Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjne uzdrowisko oparte na wiedzy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjne uzdrowisko oparte na wiedzy"— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjne uzdrowisko oparte na wiedzy
dr Małgorzata Januszewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2 Cel referatu Celem jest próba oceny procesu zarządzania wiedzą i jego wpływu na kształtowanie innowacji w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych. W analizie zarządzania wiedzą zastosowano model procesowy.

3 Współcześnie podkreśla się istotną rolę wiedzy, jako wyznacznika i swoistego mechanizmu napędowego procesu przenikania innowacji do przedsiębiorstwa. Innowacja jest w tym przypadku elementem generującym wiedzę, zaś podstawą dyfuzji innowacji staje się natomiast rozpowszechnienie wiedzy. Za Druckerem możemy powiedzieć, iż w obecnych warunkach gospodarowania zadaniem i umiejętnością organizacji jest przekształcanie wiedzy w innowacje.

4 Istota wiedzy Wiedza to informacje wzbogacone o doświadczenie, kontekst, interpretację i refleksję, czyli możemy powiedzieć, iż wiedza powstaje i rozwija się w procesie personalizacji informacji w wyniku badań, odkryć, przeżyć, doświadczeń, edukacji i intuicji człowieka (co często prowadzi do mądrości – inteligencji jednostki). W praktyce przedsiębiorstw uzdrowiskowych efektywne wykorzystanie wiedzy jest zależne od sprawności zarządzania.

5 Cechy wiedzy ma charakter jakościowy, postać dynamiczną i szybko się dezaktualizuje; wiedza potrafi się materializować; może być wykorzystana naraz przez wiele osób w wielu miejscach; im bardziej wiedza jest jawna, tym łatwiej i częściej dochodzi do jej transferu wewnątrz organizacji; wiedza wykazuje tendencje do geograficznej koncentracji i jest związana z miejscem jej pochodzenia; wartość wiedzy wzrasta w miarę jej użytkowania.

6 Im każdy z członków przedsiębiorstwa ma więcej wiedzy do swojej dyspozycji, tym prawdopodobieństwo sukcesu firmy jest większe a sukces firmy w długim okresie będzie zależał od jej przewagi informacyjnej nad rynkiem.

7 Poziomy zaawansowania przedsiębiorstwa uzdrowiskowego opartego na wiedzy:
przedsiębiorstwo wiedzy chaotycznej – w takiej organizacji wiedza jest gromadzona i wymieniana sporadycznie. przedsiębiorstwo świadome wiedzy – w takiej organizacji kierownictwo docenia znaczenie wiedzy, przedsiębiorstwo korzystające z wiedzy – występuje pełna świadomość znaczenia wiedzy, stosowane są procedury pozyskiwania informacji, a także mierniki ich oceny; przedsiębiorstwo zarządzane za pomocą wiedzy – wdrożono zintegrowany system metod i procedur tworzenia wiedzy, przechowywania i wyszukiwania informacji i wiedzy. Zaawansowane jest zarządzanie strategiczne wiedzą; przedsiębiorstwo wiedzocentryczne – traktuje się wiedzę jako podstawowy czynnik osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

8 Charakterystyka procesów innowacyjnych w uzdrowiskach
badania wskazują, że innowacje są obecnie wywoływane głównie czynnikami popytowymi; podmioty uzdrowiskowe, bardzo szybko adaptują różnego rodzaju innowacje, ale słabo tworzą własne, oryginalne, stąd zdolność przedsiębiorstw uzdrowiskowych koncentruje się na kopiowaniu i adaptacji innowacji; w działalności uzdrowisk trudno oddzielić innowacje produktowe od procesowe; bliskie kontakty między pracownikami a klientami wpływają na lepsze określenie i innowacyjne zaspokojenie ich potrzeb;

9 Rys.1. Proces przenikania wiedzy klienta do organizacji
Transformacja II stopnia Transformacja I stopnia PT Informacja PT Wiedza PT Wiedza P P K P K K Innowacyjna wartość Objaśnienia: K – klient (obszar źródłowy wiedzy) PT - przedsiębiorstwo turystyczne (obszar docelowy wiedzy) P – pracownicy przedsiębiorstwa turystycznego relacje towarowo-pieniężne dyfuzja wiedzy socjalizacja, internalizacja wiedzy od klienta (zarządzanie wiedzą) spirala wiedzy, którą się pomnaża, wzbogaca, tworzy

10 Rys.2. Źródła wiedzy w przedsiębiorstwie

11 Rys.3. Metody tworzenia wiedzy w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym

12 Rys.4. Formy prezentacji wiedzy

13 Rys.5. Rodzaje transferu wiedzy

14 Rys.6. Sposoby rozprzestrzeniania informacji wewnątrz przedsiębiorstwa

15 Rys.7. Kanały przepływu informacji do i od klienta

16 Tabela 1. Podejście do wiedzy
FAŁSZ Brak zdania PRAWDA W przedsiębiorstwie wiedza wykorzystywana jest efektywnie 4,65 6,98 88,37 Docenia się przedsiębiorczość pracowników i wspomaga się ją 20,93 72,09 Pracownicy wpływają na doskonalenie procesu tworzenia produktu 13,95 Firma stanowi system zamknięty i korzysta tylko z wiedzy wewnątrz niej tworzonej 74,42 16,28 9,3 Wykorzystuje się proaktywną ludzką wyobraźnię oraz twórczą postawę w celu rozwoju firmy 30,23 60,47 Przedsiębiorstwo jest otwarte na otoczenie i chętnie korzysta z jego wiedzy 86,05 Wiedza istniejąca w firmie jest wiedzą jawną zarządzaną w drodze wytwarzania dokumentacji 81,4 W firmie wiedza jest skrywana przed otoczeniem 40,91 20,45 38,64 Wiedza jest tworzona przez obserwacje, dyskusje wewnątrz firmy a proces decyzyjny opiera się na konsensusie grupy 23,26 69,77 Stosowane są określone zasady w zakresie produktu pomimo zmieniającej się mody 27,91 65,12 Stosowane są określone zasady w zakresie organizacji wewnętrznej mimo zmian w innych firmach 25,0 11,36 63,64 Stosuje się wartości i normy etyczne, w stosunkach wewnętrznych i w relacjach z klientem. 83,72

17 Rys.9. Sposób wykorzystania wiedzy do poszukiwania rozwiązań innowacyjnych

18 Rys.10. Rodzaje innowacji tworzonych w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych

19 Rys.11. Ocena procesu tworzenia wiedzy i wykorzystania innowacji

20 Wnioski: rozkłady odpowiedzi pokazują wiele wewnętrznych sprzeczności;
uwydatniono znaczenie klienta, z myślą, o którym tworzone są innowacje (rys.8), jednak wbrew deklaracjom respondentów (rys. 9) klient nie jest uczestnikiem wspólnych działań, a nadal podmiotem transakcji; przedsiębiorstwa uzdrowiskowe znajdują się na drugim poziomie zaawansowania w budowie firmy opartej na wiedzy, czyli są świadome wiedzy głównie czerpanej z otoczenia i doświadczeń zawodowych pracowników; pozyskują wiedzę od klienta głównie w celu doskonalenia jego obsługi. Przedsiębiorstwa jeszcze nie wypracowały środowiska współtworzenia doświadczeń firmy i klienta;

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Innowacyjne uzdrowisko oparte na wiedzy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google