Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszary wiejskie w walce z wykluczeniem cyfrowym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 Wyzwanie dla młodych Warszawa, 31 marca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszary wiejskie w walce z wykluczeniem cyfrowym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 Wyzwanie dla młodych Warszawa, 31 marca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Obszary wiejskie w walce z wykluczeniem cyfrowym w Programie Operacyjnym
Polska Cyfrowa Wyzwanie dla młodych Warszawa, 31 marca 2015 r.

2 Cel główny Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC)
Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju Główne cele Programu to: szeroki dostęp do internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne, stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa

3 Cele PO PC Oś II 2 3 1 4 Oś I Oś III 5 e-administracja i otwarty rząd
Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 3 1 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 4 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Oś III cyfrowa aktywizacja społeczeństwa 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych

4 2 172,49 mln euro Podział środków + razem 1 020,22 mln euro
alokacja: 1 020,22 mln euro 949,60 mln euro 145,00 mln euro + Pomoc Techniczna 57,66 mln euro razem 2 172,49 mln euro

5 I Oś – Powszechny dostęp do szybkiego internetu

6 Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu
W ramach osi I realizowany będzie cel szczegółowy 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Dofinansowanie otrzymają projekty: w zakresie budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych o prędkości co najmniej 30 Mb/s, sieci szkieletowe i dystrybucyjne mogą być realizowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji sieci dostępowych, w ramach interwencji w POPC nie będą współfinansowane projekty z perspektywy finansowej Tryb wyboru projektów : tryb konkursowy Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, JST lub ich związki i stowarzyszenia (jedynie w przypadkach, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni  nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze).

7 II Oś – E-administracja i otwarty rząd

8 Oś II – E-administracja i otwarty rząd
Cele szczegółowe realizowane w osi II: 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Alokacja: ok. 2,9 mld PLN (689,8 mln euro), Tryb wyboru projektów: tryb konkursowy, Beneficjenci: administracja rządowa, sądy i prokuratura, ich partnerstwa z przedsiębiorstwami organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna. 3: Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej; Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Alokacja: 232,6 mln PLN (55 mln euro) Beneficjenci: jednostki administracji rządowej (w tym podległe i nadzorowane)

9 Oś II – E-administracja i otwarty rząd
Cele szczegółowe realizowane w osi II: 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego (administracji, nauki i kultury) Poddziałanie Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Alokacja: ok. 395 mln PLN (93,3 mln euro) Tryb wyboru projektów: tryb konkursowy Beneficjenci: administracja rządowa (w tym jednostki podległe i nadzorowane), jednostki naukowe, partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi. Poddziałanie Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Alokacja: ok. 430 mln PLN (101,4 mln euro) Tryb wyboru projektów: tryb konkursowy, Beneficjenci: m.in. państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej, niektóre biblioteki oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

10 Oś II – e-Administracja i otwarty rząd
Cele szczegółowe realizowane w II osi 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Działanie 2.4. Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Alokacja: ok. 42 mln PLN (10 mln euro) Tryb wyboru projektów: tryb konkursowy, Beneficjenci:  jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa.

11 III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

12 Oś III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Wsparcie osi III POPC adresowane będzie do grup o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz włączenia cyfrowego. W ramach osi wspierane będą projekty realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb społecznych w zakresie zwiększenia aktywności i poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym w szczególności z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Wsparcie nakierowane będzie na: rozwój kompetencji cyfrowych; nowatorskie projekty zakładające e-aktywizację, rozumianą jako zwiększenie aktywnego i wszechstronnego stosowania nowych technologii; wzmocnienie i wykorzystanie potencjału programistów poprzez zorientowanie ich umiejętności na istotne potrzeby o charakterze społecznym lub gospodarczym; niwelowanie barier mentalnych w zakresie użytkowania Internetu oraz zmianę postaw społecznych względem wykorzystania TIK.

13 Oś III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Rozwój kompetencji cyfrowych. Interwencja adresowana będzie do grup o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz włączenia cyfrowego. Wsparcie nakierowane będzie na rozwój kompetencji osób z grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym, umożliwiające korzystanie z Internetu. W oparciu o zidentyfikowane szczegółowe potrzeby i charakterystyki poszczególnych grup odbiorców, celem wsparcia będzie nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych. Dofinansowanie zakupu sprzętu będzie przyznawane jedynie w uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie, każdorazowo z uwzględnieniem dokonanej uprzednio inwentaryzacji na poziomie lokalnym.

14 Oś III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Nowatorskie projekty zakładające e-aktywizację Działanie zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań, ukierunkowanych na e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, Celem jest podniesienia i rozwoju posiadanych kompetencji przez praktyczne ich stosowanie, np. poprzez naukę programowania, czy też obsługę oprogramowania do tworzenia multimediów, Wspierane projekty mogą przyjmować formę realizacji wspólnych projektów informatyczno-społecznych, warsztatów tematycznych lub różnych form samokształcenia na odległość. Zakłada się również wsparcie tworzenia oprogramowania, w tym aplikacji na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych oraz cyfrowej aktywizacji.

15 Oś III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie 3.3: e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych. Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału programistów poprzez zorientowanie ich umiejętności na istotne potrzeby o charakterze społecznym lub gospodarczym W ramach działania celem będzie wsparcie pomysłów zdolnych programistów lub zespołów interdyscyplinarnych z udziałem programistów na rozwiązywanie problemów istotnych społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach opartych na TIK. Realizacja działania umożliwi nawiązanie współpracy między sektorem publicznym i prywatnym na rzecz rozwoju innowacji w obszarach istotnych z punktu widzenia społeczno-gospodarczego. W ramach oferowanego wsparcia zakłada się prowadzenie weryfikacji technologicznej i biznesowej proponowanych rozwiązań. Programistom zostaną także zapewnione m.in.: coaching, mentoring z udziałem doświadczonych praktyków, doradztwo, kanały pogłębiania wiedzy i rozwój kompetencji.

16 Oś III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie 3.4: Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych Niwelowanie barier mentalnych w zakresie użytkowania Internetu Celem kampanii edukacyjno-informacyjnych będzie: podniesienie świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych, w tym e-usług publicznych;. budowanie i utrwalanie wśród obywateli motywacji do korzystania z TIK, poprzez rozwój niezbędnych umiejętności w tym zakresie; zmiana postaw negatywnych i przeciwnych wykorzystywaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych; likwidację stereotypów wpływających na brak zainteresowania TIK. Kampanie edukacyjno-informacyjne prowadzone będą w oparciu o uprzednio zidentyfikowane obszary tematyczne, grupy docelowe i narzędzia przekazu skierowanego do tych grup docelowych.

17 Oś III – Kierunkowe zasady wyboru projektów
Wszystkie projekty wybierane będą do dofinansowania w ramach POPC w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Propozycje kryteriów są poprzedzone procesem konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi, gronem ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie oraz analizą doświadczeń z poprzedniej perspektywy finansowej. Działanie 3.1 i wybór projektów odbędzie się w trybie konkursowym. Beneficjenci działania 3.1:organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, jak również partnerstwa organizacji pozarządowych z JST. Beneficjenci działania 3.2: organizacje pozarządowe, partnerstwa powyższych z JST, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe.

18 Oś III – Kierunkowe zasady wyboru projektów
Działanie przewiduje się wyłonienie jednego beneficjenta (podmiot publiczny) w trybie pozakonkursowym o odpowiednim doświadczeniu i wiedzy w przedmiotowej dziedzinie, którego zadaniem będzie merytoryczna i techniczna obsługa wsparcia kierowanego na rzecz programistów. Działanie ze względu na konieczność zachowania spójności przekazywanych treści, przewidywany jest jeden beneficjent pozakonkursowy (jednostka administracji publicznej), który przeprowadzi konkurs na wykonawców realizujących kampanie edukacyjno-informacyjne o określonej tematyce.

19 Harmonogram wdrażania PO PC
5 grudnia 2014 r. – decyzja KE zatwierdzająca PO PC. 22 grudnia Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego PO PC. 30 grudnia 2014 roku - Władza Wdrażająca Programy Europejskie opublikowała na stronach internetowych oraz ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 27 lutego 2015 r. – rozpoczął się nabór wniosków w konkursie dla działania 2.1 PO PC, który potrwa do 4 maja 2015 r. Obecnie trwają prace nad dokumentacją, która pozwoli uruchomić konkursy w pozostałych działaniach I, II i III. Osi PO PC.

20 Harmonogram naborów konkursowych
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – III kw r. Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej IV kw r. Poddziałanie Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki – III kw r. Poddziałanie Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury – II kw r. Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – III kw r. Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowe – IV kw r.

21 Dziękuję za uwagę Joanna Boćkowska
Departament Koordynacji Funduszy Europejskich Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


Pobierz ppt "Obszary wiejskie w walce z wykluczeniem cyfrowym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 Wyzwanie dla młodych Warszawa, 31 marca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google