Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Studia wykonalności dla projektów dotyczących infrastruktury drogowej Część II

2 Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe Analizy ruchowe należy opracować zgodnie z metodologią przedstawioną w Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich opracowaną przez IBDiM, luty 2008, Pomiar ruchu i obliczanie średniego dobowego ruchu W celu określenia średniego dobowego ruchu (SDR) w roku bazowym, stanowiącego podstawę do obliczenia prognozy ruchu, należy skorzystać z wyników generalnego pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich lub przeprowadzić bezpośrednie pomiary ruchu na odcinkach nieobjętych pomiarem oraz na drogach gminnych i powiatowych.

3 Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe Zasady przeprowadzania pomiarów: Pomiary należy wykonywać w ciągu dwóch dni roboczych (wtorek, środa lub czwartek) jednego tygodnia. W każdym z dni pomiarowych pomiary należy prowadzić przez 16 godzin, w godzinach 600 – 2200, w przekroju drogi, bez podziału na kierunki. Pomiary mogą być wykonywane w dowolnym miesiącu, zalecane maj lub październik (ruch najbardziej zbliżony do średniego dobowego ruchu w roku).

4 Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe Pomiary należy przeprowadzać w podziale na następujące kategorie pojazdów: ‐ motocykle (M); ‐ samochody osobowe (SO); ‐ samochody dostawcze (SD); ‐ samochody ciężarowe bez przyczep (SCb); ‐ samochody ciężarowe z przyczepami (SCp); ‐ autobusy (A); ‐ ciągniki rolnicze (CR). Pomiary bezpośrednie należy wykonywać w punktach pomiarowych zlokalizowanych w ten sposób, aby mierzona wielkość ruchu była miarodajna dla całego odcinka drogi. Nie należy wykonywać pomiarów w dniach, w których ruch na drodze odbiega od normalnego (jarmarki, targi, festyny, inne imprezy okolicznościowe).

5 Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe Odcinkowi drogi, na którym wykonuje się pomiary ruchu, należy na podstawie przeprowadzonego rozeznania przypisać jeden z następujących charakterów ruchu: - gospodarczy ‐ odcinki dróg, na których występują niewielkie sezonowe wahania ruchu, tzn. średni dobowy ruch dla poszczególnych miesięcy jest zbliżony do SDR, natomiast średni dobowy ruch w dni robocze jest większy od średniego dobowego ruchu w dni świąteczne, - turystyczny ‐ odcinki dróg, na których w sezonowych wahaniach ruchu występuje znaczny (ok. 50 %) wzrost średniego dobowego ruchu w miesiącu lipcu i sierpniu. Tygodniowe wahania ruchu są takie, jak dla odcinków dróg o gospodarczym charakterze ruchu, - rekreacyjny ‐ odcinki dróg, na których występują niewielkie sezonowe wahania ruchu, jak dla dróg o gospodarczym charakterze ruchu, natomiast tygodniowe wahania ruchu wskazują zawsze większy (o ok. 20 %) średni dobowy ruch w niedziele i dni świąteczne od średniego dobowego ruchu w dni robocze.

6 Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe 2. Obliczenie średniego dobowego ruchu w roku (SDR) Średni dobowy ruch (SDR) należy obliczyć wg wzoru:

7 Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe

8 Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe Przykład: Pomiary ruchu na drodze powiatowej przeprowadzono w dniach 19 i 20 marca 2008 roku (środa, czwartek) w godz. 600 – Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem charakter ruchu na badanym odcinku drogi przyjęto jako gospodarczy. X1=211; X2=201; P1=0,93; P2=1,10

9 Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe

10 Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe II. Prognoza średniego dobowego ruchu. Prognoza średniego dobowego ruchu jest prognozą wieloletnią. W przypadku inwestycji drogowych i mostowych sporządza się ją na okres dwudziestu pięciu lat. Do celów analizy ekonomicznej należy uwzględnić pięć kategorii pojazdów: - samochody osobowe, - samochody dostawcze, - samochody ciężarowe bez przyczep, - samochody ciężarowe z przyczepami, - autobusy.

11 Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe
Prognoza średniego dobowego ruchu dla dróg gminnych i powiatowych Dla sieci dróg gminnych i powiatowych (poza miastami, dla których zarządzającym jest prezydent miasta na prawach powiatu) zaleca się prognozy ruchu wykonane metodą uproszczoną jeżeli SDR <2500 poj./dobj. (jeżli SDR >2 500 poj./dob. prognozę należy obliczyć tak jak dla dróg wojewódzkich). W granicach miast dla których zarządzającym jest prezydent miasta zaleca się opracowywać prognozy ruchu metodą modelowania sieciowego. W celu obliczenia średniorocznego dobowego natężenia ruchu dla danej kategorii pojazdów, należy dodać odpowiedni ruch lub przemnożyć odpowiedni ruch przez właściwy współczynnik wzrostu ruchu wzięty z poniższej tabeli.

12 Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe Przykład: Według pomiaru średnioroczny dobowy ruch [SDR] w 2008 roku wynosi: SDR poj./dob., SO poj./dob., SD poj./dob., SCb poj./dob., SCp poj./dob., A poj./dob.. Średnioroczny dobowy ruch samochodów osobowych [SO] oblicza się wg wzoru: w 2009 wyniesie: = 153; w 2010 wyniesie: = 157; w 2011 wyniesie: = 161; itd. Analogicznie oblicza się średnioroczny dobowy ruch samochodów dostawczych

13 Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe Średnioroczny dobowy ruch samochodów ciężarowych bez przyczep [SCb] oblicza się wg wzoru: gdzie: n – kolejny rok okresu analizy, w 2009 wyniesie: 13 × 1,020 = 13; w 2010 wyniesie: 13 × 1,022 = 14; w 2011 wyniesie: 13 × 1,023 = 14; itd. Analogicznie oblicza się średnioroczny dobowy ruch samochodów ciężarowych z przyczepami (przy współczynniku wzrostu ruchu 1,025) Dla średniorocznego dobowego ruchu autobusów [A] roczny współczynnik wzrostu ruchu wynosi 1,000, czyli w okresie analizy liczba autobusów jest stała. Średnioroczny dobowy ruch (SDR) w danym roku prognozy stanowi sumę średniorocznych dobowych wartości ruchu wyliczonych dla poszczególnych kategorii pojazdów w danym roku.

14 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analiza finansowa W przypadku projektów drogowych nie występują przychody operacyjne. Oznacza to, że dla tego typu projektów nie jest konieczne liczenie ‘luki finansowej. Analiza finansowa w przypadku projektów drogowych będzie szczątkowa i ograniczy się do przedstawienia: - harmonogramu rzeczowo - finansowego; - źródeł finansowania, - kosztów operacyjnych (utrzymania), - trwałości finansowej projektu.

15 Harmonogram, nakłady inwestycyjne
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Harmonogram, nakłady inwestycyjne W studium należy uszczegółowić i opisać informacje podawane we wniosku o dofinansowanie w zakresie: planowanych terminów realizacji, w tym procedur wyłonienia wykonawcy, terminów realizacji poszczególnych etapów, terminów odbiorów, planowanych rozliczeń; nakładów inwestycyjnych, w tym kwalifikowalności poszczególnych kategorii, pod kątem celów RPO oraz wymogów IZ RPO (Podręcznik kwalifikowalności); należy przy tym zwrócić uwagę na kwestie kwalifikowalności dot. dokumentacji, nadzoru inwestorskiego, kosztów jednostki realizującej projekt, kosztów obsługi zamówień publicznych, promocji, podatku od towarów i usług itd. W studium zaleca się przedstawienie terminarza realizacji w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego, który przedstawia nakłady ponoszone na poszczególne składniki inwestycji (lub etapy) – w formie tabelarycznej.

16 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Źródła finansowania W punkcie tym powinien znaleźć się opis źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych projektu z uwzględnieniem środków EFRR w ramach RPO WP (wnioskowanej dotacji). W przypadku finansowania wkładu własnego za pomocą kredytów należy podać podstawowe informacje nt. planowanego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

17 Koszty operacyjne (utrzymania)
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Koszty operacyjne (utrzymania) Należy zamieścić opis i tabelaryczne zestawienie szacowanych rocznych nakładów na drogi w wariancie inwestycyjnym i bezinwestycyjnym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji IBDiM. Dla projektów infrastruktury drogowej nie wylicza się wskaźników finansowych FRR, FNPV.

18 Trwałość finansowa projektu
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Trwałość finansowa projektu Analiza finansowa inwestycji powinna wykazać finansową trwałość projektu, która oznacza, że przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków pieniężnych i utrata zdolności do bieżącego regulowania wydatków. W przypadku infrastruktury drogowej trwałość finansową projektu wystarczy uzasadnić w formie opisowej.

19 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analiza ekonomiczna Cel: określenie korzyści i kosztów społecznych i gospodarczych wywołanych realizacją projektu. Analizę ekonomiczną dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej należy przeprowadzić zgodnie z Uproszczoną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowo-mostowych dla kategorii dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych, ekspertyzą naukowo – badawczą opracowaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów opracowane w lutym 2008 roku i umieszczone 13 marca 2008 r. na stronie MRR.

20 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analiza ekonomiczna „Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich” opracowana przez IBDiM, luty 2008, Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych” opracowana przez IBDiM, luty 2008, Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych” opracowana przez IBDiM, luty 2008,

21 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analiza ekonomiczna Na potrzeby analizy ekonomicznej należy zgodnie z metodologią Instrukcji oceny ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych określić dla wariantu inwestycyjnego oraz wariantu bezinwestycyjnego poniższe kategorie kosztów: Koszty drogowe Koszty eksploatacji pojazdów Koszty czasu w przewozach pasażerskich Koszty czasu w przewozach towarowych Koszty wypadków drogowych Koszty emisji toksycznych składników spalin

22 Analiza wskaźników ekonomicznych
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analiza wskaźników ekonomicznych Wartości korzyści i kosztów ekonomicznych należy przedstawić w formie tabelarycznej dla określonego okresu prognozy (25 lat). Do obliczenia ww. wskaźników należy wziąć pod uwagę następujące przepływy o charakterze ekonomicznym: wydatki: nakłady inwestycyjne (bez uwzględniania dotacji), koszty ekonomiczne, wpływy: korzyści o charakterze ekonomicznym,

23 Analiza wskaźników ekonomicznych
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analiza wskaźników ekonomicznych Na podstawie tych przepływów pieniężnych należy wyznaczyć ekonomiczne wskaźniki efektywności przedsięwzięcia, czyli: ERR projektu, ENPV projektu, B/C projektu. Dla analizy ekonomicznej stosować 5% stopę dyskontową. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej określonymi w Szczegółowym Opisie RPO WP, dofinansowaniem ze środków EFRR może być objęty jedynie projekt społecznie „korzystny” tj. charakteryzujący się wskaźnikami: ENPV > 0, oraz ERR > społeczna stopa dyskonta (5%), oraz B/C > 1

24 Analiza oddziaływania na środowisko
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analiza oddziaływania na środowisko W rozdziale niniejszym należy opisać oddziaływania projektu na sferę środowiska oraz uzasadnić zgodność przedsięwzięcia z zasadami polityki ochrony środowiska UE. Formalno – prawna procedura ooś – przebieg procedury związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

25 Analiza oddziaływania na środowisko
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analiza oddziaływania na środowisko Analiza poszczególnych obszarów oddziaływania inwestycji na środowisko – podstawowe informacje nt. czynników które mogą mieć wpływ na stan środowiska w fazie inwestycyjnej oraz podczas eksploatacji projektu. Oddziaływania na obszary Natura 2000 – należy przedstawić informacje czy projekt jest realizowany na terenie objętym ochroną w ramach utworzonego lub projektowanego do utworzenia obszaru Natura2000. Jeżeli projekt jest zlokalizowany poza terenami objętymi obszarem Natura 2000 należy również przeanalizować czy może on skutkować istotnymi oddziaływaniami na podlegające ochronie siedliska lub gatunki.

26 Analiza ryzyka i wrażliwości
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analiza ryzyka i wrażliwości Analiza wrażliwości stanowi uzupełniający etap w badaniu oceny inwestycji drogowych i mostowych. Stopień szczegółowości badania zależy bezpośrednio od lokalizacji inwestycji. Zgodnie z Instrukcją oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych / powiatowych / wojewódzkich badaniami należy objąć: A. dla dróg gminnych 1. w przypadku inwestycji poza granicami administracyjnymi miast - wzrost kosztów inwestycji o 15% 2. w przypadku inwestycji w obszarach miejskich - wzrost kosztów inwestycji o 25%

27 Analiza ryzyka i wrażliwości
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Analiza ryzyka i wrażliwości B. dla dróg powiatowych oraz dla dróg wojewódzkich 1. w przypadku inwestycji poza granicami administracyjnymi miast należy przeanalizować następujące warianty: - Wariant I – wzrost kosztów inwestycji o 15% - Wariant II – spadek natężenia ruchu o 15% - Wariant III – wzrost kosztów inwestycji o 15% oraz spadek natężenia ruchu o 15% 2. w przypadku inwestycji w obszarach miejskich należy przeanalizować następujące warianty: - Wariant I – wzrost kosztów inwestycji o 25% - Wariant III – wzrost kosztów inwestycji o 25% oraz spadek Wyniki analizy wrażliwości według wymienionych wariantów należy zestawić w formie tabeli.

28 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załączniki do studium Wymaganymi załącznikami są: Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej, Wyliczenia wskaźnika „Oszczędność finansowa na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych”

29 Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej . Nazwa kryterium Opis kryterium Obliczenia /opisy 1 Efektywność kosztowa projektu (stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) Kryterium mierzone będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz, w zależności od rodzaju projektu: - wskaźnika długości wybudowanych dróg w wyniku realizacji projektu, albo - wskaźnika długości zrekonstruowanych /zmodernizowanych dróg w wyniku realizacji projektu. Kryterium promować będzie projekty o najkorzystniejszej wartości ilorazu (czyli o najmniejszej jego wartości, która oznacza, iż najniższym kosztem środków unijnych uzyskuje się największy efekt w postaci długości wybudowanych/ zrekonstruowanych/ zmodernizowanych dróg). Obliczenie wraz z opisem przyjętych założeń

30 Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej Nazwa kryterium Opis kryterium Obliczenia /opisy 2 Wpływ projektu na rozwój gospodarczy Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika liczby firm oraz gospodarstw agroturystycznych, które funkcjonować będą w obszarze bezpośredniego oddziaływania drogi będącej przedmiotem projektu oraz wskaźnika powierzchni terenów inwestycyjnych, które uzyskają lepszą dostępność komunikacyjną w wyniku realizacji projektu. Dane wraz z opisem

31 Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej Nazwa kryterium Opis kryterium Obliczenia /opisy 3 Poprawa dostępności do autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, lotnisk, przejść granicznych lub kluczowych regionalnych szlaków transportowych Kryterium oceniane będzie na podstawie wykazanej poprawy dostępności do poszczególnych elementów regionalnego układu komunikacyjnego. W przypadku wielokrotnej kumulacji poszczególnych składników kryterium projekt nie może uzyskać więcej punktów niż maksymalna dopuszczalna ich ilość. Dodatkowo uwzględniony zostanie wpływ zakładanej realizacji projektu na rozwój turystyki poprzez premiowanie poprawy dostępności do terenów atrakcyjnych turystycznie. Opis

32 Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej Nazwa kryterium Opis kryterium Obliczenia /opisy 4 Oszczędność finansowa na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika rezultatu – Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (euro/rok). Obliczenie wraz z opisem przyjętych założeń Metodologię obliczeń podano w rozdziale Metodologia liczenia wskaźnika rezultatu

33 Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej Nazwa kryterium Opis kryterium Obliczenia /opisy 5 Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Kryterium promować będzie projekty przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stopień zwiększenia bezpieczeństwa oceniany będzie w oparciu o tzw. całkowity współczynnik redukcji wypadkowości, będący iloczynem trzech (do wyboru z 11 w przypadku inwestycji modernizacyjnych i 9 w przypadku inwestycji dotyczących budowy) współczynników redukcji wypadkowości przypisanych danym środkom poprawy bezpieczeństwa. Obliczenie wraz z opisem przyjętych założeń

34 Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej Nazwa kryterium Opis kryterium Obliczenia /opisy 6 Znaczenie projektu dla natężenia ruchu drogowego w regionie. Kryterium oceniane będzie na podstawie prognozowanego 5 lat po zakończeniu realizacji projektu natężenia ruchu drogowego na drogach będących przedmiotem projektu. Obliczenie wraz z opisem przyjętych założeń Metodologię obliczeń podano w rozdziale 8 - Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe

35 Wyliczenia wskaźnika „Oszczędność finansowa na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych” część - 1 Wskaźnik oszczędności finansowej na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych: Należy obliczyć dla pierwszego roku po zakończeniu inwestycji; Wartość wskaźnika jest równa sumie oszczędności czasu dla przewozów pasażerskich i towarowych w danym roku analizy; Oszczędność finansowa w przewozach pasażerskich / towarowych liczona jest jako różnica kosztów czasu w przewozach pasażerskich / towarowych w wariancie inwestycyjnym i bezinwestycyjnym; Wartości oszczędności dla poszczególnych kategorii przewozów należy przyjąć z obliczeń przeprowadzonych w analizie ekonomicznej; Wyliczoną wartość wskaźnika w zł/rok należy przeliczyć na euro/rok wg kursu Europejskiego Banku Centralnego na dzień (propozycja wysłana do MRR)

36 Wyliczenia wskaźnika „Oszczędność finansowa na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych” – część 2 Koszty czasu w przewozach pasażerskich Koszty czasu w wariantach oblicza się mnożąc w danym roku analizy roczne przebiegi samochodów osobowych i autobusów na analizowanym odcinku drogi przez jednostkowe koszty czasu przypadające na dany rodzaj pojazdu. Koszty czasu w przewozach pasażerskich oblicza się według wzoru:

37 Wyliczenia wskaźnika „Oszczędność finansowa na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych” – część 3 Koszty czasu w przewozach towarowych Koszty czasu w wariantach oblicza się mnożąc w danym roku analizy, roczne przebiegi samochodów dostawczych, samochodów ciężarowych bez przyczep i samochodów ciężarowych z przyczepami na analizowanym odcinku drogi przez jednostkowe koszty czasu przypadające na dany rodzaj pojazdu. Koszty czasu w przewozach towarowych oblicza się według wzoru:

38 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google