Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Obszary wiejskie w walce z wykluczeniem cyfrowym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 Wyzwanie dla młodych Warszawa, 31 marca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Obszary wiejskie w walce z wykluczeniem cyfrowym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 Wyzwanie dla młodych Warszawa, 31 marca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Obszary wiejskie w walce z wykluczeniem cyfrowym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 Wyzwanie dla młodych Warszawa, 31 marca 2015 r.

2 2 Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju Główne cele Programu to:  szeroki dostęp do internetu,  efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne,  stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa Cel główny Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC)

3 3 Cele PO PC Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Oś II e-administracja i otwarty rząd Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 2 3 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej 4 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Oś III cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych 1 5

4 4 Podział środków razem 2 172,49 mln euro + alokacja: 1 020,22 mln euro 949,60 mln euro 145,00 mln euro Pomoc Techniczna 57,66 mln euro

5 5 I Oś – Powszechny dostęp do szybkiego internetu

6 6 Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu W ramach osi I realizowany będzie cel szczegółowy 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Dofinansowanie otrzymają projekty: w zakresie budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych o prędkości co najmniej 30 Mb/s, sieci szkieletowe i dystrybucyjne mogą być realizowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji sieci dostępowych, w ramach interwencji w POPC nie będą współfinansowane projekty z perspektywy finansowej 2007-2013 Tryb wyboru projektów : tryb konkursowy Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, JST lub ich związki i stowarzyszenia (jedynie w przypadkach, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze).

7 7 II Oś – E-administracja i otwarty rząd

8 8 Oś II – E-administracja i otwarty rząd Cele szczegółowe realizowane w osi II: 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Alokacja: ok. 2,9 mld PLN (689,8 mln euro), Tryb wyboru projektów: tryb konkursowy, Beneficjenci: administracja rządowa, sądy i prokuratura, ich partnerstwa z przedsiębiorstwami organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna. 3: Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej; Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Alokacja: 232,6 mln PLN (55 mln euro) Tryb wyboru projektów: tryb konkursowy, Beneficjenci: jednostki administracji rządowej (w tym podległe i nadzorowane)

9 9 Oś II – E-administracja i otwarty rząd Cele szczegółowe realizowane w osi II: 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego (administracji, nauki i kultury) Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Alokacja: ok. 395 mln PLN (93,3 mln euro) Tryb wyboru projektów: tryb konkursowy Beneficjenci: administracja rządowa (w tym jednostki podległe i nadzorowane), jednostki naukowe, partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi. Poddziałanie 2.3.2 - Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Alokacja: ok. 430 mln PLN (101,4 mln euro) Tryb wyboru projektów: tryb konkursowy, Beneficjenci: m.in. państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej, niektóre biblioteki oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

10 10 Oś II – e-Administracja i otwarty rząd Cele szczegółowe realizowane w II osi 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Działanie 2.4. Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Alokacja: ok. 42 mln PLN (10 mln euro) Tryb wyboru projektów: tryb konkursowy, Beneficjenci: jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa.

11 11 III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

12 12 Oś III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Wsparcie osi III POPC adresowane będzie do grup o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz włączenia cyfrowego. W ramach osi wspierane będą projekty realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb społecznych w zakresie zwiększenia aktywności i poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym w szczególności z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Wsparcie nakierowane będzie na: rozwój kompetencji cyfrowych; nowatorskie projekty zakładające e-aktywizację, rozumianą jako zwiększenie aktywnego i wszechstronnego stosowania nowych technologii; wzmocnienie i wykorzystanie potencjału programistów poprzez zorientowanie ich umiejętności na istotne potrzeby o charakterze społecznym lub gospodarczym; niwelowanie barier mentalnych w zakresie użytkowania Internetu oraz zmianę postaw społecznych względem wykorzystania TIK.

13 13 Oś III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Rozwój kompetencji cyfrowych. Interwencja adresowana będzie do grup o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz włączenia cyfrowego. Wsparcie nakierowane będzie na rozwój kompetencji osób z grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym, umożliwiające korzystanie z Internetu. W oparciu o zidentyfikowane szczegółowe potrzeby i charakterystyki poszczególnych grup odbiorców, celem wsparcia będzie nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych. Dofinansowanie zakupu sprzętu będzie przyznawane jedynie w uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie, każdorazowo z uwzględnieniem dokonanej uprzednio inwentaryzacji na poziomie lokalnym.

14 14 Oś III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Nowatorskie projekty zakładające e-aktywizację Działanie zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań, ukierunkowanych na e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, Celem jest podniesienia i rozwoju posiadanych kompetencji przez praktyczne ich stosowanie, np. poprzez naukę programowania, czy też obsługę oprogramowania do tworzenia multimediów, Wspierane projekty mogą przyjmować formę realizacji wspólnych projektów informatyczno-społecznych, warsztatów tematycznych lub różnych form samokształcenia na odległość. Zakłada się również wsparcie tworzenia oprogramowania, w tym aplikacji na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych oraz cyfrowej aktywizacji.

15 15 Oś III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3: e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych. Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału programistów poprzez zorientowanie ich umiejętności na istotne potrzeby o charakterze społecznym lub gospodarczym W ramach działania celem będzie wsparcie pomysłów zdolnych programistów lub zespołów interdyscyplinarnych z udziałem programistów na rozwiązywanie problemów istotnych społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach opartych na TIK. Realizacja działania umożliwi nawiązanie współpracy między sektorem publicznym i prywatnym na rzecz rozwoju innowacji w obszarach istotnych z punktu widzenia społeczno-gospodarczego. W ramach oferowanego wsparcia zakłada się prowadzenie weryfikacji technologicznej i biznesowej proponowanych rozwiązań. Programistom zostaną także zapewnione m.in.: coaching, mentoring z udziałem doświadczonych praktyków, doradztwo, kanały pogłębiania wiedzy i rozwój kompetencji.

16 16 Oś III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.4: Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych Niwelowanie barier mentalnych w zakresie użytkowania Internetu Celem kampanii edukacyjno-informacyjnych będzie: podniesienie świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych, w tym e-usług publicznych;. budowanie i utrwalanie wśród obywateli motywacji do korzystania z TIK, poprzez rozwój niezbędnych umiejętności w tym zakresie; zmiana postaw negatywnych i przeciwnych wykorzystywaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych; likwidację stereotypów wpływających na brak zainteresowania TIK. Kampanie edukacyjno-informacyjne prowadzone będą w oparciu o uprzednio zidentyfikowane obszary tematyczne, grupy docelowe i narzędzia przekazu skierowanego do tych grup docelowych.

17 17 Oś III – Kierunkowe zasady wyboru projektów Wszystkie projekty wybierane będą do dofinansowania w ramach POPC w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Propozycje kryteriów są poprzedzone procesem konsultacji z partnerami społeczno- gospodarczymi, gronem ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie oraz analizą doświadczeń z poprzedniej perspektywy finansowej. Działanie 3.1 i 3.2 - wybór projektów odbędzie się w trybie konkursowym. Beneficjenci działania 3.1:organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, jak również partnerstwa organizacji pozarządowych z JST. Beneficjenci działania 3.2: organizacje pozarządowe, partnerstwa powyższych z JST, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe.

18 18 Oś III – Kierunkowe zasady wyboru projektów Działanie 3.3 - przewiduje się wyłonienie jednego beneficjenta (podmiot publiczny) w trybie pozakonkursowym o odpowiednim doświadczeniu i wiedzy w przedmiotowej dziedzinie, którego zadaniem będzie merytoryczna i techniczna obsługa wsparcia kierowanego na rzecz programistów. Działanie 3.4 - ze względu na konieczność zachowania spójności przekazywanych treści, przewidywany jest jeden beneficjent pozakonkursowy (jednostka administracji publicznej), który przeprowadzi konkurs na wykonawców realizujących kampanie edukacyjno-informacyjne o określonej tematyce.

19 19  5 grudnia 2014 r. – decyzja KE zatwierdzająca PO PC.  22 grudnia 2014 - Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego PO PC.  30 grudnia 2014 roku - Władza Wdrażająca Programy Europejskie opublikowała na stronach internetowych www.wwpe.gov.pl oraz www.popc.gov.pl ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  27 lutego 2015 r. – rozpoczął się nabór wniosków w konkursie dla działania 2.1 PO PC, który potrwa do 4 maja 2015 r.  Obecnie trwają prace nad dokumentacją, która pozwoli uruchomić konkursy w pozostałych działaniach I, II i III. Osi PO PC. Harmonogram wdrażania PO PC

20 20  Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – III kw. 2015 r.  Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej IV kw. 2015 r.  Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki – III kw. 2015 r.  Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury – II kw. 2015 r.  Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – III kw. 2015 r.  Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowe – IV kw. 2015 r. Harmonogram naborów konkursowych

21 21 Dziękuję za uwagę Joanna Boćkowska Departament Koordynacji Funduszy Europejskich Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji joanna.bockowska@mac.gov.pl


Pobierz ppt "1 Obszary wiejskie w walce z wykluczeniem cyfrowym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 Wyzwanie dla młodych Warszawa, 31 marca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google