Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poziomy gotowości technologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poziomy gotowości technologii"— Zapis prezentacji:

1 Poziomy gotowości technologii
Stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol-nictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 18, poz. 91) Jest to lista obejmująca 9 etapów określanych jako „poziomy gotowości technologii” Stanowią one wykaz czynności określających gotowość im-plementacji nowej technologii w warunkach produkcyjnych 1

2 Poziomy gotowości technologii
Poziom I Zaobserwowano i opisano podstawowe zasady zjawiska fizycznego (lub procesu chemicznego) stanowiącego podstawę realizowanej technologii Jest to najniższy poziom gotowości technologii, co oznacza rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych zastosowaniach wojskowych lub w zakresie bezpieczeństwa państwa. Do prac tych zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii. 2

3 Poziomy gotowości technologii
Poziom II Określono koncepcję projektowanej technologii lub przyszłe jej zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisu-jących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Na tym etapie nie istnieje jeszcze żaden dowód lub wynik szczegółowej analizy potwierdzający przyjęte założenia. 3

4 Poziomy gotowości technologii
Poziom III Potwierdzono analitycznie i doświadczalnie krytyczne funkcje lub koncepcje projektowanej technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych oraz labo-ratoryjnych, które mają na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zinte-growane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii. 4

5 Poziomy gotowości technologii
Poziom IV Zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele weryfiko-wane w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu pro-dukcyjnego w warunkach laboratoryjnych. 5

6 Poziomy gotowości technologii
Poziom V Zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Odstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rze-czywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych. 6

7 Poziomy gotowości technologii
Poziom VI Dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu projektowanej technologii w warunkach zbliżo-nych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub pro-totyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań realizowanych na tym poziomie zalicza się bada- nia prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych. 7

8 Poziomy gotowości technologii
Poziom VII Dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie gotowości technologii zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych. 8

9 Poziomy gotowości technologii
Poziom VIII Zakończono badania oraz demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to potwierdzenie, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i projektowana technologia może zostać zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Poziom ten obejmuje badania systemów i ich ocenę w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to także założenia odnoszące się do zabezpieczenia logi-stycznego i szkolenia. 9

10 Poziomy gotowości technologii
Poziom IX Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w formie ostatecznej i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Dotyczy to wykorzystania wszystkich opracowanych syste-mów technologicznych w warunkach rzeczywistych. 10


Pobierz ppt "Poziomy gotowości technologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google