Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan zajęć Strategia Lizbońska/Europa 2020 Strategia Lizbońska/Europa 2020 Polityka spójności Polityka spójności Strategiczne podejście do spójności Strategiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan zajęć Strategia Lizbońska/Europa 2020 Strategia Lizbońska/Europa 2020 Polityka spójności Polityka spójności Strategiczne podejście do spójności Strategiczne."— Zapis prezentacji:

1 Plan zajęć Strategia Lizbońska/Europa 2020 Strategia Lizbońska/Europa 2020 Polityka spójności Polityka spójności Strategiczne podejście do spójności Strategiczne podejście do spójności Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

2 Strategia Lizbońska Plan działań przyjęty przez przywódców krajów Unii Europejskiej podczas szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000r. Plan działań przyjęty przez przywódców krajów Unii Europejskiej podczas szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000r.

3 Strategia Lizbońska Zdefiniowano następujące szczegółowe zamierzenia, których realizacja miała nastąpić do 2010 roku: Inwestycje na badania i rozwój (R&D) wzrosną do 3% PKB Inwestycje na badania i rozwój (R&D) wzrosną do 3% PKB Zredukowana zostaną biurokracja i utrudnienia dla przedsiębiorczości Zredukowana zostaną biurokracja i utrudnienia dla przedsiębiorczości Nastąpi wzrost zatrudnienia do 70% dla mężczyzn i 60% dla kobiet Nastąpi wzrost zatrudnienia do 70% dla mężczyzn i 60% dla kobiet

4 Zmiany w Strategii Lizbońskiej Państwa UE zostały zobligowane do przygotowania Krajowych Programów Reform (KPR), tj. programów realizacji celów Strategii na poziomie narodowym Państwa UE zostały zobligowane do przygotowania Krajowych Programów Reform (KPR), tj. programów realizacji celów Strategii na poziomie narodowym Zawężono listę celów Strategii do dwóch głównych: Zawężono listę celów Strategii do dwóch głównych: osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego trwałego wzrostu zatrudnienia trwałego wzrostu zatrudnienia

5 Europa 2020 Nowy, długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej Nowy, długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej który zastąpił realizowaną od 2000 r. Strategię Lizbońską który zastąpił realizowaną od 2000 r. Strategię Lizbońską

6 Europa 2020 priorytety: priorytety: wzrost inteligentny (smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach wzrost inteligentny (smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach wzrost zrównoważony (sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej wzrost zrównoważony (sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną

7 Europa 2020 osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo–rozwojowej, w tym przeznaczanie 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo–rozwojowej, w tym przeznaczanie 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20% zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20% podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 3034 lat mających wykształcenie wyższe podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 3034 lat mających wykształcenie wyższe wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów obywateli wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów obywateli

8 Związek Strategii z polityką spójności Priorytety strategii oraz strategicznych dokumentów dotyczących polityki spójności (Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności) są ze sobą spójne w wielu aspektach Priorytety strategii oraz strategicznych dokumentów dotyczących polityki spójności (Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności) są ze sobą spójne w wielu aspektach Postanowienia zarówno Strategii Lizbońskiej, jak i Strategii Europa 2020 wprost wskazują, że realizacja określonych w nich celów ma nastąpić poprzez wykorzystanie m. in. funduszy europejskich Postanowienia zarówno Strategii Lizbońskiej, jak i Strategii Europa 2020 wprost wskazują, że realizacja określonych w nich celów ma nastąpić poprzez wykorzystanie m. in. funduszy europejskich

9 Strategiczne podejście do spójności Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności (Community strategic guidelines for cohesion) Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności (Community strategic guidelines for cohesion) Opracowywane w krajach członkowskich Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (national strategic reference framework) Opracowywane w krajach członkowskich Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (national strategic reference framework)

10 Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności Przyjmowane przez Radę Unii Europejskiej Przyjmowane przez Radę Unii Europejskiej Ściśle powiązane ze Strategią Lizbońską/Europa 2020 Ściśle powiązane ze Strategią Lizbońską/Europa 2020 Punkt odniesienia dla Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Punkt odniesienia dla Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Definiuje priorytety polityki spójności dla całej UE Definiuje priorytety polityki spójności dla całej UE Określają główne kierunki zaangażowania EFRR, EFS i FS Określają główne kierunki zaangażowania EFRR, EFS i FS

11 Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności Trzy główne obszary priorytetowe wg SWWS: Zrównoważony rozwój gospodarczy Zrównoważony rozwój gospodarczy Konkurencyjność Konkurencyjność Zatrudnienie Zatrudnienie

12 Priorytety polityki spójności Zwiększenie atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast poprzez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług oraz zachowanie stanu środowiska Zwiększenie atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast poprzez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług oraz zachowanie stanu środowiska Wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez wykorzystywanie możliwości w dziedzinie badań i innowacji, w tym nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez wykorzystywanie możliwości w dziedzinie badań i innowacji, w tym nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Tworzenie lepszych miejsc pracy oraz większej ich liczby poprzez zainteresowanie większej liczby osób zdobyciem zatrudnienia i działalnością gospodarczą, zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki Tworzenie lepszych miejsc pracy oraz większej ich liczby poprzez zainteresowanie większej liczby osób zdobyciem zatrudnienia i działalnością gospodarczą, zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki

13 Zasady wdrażania programów finansowanych z EFRR, EFS, FS zawarte w Strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności Większa koncentracja na wiedzy, badaniach i innowacjach oraz kapitale ludzkim i wymagane w związku z tym znaczące zwiększenie nakładów finansowych na te obszary Większa koncentracja na wiedzy, badaniach i innowacjach oraz kapitale ludzkim i wymagane w związku z tym znaczące zwiększenie nakładów finansowych na te obszary Uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju i wzmacnianie synergii między wymiarami gospodarczym, społecznym i środowiskowym wsparcia Uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju i wzmacnianie synergii między wymiarami gospodarczym, społecznym i środowiskowym wsparcia Wspieranie równości mężczyzn i kobiet na wszystkich etapach opracowywania i realizacji programów i projektów Wspieranie równości mężczyzn i kobiet na wszystkich etapach opracowywania i realizacji programów i projektów Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy

14 Priorytety zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz Strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy

15 Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem Intensywne wykorzystanie tradycyjnych źródeł energii w Europie Intensywne wykorzystanie tradycyjnych źródeł energii w Europie

16 Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej Projekty transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T – transeuropean network – transport) Projekty transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T – transeuropean network – transport) Połączenia o drugorzędnym znaczeniu Połączenia o drugorzędnym znaczeniu Infrastruktura kolejowa Infrastruktura kolejowa Zrównoważone pod względem środowiska naturalnego sieci transportowe Zrównoważone pod względem środowiska naturalnego sieci transportowe Poprawa połączeń terytoriów śródlądowych, wyspiarskich lub najbardziej oddalonych z projektami TEN-T Poprawa połączeń terytoriów śródlądowych, wyspiarskich lub najbardziej oddalonych z projektami TEN-T Rozwój autostrad morskich oraz żeglugi morskiej bliskiego zasięgu Rozwój autostrad morskich oraz żeglugi morskiej bliskiego zasięgu

17 Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem Zaspokojenie potrzeb w zakresie inwestycji w infrastrukturę Zaspokojenie potrzeb w zakresie inwestycji w infrastrukturę Zapewnienie atrakcyjnych warunków dla przedsiębiorstw i ich pracowników o wysokich kwalifikacjach Zapewnienie atrakcyjnych warunków dla przedsiębiorstw i ich pracowników o wysokich kwalifikacjach Promowanie inwestycji, które przyczyniają się do wypełniania zobowiązań UE wynikających z Protokołu z Kioto Promowanie inwestycji, które przyczyniają się do wypełniania zobowiązań UE wynikających z Protokołu z Kioto Zapobieganie ryzyku poprzez ulepszone zarządzanie zasobami naturalnymi, lepsze ukierunkowanie badań oraz lepsze wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także bardziej innowacyjne polityki zarządzania publicznego Zapobieganie ryzyku poprzez ulepszone zarządzanie zasobami naturalnymi, lepsze ukierunkowanie badań oraz lepsze wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także bardziej innowacyjne polityki zarządzania publicznego

18 Intensywne wykorzystanie tradycyjnych źródeł energii w Europie Ograniczenie uzależnienia od tradycyjnych źródeł energii Ograniczenie uzależnienia od tradycyjnych źródeł energii Zwiększenie efektywności energetycznej Zwiększenie efektywności energetycznej Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

19 Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji w badania i rozwój technologiczny Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji w badania i rozwój technologiczny Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich Poprawa dostępu do finansowania Poprawa dostępu do finansowania

20 Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji w badania i rozwój technologiczny Wzmacnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, przedsiębiorstwami a publicznymi instytucjami badawczymi Wzmacnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, przedsiębiorstwami a publicznymi instytucjami badawczymi Wspieranie badań i rozwoju technologicznego w MŚP oraz transferu technologii Wspieranie badań i rozwoju technologicznego w MŚP oraz transferu technologii Wspieranie regionalnych inicjatyw transgranicznych i transnarodowych mających wzmocnić współpracę badawczą Wspieranie regionalnych inicjatyw transgranicznych i transnarodowych mających wzmocnić współpracę badawczą Wzmacnianie kompetencji w zakresie badań i rozwoju, wspieranie infrastruktury badawczej oraz kapitału ludzkiego w dziedzinach o wysokim potencjale wzrostu Wzmacnianie kompetencji w zakresie badań i rozwoju, wspieranie infrastruktury badawczej oraz kapitału ludzkiego w dziedzinach o wysokim potencjale wzrostu

21 Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości Zwiększenie skuteczności i dostępności dla przedsiębiorstw (szczególnie MŚP) regionalnych zasobów w zakresie badań i rozwoju technologicznego, innowacji i edukacji Zwiększenie skuteczności i dostępności dla przedsiębiorstw (szczególnie MŚP) regionalnych zasobów w zakresie badań i rozwoju technologicznego, innowacji i edukacji Zapewnienie usług wspierających przedsiębiorstwa, świadczonych przez sektor prywatny lub podmioty o publiczno-prywatnym charakterze, które zwiększą konkurencyjność oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstw Zapewnienie usług wspierających przedsiębiorstwa, świadczonych przez sektor prywatny lub podmioty o publiczno-prywatnym charakterze, które zwiększą konkurencyjność oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstw

22 Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości Zapewnienie pełnego wykorzystania europejskiego potencjału w dziedzinie innowacji ekologicznych oraz wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem Zapewnienie pełnego wykorzystania europejskiego potencjału w dziedzinie innowacji ekologicznych oraz wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem Promocja przedsiębiorczości oraz ułatwianie powstawania i rozwoju nowych przedsiębiorstw (spin-out, spin-off) Promocja przedsiębiorczości oraz ułatwianie powstawania i rozwoju nowych przedsiębiorstw (spin-out, spin-off)

23 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich Zapewnienie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe oraz promowanie rozwoju poprzez zrównoważone wsparcie dla podaży i popytu na towary i usługi (prywatne i publiczne), związane z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, a także poprzez zwiększone inwestycje w kapitał ludzki Zapewnienie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe oraz promowanie rozwoju poprzez zrównoważone wsparcie dla podaży i popytu na towary i usługi (prywatne i publiczne), związane z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, a także poprzez zwiększone inwestycje w kapitał ludzki Zapewnienie dostępności infrastruktury i powiązanych z nią usług po przystępnych cenach i na poziomie umożliwiającym świadczenie koniecznych usług Zapewnienie dostępności infrastruktury i powiązanych z nią usług po przystępnych cenach i na poziomie umożliwiającym świadczenie koniecznych usług

24 Poprawa dostępu do finansowania Inicjatywa JEREMIE Inicjatywa JEREMIE Fundusze private equity Fundusze private equity Fundusze venture capital Fundusze venture capital Systemy gwarancyjne Systemy gwarancyjne

25 Poprawa dostępu do finansowania Wspieranie instrumentów zwrotnych (pożyczki), instrumentów zamiennych (dług mezzaninowy) oraz kapitał podwyższonego ryzyka (w tym zalążkowy). Dotacje (instrumenty bezzwrotne) powinny służyć budowaniu i utrzymywaniu infrastruktury ułatwiającej dostęp do finansowania (biura transferu technologii, inkubatory, sieci aniołów biznesu). Wspierane też mechanizmy gwarancji i regwarancji, by ułatwić MŚP dostęp do mikrokredytów Wspieranie instrumentów zwrotnych (pożyczki), instrumentów zamiennych (dług mezzaninowy) oraz kapitał podwyższonego ryzyka (w tym zalążkowy). Dotacje (instrumenty bezzwrotne) powinny służyć budowaniu i utrzymywaniu infrastruktury ułatwiającej dostęp do finansowania (biura transferu technologii, inkubatory, sieci aniołów biznesu). Wspierane też mechanizmy gwarancji i regwarancji, by ułatwić MŚP dostęp do mikrokredytów Opracowanie zintegrowanego podejścia, by wspierać jednocześnie innowacje, ich przełożenie na nową działalność komercyjną oraz dostępność kapitału podwyższonego ryzyka Opracowanie zintegrowanego podejścia, by wspierać jednocześnie innowacje, ich przełożenie na nową działalność komercyjną oraz dostępność kapitału podwyższonego ryzyka Dotarcie do wybranych grup potencjalnych beneficjentów, jak młodzi przedsiębiorcy, kobiety przedsiębiorcy, grupy społeczne znajdujące się w niekorzystnej sytuacji Dotarcie do wybranych grup potencjalnych beneficjentów, jak młodzi przedsiębiorcy, kobiety przedsiębiorcy, grupy społeczne znajdujące się w niekorzystnej sytuacji

26 Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy Przyciągnięcie na rynek pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób oraz modernizacja systemów zabezpieczenia socjalnego Przyciągnięcie na rynek pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób oraz modernizacja systemów zabezpieczenia socjalnego Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i podnoszenie umiejętności Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i podnoszenie umiejętności Zdolności administracyjne Zdolności administracyjne Pomoc w utrzymaniu dobrego zdrowia pracowników Pomoc w utrzymaniu dobrego zdrowia pracowników

27 Przyciągnięcie na rynek pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób oraz modernizacja systemów zabezpieczenia socjalnego Wdrażanie polityk zatrudnienia ukierunkowanych na osiągnięcie pełnego zatrudnienia, poprawę jakości i wydajności pracy, a także na wzmocnienie spójności społecznej i terytorialnej Wdrażanie polityk zatrudnienia ukierunkowanych na osiągnięcie pełnego zatrudnienia, poprawę jakości i wydajności pracy, a także na wzmocnienie spójności społecznej i terytorialnej Promowanie podejścia do pracy, uwzględniającego wiek pracowników Promowanie podejścia do pracy, uwzględniającego wiek pracowników Zapewnienie integracji rynku pracy, podnoszenie atrakcyjności miejsc pracy i zwiększenie atrakcyjności pracy dla osób jej poszukujących Zapewnienie integracji rynku pracy, podnoszenie atrakcyjności miejsc pracy i zwiększenie atrakcyjności pracy dla osób jej poszukujących Poprawa dostosowania działań do potrzeb rynku pracy Poprawa dostosowania działań do potrzeb rynku pracy

28 Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy Promowanie elastyczności połączonej z bezpieczeństwem zatrudnienia oraz zmniejszanie segmentacji rynku pracy Promowanie elastyczności połączonej z bezpieczeństwem zatrudnienia oraz zmniejszanie segmentacji rynku pracy Zapewnienie sprzyjających zatrudnieniu kosztów pracy oraz mechanizmów ustalania płac Zapewnienie sprzyjających zatrudnieniu kosztów pracy oraz mechanizmów ustalania płac

29 Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i podnoszenie umiejętności Rozszerzenie i podniesienie poziomu inwestycji w kapitał ludzki Rozszerzenie i podniesienie poziomu inwestycji w kapitał ludzki Dostosowanie systemów edukacji i szkoleń do nowych wymagań dotyczących kwalifikacji Dostosowanie systemów edukacji i szkoleń do nowych wymagań dotyczących kwalifikacji

30 Zdolności administracyjne Dobra administracja jest niezbędna dla wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia Dobra administracja jest niezbędna dla wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia Wspieranie opracowywania dobrych polityk i programów, monitorowania, ewaluacji oraz oceny oddziaływania poprzez studia, statystyki i prognozowanie; wspieranie koordynacji międzyresortowej oraz dialogu między odpowiednimi podmiotami publicznymi i prywatnymi Wspieranie opracowywania dobrych polityk i programów, monitorowania, ewaluacji oraz oceny oddziaływania poprzez studia, statystyki i prognozowanie; wspieranie koordynacji międzyresortowej oraz dialogu między odpowiednimi podmiotami publicznymi i prywatnymi Wzmacnianie potencjału administracji w zakresie realizacji polityk i programów, w szczególności poprzez określanie potrzeb w zakresie szkoleń, przegląd ścieżek kariery, ewaluację, realizację zasad otwartego zarządzania, szkolenia kadry kierowniczej i personelu oraz ukierunkowane wsparcie dla kluczowych służb, inspektoratów i podmiotów sfery społeczno- gospodarczej Wzmacnianie potencjału administracji w zakresie realizacji polityk i programów, w szczególności poprzez określanie potrzeb w zakresie szkoleń, przegląd ścieżek kariery, ewaluację, realizację zasad otwartego zarządzania, szkolenia kadry kierowniczej i personelu oraz ukierunkowane wsparcie dla kluczowych służb, inspektoratów i podmiotów sfery społeczno- gospodarczej

31 Pomoc w utrzymaniu dobrego zdrowia pracowników Zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia za pośrednictwem kampanii informacyjnych na temat zdrowia, transfer wiedzy i technologii oraz zapewnienie służbie zdrowia niezbędnych kwalifikacji, materiałów i sprzętu Zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia za pośrednictwem kampanii informacyjnych na temat zdrowia, transfer wiedzy i technologii oraz zapewnienie służbie zdrowia niezbędnych kwalifikacji, materiałów i sprzętu Wyrównanie różnic w poziomie infrastruktury ochrony zdrowia oraz wspieranie skutecznego świadczenia usług w przypadkach, gdy ma to wpływ na rozwój gospodarczy mniej zamożnych państw członkowskich i regionów Wyrównanie różnic w poziomie infrastruktury ochrony zdrowia oraz wspieranie skutecznego świadczenia usług w przypadkach, gdy ma to wpływ na rozwój gospodarczy mniej zamożnych państw członkowskich i regionów

32 Wytyczne w zakresie terytorialnego wymiaru polityki spójności Przy opracowywaniu programów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności oraz rozdziale środków na priorytetowe obszary państwa członkowskie powinny uwzględniać uwarunkowania geograficzne realizacji tych programów

33 Procedura przyjęcia i przeglądu strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności Inicjatywa – Komisja Europejska Inicjatywa – Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej – przyjmuje jednomyślnie (procedura z art. 161 TWE) Rada Unii Europejskiej – przyjmuje jednomyślnie (procedura z art. 161 TWE) Przegląd – Komisja Europejska w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi Przegląd – Komisja Europejska w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi Przeprowadzany zgodnie z procedurą art. 161 TWE, ale w Radzie UE obowiązuje tylko kwalifikowana większość głosów Przeprowadzany zgodnie z procedurą art. 161 TWE, ale w Radzie UE obowiązuje tylko kwalifikowana większość głosów

34 Narodowe strategiczne ramy odniesienia (NSRO) Narodowa strategia spójności Narodowa strategia spójności Kraje członkowskie przedstawiają tu priorytety polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, realizowane przy finansowym wsparciu środków wspólnotowych i ich powiązanie z europejskimi priorytetami zawartymi w strategicznych wytycznych Wspólnoty oraz z Krajowym programem reform Kraje członkowskie przedstawiają tu priorytety polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, realizowane przy finansowym wsparciu środków wspólnotowych i ich powiązanie z europejskimi priorytetami zawartymi w strategicznych wytycznych Wspólnoty oraz z Krajowym programem reform

35 Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności Krajowy program reform Narodowe strategiczne ramy odniesienia Program operacyjny

36 Narodowe strategiczne ramy odniesienia Cel: Konwergencja Cel: Konwergencja Cel: Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie Cel: Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie Cel: Europejska współpraca terytorialna Cel: Europejska współpraca terytorialna

37 Struktura NSRO Analiza bieżącej sytuacji danego kraju członkowskiego Analiza bieżącej sytuacji danego kraju członkowskiego Strategia działań Strategia działań Wykaz programów operacyjnych, które będą wdrażane w ramach Celu I i II Wykaz programów operacyjnych, które będą wdrażane w ramach Celu I i II Powiązanie priorytetów NSRO z priorytetami UE Powiązanie priorytetów NSRO z priorytetami UE Roczna alokacja z EFRR, EFS i FS na poszczególne programy Roczna alokacja z EFRR, EFS i FS na poszczególne programy

38 Struktura NSRO Cel: Konwergencja: Cel: Konwergencja: Przewidywane działania na rzecz zwiększenia wydajności administracji państwa członkowskiego Przewidywane działania na rzecz zwiększenia wydajności administracji państwa członkowskiego Kwota całkowitych rocznych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybołówstwa Kwota całkowitych rocznych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybołówstwa Dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji ex ante przestrzegania zasady dodatkowości Dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji ex ante przestrzegania zasady dodatkowości

39 Struktura NSRO Państwa korzystające ze wsparcia z Funduszu Spójności - opisanie mechanizmów koordynacji między: Państwa korzystające ze wsparcia z Funduszu Spójności - opisanie mechanizmów koordynacji między: poszczególnymi programami operacyjnymi poszczególnymi programami operacyjnymi poszczególnymi programami operacyjnymi a EFRRiOW, EFR i innymi instrumentami finansowymi (jak, np. wsparcie z EBI) poszczególnymi programami operacyjnymi a EFRRiOW, EFR i innymi instrumentami finansowymi (jak, np. wsparcie z EBI)

40 Struktura NSRO Procedura koordynacji polityki spójności Wspólnoty ze stosownymi politykami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi danego państwa członkowskiego Procedura koordynacji polityki spójności Wspólnoty ze stosownymi politykami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi danego państwa członkowskiego Informacje na temat mechanizmów koordynacyjnych między poszczególnymi programami operacyjnymi oraz między programami operacyjnymi a EFRRiOW, EFR i EBI oraz innymi instrumentami finansowymi Informacje na temat mechanizmów koordynacyjnych między poszczególnymi programami operacyjnymi oraz między programami operacyjnymi a EFRRiOW, EFR i EBI oraz innymi instrumentami finansowymi

41

42 Struktura NSRO Wykaz programów operacyjnych (tylko programy wdrażane w ramach Celów I i II) Wykaz programów operacyjnych (tylko programy wdrażane w ramach Celów I i II)

43 Programy operacyjne w polskich NSRO PO IiŚ – Infrastruktura i Środowisko (EFRR, FS) PO IiŚ – Infrastruktura i Środowisko (EFRR, FS) PO IG – Innowacyjna Gospodarka (EFRR) PO IG – Innowacyjna Gospodarka (EFRR) PO KL – Kapitał Ludzki (EFS) PO KL – Kapitał Ludzki (EFS) RPO – 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (EFRR) RPO – 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (EFRR) PO RPW – Rozwój Polski Wschodniej (EFRR) PO RPW – Rozwój Polski Wschodniej (EFRR) PO PT – Pomoc Techniczna (EFRR) PO PT – Pomoc Techniczna (EFRR) PO EWT – programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EFRR) PO EWT – programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EFRR)

44 Zasada earmarking Średnio w całym okresie programowania 60% wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych i FS dla regionów objętych Celem I i 75% wydatków dla regionów objętych Celem II powinna zostać przeznaczona na promowanie konkurencyjności i tworzenie nowych miejsc pracy Średnio w całym okresie programowania 60% wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych i FS dla regionów objętych Celem I i 75% wydatków dla regionów objętych Celem II powinna zostać przeznaczona na promowanie konkurencyjności i tworzenie nowych miejsc pracy

45 Procedura przyjmowania NSRO Przygotowywane przez instytucje kraju członkowskiego Przygotowywane przez instytucje kraju członkowskiego wg procedury opracowanej w danym kraju (zasada autonomii) wg procedury opracowanej w danym kraju (zasada autonomii) Kraj ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji z właściwymi partnerami (zasada partnerstwa) Kraj ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji z właściwymi partnerami (zasada partnerstwa) Termin przekazania KE – 5 miesięcy od przyjęcia SWWS Termin przekazania KE – 5 miesięcy od przyjęcia SWWS

46 Procedura przyjmowania NSRO W terminie 3 miesięcy od otrzymania NSRO KE przyjmuje strategię opisaną w dokumencie oraz priorytetowe obszary tematyczne wybrane do wsparcia z funduszy W terminie 3 miesięcy od otrzymania NSRO KE przyjmuje strategię opisaną w dokumencie oraz priorytetowe obszary tematyczne wybrane do wsparcia z funduszy W tym terminie KE może przedstawiać uwagi do dokumentu W tym terminie KE może przedstawiać uwagi do dokumentu Nie ma terminu w jakim KE powinna podjąć decyzję w kwestiach: wykazu PO, rocznych alokacji z każdego funduszu, poziomu wydatków gwarantujących przestrzeganie zasady dodatkowości Nie ma terminu w jakim KE powinna podjąć decyzję w kwestiach: wykazu PO, rocznych alokacji z każdego funduszu, poziomu wydatków gwarantujących przestrzeganie zasady dodatkowości Działań przewidzianych w celu zwiększenia wydajności administracji Działań przewidzianych w celu zwiększenia wydajności administracji

47 Procedura przyjmowania NSRO Przyjęcie SWWS Przyjęcie SWWS 5 miesięcy 5 miesięcy Przesłanie NSRO do KE Przesłanie NSRO do KE 3 miesiące 3 miesiące Przyjęcie przez KE strategii i priorytetowych obszarów wsparcia; przekazanie uwag Przyjęcie przez KE strategii i priorytetowych obszarów wsparcia; przekazanie uwag Termin nieokreślony Termin nieokreślony Decyzje ws. programów operacyjnych, rocznych alokacji, dodatkowości i działań na rzecz zwiększenia wydajności administracji Decyzje ws. programów operacyjnych, rocznych alokacji, dodatkowości i działań na rzecz zwiększenia wydajności administracji

48 Monitorowanie strategiczne Każde państwo musi raportować efekty podejmowanych działań wspieranych środkami funduszy strukturalnych oraz FS Każde państwo musi raportować efekty podejmowanych działań wspieranych środkami funduszy strukturalnych oraz FS Nie było tego w okresie Nie było tego w okresie

49 Dwa rodzaje raportów Roczne sprawozdania z realizacji krajowego programu reform Roczne sprawozdania z realizacji krajowego programu reform Sprawozdania na temat wkładu programów finansowanych ze środków unijnych w osiąganie celów polityki spójności (dwukrotnie w okresie programowania) Sprawozdania na temat wkładu programów finansowanych ze środków unijnych w osiąganie celów polityki spójności (dwukrotnie w okresie programowania)

50 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Plan zajęć Strategia Lizbońska/Europa 2020 Strategia Lizbońska/Europa 2020 Polityka spójności Polityka spójności Strategiczne podejście do spójności Strategiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google