Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego"— Zapis prezentacji:

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
„Rehabilitacja lecznicza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników” Kudowa Zdrój 29 – 31 maja 2008r. dr Roman Kwaśnicki

2 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego została powołana do życia ustawą z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 98 Nr 7 poz. 25). Art.63 i 64 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nałożyły na Kasę m.in. obowiązek: prowadzenia wszechstronnej działalności prewencyjnej mającej na celu ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej oraz udzielania rolnikom pomocy w odbyciu rehabilitacji leczniczej.

3 Finansową podstawę działalności Kasy w zakresie prewencji wypadkowej, a także rehabilitacji leczniczej stanowi fundusz prewencji i rehabilitacji (Art. 80 Ustawy). Fundusz tworzony jest z odpisu od funduszu składkowego (finansującego świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego, macierzyńskiego) i z dotacji państwowej.

4 Art. 64 ustawy o u. s. r. zobowiązuje KRUS do podejmowania działań na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia (…), w szczególności do: kierowania na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych, prowadzenia zakładów rehabilitacji leczniczej, wspierania rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich (…). Szczegółowe zasady reguluje rozporządzenie w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U.2005 r. Nr 74 poz. 657).

5 Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby:
Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym przez zakłady rehabilitacji leczniczej. Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby: uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, które w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokują jej odzyskanie oraz dzieci osób uprawnionych do świadczeń KRUS.

6 Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby, które nie ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) oraz spełniają jeden z następujących warunków: podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, podlegają ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej), mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

7 Podstawę skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi:
prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy/komisji lekarskiej Kasy lub wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza leczącego. Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej osoby skierowanej łącznie z kosztami zakwaterowania i wyżywienia. Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów dojazdu do zakładu rehabilitacji.

8 Rehabilitacja realizowana przez KRUS ma charakter ubezpieczeniowy i obejmuje dwie grupy chorobowe:
układ ruchu układ krążenia. W latach do oddziałów regionalnych Kasy wpłynęło ponad 340 tys. wniosków lekarskich ustalających wskazania do skierowania ubezpieczonego (rencisty) lub członków jego rodziny na rehabilitację. Procentowy udział wniosków o rehabilitację leczniczą wystawionych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy orzecznictwa lekarskiego ZUS/KRUS przedstawia wykres.

9 Wnioski o rehabilitację leczniczą wystawione przez lekarzy POZ oraz lekarzy orzecznictwa lekarskiego ZUS/KRUS w latach 1992 – 2007 (w%) Źródło: dane Centrali KRUS

10 Złożony przez rolnika wniosek, w oddziale regionalnym KRUS lub placówce terenowej, jest sprawdzany pod względem formalnym ( pod kątem posiadania uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). Po ustaleniu uprawnień wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu a po uzgodnieniu terminu – skierowanie.

11 Rehabilitacja lecznicza w warunkach stacjonarnych w centrach i ośrodkach Kasy realizowana jest w formie turnusów rehabilitacyjnych trwających 21 dni. Okres trwania rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony w zależności od potrzeb zdrowotnych. Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17 dni zabiegowych. W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską i wykonywane niezbędne badania pomocnicze. Rokrocznie z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem Kasy korzysta ponad rolników. W ciągu 16 lat skierowano ponad 188 tys. osób.

12 Liczba osób skierowanych na rehabilitację leczniczą za pośrednictwem KRUS w latach 1992 - 2007
Źródło: dane Centrali KRUS

13 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi siedem zakładów rehabilitacji leczniczej: w Iwoniczu Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Świnoujściu i Teresinie, które jednorazowo mogą przyjąć prawie 1200 pacjentów.

14 Zakłady rehabilitacyjne KRUS

15 CRR KRUS „NIWA” w Kołobrzegu

16 OWR KRUS w Świnoujściu

17 CRR KRUS w Iwoniczu Zdroju

18 CRR KRUS w Horyńcu Zdroju

19 CRR KRUS w Szklarskiej Porębie

20 CRR KRUS w Jedlcu

21 OSR KRUS w Teresinie

22 Placówki te są nowoczesnymi obiektami o wysokim standardzie gwarantującym wysoki poziom świadczeń leczniczych i całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską. Wszystkie zostały powołane jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i były pierwszymi o takim statusie placówkami w Polsce. W placówkach tych realizowana jest przede wszystkim rehabilitacja osób z chorobami układu ruchu.

23 W zakładach rehabilitacyjnych KRUS wykonywane są zabiegi z zakresu:
kinezyterapii elektrolecznictwa hydroterapii ciepłolecznictwa krioterapii masaży.

24 Oprócz rehabilitacji stacjonarnej - w centrach i ośrodkach Kasy prowadzona jest rehabilitacja lecznicza w warunkach dziennego pobytu (bez noclegu i wyżywienia) dla pacjentów zamieszkujących blisko zakładów rehabilitacyjnych KRUS. Pacjent otrzymuje zabiegi wg zaleceń lekarskich i ma zapewnioną możliwość odpoczynku.

25 Od momentu podjęcia działalności rehabilitacyjnej Kasa współpracuje także z placówkami rehabilitacyjnymi innych gestorów - są to zakłady, do których kierowane są osoby głównie z chorobami układu krążenia. W roku bieżącym Kasa kieruje osoby uprawnione do zakładów opieki zdrowotnej w Nałęczowie, Dusznikach Zdroju i Augustowie. Organizacja turnusów w tych ośrodkach wygląda podobnie jak we własnych zakładach rehabilitacji leczniczej. Rolnicy mają zapewniony wysoki poziom usług leczniczych, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz całodzienne wyżywienie. Wszyscy rolnicy kierowani na rehabilitację przez KRUS zobowiązani są jedynie do wniesienia, za pośrednictwem placówki rehabilitacyjnej, opłaty miejscowej na rzecz lokalnego samorządu.

26 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w okresie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Z tej formy leczenia korzystają dzieci w wieku szkolnym, tj. od 7 do 15 lat (nieukończone 16 lat), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych posiada uprawnienia do świadczeń KRUS. W latach w turnusach rehabilitacyjnych uczestniczyło ponad 17 tys. małych pacjentów.

27 W pierwszej kolejności na turnusy rehabilitacyjne kierowane są dzieci, w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego. Wymóg kierowania na rehabilitację dzieci z zasiłkiem pielęgnacyjnym obowiązuje od 1994 roku.

28 Dzieci, które odbyły rehabilitację leczniczą KRUS
w latach Źródło: dane Centrali KRUS

29 W 2007 roku Kasa skierowała 745 dzieci na turnusy rehabilitacyjne do zakładów własnych oraz do zakładów współpracujących z Kasą w Piwnicznej Zdroju, Polańczyku i Dąbkach. Na turnusach dzieci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską. Każde dziecko jest kilkakrotnie badane. W pierwszych dniach lekarz zleca indywidualny program rehabilitacyjny. Poza rehabilitacją dzieci uczestniczą w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz wycieczkach autokarowych. Na każdym turnusie organizowane są również szkolenia dotyczące bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

30 Poza rehabilitacją stacjonarną, od 1994 roku wdrażana jest w życie koncepcja tworzenia sieci gabinetów usprawnienia leczniczego na wsi, poprzez wyposażanie lub doposażanie ich w sprzęt rehabilitacyjny do fizyko- i kinezyterapii na zasadach użyczenia. Do chwili obecnej powstało blisko 400 takich gabinetów na terenie całego kraju. Do końca 2007 roku z rehabilitacji w gabinetach skorzystało ponad tys. pacjentów, w tym około tys. uprawnionych do świadczeń KRUS oraz wykonano ponad 52 mln. zabiegów.

31 Gabinety wyposażone przez Kasę w latach 1995-2007
Liczba gabinetów usprawnienia leczniczego (stan na koniec roku) Liczba pacjentów Łączna liczba zabiegów ogółem w tym uprawnionych do świadczeń KRUS 1995 112 49 476 25 919 1996 255 67 191 1997 308 59 564 1998 326 59 581 1999 339 60 062 2000 360 71 311 2001 377 95 737 2002 389 2003 392 2004 391 2005 2006 2007 396 Ogółem 

32 Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego, zachowanie czy poprawa zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym to jedno z najważniejszych zadań, które stawiamy sobie jako instytucja ubezpieczeniowa realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny. Działalność w zakresie rehabilitacji zyskała duże uznanie wśród rolników i jest uważana za jeden z głównych obszarów aktywności KRUS, poza wypłatą świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google