Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyka w świetle „Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013” i NSS 2007-2013 Możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizację zadań uzdrowiskowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyka w świetle „Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013” i NSS 2007-2013 Możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizację zadań uzdrowiskowych."— Zapis prezentacji:

1 Turystyka w świetle „Strategii rozwoju turystyki na lata ” i NSS Możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizację zadań uzdrowiskowych

2 Prace nad Strategią rozwoju turystyki na lata 2007-2013
I ETAP powołanie zespołu do przygotowania i przeprowadzenia konsultacji w zakresie turystyki - lipiec 2004 rozpoczęcie procesu konsultacji społeczno-gospodarczych w zakresie turystyki min. warsztaty strategiczne z przedsiębiorcami oraz samorządami terytorialnymi, seminarium na temat zasadniczych problemów turystyki społecznej i propozycji ich rozwiązań (sierpień - październik 2004 konferencja Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju – Białystok października 2004 konferencja Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju – Warszawa – 1 lutego 2005 – powstanie zespołu roboczego przyjęcie w dniu 21 czerwca 2005 roku przez Radę Ministrów Projektu Strategii Rozwoju Turystyki na lata II ETAP 5 warsztatów roboczych dla poszczególnych obszarów - grudzień 2005/ styczeń 2006 konferencja podsumowująca - 5 kwietnia 2006 powołanie i praca zespołu redakcyjnego - maj-sierpień 2006 konsultacje z departamentami w Ministerstwie Gospodarki - październik 2006 przyjęcie projektu Strategii... przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki - listopad 2006 przekazanie strategii do uzgodnień międzyresortowych - listopad 2006 spotkanie uzgodnieniowe z resortami - 5 stycznia 2007 r. wprowadzenie uwag resortów i przesłanie do ponownych uzgodnień międzyresortowych - 31 stycznia 2007 Na początku chciałabym Państwu przypomnieć etapy wspólnej pracy nad Strategią rozwoju turystyki w Polsce na lata Pierwszy etap prac nad „Strategią rozwoju turystyki na lata ” przebiegał wielofazowo, angażując w wieloraki sposób środowisko turystyczne w Polsce i zakończył się konferencją w Białymstoku w dniach października 2004 r., a wynik tych prac został przedstawiony Radzie Turystyki w dniu 10 listopada 2004 r. w postaci „Założeń do Strategii Rozwoju Turystyki na lata ”. W trakcie prac wykorzystano opracowania oraz konkluzje z konsultacji, warsztatów i seminariów przeprowadzonych na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Następne miesiące poświecone były przeredagowaniu dokumentu pod kątem uwag i zaleceń członków Rady Turystyki. Konferencja „Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju na lata ” w dniu 1 lutego 2005 r. była okazją do prezentacji kolejnej wersji „Strategii...” oraz do dyskusji w szerokim gronie przedstawicieli środowiska turystycznego. W wyniku tego spotkania powstał zespół roboczy, który podjął dalsze prace nad projektem „Strategii...”. Zasadniczym celem prac zespołu było opracowanie dokumentu w formie skróconej, umożliwiającej przedłożenie go Radzie Ministrów. Rada Ministrów przyjęła w dniu 21 czerwca 2005 roku Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata Dokument ten był jednakże tylko projektem, co wynikało z filozofii przygotowania w formie projektów całego pakietu dokumentów modernizujących polska gospodarkę po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Drugi etap prac nad „Strategią...” rozpoczął się na jesieni 2005 r. Obejmował on 5 warsztatów roboczych poświeconych poszczególnym obszarom strategicznym dokumentu. Konferencja w dniu 5 kwietnia br. miała na celu przedyskutowanie zaproponowanych w trakcie warsztatów zmian w poszczególnych obszarach oraz akceptację ich przez uczestników konferencji. Dyskusja nad propozycjami zmian była dość ożywiona, tak że na koniec ustalono, iż powołany zostanie zespół redakcyjny do przygotowania ostatecznej wersji dokumentu. Zadaniem zespołu było: przeanalizowanie propozycji, sugestii i uwag, zgłoszonych podczas dotychczasowych konsultacji, uwzględnienie w dalszych pracach możliwych do przyjęcia, przygotowanie projektu tekstu „Strategii...”. W ramach prac zespołu redakcyjnego uaktualniona została także część diagnostyczna dokumentu oraz elementy dotyczące jego ewaluacji i monitorowania (wskaźniki). W maju br. zespół redakcyjny zaprezentował koncepcję prac nad modyfikacją „Strategii...” przedstawicielom Departamentu Turystyki i czołowych organizacji turystycznych ( POT, PART S.A., PTTK, PTSM itp.). W sierpniu dokument został wysłany po raz pierwszy do konsultacji do innych departamentów w Ministerstwie Gospodarki, a w międzyczasie trwały rozmowy nad ostateczną formą Strategii... W wyniku tych dyskusji oraz uwag Departamentów MG zadecydowano, iż Strategia... musi wyraźnie wskazywać na konkretne zadania Rządu RP w zakresie polityki turystycznej, które powinny zostać zrealizowane w latach Dlatego też postanowiono wydzielić z istniejącego dokumentu 2 części: główną - właściwą Strategię rozwoju turystyki na lata z zadaniami Rządu RP w zakresie polityki turystycznej państwa oraz dodatkową w postaci załącznika pt. Kierunki rozwoju turystyki na lata W tej wersji dokument został ponownie przesłany do Departamentów MG, a po uwzględnieniu uwag został przekazany do akceptacji przez Kierownictwo Resortu, a następnie do uzgodnień międzyresortowych.

3 Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013
MISJA CEL NADRZĘDNY Załącznikiem do Strategii rozwoju turystyki w Polsce są Kierunki rozwoju turystyki w Polsce na lata , które uwzględniają priorytety i cele rozwoju turystyki, sformułowane przez całe środowisko turystyczne począwszy od wspomnianej przez mnie konferencji w Białymstoku w październiku 2004 do konferencji podsumowującej w kwietniu br. Dokument zawiera misję i cele wiodące, które są powtórzeniem misji i celów wiodących zawartych w głównym dokumencie tj. Strategii rozwoju turystyki na lata Ta misja i cele wiodące przekładają się na 4 obszary priorytetowe: PRODUKT TURYSTYCZNY O WYSOKIEJ KONKURENCYJNOŚCI ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI WSPARCIE MARKETINGOWE KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ Dokument uzupełniony jest o diagnozę gospodarki turystycznej, uwarunkowania rozwoju turystyki i analizę SWOT sektora turystycznego, a także zagadnienia dotyczące turystyki w Unii Europejskiej oraz turystyki i kwestii środowiskowych. CEL WIODĄCY 1 CEL WIODĄCY 2 CEL WIODĄCY 3 OBSZAR PRIORYTETOWY 1 OBSZAR PRIORYTETOWY 2 OBSZAR PRIORYTETOWY 3 OBSZAR PRIORYTETOWY 4

4 sprzyjających rozwojowi społeczno - gospodarczemu Polski
MISJA turystyka to dziedzina synergiczna w stosunku do innych, ważnych z punktu widzenia rozwoju kraju celów, przyczyniająca się do tworzenia istotnej części dochodu narodowego, budowania pozytywnego obrazu Polski wśród mieszkańców naszego kraju oraz wzmacniania wizerunku Polski w świecie; turystyka to dziedzina eksponującą i wykorzystująca w sposób efektywny, a równocześnie respektujący zasady rozwoju zrównoważonego potencjał kraju, w szczególności dziedzictwo kultury i tradycji oraz bogactwo przyrody; Polska to kierunek atrakcyjny turystycznie dla turystów krajowych i zagranicznych, ze skutecznie funkcjonującym przemysłem turystycznym oraz nowoczesnymi, konkurencyjnymi i wysokiej jakości produktami i usługami turystycznymi. Misja zawarta w Strategii... podkreśla wagę ekonomiczną turystyki dla Polskiej gospodarki oraz jej rolę w budowaniu i wzmacnianiu wizerunku naszego kraju wśród turystów krajowych i zagranicznych. Misja podkreśla również fakt, iż turystyka w Polsce eksponuje i wzmacnia potencjał kulturowo-przyrodniczy kraju prze jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Wskazuje się także na to, że Polska powinna stać się kierunkiem atrakcyjnym dla turystów z kraju i z zagranicy dzięki konkurencyjnym i innowacyjnym produktom turystycznym. W związku z tym jako cel nadrzędny Strategii... Zaproponowano stworzenie odpowiednich warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych i kadrowych dla rozwoju turystyki oraz podniesienie konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych. Cel nadrzędny jest realizowany przez 3 cele wiodące, które w pełni realizują założenia podstawowych dokumentów strategicznych tj. Strategii Rozwoju Kraju na lata , Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia , Krajowego Programu Reform CEL NADRZĘDNY Tworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych i kadrowych rozwoju turystyki, sprzyjających rozwojowi społeczno - gospodarczemu Polski oraz podniesienie konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych. CEL WIODĄCY 1 Wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju CEL WIODĄCY 2 Wzrost jakości środowiska i życia mieszkańców CEL WIODĄCY 3 Współpraca oraz integracja na rzecz turystyki i jej otoczenia w wymiarze społecznym, przestrzennym i ekonomicznym OBSZAR PRIORYTETOWY 1 PRODUKT TURYSTYCZNY O WYSOKIEJ KONKURENCYJNOŚCI OBSZAR PRIORYTETOWY 2 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI OBSZAR PRIORYTETOWY 3 WSPARCIE MARKETINGOWE OBSZAR PRIORYTETOWY 4 KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

5 Struktura realizacyjna Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013
Strategia rozwoju turystyki na lata będzie realizowana na 2 poziomach: A. Poziomie zadań realizowanych przez Międzyresortowy Zespół ds. koordynowania realizacji Strategii rozwoju turystyki na lata ( Poziom I) B. Poziomie zadań realizowanych przez wszystkie podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki (Poziom II) Strategia rozwoju turystyki na lata jest dokumentem określającym działania Rządu RP w zakresie rozwoju turystyki w Polsce w następnych latach. Na dokument składają się takie elementy jak: misja, cel nadrzędny, cele wiodące. Dokument pokazuje również powiązania sektora turystycznego z innymi sektorami i dziedzinami gospodarki oraz wskazuje konkretne zadania Rady Ministrów w zakresie polityki turystycznej państwa. Strategia jest ponadto uzupełniona o makroekonomiczne wskaźniki jej realizacji oraz system monitoringu i ewaluacji. Załącznikiem do Strategii rozwoju turystyki w Polsce są Kierunki rozwoju turystyki w Polsce na lata , które uwzględniają priorytety i cele rozwoju turystyki, sformułowane przez szeroko rozumiane środowisko turystyczne. Kierunki... zawierają szczegółowy opis działań, które powinny być realizowane przez wszystkich uczestników systemu turystycznego dla osiągnięcia spójnego i harmonijnego rozwoju turystyki w Polsce. Dokument uzupełniony jest o diagnozę gospodarki turystycznej, uwarunkowania rozwoju turystyki i analizę SWOT sektora turystycznego.

6 Zadania realizowane przez
Międzyresortowy Zespół ds. koordynowania realizacji Strategii rozwoju turystyki na lata (poziom I) W celu zapewnienia skutecznej realizacji polityki turystycznej państwa oraz mając na uwadze interdyscyplinarność i wielopłaszczyznowość problematyki rozwoju turystyki Prezes Rady Ministrów powoła zarządzeniem Międzyresortowy Zespół ds. koordynowania realizacji Strategii rozwoju turystyki na lata , w skład którego wejdą wysokiej rangi przedstawiciele tych ministerstw i urzędów centralnych, których zakres działania wywiera istotny wpływ na rozwój polskiej turystyki.

7 Zadania Międzyresortowego Zespołu
ds. koordynowania realizacji Strategii rozwoju turystyki na lata na lata (1): 1) przeprowadzenie analizy obowiązujących regulacji prawnych mających wpływ na rozwój turystyki oraz opracowanie propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych w przedmiotowym zakresie; 2) opracowanie projektu kierunków działań zmierzających do wzmocnienia konkurencyjności polskiego produktu turystycznego; 3) koordynowanie współpracy w zakresie promocji turystycznej Polski i kształtowania jej wizerunku jako kraju atrakcyjnego turystycznie; Do podstawowych działań Rządu RP w latach będzie: 1) przeprowadzenie analizy obowiązujących regulacji prawnych mających wpływ na rozwój turystyki oraz opracowanie propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych w przedmiotowym zakresie; 2) opracowanie projektu kierunków działań zmierzających do wzmocnienia konkurencyjności polskiego produktu turystycznego; 3) koordynowanie współpracy w zakresie promocji turystycznej Polski i kształtowania jej wizerunku jako kraju atrakcyjnego turystycznie; 4)opracowanie kierunków promowania inwestycji turystycznych; 5) przeprowadzenie analizy potrzeb rynku pod kątem standardów kształcenia w turystyce; 6) opracowanie projektów działań na rzecz zwiększenia udziału Polaków w turystyce krajowej, w szczególności na rzecz wzrostu dostępności usług dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz rodzin; 7) przeprowadzenie analizy dostępności transportowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z opracowaniem kierunków zmian w tym zakresie.

8 Zadania Międzyresortowego Zespołu
ds. koordynowania realizacji Strategii rozwoju turystyki na lata (2): opracowanie kierunków promowania inwestycji turystycznych; przeprowadzenie analizy potrzeb rynku pod kątem standardów kształcenia w turystyce; opracowanie projektów działań na rzecz zwiększenia udziału Polaków w turystyce krajowej, w szczególności na rzecz wzrostu dostępności usług dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz rodzin; przeprowadzenie analizy dostępności transportowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z opracowaniem kierunków zmian w tym zakresie. Ponadto, do obszarów problemowych będą należeć m.in.: standardy i normy jakościowe w turystyce, gastronomii, hotelarstwie, transporcie, uzdrowiskach w Polsce w odniesieniu do norm i standardów europejskich i światowych (w tym Światowej Organizacji Turystyki); standardy świadczenia usług w celu skutecznej ochrony praw konsumenta na rynku usług turystycznych; rozwój krajowego produktu turystycznego[1] oraz partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społeczego w turystyce dla wzmocnienia skutecznego zarządzania; kwestia wykorzystania turystyki, rekreacji, sportu, kultury i rozrywki dla tworzenia ośrodków wzrostu gospodarczego generujących rozwój regionalny oraz wzrost zatrudnienia; promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie m.in. poprzez: wprowadzenie skutecznych metod współpracy z regionami w celu zwiększenie promocji polskich regionów na rynku krajowym; rozwój systemu informacji turystycznej ukierunkowanej na stworzenie Krajowego Systemu Rezerwacji i Dystrybucji Usług w strukturze wyspecjalizowanej agencji rządowej; zasady zrównoważonego rozwoju w turystyce wraz z ich upowszechnianiem w regionach turystycznych oraz wśród branży turystycznej; zagadnienia dotyczące nowych technologii i innowacyjności w turystyce; wykorzystywanie i upowszechnianie możliwości Polski wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, umowach dwustronnych i wielostronnych do współpracy na rzecz turystyki oraz propagowanie międzyregionalnych przedsięwzięć o charakterze turystycznym i znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym; wzmocnienie komunikacji ze wszystkimi uczestnikami rynku turystycznego poprzez organizowanie cyklicznych spotkań konsultacyjno-doradczych pod nazwą „Forum Turystyki Polskiej”.

9 Zadania realizowane przez wszystkie podmioty
działające na rzecz rozwoju turystyki (poziom II) Założenia Strategii... na poziomie II będą realizowane poprzez działania wszystkich podmiotów działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce w ramach 4 obszarów priorytetowych: Obszaru priorytetowego 1 - Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności Obszaru priorytetowego 2 - Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki Obszaru priorytetowego 3 - Wsparcie marketingowe Obszaru priorytetowego 4 - Kształtowanie przestrzeni turystycznej

10 OBSZARY PRIORYTETOWE STRATEGII ROZWOJU TURYSTYTKI NA LATA 2007-2013
OBSZAR PRIORYTETOWY 1 PRODUKT TURYSTYCZNY O WYSOKIEJ KONKURENCYJNOŚCI OBSZAR PRIORYTETOWY 2 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI OBSZAR PRIORYTETOWY 3 WSPARCIE MARKETINGOWE OBSZAR PRIORYTETOWY 4 KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ Kierunki rozwoju turystyki w Polsce w latach ogniskują cele operacyjne i działania wokół wcześniej wspomnianych 4 obszarów priorytetowych. Należy zauważyć, iż obszar 5 Wsparcie instytucjonalne, który istniał w poprzedniej wersji strategii – został zintegrowany z pozostałymi czterema obszarami działań i wzmocnił realizację poszczególnych celów. Stało się tak bowiem wyodrębnienie obszaru 5 tzw. „wsparcia dla wsparcia” okazało się merytorycznie niezasadne. Dla pełnej realizacji celów zawartych w dokumencie, Kierunki... powinny być realizowane przez wszystkich uczestników tzw. systemu turystycznego tzn. jednostki administracji centralnej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, organizacje branżowe, środowisko naukowe i inne dla osiągnięcia spójnego i harmonijnego rozwoju turystyki w Polsce. CELE OPERACYJNE Kreowanie i rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych Rozwój Infrastruktury turystycznej Integracja produktów i oferty turystycznej regionów Rozwój przedsiębiorczości i działalności organizacji w dziedzinie turystyki Rozwój wiodących typów turystyki CELE OPERACYJNE Przygotowanie kadr operacyjnych gospodarki turystycznej Rozwój edukacji turystycznej i turystyki społecznej Monitorowanie potrzeb branży turystycznej w zakresie kadr zawodowych CELE OPERACYJNE Usprawnienie systemu informacji turystycznej Zwiększenie efektywności działań marketingowych w turystyce CELE OPERACYJNE Kształtowanie rozwoju turystyki w sposób zachowujący i podnoszący wartość przestrzeni Zwiększenie dostępności turystycznej do regionów przez rozwój transportu

11 Obszar priorytetowy I - Działanie I.5.1.
Wspieranie rozwoju turystyki uzdrowiskowej, medycznej, rehabilitacyjnej oraz turystyki typu wellness Wybór turystyki uzdrowiskowej jest podyktowany uzyskaniem następujących oczekiwanych efektów: rewitalizacja miejscowości uzdrowiskowych, możliwość kreowania nowych ośrodków w oparciu o bogate regionalne zasoby środowiskowe (mikroklimat, źródła itp.), duże możliwości wprowadzania innowacji technologicznych w ofercie tego typu turystyki, możliwość stworzenia w kraju nowych atrakcyjnych miejsc pracy dla lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów itp.. (powstrzymanie zjawiska migracji), generowanie oferty o wysokiej jakości i dochodowości.

12 Rozwojowi tego typu turystyki sprzyjają zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa), położenie geograficzne Polski zwiększające dostępność do usług dla starszych osób z rozwiniętych krajów UE, moda na zdrowy styl życia zwiększająca zainteresowanie usługami uzdrowisk ludzi o stosunkowo dobrym stanie zdrowia i osób młodszych.

13 Sekwencja przedsięwzięć składających się na realizację niniejszego działania obejmuje:
prowadzenie prac badawczych dla identyfikowania kolejnych miejsc o walorach uzdrowiskowych, przedsięwzięcia podwyższające estetykę i wyposażenie miejscowości uzdrowiskowych, opracowywanie innowacyjnych produktów i usług uzdrowiskowych, prowadzenie działań marketingowych nakierowanych na stworzenie polskiej marki uzdrowiskowej w oparciu o renomę i potencjał najlepszych uzdrowisk.

14 Finansowanie Strategii..., podobnie jak jej realizacja,
będzie się odbywać na dwóch poziomach: 1. Finansowanie zadań realizowanych przez Międzyresortowy Zespół ds. koordynowania realizacji Strategii rozwoju turystyki na lata (poziom I) - w roku 2007 z budżetu państwa z części 40 Turystyka, - w następnych latach ze środków będących w gestii poszczególnych dysponentów, wchodzących w skład ww. zespołu. 2. Finansowanie zadań realizowanych przez wszystkie podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki (poziom II) - w ramach środków własnych uczestników systemu turystycznego. Istotnym wsparciem dla rozwoju turystyki w Polsce będą również środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach Ad. 1 Według projektu Ustawy budżetowej na rok 2007 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2006 r. dla części 40 Turystyka zarezerwowano zł. Część zadań Międzyresortowego Zespołu, szczególnie w zakresie promocji turystycznej Polski i kształtowania jej wizerunku jako kraju atrakcyjnego turystycznie, będzie także finansowana ze środków działania 6.3 Promocja walorów turystycznych Polski w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata Całościowa alokacja finansowa na to działanie wynosi 30 mln euro. Ad. 2 Finansowanie zadań realizowanych przez wszystkie podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki (poziom II) tj; jednostek administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, podmiotów gospodarczych i ich zrzeszeń, uczelni, szkół ponadgimnazjalnych, placówek i przedsiębiorców prowadzących działalność oświatową i ekspertów, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, organizacji pozarządowych, społeczności lokalne.

15 Fundusze strukturalne w latach 2004-2006
Narodowy Plan Rozwoju na lata : Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego PO Rozwój zasobów ludzkich PO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw PO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich PO Transport – Gospodarka Morska PO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

16 Fundusze strukturalne na turystykę w latach 2004-2006
Program Działanie 1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Obszary wiejskie Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa 2. SPO Rozwój zasobów ludzkich Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – schemat B (Promocja rozwiązań systemowych) „Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych” Działanie 2.3 Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr - Schemat A 3. SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji - Poddziałanie Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 4. SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3. Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego Działanie 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

17 Najpopularniejsze działania w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata wykorzystane na turystykę ZPORR Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury oraz Działania3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji i 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe PO ROL Działanie 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów PO RZL Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – schemat B (Promocja rozwiązań systemowych) „Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych” Projekt Szkoleniowy „TURYSTYKA WSPÓLNA SPRAWA”

18 Wybrane projekty dotyczące turystyki uzdrowiskowej dofinansowane z funduszy strukturalnych UE w latach ZPORR Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury - rewaloryzacja zabytkowego „Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - Etap II”, - budowa Centrum Rekreacyjnego w Kołobrzegu, - modernizacja i rozbudowa gminnego ośrodka kultury oraz parku zdrojowego w Busku Zdroju, - budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu. Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji - rewitalizacja parku Zdrojowego w Nałęczowie. Działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa” - budowa nowoczesnego SPA - kliniki zdrowia i urody w Mezowie.

19 Wybrane projekty dotyczące turystyki uzdrowiskowej dofinansowane z funduszy strukturalnych UE w latach PO RZL Działanie 2.3 Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr - Rozwój przemysłu hotelarsko-turystycznego poprzez szkolenie kadr w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii (PART S.A.), - Rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej Polski Południowo-Wschodniej (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej), - Nowe szanse, nowe możliwości rozwoju potencjału kadr turystycznych i uzdrowiskowych (Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.), - Szkolenie kadry hotelu w zakresie języka angielskiego (Lingua Nauczanie Języków Obcych, Mariusz Jaskulski), - Studia podyplomowe na rzecz rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki (Nowoczesne systemy zarządzania marka, produktem i informacja w turystyce) Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

20 Wybrane projekty dotyczące turystyki uzdrowiskowej dofinansowane z funduszy strukturalnych UE w latach SPO WKP Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo - Malinowy Zdrój Sp. z o.o., - Stacja Narciarska Wierchomla. Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje - „Sandra” J. Zalewski i Spółka, Sp. j. „Stworzenie zaplecza do wykonywania zabiegów odnowy biologicznej w Ośrodku Wczasowo-Sanatoryjnym „Sandra SPA” w Pogorzelicy, - Nałęczów Zdrój Sp. z o.o.

21 Nowa perspektywa finansowa 2007-2013
Strategia Rozwoju Kraju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności na lata ) Programy Operacyjne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Innowacyjna Gospodarka PO Kapitał Ludzki PO Rozwój Polski Wschodniej 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc Techniczna + PO Rozwój Obszarów Wiejskich (WPR) Rada Ministrów zaakceptowała 14 lutego br., „Wstępny projekt Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie”. NSS to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. Celem strategicznym Narodowej Strategii Spójności jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju. Obok celu strategicznego NSS zakłada realizację celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń, tj.:  tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego; wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego; podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług; budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów; wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; rozwój obszarów wiejskich. NSS będą realizowane przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw. Na szczeblu centralnym realizowane będą cztery główne programy, co zapewni koordynację działań wewnątrz programów i ograniczenie administracji niezbędnej do zarządzania programami. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko Program Operacyjny Kapitał ludzki Program Operacyjny Konkurencyjna gospodarka Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc techniczna Finansowanie Narodowej Strategii Spójności Łączna wartość środków finansowych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności w latach wyniesie ok. 85,6 mld euro. Z tego ok. 9,7 mld euro stanowić będzie publiczny wkład krajowy, a na około 16,3 mld euro szacowana jest wartość wkładu podmiotów prywatnych. Ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zaproponowano aby blisko 52% środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a około 15% z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe około 33% środków  pochodzić będzie z Funduszu Spójności.  Szczegółowy podział funduszy strukturalnych w Polsce w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób:  16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 26,8% całości środków (ok. 15,9 mld euro), PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,6% całości środków (ok. 2,2 mld euro), PO Infrastruktura i środowisko – 35,7% całości środków (ok.. 21,3 mld euro), PO Kapitał ludzki – 13,7% całości środków (8,1 mld euro), PO Innowacyjna gospodarka – 11,7% całości środków (7 mld euro), Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 1% całości środków (ok. 0,6 mld euro),  PO Pomoc techniczna - 0,4% całości środków (0,2 mld euro).

22 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK)
Według wizji SRK Polska w 2015 to kraj: o wysokim poziomie i jakości życia mieszkańców silnej i konkurencyjnej gospodarce zdolny do tworzenia nowych miejsc pracy. W SRK zaznacza się, iż podniesienie jakości życia nastąpi również poprzez uczestnictwo w turystyce. Jednym z celów SRK jest poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym infrastruktury kultury, sportu i turystyki Strategia Rozwoju Kraju (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.   Głównym celem strategii jest “podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” , a do podstawowych priorytetów należą: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa Rozwój obszarów wiejskich Rozwój regionalny i podniesieniem spójności terytorialnej. W Strategii wyraźnie zaznaczono, iż podniesienie jakości życia nastąpi również poprzez uczestnictwo w turystyce. Dlatego też jednym z celów SRK jest poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym infrastruktury kultury, sportu i turystyki. Zaznacza się, że wspierane będą działania na rzecz infrastruktury turystycznej, tak by polskie miejscowości mogły funkcjonować i konkurować na rynku turystycznym. Jeśli chodzi o cele polityki regionalnej państwa to w SRK podkreśla się, iż dla podniesienia konkurencyjności gospodarczej polskich regionów niezbędne jest m.in. wspieranie rozwoju regionalnej przedsiębiorczości. Jednym z ważniejszych działań w tym obszarze powinny być inicjatywy na rzecz rozwoju turystyki, przyczyniające się do zwiększania miejsc pracy i w znaczący sposób wpływające na wzrost konkurencyjności regionów.

23 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO/NSS)
Celem strategicznym NSRO dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W NSRO wskazuje się na wykorzystanie zróżnicowanych przestrzennie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju turystyki i rekreacji. Istotne znaczenie dla rozwoju kraju i zwiększania poziomu zatrudnienia będzie miał rozwój sektora usług, a w pierwszym rzędzie będzie to dotyczyć usług rynkowych w tym sektora turystyki i kultury. Na podstawie zapisów Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Polska opracowała Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), które integrują główne priorytety Wspólnoty z priorytetami polskimi, uwzględniając jednocześnie zapisy Krajowego Programu Reform. NSRO stanowią podstawę do programowania interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Celem strategicznym NSRO dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W NSRO, w szansach dla polskiej gospodarki, wskazuje się na wykorzystanie zróżnicowanych przestrzennie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju turystyki i rekreacji. Istotne znaczenie dla rozwoju kraju i zwiększania poziomu zatrudnienia będzie miał rozwój sektora usług, a w pierwszym rzędzie będzie to dotyczyć usług rynkowych w tym sektora turystyki i kultury. W związku z tym, iż NSRO ma za zadanie realizować cele unijnej polityki spójności, wiele miejsca w tym dokumencie zajmują problemy województw w Polsce (świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego), a jednocześnie najbiedniejszych w całej Unii Europejskiej. Również w tym przypadku wskazuje się na potrzebę ukierunkowania działań na pełniejsze wykorzystanie rozwoju usług, w tym uzdrowiskowych i turystycznych, unikalnego w skali europejskiej środowiska naturalnego i walorów kulturowych oraz promocję wybranych produktów regionalnych. Również w przypadku obszarów wiejskich, jako jedną z szans dla wyrównywania szans ich rozwojowych i wspomagania zmian strukturalnych, upatruje się w rozwoju agroturystyki oraz w rozwoju małych i średnich firm w sektorach m.in. turystyki przyjazdowej, a także rozwoju funkcji uzdrowiskowych ośrodków miejskich na terenach rolniczych.

24 Wsparcie rozwoju turystyki (w tym uzdrowiskowej) w programach operacyjnych na lata 2007-2013
PO Innowacyjna Gospodarka 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Rozwój Polski Wschodniej 5. PO Infrastruktura i Środowisko 6. PO Kapitał Ludzki + PO Rozwój Obszarów Wiejskich (w ramach Wspólnej Polityki Rolnej)

25 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (1)
Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: Zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększanie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększanie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

26 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (2)
Priorytet 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Cel priorytetu: Wzmocnienie marki „Polska” przez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych. Priorytet 6 realizuje założenia celów szczegółowych nr 1, 4 i 5. Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Działania będą wdrażane przez Polską Organizację Turystyczną W ramach priorytetu 6 będą wspierane działania polegające na silniejszym powiązaniu gospodarki polskiej z gospodarką międzynarodową poprzez promocje polskiej marki narodowej z wykorzystaniem instrumentów takich jak: promocja sprzedaży na JRE i promocja eksportu, budowa i rozwój systemu obsługi inwestora uzupełnione promocją turystycznych walorów Polski. Duży nacisk zostanie położony na wykorzystanie instrumentów informatycznych. W ramach tego priorytetu mogą być także wspierane inicjatywy istotne dla promocji Polski, np. organizowanie dużych przedsięwzięć o międzynarodowym charakterze, takich jak Wystawa Światowa Expo. Dodatkowo zaplanowano inwestycje w sektorze turystyki mające na celu wzmocnienie konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym. Wsparcie inwestycji w zakresie ponadregionalnych produktów turystycznych, w szczególności o charakterze sieciowym przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Polski.

27 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (3)
Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski Cel działania Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Opis działania Wsparcie projektów w zakresie rozwoju i promocji konkurencyjnych produktów turystycznych o zasięgu ponadregionalnym, w szczególności poprzez: Wsparcie badań marketingowych mających na celu przygotowanie kampanii marketingowych Stworzenie nowej oferty produktowej i usługowej (tworzenie i rozwój nowych typów i grup produktów i usług turystycznych), Przeprowadzenie kampanii marketingowych w telewizji, radio, prasie, internecie oraz poprzez materiały drukowane i nośniki elektroniczne ,

28 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (4)
Opis działania c.d. organizowanie imprez promocyjnych na rynkach zagranicznych tworzenie specjalnych programów dotyczących promowania określonych produktów turystycznych wsparcie doradztwa i szkoleń związanych z promocją produktów turystycznych promocję polskich produktów turystycznych na rynkach zagranicznych tworzenie i koordynację ogólnopolskiego systemu rezerwacji tworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej ISIT, a także systemu CRM, infolinii turystycznej i innych nowoczesnych technologii marketingu elektronicznego tworzenie nowych Polskich Ośrodków i Punktów Informacji Turystycznej na rynkach zagranicznych

29 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (5)
Działanie 6.4 Wsparcie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Cel działania Wsparcie projektów inwestycyjnych o charakterze ponadregionalnym dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych. Opis działania Dofinansowanie inwestycji mających na celu wzmocnienie konkurencyjnych projektów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególności produktów liniowych. Wsparcie także dla projektów dotyczących najważniejszych atrakcji turystycznych Polski, przyciągających turystów z kraju i zagranicy oraz stanowiących o konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na międzynarodowym rynku turystycznym

30 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (6)
Typy projektów budowa, rozbudowa, remonty i modernizacja infrastruktury turystycznej związanej z turystyką wodną budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych budowa lub rozbudowa obiektów o charakterze turystyczno-rekreacyjnym na terenie uzdrowisk budowa lub rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i rozrywkowej zagospodarowanie, rozbudowa i modernizacja obiektów i terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele turystyczne budowa, adaptacja lub rozbudowa sieci obiektów noclegowych i gastronomicznych budowa i wyposażenie punktów informacji turystycznej oraz wyznakowanie szlaków turystycznych budowa infrastruktury towarzyszącej turystyki kwalifikowanej budowa i rozbudowa infrastruktury związanej z trasami kolejek wąskotorowych

31 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
1. Współpraca transgraniczna: trzy dwustronne programy na granicy polsko-niemieckiej (z udziałem Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii) Polska – Republika Czeska Polska – Słowacja Polska – Litwa Polska – Szwecja – Dania (Południowy Bałtyk) 2. Współpraca transnarodowa:  Obszar Europy Środkowo-Wschodniej Region Morza Bałtyckiego 3. Program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE W okresie programowym współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym promowana będzie w ramach odrębnego, nowego Celu 3 polityki spójności Unii Europejskiej – Europejska Współpraca Terytorialna. O rosnącym znaczeniu współpracy terytorialnej w Unii Europejskiej świadczy również zwiększenie wysokości środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację międzynarodowych przedsięwzięć promujących współpracę pomiędzy partnerami pochodzącymi z krajów UE, a także z krajów z UE sąsiadujących. W latach na rozwój współpracy terytorialnej przeznaczono łącznie na poziomie UE 7,75 mld euro.    Polska, z racji swojego położenia geograficznego oraz dużego zainteresowania polskich partnerów rozwojem współpracy terytorialnej, może stać się jednym z głównych beneficjentów programów realizowanych w ramach Celu 3 w okresie Przewiduje się realizację następujących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski:  1. współpraca transgraniczna: trzy dwustronne programy na granicy polsko-niemieckiej (z udziałem Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii),  Polska – Republika Czeska,  Polska – Słowacja, Polska – Litwa,  Polska – Szwecja – Dania (Południowy Bałtyk),  2.współpraca transnarodowa:  Obszar Europy Środkowo-Wschodniej,  Region Morza Bałtyckiego, 3.program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE. Na granicach zewnętrznych UE współpraca transgraniczna z krajami partnerskimi będzie wspierana ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. W ramach tego instrumentu z udziałem Polski realizowane będą programy współpracy transgranicznej z Ukrainą, Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

32 Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska
Priorytet 2: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki Rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez: ochronę i odnowę bogactwa kulturowego i przyrodniczego, tradycji rzemieślniczych, odbudowę budowli sakralnych, fortyfikacji, historycznych zespołów urbanistycznych i technicznych, cech krajobrazu kulturowego, rozwój szlaków i ścieżek rowerowych, ścieżek jeździeckich i infrastruktury towarzyszącej, stopnia wyposażenia sportowo-rekreacyjnego w tym ścieżek i szlaków turystycznych i narciarskich, wspieranie rozwoju usług turystycznych (budowy i wyposażenia turystycznych obiektów usługowych, tworzenie oraz funkcjonowanie obiektów i punktów informacyjnych, opracowywanie nowych produktów turystycznych, promocję walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego W listopadzie 2005 roku Polsko-Czeska Grupa Robocza ds. Programowania Współpracy (w skład której wchodzą przedstawiciele polskiego i czeskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, polskich i czeskich regionów samorządowych, Euroregionów oraz eksperci z obu stron granicy) przystąpiła do prac nad Programem Operacyjnym dla pogranicza polsko-czeskiego na lata 26 czerwca br. Komitet Monitorujący Programu IW INTERREG III A Czechy-Polska na posiedzeniu w Kamieniu Śląskim przyjął wstępną wersję Programu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawiciela Komisji Europejskiej, projekt programu operacyjnego współpracy transgranicznej pomiędzy Republiką Czeską i Polską jest pierwszym dokumentem programowym w Unii Europejskiej przygotowanym w ramach Celu 3 polityki spójności UE - Europejska Współpraca Terytorialna. Departament Inicjatywy INTEREG Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do wstępnej wersji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata  

33 PO Rozwój Polski Wschodniej(1)
Priorytet I Nowoczesna gospodarka Działanie I.4. Promocja i współpraca Projekty m.in. wspólne kampanie promocyjne dla przyciągnięcia inwestorów i turystów Priorytet II Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie II.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Projekty m.in. z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury konferencyjno-wystawienniczo-targowej

34 PO Rozwój Polski Wschodniej(2)
Priorytet III Infrastruktura transportowa Działanie III.2. Trasy rowerowe Kompleksowy projekt mający na celu stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. Projekt obejmujący swym zasięgiem 5 województw Polski Wschodniej, składać się będzie z dwóch komponentów: budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni (głównie na terenie miast), które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się po mieście oraz połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne), a także bezpiecznie wyprowadza ruch rowerowy poza obszar miejski. Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim gdzie z uwagi na środowisko naturalne nie jest wskazane położenie nawierzchni bitumicznej lub betonowej. Uzupełniająco wsparciem zostaną objęte działania polegające na budowie i montażu podstawowej infrastruktury towarzyszącej tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych, itp. oraz innych urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu rowerowego w miastach i ochronie środowiska naturalnego przed wzmożonym ruchem turystycznym.

35 PO Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XII Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Projekty dotyczące m.in. rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, zachowania, modernizacji, adaptacji na cele kulturalne zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z i ich otoczeniem. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, uczelnie publiczne, archiwa państwowe, Kopalnia Soli w Wieliczce i Bochni, organizacje pozarządowe ze sfery kultury działające w interesie publicznym. W PO Infrastruktura i Środowisko zadania z zakresu kultury zostały wydzielone jako oddzielny Priorytet XII Kultura i dziedzictwo narodowe, który będzie realizowany przez dwa działania: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym oraz Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym W ramach Priorytetu XII wsparciem objęte będą projekty z zakresu ochrony i zachowania zabytków o znaczeniu ponadregionalnym, projekty z zakresu ochrony i zachowania ruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego, rozwoju cyfrowych zasobów kultury oraz zasobów wirtualnych muzeów. Priorytet ten obejmuje również projekty z zakresu rozwoju oraz poprawy stanu infrastruktury kultury, w tym szkolnictwa artystycznego. Priorytet będzie wdrażany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. PO Infrastruktura i Środowisko nie jest jedynym programem, w którym znajduje się wsparcie dla sektora kultury. Pozyskiwanie środków na kulturę może się odbywać w ramach programów regionalnych oraz PO Kapitał Ludzki – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński. Zadania z obszaru kultury w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych mogą obejmować rozwijanie obiektów kulturalnych o znaczeniu regionalnym, rewaloryzację zabytkowych cmentarzy oraz renowację, ochronę i zachowanie miejsc pamięci, zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń, poprawę stanu nieruchomości i ruchomych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, system informacji kulturalnej, ochronę stanowisk i obiektów archeologicznych, a także promocję dziedzictwa kulturowego. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych będą również realizowane zadania z zakresu rozwoju infrastruktury kultury, jak budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej oraz wyposażenie obiektów kultury. Aż 350 mln euro z PO Infrastruktura i Środowisko zostanie przeznaczone na sektor kultury.

36 PO Kapitał ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

37 PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Działanie 3.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej W ramach działania mogą być wspierane projekty m.in. w zakresie: agroturystyki; usług w tym w szczególności: usług dla gospodarstw rolnych i leśnych, usług dla ludności, usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych z wypoczynkiem, usług transportowych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego; rzemiosła i rękodzielnictwa. 7. DZIAŁANIA OSI 3. DZIAŁANIE 3.1. RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 1. Cel działania Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego obszarów wiejskich przez wsparcie podejmowania lub rozwijania przez ludność rolniczą dodatkowej działalności w zakresie produkcji lub usług. Działanie będzie: 1) sprzyjać tworzeniu pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych; 2) wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich; 3) promować dywersyfikację gospodarki wiejskiej. 2. Opis działania W ramach działania wspierane będą projekty związane z realizacją inwestycji służących podjęciu przez rolników, domowników i małżonków rolników, dodatkowej działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem. Zakres pomocy: W ramach działania mogą być wspierane projekty w zakresie: 1. agroturystyki; 2. usług w tym w szczególności: usług dla gospodarstw rolnych i leśnych, usług dla ludności, usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych z wypoczynkiem, usług transportowych; 3. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 4. magazynowania i przechowywania towarów; 5. sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego; 6. wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy w tym zagospodarowania słomy, odpadów łąkowych, leśnych itp.; 7. rzemiosła i rękodzielnictwa. 3. Beneficjenci Osoby fizyczne: rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy. 4. Forma i wysokość pomocy Pomoc będzie udzielana w formie grantów inwestycyjnych na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Projekty mogą być realizowane w dwóch etapach. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej w ramach działania, w okresie realizacji Programu, jednemu beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu nie może przekroczyć 100 tys. zł. Oznacza to, że: 1) jeden beneficjent może otrzymać pomoc w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł. w okresie realizacji Programu; 2) kwota pomocy przyznana beneficjentom na realizację projektów w jednym gospodarstwie może wynosić łącznie nie więcej niż 100 tys. zł. w okresie realizacji Programu. 5. Poziom wsparcia Poziom pomocy udzielanej beneficjentowi wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. 6. Kryteria dostępu Pomoc może być przyznana na realizację projektów uzasadnionych pod względem ekonomicznym. Wspierane będą projekty dotyczące dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych położonych na obszarach wiejskich. Projekty, stosownie do swego zakresu, spełniać będą wymagania wynikające z przepisów prawa krajowego i prawa UE, w tym standardy w zakresie higieny, bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe kryteria dostępu zostaną określone w przepisach krajowych i uwzględniać będą cechy charakteryzujące beneficjenta, obszar i gospodarstwo, którego dotyczy projekt. 7. Zasięg geograficzny – obszary wiejskie na terenie całego kraju. 8. Budżet działania Proponowana wysokość środków przeznaczona na realizację działania [EUR] Nr działania Nazwa działania Razem EFRROW PL 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej , , ,00 9. Liczba beneficjentów Około beneficjentów. 10. Wskaźniki produktu • Liczba beneficjentów (w podziale na płeć, rodzaj, wiek, rodzaj działalności, województwo, wielkość ekonomiczna gospodarstw rolnych) • Łączna wielkość inwestycji (w podziale na płeć, rodzaj beneficjenta, wiek beneficjenta, rodzaj działalności, województwo, wielkość ekonomiczna gospodarstw rolnych) • Liczba stworzonych lub zachowanych miejsc pracy (w podziale na rodzaj działalności, województwo)

38 UŻYTECZNE ADRESY Portal Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Portal Ministerstwa Gospodarki Departamentu Turystyki (zakładka Turystyka)

39 Departament Turystyki
Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa tel Fax


Pobierz ppt "Turystyka w świetle „Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013” i NSS 2007-2013 Możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizację zadań uzdrowiskowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google