie co trzeci Polak do 25 roku życia. 8

9 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Główne wyzwania
2. Zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET). Specyficzną grupą osób młodych są osoby z tzw. kategorii NEET, których odsetek w Polsce w 2013 r. szacowany był na 12,2% (tj. ok 560 tys. osób). Z grupy tej fakt rejestracji w urzędach pracy deklarowało jedynie niecałe 270 tys. osób, co pokazuje, iż osoby pozostające poza rejestrami urzędów pracy stanowią znaczną grupę i w związku z tym zasadnym jest rozszerzenie wobec nich oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy. 9

10 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Główne wyzwania
3. Zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia osób niepełnosprawnych W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują się młode osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia dla tej grupy jest niski i wynosi jedynie 19,6% (dane za 2013 r. dla osób lata), w związku z czym wsparcie w sposób szczególny powinno być skoncentrowane na tej grupie społecznej. 10

11 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Główne wyzwania
4. Poprawa umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego osób młodych Wśród powodów wysokiego poziomu bezrobocia młodzieży najczęściej wskazywane są dwa, tj. niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i brak doświadczenia zawodowego. Niemal 30% bezrobotnych osób młodych nie posiada kwalifikacji zawodowych. Co istotne, w przypadku osób pozostających w edukacji lub w zatrudnieniu, wraz z wiekiem następuje przyrost ich kompetencji, natomiast w przypadku osób z grupy NEET - następuje regresja. 11

12 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Główne wyzwania
4. Poprawa umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego osób młodych Należy podkreślić, iż co drugi bezrobotny do 25 r. życia nie posiada jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego, a co czwarty ma doświadczenie do 1 roku. Nawet w grupie wiekowej lata doświadczenia zawodowego brakuje co trzeciemu bezrobotnemu. Równocześnie badania wskazują, iż najczęściej formułowanym wymogiem przez pracodawców jest posiadanie co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego oraz określonych kompetencji (zawodowych i „miękkich”). 12

13 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Główne wyzwania
4. Poprawa umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego osób młodych Wsparcie osób młodych powinno się koncentrować wokół staży zawodowych, praktycznej nauki zawodu, subsydiowanego zatrudnienia, czy szkoleń i kursów w zawodach, na które istnieje popyt na rynku pracy. Wymienione wyżej formy wsparcia udzielane z zachowaniem wysokiej jakości (tj. w sposób zindywidualizowany i kompleksowy), przyczyniają się do rozwoju umiejętności i ułatwiają poszukiwanie zatrudnienia. Jest to szczególnie zauważalne w odniesieniu do staży i praktyk. Również pracodawcy rekomendują osobom młodym praktyki/staże (51%). 13

14 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Główne wyzwania
5. Wzrost poziomu przedsiębiorczości osób młodych Niewielka część osób młodych funkcjonuje w roli przedsiębiorców. Tylko 6% M i 2% K deklaruje posiadanie takiego doświadczenia. Osoby młode najczęściej wskazują „brak kapitału” jako największą przeszkodę w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Trudności z pozyskaniem kapitału wynikają m.in. z braku historii kredytowej. W związku z powyższym zasadnym jest zapewnienie osobom młodym, które planują utworzenie własnego przedsiębiorstwa, możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, np. w formie bezzwrotnych dotacji. 14

15 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Umiejscowienie w PO WER
Numer i nazwa osi priorytetowej: Oś I Osoby młode na rynku pracy Cel tematyczny: 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego: PI 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażania gwarancji dla młodzieży. 15

16 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Umiejscowienie w PO WER
Działanie 1.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku lat Poddziałanie Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku lat Poddziałanie Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 16

17 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Umiejscowienie w PO WER
Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 17

18 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Informacje Ogólne
W ramach osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: - mniej rozwiniętych (15 województw z wyjątkiem województwa mazowieckiego) lepiej rozwiniętych (województwo mazowieckie). W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. 18

19 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Informacje Ogólne
Instytucja Zarządzająca: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Pośrednicząca: - Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego (MPiPS), - Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP). Fundusz (nazwa i kwota w EUR): - EFS – - YEI – 19

20 Czym jest YEI? YEI (ang. Youth Employment Initiative) - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem działania jest wprowadzenie 650 tys. młodych ludzi na rynek pracy poprzez gwarancje szybkiego znalezienia pracy po zakończeniu szkoły i pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy. 20

21 Czym jest YEI? Środki z ww. Inicjatywy, programowane razem ze środkami z EFS w okresie 2014–20, zostaną przeznaczone na działania ukierunkowane na ludzi młodych poniżej 25. roku życia (lub, jeżeli dane państwo członkowskie tak postanowi, do 29. roku życia), przede wszystkim niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET), w regionach, w których stopa bezrobocia wśród młodych ludzi przekroczyła w 2012 r. 25 proc. 20 państw członkowskich kwalifikuje się do otrzymywania takich środków. 21

22 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Informacje Ogólne
Wsparcie dla osób młodych do 29 r.ż. (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy) będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Zgodnie z założeniami Planu GdM osoby młode otrzymają wysokiej jakości ofertę wsparcia, obejmującą takie instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem. 22

23 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Efektywność zatrudnieniowa
Efektywność realizowanych przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej będzie mierzona z wykorzystaniem efektywności zatrudnieniowej, w przypadku której minimalne wartości będą określane cyklicznie z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej oraz zróżnicowania poziomów bezrobocia w ujęciu terytorialnym. 23

24 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Efektywność zatrudnieniowa
Spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej będzie weryfikowane na podstawie następujących warunków: - w przypadku stosunku pracy - uczestnik projektu musi zostać zatrudniony na okres co najmniej trzech miesięcy, - w przypadku umowy cywilnoprawnej - uczestnik musi zostać zatrudniony na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, · w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące – wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. 24

25 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Jakość wsparcia
Wysoka jakość wsparcia zostanie zagwarantowana także poprzez zapewnienie, że zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych będzie oferowane odbiorcom wsparcia tylko pod warunkiem: minimum 3 miesięcznego okresu trwania, wynagrodzenia odpowiadającego co najmniej minimalnej płacy na bazie miesięcznej oraz odprowadzenia składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych zgodnie z polskim prawodawstwem. W przypadku umów o dzieło bez określenia czasu trwania wymagane wynagrodzenie odpowiadające co najmniej trzykrotności miesięcznej płacy minimalnej. W przypadku szkoleń, praktyk, staży, subsydiowanego zatrudnienia jakość wsparcia będzie zapewniona poprzez określenie minimalnych wymogów odnoszących się do realizacji tych form wsparcia w Wytycznych horyzontalnych. . 25

26 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Zakres wsparcia
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym także niezarejestrowanych w urzędzie pracy). Usługi i instrumenty rynku pracy, które opierać się będą na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy - dwa z nich wskazane zostały jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane są w zależności od potrzeb i możliwości, którym udzielane jest wsparcie. . 26

27 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działania
Działanie 1.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku lat Interwencja zaplanowana w ramach Działania przyczynia się do realizacji celu szczegółowego: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w ramach PI 8ii PO WER. 27

28 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.1
Celem interwencji jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które wymagają kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia. Wsparcie będzie realizowane przez powiatowe urzędy pracy w zakresie instrumentów i usług rynku pracy wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późń.zm.), z wyłączeniem robót publicznych. 28

29 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.1
Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać pełną ofertę wsparcia, obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia – co najmniej 3 elementy indywidualnej i kompleksowej pomocy w odniesieniu do typów operacji dla osi I. Udzielanie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania. 29

30 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.1 – Typy projektów
Typy projektów (identyczne dla Poddziałania i 1.1.2): Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późń.zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji: 30

31 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.1 – Typy projektów
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): - identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, 31

32 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.1 – Typy projektów
2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: - kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy, - nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 32

33 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.1 – Typy projektów
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: - nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, - wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), 33

34 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.1 – Typy projektów
4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): - wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży), - wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie, 34

35 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.1 – Typy projektów
5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: - niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 35

36 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.1 – Typy projektów
6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: - wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 36

37 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.1 – Pozostałe informacje
Typ beneficjenta: Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: osoby młode w wieku lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET Należące do I lub II profilu pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy (dla PUP) Alokacja (EUR): Działanie 1.1. – , w tym: Poddziałanie – Poddziałanie – 37

38 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działania
Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku lat Interwencja zaplanowana w ramach Działania przyczynia się do realizacji celu szczegółowego: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w ramach PI 8ii PO WER. Wsparcie będzie polegało na zapewnieniu zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia, adekwatnego do sytuacji i potrzeb osób młodych w zakresie aktywizacji zawodowej. 38

39 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.2
Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać pełną ofertę wsparcia, obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia – co najmniej 3 elementy indywidualnej i kompleksowej pomocy w odniesieniu do typów operacji dla osi I. Udzielanie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania. 39

40 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.2 – Typy projektów
Typy projektów (identyczne dla Poddziałania i 1.2.2): Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym także osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez: Katalog działań identyczny jak w przypadku Działania 1.1 40

41 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.2 – Pozostałe informacje
Typ beneficjenta: Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). 41

42 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.2 – Pozostałe informacje
Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku lat bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym również osoby niezarejestrowane w urzędach pracy Tryb wyboru projektów: konkursowy (WUP) Alokacja (EUR): Działanie 1.2. – , w tym: Poddziałanie – Poddziałanie – 42

43 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działania
Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Interwencja zaplanowana w ramach Działania przyczynia się do realizacji celu szczegółowego: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w ramach PI 8ii PO WER. 43

44 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.3
Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać pełną ofertę wsparcia, obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia – co najmniej 3 elementy indywidualnej i kompleksowej pomocy w odniesieniu do typów operacji dla osi I. Udzielanie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania. 44

45 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.3 – Typy projektów
Typy projektów (identyczne dla Poddziałania i 1.3.2): Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym także osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez: Katalog działań identyczny jak w przypadku Działania 1.1 i 1.2. 45

46 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.3 – Pozostałe informacje
Typ beneficjenta: Dla Poddziałania 1.3.1: Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.), - Ochotnicze Hufce Pracy (OHP). Dla Poddziałania 1.3.2: 46

47 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Działanie 1.3 – Pozostałe informacje
Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku lat bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym również osoby niezarejestrowane w urzędach pracy Tryb wyboru projektów: - dla Poddziałania 1.3.1: konkursowy (MPiPS) i pozakonkursowy (OHP) - dla Poddziałania 1.3.2: pozakonkursowy (OHP) Alokacja (EUR): Działanie 1.3. – , w tym: Poddziałanie – Poddziałanie – 47

48 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Wskaźniki Produktu (wybrane)
1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie (ogółem): Poddziałanie – Poddziałanie – Poddziałanie – 8 687 Poddziałanie – 3 656 Poddziałanie – 1 143 Poddziałanie – 614 (szacowane wartości docelowe do 2023 r.) 48

49 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Wskaźniki Produktu (wybrane)
2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (ogółem): Poddziałanie – Poddziałanie – Poddziałanie – 3 332 Poddziałanie – 1 402 Poddziałanie – 463 Poddziałanie – 249 (szacowane wartości docelowe do 2023 r.) 49

50 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Wskaźniki Produktu (wybrane)
3. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie (ogółem): Poddziałanie – Poddziałanie – Poddziałanie – Poddziałanie – 4 498 (szacowane wartości docelowe do 2023 r.) 50

51 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Wskaźniki Produktu (wybrane)
3. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie (ogółem): Poddziałanie – Poddziałanie – Poddziałanie – Poddziałanie – 4 498 (szacowane wartości docelowe do 2023 r.) 51

52 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – Podsumowanie
Alokacja dla I Osi Priorytetowej Euro Na bezpośrednie wsparcie dla osób młodych przeznaczone jest ponad 37% środków PO WER. Co trzecie euro zostanie zatem wydane na działania, które mają pomóc osobom poniżej 30 roku życia w zdobyciu pracy. Wsparciem ma zostać objętych ok. 700 tyś. osób młodych. 52

53 Dziękuję za uwagę! 53


Pobierz ppt "Młodzież w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój"

Podobne prezentacje


Reklamy Google