Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w pracy szkół i przedszkoli w okresie poprzedzającym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w pracy szkół i przedszkoli w okresie poprzedzającym"— Zapis prezentacji:

1 w pracy szkół i przedszkoli w okresie poprzedzającym
Stosowanie przepisów prawa oświatowego w pracy szkół i przedszkoli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych konferencja dnia 29 marca 2011r.

2 Pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie udzielają porad prawnych. Interpretacji przepisów prawa dokonuje się na potrzeby indywidualnej sprawy rozstrzyganej w toku prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

3 Materiały wykorzystane podczas naszej dzisiejszej konferencji nie mają więc charakteru porady prawnej i nie stanowią wykładni prawa a służą jedynie celom informacyjnym.

4 trafnych – tzn. takich, z których nie trzeba będzie się wycofywać;
Celem naszych spotkań jest ułatwienie Państwu podejmowania autonomicznie decyzji: trafnych – tzn. takich, z których nie trzeba będzie się wycofywać; świadomych – będących aktem woli decydenta; kompetentnych – zgodnych z uprawnieniami; racjonalnych – tj. rzeczowych, zgodnych ze stanem wiedzy pedagogicznej, organizacyjnej i prawnej.

5 Program konferencji Przepisy prawa ułatwiające zarządzanie przedszkolem. Prawo materialne dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania. Procedury dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Czynności materialno-techniczne związane z wypełnieniem dokumentacji przebiegu nauczania i przygotowaniem świadectw. Organizacja wycieczek szkolnych, w tym w szczególności zagranicznych. Zmiany dotyczące kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

6 Prawo materialne dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania.

7 Ustawa o systemie oświaty nie jest luźnym zbiorem przepisów lecz nakłada na różne organy konieczność spełnienia założonych nią celów.

8 Podmiotem działań szkoły są uczniowie
Podmiotem działań szkoły są uczniowie. Szkoła powinna zatem zapewnić każdemu uczniowi najlepsze warunki niezbędne do jego rozwoju. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 sierpnia 2001 r. (sygn. akt. PKN 570/00) podkreślił, że interes szkoły jako placówki kształcącej i wychowującej młodzież powinien mieć pierwszeństwo przed indywidualnym interesem nauczyciela.

9 Prawny charakter oceniania szkolnego
Nauczanie i ocenianie musi być bezstronne i staranne. Nie jest to jednak obowiązek rezultatu lecz obowiązek podjęcia niezbędnych kroków (starannego działania).

10 Prawny charakter oceniania szkolnego
Ocenianie jest kompetencją prawną, a nie tylko pedagogiczną możliwością, z zasady wyłączną kompetencją nauczyciela i rady pedagogicznej Z reguły oceny należy widzieć jako opinię fachową, podjętą w określonej sprawie wychowania i nauczania.

11 Prawny charakter oceniania szkolnego
Można szkołę i nauczyciela oceniać wg wystawionych dyplomów i podejmowanych ocen szkolnych, ale organ nadzoru nie może za nauczyciela tych ocen postawić ani z zasady już prawidłowo wystawionych, podważyć.

12 Procedury dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

13 Prawidłowe wystawianie ocen
Uczeń został przyjęty do szkoły zgodnie z przepisami (np. na podbudowie stosownej szkoły)

14 Prawidłowe wystawianie ocen
Wystawia je nauczyciel (osoba spełniająca warunki art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela lub art. 7 ust. 1a; 1b;1d ustawy o systemie oświaty). Zgodnie z ustawowym zapisem stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. 1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego. W ubiegłym roku szkolnym zatrudniono „za zgodą” odpowiednich organów 293 osoby.

15 Prawidłowe wystawianie ocen
Nauczyciel jest zatrudniony w szkole. Podstawa prawna: art. 40 ustawy o systemie oświaty)  1. W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna /…/ 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

16 Prawidłowe wystawianie ocen
Nauczyciel realizuje zadania przydzielone przez dyrektora szkoły. Podstawa prawna: zapisy odpowiednich załączników do rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz z późniejszymi zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół) np. załącznik nr 2 § 10. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

17 Prawidłowe wystawianie ocen
Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych. Podstawa prawna: art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.),

18 Prawidłowe wystawianie ocen
Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania i dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania. Podstawa prawna: art. 22a ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty

19 Prawidłowe wystawianie ocen
Prawodawca nakłada na nauczyciela obowiązek rzetelnej realizacji zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły. Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.),

20 Prawidłowe wystawianie ocen
Zasady oceniania szkolnego są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi a nauczyciel je stosuje. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów … (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) § 3. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. /…/ 4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

21 Prawidłowe wystawianie ocen
Uczeń przebywał w szpitalu § 12 ust.10. Dyrektor szkoły specjalnej zorganizowanej w: 1) zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, 2) jednostce pomocy społecznej przesyła dyrektorowi szkoły, do której dziecko wraca, pisemną informację o wynikach nauczania i zachowaniu uzyskanych przez dziecko w czasie pobytu w szkole specjalnej, jeżeli w tym okresie dziecko nie było klasyfikowane. Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

22 Oceny rocznie nie zostały wystawione prawidłowo – co dalej?

23 Oceny rocznie nie zostały wystawione prawidłowo – co dalej?
Rolę dyrektora szkoły i możliwe do podjęcia w szkole rozstrzygnięcia określone zostały w przepisach § 19 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów … (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

24 Oceny rocznie nie zostały wystawione prawidłowo – co dalej?
Działania podejmowane przez kuratora oświaty jako organu administracji właściwego do rozstrzygania sporów wynikłych na tle klasyfikowania i promowania ucznia. Kurator rozstrzyga ewentualne spory w trybie nadzoru pedagogicznego, tzn.: ustala zgodność postępowania klasyfikacyjnego i promocyjnego ucznia z wewnętrznym prawem szkolnym regulującym proces oceniania oraz cytowanym wyżej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.

25 Oceny rocznie nie zostały wystawione prawidłowo – co dalej?
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przepis art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty daje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty możliwość uchylenia uchwały Rady Pedagogicznej (w całości lub części) podjętej niezgodnie z przepisami prawa.

26 Oceny rocznie nie zostały wystawione prawidłowo – co dalej?
Przepisy prawne nie stwarzają natomiast możliwości: anulowania przez Kuratora wystawionych przez nauczyciela ocen, ustalenia ich na nowo (np. w formie komisyjnego egzaminu przeprowadzonego na terenie Kuratorium Oświaty), wydania dyrektorowi szkoły polecenia przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych.

27 Prawidłowe wystawianie ocen w sytuacji zwolnienia lekarskiego nauczyciela
Jeśli choroba nauczyciela obejmuje również okres, w którym należy ustalić roczne oceny – ustala je nauczyciel zastępujący (zatrudniony na zastępstwo) nauczyciela przebywającego w tym czasie na zwolnieniu lekarskim, gdyż on jest aktualnie prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. ……. § Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

28 Prawidłowe wystawianie ocen rocznych w sytuacji zwolnienia lekarskiego nauczyciela
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. ……. § Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

29 Prawidłowe wystawianie ocen w sytuacji zwolnienia lekarskiego nauczyciela
W świetle zapisów art. 35 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Opinia Sądu Najwyższego wyrażona w wyroku z dnia 12 maja 2004 r (I PK 454/03 - OSNP 2005/3/32) „Praca w godzinach ponadwymiarowych nie stanowi uprawnienia nauczyciela, lecz jest jego obowiązkiem, jeżeli została zarządzona zgodnie z prawem. Stanowi ona dodatkowe obciążenie dla nauczyciela, wykraczające poza jego normalne powinności wynikające z aktu mianowania, dopuszczone przez prawo w szczególnych sytuacjach określonych art. 35 Karty Nauczyciela.”

30 Prawidłowe wystawianie ocen rocznych w sytuacji zwolnienia lekarskiego nauczyciela
Ustawa Karta Nauczyciela Art. 10. 7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5.

31 Uchwały Rady Pedagogicznej

32 Uchwały Rady Pedagogicznej
Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów należy  do kompetencji stanowiących (tj. wywołujących skutki prawne) rady pedagogicznej (art. 41 ust.  1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty)

33 Uchwały Rady Pedagogicznej
Ustawa o systemie oświaty: Art. 43. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

34 Uchwały Rady Pedagogicznej
3.  Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. (Art.266 § 2 kodeksu karnego): Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

35 rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … §12. 4.  Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia.

36 Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwała w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów powinna zawierać: Informację ogólną o promocji uczniów kontynuujących naukę (np. promocję otrzymują uczniowie zgodnie z wykazami zamieszczonymi w dziennikach lekcyjnych)

37 Uchwały Rady Pedagogicznej
Wymienienie uczniów nie otrzymujących promocji; Wymienienie uczniów kończących szkołę; Wymienienie uczniów, którzy nie otrzymali promocji i szkoły nie ukończyli; Wymienienie uczniów, którzy nie zostali sklasyfikowani ; - Wymienienie uczniów , którzy: otrzymali promocję z wyróżnieniem ukończyli szkołę z wyróżnieniem

38 Uchwały Rady Pedagogicznej
Informację o wyrażeniu zgody na zdawanie egzaminów: poprawkowych wymienionym uczniom z konkretnych, wskazanych przedmiotów Klasyfikacyjnych wymienionym uczniom z konkretnych, wskazanych przedmiotów

39 Uchwały Rady Pedagogicznej
Uwaga stypendia! § 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie: 1) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych; 2) do dnia 10 lipca - w przypadku uczniów pozostałych klas. Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 889 i 890).

40 Uchwały Rady Pedagogicznej – tegoroczne zmiany w przepisach

41 Zwalnianie ucznia z zajęć (nauki przedmiotu) – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne zmiany § Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

42 Zwalnianie ucznia z zajęć (nauki przedmiotu) - rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne zmiany § Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

43 Promocja uczniów klas I-III – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne zmiany
§ 20 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

44 Egzamin klasyfikacyjny – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r
Egzamin klasyfikacyjny – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne zmiany § 17 – przypominamy tegoroczne zmiany: § i 8 – dodanie nowych przedmiotów: zajęcia techniczne , zajęcia artystyczne. 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

45 Egzamin klasyfikacyjny – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r
Egzamin klasyfikacyjny – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne zmiany Zgłaszane problemy: - egzamin po 1 semestrze (nie zdał! co dalej?) - ile razy można zdawać ten egzamin?

46 Egzamin sprawdzający - rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r
Egzamin sprawdzający - rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne zmiany Określono termin przeprowadzenia sprawdzianu. Dotychczasowe przepisy nie określały tego terminu i dyrektorzy szkół ustalali bardzo różne terminy, które nie zawsze korespondowały z zasadami tego sprawdzianu. Nowe brzmienie: § 19 ust.3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

47 Egzamin poprawkowy – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r
Egzamin poprawkowy – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne zmiany § 20. 3.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 oraz § 21 ust. 10. § 21. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

48 Egzamin poprawkowy – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r
Egzamin poprawkowy – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne zmiany § 22. 1.  Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną: 1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 20 ust. 7, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 8; 2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o którym mowa w § 32, z zastrzeżeniem § 38 i 49 ust. 4.

49 Egzamin poprawkowy – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r
Egzamin poprawkowy – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne zmiany § 21. 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

50 Egzamin poprawkowy – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r
Egzamin poprawkowy – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne zmiany §  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. 10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

51 Egzamin poprawkowy – zgłaszane problemy
termin podejmowania przez radę pedagogiczną uchwały o promowaniu uczniów, którzy zdają egzaminy poprawkowe.

52 Egzamin poprawkowy – zgłaszane problemy
Wystawienie świadectwa uczniowi, który pomyślnie zdał egzaminy poprawkowe. Na świadectwie szkolnym promocyjnym tego ucznia, w miejscu w którym należy wpisać datę uchwały rady pedagogicznej, wpisuje się datę uchwały podjętej przed ukończeniem zajęć dydaktycznych w czerwcu.

53 Egzamin poprawkowy – zgłaszane problemy
Data uchwały pedagogicznej ucznia, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, ale na podstawie § 21 ust. 10 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania…. (Dz. U z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) wystąpił do rady pedagogicznej o promowanie go z jedną oceną niedostateczną.

54 Egzamin poprawkowy – zgłaszane problemy
Wpisuje się datę uchwały „sierpniowej” rozstrzygającej fakt uzyskania lub nieuzyskania promocji. Uczeń na świadectwie będzie miał takie same daty podjęcia uchwały jak i wystawienia świadectwa.

55 Termin uchwały Rady Pedagogicznej a praktyki zawodowe w czasie wakacji
Problem – praktyki zawodowe w czasie wakacji - czy promocja warunkowa? Szczegółowe zasady organizowania dla uczniów praktycznej nauki zawodu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), które - zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 4 i 5 dopuszcza organizowanie praktyk zawodowych uczniów w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.

56 Termin uchwały Rady Pedagogicznej a praktyki zawodowe w czasie wakacji
Dopuszczenie możliwości organizowania praktyk zawodowych w trakcie ferii szkolnych oznacza, że klasyfikacja roczna w klasach odbywających praktyki zawodowe musi odbywać się po zakończeniu przez uczniów praktyk zawodowych. Rozwiązania szczegółowe (np. terminy, w których mogą odbywać się praktyki zawodowe) należy zawrzeć w statucie szkoły. Dopiero po zakończeniu ww. terminów należy dokonywać klasyfikacji rocznej klas przebywających na praktykach. Należy też pamiętać, że w przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.

57 Termin uchwały Rady Pedagogicznej a praktyki zawodowe w czasie wakacji
UWAGA! Praktyka zawodowa stanowi obowiązkową formę zajęć praktycznych dla uczniów. Jeżeli więc uczeń w terminie przewidzianym na realizację zajęć odbywających się w ramach praktyki zawodowej nie uczestniczy w tych zajęciach, zastosowanie znajduje § 17 ust. 1 i rozporządzenia z 30 kwietnia 2007 r., a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności – zapis § 17 ust. 15 ww. rozporządzenia (dotyczą egzaminów klasyfikacyjnych).

58 Umowy o praktyczną naukę zawodu
§ 7. 1. Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, zwaną dalej "umową", zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 2. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu. 3. Umowa określa: 1) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania; 2) nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu; 3) zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu; 4) listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy;

59 Umowy o praktyczną naukę zawodu
5) formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową) i jej zakres; 6) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu; 7) prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków określonych w § 8; 8) sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów, z uwzględnieniem § 9; 9) dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu.

60 Umowy o praktyczną naukę zawodu
4. Do umowy dołącza się program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły. 5. Pracodawca, o którym mowa w § 3 ust. 2, zawiera z innym podmiotem przyjmującym młodocianego na praktyczną naukę zawodu umowę o zorganizowanie dla młodocianego zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu niezrealizowanych u tego pracodawcy. Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3 i 4.

61 Umowy o praktyczną naukę zawodu
§ 8. 1. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu: 1) nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu; 2) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu; 3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków; 4) akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zwanych dalej "nauczycielami"; 5) zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom;

62 Umowy o praktyczną naukę zawodu
6) zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40 % diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 7) przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych. 2. Podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu: 1) zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności: a) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,

63 Umowy o praktyczną naukę zawodu
b) odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, c) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, d) nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, e) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;

64 Umowy o praktyczną naukę zawodu
2) wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa w § 10 i 11; 3) zapoznają uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

65 Umowy o praktyczną naukę zawodu
4) nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu; 5) sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową; 6) współpracują ze szkołą lub z pracodawcą, o którym mowa w § 3 ust. 2; 7) powiadamiają szkołę lub pracodawcę, o którym mowa w § 3 ust. 2, o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego regulaminu pracy; 8) zapewniają uczniom odbywającym praktykę zawodową na statkach morskich i śródlądowych dietę na zasadach uzgodnionych z armatorem; 9) zapewniają uczniom odbywającym praktykę zawodową na statkach morskich i śródlądowych, wyokrętowanym ze statku za granicą wskutek wypadku lub choroby, świadczenia na zasadach określonych dla załóg tych statków.

66 Umowy o praktyczną naukę zawodu
§ 9. 1. Organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu. 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone na: 1) refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami - do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, określonej w przepisach w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy;

67 Umowy o praktyczną naukę zawodu
2) refundowanie pracodawcom dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami - w wysokości nie niższej niż 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem"; dodatek szkoleniowy ustala i wypłaca pracodawca; 3) refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych na danym stanowisku szkoleniowym, przydzielonych uczniom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawcy w danym roku szkolnym - do wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia; 4) refundowanie pracodawcom diety i świadczeń, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 8 i 9.

68 Ocena z religii –zgłaszane problemy
Ocenę z religii na świadectwie szkolnym otrzymują jedynie uczniowie pobierający naukę religii w szkole lub w punkcie katechetycznym zorganizowanym na podstawie porozumienia między danym związkiem wyznaniowym a organem prowadzącym szkołę – wówczas na podstawie zaświadczenia katechety. podstawa prawna: § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

69 Ocena z religii – zgłaszane problemy
Pytanie: Rodzice nie zgłosili do dyrektora szkoły prośby o zorganizowanie lekcji religii konkretnego wyznania, a dziecko uczęszczało na zajęcia zorganizowane w szkole publicznej przez inny organ prowadzący. Czy wpisać ocenę wystawioną na zaświadczeniu przez tamtego katechetę na świadectwo szkolne?

70 Ocena z religii – zgłaszane problemy
TAK! Wynika to z postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 1993r. (U 12/1992): „… na świadectwie szkoły publicznej nie można umieszczać ocen z religii nauczanej poza systemem oświaty publicznej. /.../ Dotyczy to takich sytuacji, w których nauczanie religii jest organizowane nie przez szkoły publiczne, lecz wyłącznie przez Kościoły tj. znajduje się poza systemem oświaty publicznej. Szkoła nie może bowiem poświadczyć na świadectwie tego, co dzieje się całkowicie poza nią i o czym może nawet nie wiedzieć.”

71 Ocena z religii – zgłaszane problemy
Problem: uczniowie rezygnują z pobierania nauki religii Art. 12. 1. ustawy OSO: Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.

72 Organizacja rekolekcji – zgłaszane problemy
Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Podstawa prawna: § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

73 Organizacja rekolekcji – zgłaszane problemy
Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. Podstawa prawna: § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

74 Ocena zachowania Nie jest to z wielu powodów zwykła ocena, gdyż:
Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało dla niego inną niż dla przedmiotów szkolnych skalę ocen; Zachowanie nie jest szkolnym przedmiotem jak pozostałe, a ocena jego nie dotyczy wiedzy i umiejętności; Kryteria ocen zachowania są również inne niż dla jakiejkolwiek innej oceny przedmiotu; Procedura wystawiania tej oceny jest inna od pozostałych.

75 Ocena zachowania Ocenianie powinno dostarczać uczniowi informacji użytecznych dla niego w planowaniu rozwoju. W przypadku zachowania są to informacje o postawach, nawykach, motywacji. Określenie na świadectwie „ocena zachowania” jest nazewniczo mylące, nie chodzi w istocie o ocenę każdej reakcji ucznia, ale o ocenianie jego postaw.

76 Ocena zachowania – zgłaszane problemy
Traktowanie „obniżonej ocena zachowania” jako faktu dwukrotnego „ukarania” ucznia za ten sam czyn zabroniony. Zasada "ne bis in idem" odnosi się do zakazu "podwójnego" orzekania w ramach prawa karnego, a nie do niemożności podlegania różnego rodzaju odpowiedzialności prawnej w związku z wykonywanym przez siebie zawodem lub pełnioną funkcją.

77 Ocena zachowania – zgłaszane problemy
„Obniżenia oceny z zachowania” należy w tym kontekście rozumieć jako wyrażenie opinii o postawie ucznia, który nagminnie nie chce podporządkować się regułom rządzącym w społeczeństwie rozumianym wąsko (w społeczności szkolnej) czy szeroko (w całym społeczeństwie).

78 Ocena zachowania – zgłaszane problemy
Opinię taką podziela również Rzecznik Praw Obywatelskich, który w piśmie z dnia 26 listopada 2004r. (RPO XI/04/EC) wyraził pogląd, iż „trudno uznać, iż nie można oczekiwać od ucznia kulturalnych zachowań poza szkołą. Trudno też obronić argument, iż np. czyn karalny popełniony poza murami szkoły nie powinien mieć żadnego wpływu na jego ocenę zachowania wystawioną w szkole.”

79 Czynności materialno-techniczne związane z wypełnieniem dokumentacji przebiegu nauczania i przygotowaniem świadectw Arkusze ocen Świadectwa Legitymacje szkolne

80 Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.); rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624);

81 rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … § 6. Wpisów w księdze ewidencji, w księdze uczniów oraz w księdze wychowanków dokonuje się na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, wychowanka, innych dokumentów zawierających dane podlegające wpisowi do odpowiedniej księgi oraz informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły.

82 protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … § 12. 2.  Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w: księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej,

83

84

85 Miejsce urodzenia za granicą
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. (Dz.U z późn. zm.) § 14. 2. Nazwę miejscowości położonej za granicą wpisuje się w akcie stanu cywilnego lub w jego odpisie w pisowni oryginalnej w alfabecie łacińskim. Obok nazwy miejscowości można wpisać w nawiasie nazwę państwa.

86 rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … §12. 3. W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen. A w innych klasach?

87 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r
rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): Też można. Jak wynika z zapisów §14. ust.1. rozporządzenia jw. „Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym.” Do arkusza ocen, który został wypełniony ręcznie na standardowym druku można dołączać wydrukowaną stronę z programu komputerowego. Należy tylko pamiętać, że wzór danego arkusza ocen zastosowany w programie komputerowym musi odpowiadać wzorowi, który został określony przez rozporządzenie, a arkusz ocen musi być kompletny, zgodny ze wzorem. Wydrukowany arkusz powinien być spersonalizowany.

88 rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … § W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły lub wydaje, za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia.

89 § 13.1. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … § 13.1. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen. 2. W szkole dla dzieci i młodzieży księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę.

90 Księgi ocen Księga – patrz książka zn. 2
1. «złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach» 2. «pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów” (Słownik języka polskiego PWN - edycja elektroniczna:

91 Świadectwa szkolne

92 Ranga świadectwa jako dokumentu
Świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi. Podstawa prawna: art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

93 Ranga świadectwa jako dokumentu w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego
Art. 76. § 1. Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzanych przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.

94 Ranga świadectwa jako dokumentu w przepisach Kodeksu cywilnego
art. 244 § 1. Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Przepis ten określa domniemanie autentyczności i zgodności z prawdą, tego co zostało urzędowo zaświadczone w jego treści, stanowiąc tym samym bardzo wiarygodny środek dowodowy.

95 Ranga świadectwa jako dokumentu
Oznacza to, iż świadectwa szkolne mogą pełnić rolę środka dowodowego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Świadectwo służy do wykazania jedynie tego, co urzędowo potwierdza tj. ukończenia nauki na określonym poziomie lub uzyskania konkretnych kwalifikacji.

96 Świadectwo jako dokument urzędowy może być przedmiotem przestępstw:
Przeciwko wiarygodności dokumentów: Podrobienia lub przerobienia dokumentu (fałszowania), w celu użycia jako autentyczny (art. 270 § 1 Kodeksu karnego). Uwaga! Jeśli w szkole pojawi się sfałszowany dokument, należy zgłosić ten fakt policji lub prokuraturze, gdyż jest to przestępstwo ścigane z urzędu (art. 304 § 2 kk).

97 Świadectwo jako dokument urzędowy może być przedmiotem przestępstw:
Poświadczenia nieprawdy przy użyciu dokumentu (art. 271 kk: § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)

98 Świadectwo jako dokument urzędowy może być przedmiotem przestępstw:
Ukrywania dokumentu: Art. 276 kk. ”Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

99 Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie.
Duplikat świadectwa § 22 i 26 ust. 3 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):  Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie. Za wystawienie duplikatu pobiera się opłatę.

100 Ranga kopii lub odpisu świadectwa jako dokumentu
Charakter dokumentu urzędowego ma również kopia świadectwa lub dyplomu, których zgodność z oryginałem poświadczył notariusz. Art. 2 § 2 ustawy Prawo o notariacie (t.j.: Dz.U z 2008r., Nr 189, poz z późn. zm.): Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

101 Potwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii świadectwa przez dyrektora szkoły
Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): § 23. 1. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, zaświadczenia lub innego druku szkolnego, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły.

102 Potwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii świadectwa przez dyrektora szkoły
2. Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji. 3. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

103 Potwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii świadectwa przez dyrektora szkoły
Uwaga! Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej nie ma uprawnień by potwierdzać zgodność z oryginałem kserokopii świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości w celach rekrutacyjnych na wyższe uczelnie.

104 Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r
Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.); § 23. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

105 „Coll” (kol) na świadectwie
„Znaczek” coll jest skrótem francuskiego słowa collation (z łac. collatio), czyli „porównanie odpisu, kopii z oryginałem”. Można też używać skrótu „kol”, gdyż istnieją spolszczenia: kolacjonować („porównywać odpis, kopię z oryginałem”) i… kolacja (czyli „porównanie odpisu, kopii z oryginałem”). (Słownik języka polskiego PWN - edycja elektroniczna:

106 „Coll” (kol.) na świadectwie
Obecnie nie ma konieczności wynikającej z zapisów prawa powszechnie obowiązującego potwierdzania sprawdzenia prawidłowości wypełnionych świadectw przez odnotowanie tego sprawdzenia przez nauczyciela w postaci np. znaku „coll” i podpisu na oryginale świadectwa.

107 Właściwe wypełnianie świadectw - rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r
Właściwe wypełnianie świadectw - rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych § 29. Szkoły, które wydają świadectwa szkolne promocyjne na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty, mogą wydawać świadectwa szkolne promocyjne na tych drukach do roku szkolnego 2010/2011 włącznie. § 30. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, na drukach według dotychczasowych wzorów, mogą być wydawane do roku szkolnego 2010/2011 włącznie.

108 Właściwe wypełnianie świadectw - rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r
Właściwe wypełnianie świadectw - rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych § 31.  2. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2009/ i 2010/2011 ukończyli gimnazjum, otrzymują świadectwa ukończenia gimnazjum na drukach według dotychczasowych wzorów.

109 Właściwe wypełnianie świadectw - rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r
Właściwe wypełnianie świadectw - rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych § 32. Świadectwa szkolne promocyjne szkół ponadgimnazjalnych oraz świadectwa ukończenia szkół ponadgimnazjalnych, na drukach według dotychczasowych wzorów, mogą być wydawane do roku szkolnego 2010/2011 włącznie.

110

111

112 Właściwe wypełnianie świadectw –
zgłaszane problemy

113 Właściwe wypełnianie świadectw
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

114 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) § 20.  4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

115 Oznaczenie poziomu nauczania języka obcego - załącznik nr do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 12. Dotyczy szkół, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

116 Oznaczenie poziomu nauczania języka obcego - załącznik nr do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 12. 1) w gimnazjum: a) "III.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego, b) "III.1" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu A2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej;

117 Oznaczenie poziomu nauczania języka obcego - załącznik nr do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych w szkole ponadgimnazjalnej: a) "IV.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego, b) "IV.1p." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym, c) "IV.1r." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie rozszerzonym, d) "IV.2" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu C1 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów oddziałów dwujęzycznych.

118 Szczególne osiągnięcia ucznia
3. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 1) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; 2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

119 Szczególne osiągnięcia ucznia
Punkty, ustalone w § 3 zarządzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny 2011/2012 za inne, szczególne osiągnięcia ucznia mogą być uznawane przez szkolne komisje rekrutacyjne szkół ponadgimnazjalnych jedynie wtedy, gdy szczególne osiągnięcia zostaną wpisane uczniom na świadectwach ukończenia gimnazjum oraz w statucie szkoły ponadgimnazjalnej zostaną wpisane kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych.

120 Szczególne osiągnięcia ucznia
Za dopilnowanie wpisów szczególnych osiągnięć gimnazjalistów na świadectwach ukończenia gimnazjum są odpowiedzialni dyrektorzy gimnazjów. W gimnazjach powinna zostać opracowana stosowna procedura określająca zasady dokonywania wpisów na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły.

121 Szczególne osiągnięcia ucznia
Ustawa z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 z późn. zm.): art. 2 pkt 3: Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie;

122 Nie ujawniamy w dokumentacji przebiegu nauczania i na świadectwie:
informacji dotyczących realizowanego nauczania indywidualnego. Podstawa prawna: § 12 rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).

123 Nie ujawniamy w dokumentacji przebiegu nauczania i na świadectwie:
Udziału w zajęciach "wychowania do życia w rodzinie”. Podstawa prawna: brak takich zapisów w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

124 Legitymacje szkolne

125 Legitymacje szkolne Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. (§ 24. 1. rozporządzenia MEN z 28 maja 2010r.) Legitymacja potwierdza status ucznia konkretnej szkoły osobie, dla której została wystawiona. Fałszowanie legitymacji jest przestępstwem z art. 270 § 1 Kodeksu Karnego i grozi za nie kara w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Używanie sfałszowanej legitymacji jest przestępstwem z art. 273 § 1 Kodeksu Karnego i grozi za nie kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

126 Legitymacje szkolne Ze względu na fakt, iż rok szkolny – zgodnie z zapisami art. 63 ustawy o systemie oświaty ”rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku” - nie zabieramy legitymacji absolwentowi i uczniowi zmieniającemu szkołę z początkiem nowego roku szkolnego, a w przypadku jej zgubienia wystawiamy duplikat pobierając stosowną opłatę. Duplikaty legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią.

127 Władza rodzicielska – zgłaszane problemy

128 Art. 93. § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Art. 93. § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. § 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.  

129 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) Art. 96.  § 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

130 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Art. 98. § 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

131 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) Art. 95.  § 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. § 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra. § 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. § 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

132 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) Art. 107.  § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. § 2. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

133 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) Art. 113.  § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. § 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Art. 1131.  § 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

134 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. § 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. § 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

135 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) Art. 135. § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. § 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

136 Udostępnianie informacji o ocenach
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), nakłada na administratora danych szereg obowiązków, których wypełnienie ma na celu zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych. Administrator decydujący o celach i środkach przetwarzania danych, jest zobowiązany do legitymowania się przynajmniej jedną z przesłanek przetwarzania danych określona w art. 23 ust. 1 ustawy, co jest warunkiem generalnym legalności przetwarzania danych. Wskazane tam przesłanki należy traktować rozłącznie, tzn. w przypadku zaistnienia jednej z nich, zbędne jest wykazywanie posiadania pozostałych. W związku z powyższym oświadczenie zgody osoby, której dane dotyczą nie jest wyłączną przesłanką przetwarzania jej danych osobowych. Zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

137 Udostępnianie informacji o ocenach
Celem przetwarzania danych osobowych uczniów w szkole jest prawidłowe wykonywanie zadań, jakie na Dyrektora Szkoły i podległych mu nauczycieli nakłada ustawa z dnia września 1991 r. o systemie oświaty i wydane na jej podstawie rozporządzenia. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, dyrektor szkoły lub placówki kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ja na zewnątrz oraz sprawuje nadzór pedagogiczny. Stosownie do ust. 4 powołanego przepisu, dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

138 Udostępnianie informacji o ocenach
Z godnie z zapisem § 3 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz z późn. zm.). „Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.”.

139 Organizacja wycieczek szkolnych, w tym w szczególności zagranicznych.

140 Wycieczki szkolne Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516); Dokumentacja przygotowana przez szkołę: karta wycieczki lub imprezy; lista uczniów biorących udział w wycieczce z określeniem wieku; program i harmonogram wycieczki; zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce/imprezie niepełnoletnich uczniów.

141 Wycieczki szkolne Dokumentacja wycieczki zagranicznej powinna zawierać również: potwierdzenie ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą; Listę Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1582) – jeżeli uczestnikami wyjazdu są uczniowie – obywatele państw trzecich.

142 Wycieczki szkolne zagraniczne - ubezpieczenie od NNW i kosztów leczenia za granicą
§ 15. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki i imprezy zagranicznej – ubezpieczeniu od NNW i kosztów leczenia. Ubezpieczenia NW zawierane przez szkoły na początku roku szkolnego nie zawierają kosztów leczenia za granicą; Przed wyborem firmy ubezpieczeniowej trzeba zapoznać się dokładnie z proponowanymi przez nią warunkami. Dotyczy to szczególnie agencji mniej znanych, mających niezwykle atrakcyjne oferty; Warto sprawdzić zakres i wysokość ubezpieczenia, tzn. co ono obejmuje i do jakiej kwoty; Być może trzeba będzie wykupić specjalne ubezpieczenie – dla osób chorujących przewlekle. W przeciwnym wypadku, jeśli ubezpieczyciel dowiedzie, że choroba rozpoczęła się przed podróżą, odmówi pokrycia kosztów leczenia (trzeba dokładnie zapoznać się z warunkami ogólnymi ubezpieczenia).

143

144 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "w pracy szkół i przedszkoli w okresie poprzedzającym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google