Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System koszyków świadczeń opieki zdrowotnej. /konstrukcja i implementacja/ Krystyna Radecka /opracowano na materiałach AOTM/ Kudowa Zdrój 29-31 maja 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System koszyków świadczeń opieki zdrowotnej. /konstrukcja i implementacja/ Krystyna Radecka /opracowano na materiałach AOTM/ Kudowa Zdrój 29-31 maja 2008."— Zapis prezentacji:

1 System koszyków świadczeń opieki zdrowotnej. /konstrukcja i implementacja/ Krystyna Radecka /opracowano na materiałach AOTM/ Kudowa Zdrój 29-31 maja 2008 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych

2 2 Polityka Zdrowotna : najlepsze wydatkowanie zasobów finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną. najlepsze wydatkowanie zasobów finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną. System Koszyków poprawi!?: dostępność do technologii lekowych i nielekowych najistotniejszych z punktu bezpieczeństwa zdrowotnego. System Koszyków poprawi!?: dostępność do technologii lekowych i nielekowych najistotniejszych z punktu bezpieczeństwa zdrowotnego.

3 3 Modernizacja systemu opieki zdrowotnej! Sieć szpitali? Koszyki Koszykiświadczeńopieki Zdrowotnej ? Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne? Zdrowie Publiczne ! Ratownictwo medyczne ! Ustawa Pielęgnacyjna ? cel główny obszary priorytetowe

4 4 1.Pacjenta: Pacjent będzie miał informację o tym, do jakich świadczeń opieki zdrowotnej i na jakich zasadach ma gwarantowane uprawienia w ramach finansowania ze środków publicznych. Pacjent będzie miał informację o tym, do jakich świadczeń opieki zdrowotnej i na jakich zasadach ma gwarantowane uprawienia w ramach finansowania ze środków publicznych. DLA KOGO KOSZYKI ?

5 5 2. Świadczeniodawców: Koszyki stanowić będą informację o tym, za jakie świadczenia otrzymają płatność ze środków publicznych, oraz jakie świadczenia będą rozliczeniowym produktem kontraktowym, a jakie nie?

6 6 3. Płatników: Koszyki: to informacja o zawartości i składowych produktu kontraktowego, który będzie podstawą rozliczania się świadczeniodawców z płatnikami. Koszyki: to informacja o zawartości i składowych produktu kontraktowego, który będzie podstawą rozliczania się świadczeniodawców z płatnikami.

7 7 4. Polityków: Koszyki będą podstawą do dyskusji o zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i stopniu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli.

8 8 5. Systemu: wszystkie strony współistniejące i współpracujące w ramach systemu uzyskają czytelną informację o regułach gry, wszystkie strony współistniejące i współpracujące w ramach systemu uzyskają czytelną informację o regułach gry, koszyki pozwolą na rozwój ubezpieczeń dodatkowych? koszyki pozwolą na rozwój ubezpieczeń dodatkowych?

9 9 Koszyki świadczeń opieki zdrowotnych pozwolą zracjonalizować społeczeństwu (beneficjentom systemu) dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej?

10 10 Koszyki to świadczenia : Koszyki to świadczenia : - akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa, - akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa, – o udowodnionej efektywności klinicznej, – najważniejsze z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa,

11 11 CD. –najbardziej opłacalne z istniejących alternatyw, – możliwe do realizacji w ramach posiadanych środków /publicznych lub dodatkowych ubezpieczeń/,

12 12 Kryteria eksperckich rekomendacji: Istotność dla zdrowia społeczeństwa: Istotność dla zdrowia społeczeństwa: czy świadczenie zdrowotne zapobiega przedwczesnym zgonom w przebiegu schorzeń będących najczęstszą przyczyną zgonów? czy świadczenie zdrowotne zapobiega przedwczesnym zgonom w przebiegu schorzeń będących najczęstszą przyczyną zgonów?

13 13 C D. –czy świadczenie zdrowotne to efektywna opieka i leczenie schorzeń szczególnych grup społecznych?: –kobieta ciężarna, dziecko, –osoby niepełnosprawne, –osoby w podeszłym wieku,

14 14 C D. –czy jest to świadczenie niezbędne dla procesu diagnostyki i leczenia?, – czy jest drogie w realizacji: – że nie jest możliwe do nabycia przez samego pacjenta? – że jest możliwe do nabycia przez samego pacjenta?/w ilu %?/,

15 15 C D. Istotność medyczna: Istotność medyczna: czy spodziewanym efektem udzielenia świadczenia w typowej sytuacji klinicznej jest: czy spodziewanym efektem udzielenia świadczenia w typowej sytuacji klinicznej jest: ratowanie życia, ratowanie życia, poprawa jakości życia bez istotnego wpływu na jego długość, poprawa jakości życia bez istotnego wpływu na jego długość,

16 16 C D. –czy nie udzielenie świadczenia może spowodować: istotne zagrożenie utraty życia, istotne zagrożenie utraty życia, istotne zagrożenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, istotne zagrożenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, istotne ryzyko przewlekłego cierpienia, istotne ryzyko przewlekłego cierpienia,

17 17 C D. istotne zagrożenie stanem trwałej niezdolności do pracy, istotne zagrożenie stanem trwałej niezdolności do pracy, istotne ryzyko pogorszenia jakości życia. istotne ryzyko pogorszenia jakości życia. Istotne – to wyższe niż 50% prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia.

18 18 Kwalifikacja świadczeń do koszyków: A. włączone do koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej, A. włączone do koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej, B. włączone do koszyka świadczeń niegwarantowanych, B. włączone do koszyka świadczeń niegwarantowanych, C. nie ma danych do podjęcia decyzji, (świadczenie zdrowotne wymaga dodatkowej oceny lub opinii). C. nie ma danych do podjęcia decyzji, (świadczenie zdrowotne wymaga dodatkowej oceny lub opinii).

19 19 System koszyków to: 1.System podejmowania decyzji: 1.System podejmowania decyzji: o włączeniu do koszyka, o włączeniu do koszyka, o wykluczeniu z koszyka, o wykluczeniu z koszyka, świadczeń na podstawie jednolitych transparentnych zasad. świadczeń na podstawie jednolitych transparentnych zasad.

20 20 C D. 2. Centralna Baza Świadczeń Opieki Zdrowotnej, jako podstawa: 2. Centralna Baza Świadczeń Opieki Zdrowotnej, jako podstawa: –katalogu świadczeń na podstawie których definiuje się koszyki, –Polskiej Klasyfikacji Procedur Medycznych,/ w opracowaniu/,

21 21 CD. 3.Wykazy (koszyki) świadczeń: gwarantowanych, niegwarantowanych. 3.Wykazy (koszyki) świadczeń: gwarantowanych, niegwarantowanych. 4. Metodyka wyceny kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. 4. Metodyka wyceny kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. 5. Zasady tworzenia i wyceny produktów kontraktowych dla instytucji finansujących świadczenia zdrowotne. 5. Zasady tworzenia i wyceny produktów kontraktowych dla instytucji finansujących świadczenia zdrowotne.

22 22 Centralna Baza Świadczeń Opieki Zdrowotnej: zawiera opisy świadczeń, które można podzielić na następujące grupy świadczeń: zawiera opisy świadczeń, które można podzielić na następujące grupy świadczeń: czynności: medyczne, techniczne, administracyjne, czynności: medyczne, techniczne, administracyjne, procedury: medyczne, techniczne, administracyjne, procedury: medyczne, techniczne, administracyjne, procesy. procesy.

23 23 Czynność: zespół działań wykonywanych przez jedną osobę, będących lub mogących stać się składową wielu procedur i/lub procesów, zespół działań wykonywanych przez jedną osobę, będących lub mogących stać się składową wielu procedur i/lub procesów, istotnych z punktu widzenia końcowego efektu tych procedur i/lub procesów, istotnych z punktu widzenia końcowego efektu tych procedur i/lub procesów, z założenia nie podlegających ewidencji statystyczno-kosztowej. z założenia nie podlegających ewidencji statystyczno-kosztowej.

24 24 Procedura: postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, orzecznicze realizowane z określonych wskazań wykorzystaniem określonej infrastruktury medycznej: postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, orzecznicze realizowane z określonych wskazań wykorzystaniem określonej infrastruktury medycznej: realizowana jest w czasie, którego wymiar odnosi się do wielkości podawanych w minutach lub godzinach, realizowana jest w czasie, którego wymiar odnosi się do wielkości podawanych w minutach lub godzinach,

25 25 CD. to zespół czynności realizowanych: to zespół czynności realizowanych: w danej jednostce organizacyjnej, w danej jednostce organizacyjnej, na danym stanowisku pracy, na danym stanowisku pracy, uwzględnianych w zakładowym systemie rachunku kosztów, uwzględnianych w zakładowym systemie rachunku kosztów, jako miejsce powstawania kosztów, /MPK/, jako miejsce powstawania kosztów, /MPK/,

26 26 Proces: zbiór powiązanych z sobą czynności obejmujących wykonanie procedur diagnostycznych i/lub leczniczych i/lub pielęgnacyjnych i/lub orzeczniczych: zbiór powiązanych z sobą czynności obejmujących wykonanie procedur diagnostycznych i/lub leczniczych i/lub pielęgnacyjnych i/lub orzeczniczych: proces obejmuje realizację wybranych procedur w określonej sekwencji oraz w liczbie niezbędnej do osiągnięcia założonego celu, proces obejmuje realizację wybranych procedur w określonej sekwencji oraz w liczbie niezbędnej do osiągnięcia założonego celu,

27 27 CD. proces realizowany jest w czasie i może być mierzony innymi jednostkami, niż jednostki kalkulacyjne (proces jest zjawiskiem trwającym dłużej niż procedura), proces realizowany jest w czasie i może być mierzony innymi jednostkami, niż jednostki kalkulacyjne (proces jest zjawiskiem trwającym dłużej niż procedura), proces może zakończyć się na wykonaniu tylko procedury, proces może zakończyć się na wykonaniu tylko procedury, ale najczęściej jest to ciąg różnych zdarzeń medycznych. ale najczęściej jest to ciąg różnych zdarzeń medycznych.

28 28 Świadczenie zdrowotne: działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania, działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania, procedura/proces + wskazanie. procedura/proces + wskazanie.

29 29 Świadczenie gwarantowane: świadczenie opieki zdrowotnej: świadczenie opieki zdrowotnej: o akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa, o akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa, uznanym poziomie efektywności, uznanym poziomie efektywności, finansowane w całości ze środków publicznych, finansowane w całości ze środków publicznych, na zasadach i w trybie określonych w ustawie. na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

30 30 Świadczenie niegwarantowane: świadczenie opieki zdrowotnej: świadczenie opieki zdrowotnej: o akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa, o akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa, uznanym poziomie efektywności, uznanym poziomie efektywności, niefinansowane ze środków publicznych. niefinansowane ze środków publicznych.

31 31Interpretacja: świadczenie o akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa i uznanym poziomie efektywności, które nie jest finansowane ze środków publicznych może być finansowane w inny sposób: świadczenie o akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa i uznanym poziomie efektywności, które nie jest finansowane ze środków publicznych może być finansowane w inny sposób: jako przedmiot dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, jako przedmiot dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, samodzielnie przez pacjenta. samodzielnie przez pacjenta.

32 32 Świadczenie podstawowe: opisane w CBŚOZ, ze wskazaniem, kto, gdzie powinien realizować dane świadczenia, aby zagwarantować optymalne bezpieczeństwo i skuteczność realizacji/, opisane w CBŚOZ, ze wskazaniem, kto, gdzie powinien realizować dane świadczenia, aby zagwarantować optymalne bezpieczeństwo i skuteczność realizacji/, opisane rzez określenie optymalnego poziomu zużycia zasobów materiałowych, osobowych oraz wykorzystania aparatury (karta technologiczna). opisane rzez określenie optymalnego poziomu zużycia zasobów materiałowych, osobowych oraz wykorzystania aparatury (karta technologiczna).

33 33 CD. wszystkie świadczenia opisane w CBŚOZ będą wycenione w celu oszacowania wielkości koniecznych środków finansowych, wszystkie świadczenia opisane w CBŚOZ będą wycenione w celu oszacowania wielkości koniecznych środków finansowych, opracowano w tym celu projekt metodyki wyceny świadczeń opieki zdrowotnej opisanych w CBŚOZ. opracowano w tym celu projekt metodyki wyceny świadczeń opieki zdrowotnej opisanych w CBŚOZ.

34 34 Wycena świadczeń opieki zdrowotnej: Wycena świadczeń opieki zdrowotnej: po co rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej?

35 35 Podstawa wyceny: rachunek kosztów, prowadzony w/g zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998 roku w sprawie : szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

36 36 Podstawa wyceny: Rachunek kosztów: Kompletny obraz kosztów funkcjonowania i opłacalności działalności. Koszty procedur medycznych. Koszty usług finalnych / produkty kontraktowe/. Koszty funkcjonowania ośrodków. /miejsca kosztów/

37 BZD "Prudens" analiza kosztowa: analiza kosztowa: - budowa aktywnego modułu obserwacji opłacalności realizacji świadczenia, cena płatnika koszt wytworzenia płatnik system controllingu ostrzeżenie o zakłóceniu relacji Podstawa wyceny:

38 38 Podstawa wyceny: Początek drogi: KARTA KOSZTÓW PROCEDURY MEDYCZNEJ NAZWA OŚRODKA KOSZTÓW Oddział Chirurgii Ogólnej KOD OŚRODKA KOSZTÓW LZ/CHO/01 NAZWA PROCEDURY Szycie rany ciętej KOD PROCEDURY 3561 Okres analizy kosztów L p kod zasobu nazwa zasobu zużycie zasobu jednostka miary 11001 czas pracy lekarza 20,000minuty, 21003 czas pracy pielęgniarki 24,000minuty, 31004 personel pomocniczy 5,000minuty, 42022 strzykawka 2,0 ml luer 1,000sztuki, 52035 igła 0,5 2,000sztuki, 62167 rękawice nr 7,5 TZMO 2,000para, 72289 nici chirurgiczne Ethicon nylon 2,000opakowanie, 82217 wata opatrunkowa 0,010opakowanie, 92227 opaska dziana 10 1,000szt. 103911 woda utleniona 0,001but.100ml, 113654jodyna0,020but.100ml, 124200inne1,000szt.

39 39 informatyzacja i aktualizacja bazy: karta zużycia zasobów dla procedury XYZ koszty zużywanych leków wg indeksów magazynowych, ATC, innych inne koszty zużywanych materiałów wg indeksów magazynowych koszty pośrednie wg kluczy Podstawa wyceny: apteka magazyny koszty pracy wg aktualnych stawek płace

40 40 - ustalanie kosztów wytworzenia świadczenia przykład: Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną Rtg brzucha USG brzucha …… ……. Zabieg operacyjny Dni pobytu Wydane leki konsultacje …………. ………… Koszty pośrednie Podstawa wyceny:

41 41 Możliwości współpracy: wyselekcjonowano kilkadziesiąt zakładów, w których rachunek kosztów zapewnia uzyskanie porównywalności prowadzonych w przyszłości analiz kosztowych, ale… wyselekcjonowano kilkadziesiąt zakładów, w których rachunek kosztów zapewnia uzyskanie porównywalności prowadzonych w przyszłości analiz kosztowych, ale… pojedyncze zakłady, w których możliwe będzie analizowanie kosztów produktu finalnego (świadczenia katalogowe NFZ), pojedyncze zakłady, w których możliwe będzie analizowanie kosztów produktu finalnego (świadczenia katalogowe NFZ),

42 42 CD. ok. 20-30 zakładów prowadzi analizy kosztowe procedur wg klasyfikacji ICD-9 w trybie ciągłym – rejestracja wszystkich wystąpień, statystyki wystąpień.. ok. 20-30 zakładów prowadzi analizy kosztowe procedur wg klasyfikacji ICD-9 w trybie ciągłym – rejestracja wszystkich wystąpień, statystyki wystąpień.. pozostałe zakłady prowadzące statyczne analizy kosztowe procedur wg klasyfikacji ICD-9 CM – okresowo aktualizują wyceny wg opisanych kart zużycia zasobów (brak informatyzacji procesu), pozostałe zakłady prowadzące statyczne analizy kosztowe procedur wg klasyfikacji ICD-9 CM – okresowo aktualizują wyceny wg opisanych kart zużycia zasobów (brak informatyzacji procesu),

43 43 Baza badawcza: Baza rozpoznana: 2 szpitale prowadziły rachunek kosztów dla wszystkich przypadków i produktu finalnego (świadczenia z katalogu NFZ), 2 szpitale prowadziły rachunek kosztów dla wszystkich przypadków i produktu finalnego (świadczenia z katalogu NFZ), w części zakładów dostępna jest tylko informacja statyczna: wycena karty zużycia zasobów dla procedury, aktualizowana w określonych odstępach czasu, w części zakładów dostępna jest tylko informacja statyczna: wycena karty zużycia zasobów dla procedury, aktualizowana w określonych odstępach czasu,

44 44 CD. brak bazy badawczej dla dużej części procedur, /wg klasyfikacji ICD-9/, brak bazy badawczej dla dużej części procedur, /wg klasyfikacji ICD-9/, wycena świadczenia wg klasyfikacji CBŚOZ będzie możliwa w zakresie świadczeń, które będą równoważne z procedurami z klasyfikacji ICD-9CM. wycena świadczenia wg klasyfikacji CBŚOZ będzie możliwa w zakresie świadczeń, które będą równoważne z procedurami z klasyfikacji ICD-9CM.

45 45 Modernizacja systemu opieki zdrowotnej Polska Klasyfikacja Procedur Medycznych SystemKoszykówświadczeńopiekizdrowotnej CBŚOZ Transpare - ntność kryteriów Dodatkowe ubezpiecze - nia zdrowotne Jednolita metodyka liczenia kosztów świadczeń Kierunek w którym zmierzamy:

46 46 Motto Koszyków: Leczymy wszystkich pacjentów, wszystkie choroby, ale nie zawsze wszystkimi metodami.

47 47 Możliwości współpracy

48 48

49 Serdecznie dzi Ę kuj Ę za uwag Ę. Krystyna radecka


Pobierz ppt "System koszyków świadczeń opieki zdrowotnej. /konstrukcja i implementacja/ Krystyna Radecka /opracowano na materiałach AOTM/ Kudowa Zdrój 29-31 maja 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google