Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZCZECIN – KOŁOBRZEG 27 – 28 WRZEŚNIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZCZECIN – KOŁOBRZEG 27 – 28 WRZEŚNIA"— Zapis prezentacji:

1 SZCZECIN – KOŁOBRZEG 27 – 28 WRZEŚNIA
NARADA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH SZCZECIN – KOŁOBRZEG 27 – 28 WRZEŚNIA

2 SZCZECIN – KOŁOBRZEG 27 – 28 WRZEŚNIA
PROGRAM NARADY Nadzór pedagogiczny kuratora oświaty nad szkołami niepublicznymi. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010. Nowe procedury uzyskiwania opinii kuratora oświaty przy ubieganiu się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej. Akty prawne obowiązujące w szkołach niepublicznych w związku z art. 7 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty. Zmiany w przepisach prawa oświatowego. SZCZECIN – KOŁOBRZEG 27 – 28 WRZEŚNIA

3 Interpretacji przepisów prawa dokonuje się na potrzeby indywidualnej sprawy rozstrzyganej w toku prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w oparciu o zebrany materiał dowodowy. Materiały wykorzystane podczas naszej dzisiejszej konferencji nie mają więc charakteru porady prawnej, a służą jedynie celom informacyjnym. Pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie udzielają porad prawnych.

4 Wychowywania i nauczania, z samej ich istoty, nie można zamykać w schematy norm prawnych, nie da się bowiem układać żadnego kodeksu postępowania wychowawczego.(...) Istnienie(...) samodzielności pracy szkół wynika nie tylko z istoty wychowawczo-dydaktycznej działalności, ale także z samej struktury obowiązujących przepisów. Bowiem dyrektywy norm prawnych to sformułowania z reguły ogólne i ramowe, które w zasadzie są w stanie wytyczać nakazywaną działalność, jej cele, zadania, programy, kierunki i organizację, a nie poszczególne czynności (...). prof. Janusz Homplewicz: Polskie prawo szkolne, s

5 Przepisy prawne stwarzają zatem raczej ramy, a działalność zgodna z prawem z reguły oznacza tylko nieprzekraczanie tych norm i ram (secundum et non praeter legem). Wszystko, co się w tych ramach mieści, nie tylko jest zgodne z prawem i nakazane, ale także oczekuje na twórczą i samodzielną inicjatywę oraz gestię organizatorską i pedagogiczną. prof. Janusz Homplewicz: Polskie prawo szkolne, s

6 Wydział Nadzoru Pedagogicznego
NADZÓR PEDAGOGICZNY KURATORA OŚWIATY NAD SZKOŁAMI NIEPUBLICZNYMI Wydział Nadzoru Pedagogicznego

7 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Art Nadzór pedagogiczny polega na: ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli, analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. Nadzór ma służyć doskonaleniu systemu oświaty.

8 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Nadzorowi podlega w szczególności (art. 33 ust. 2.): zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami przestrzeganie zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania przestrzeganie statutu szkoły lub placówki przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Szkoły niepubliczne szkół publicznych o uprawnieniach szkoły i placówki Wszystkie niepubliczne

9 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
USTAWA Art. 33 OCENA STANU I WARUNKÓW DZIAŁALNOŚCI ANALIZA I OCENA EFEKTÓW UDZIELANIE POMOCY INSPIROWANIE NAUCZYCIELI DO INNOWACJI KONTROLA (funkcja kontrolna) EWALUACJA (funkcja oceniająca) WSPOMAGANIE (funkcja doradczo-wspierająca) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

10 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
ZAŁOŻENIA ROZPORZĄDZENIA Z 2009 sprawowany w sposób planowy lub doraźny, oparty na zasadzie jawności wymagań, uwzględniający zasadę pozyskiwania informacji z różnych źródeł, w tym również w toku nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki, zakładający współpracę organów nadzoru pedagogicznego oraz prowadzących szkoły, dyrektorów oraz nauczycieli, służący ocenie szkół wg jednolitych wymagań, nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi uwzględnia organizację szkoły i zadania jej organów zawarte w statucie szkoły, planowe i doraźne działania prowadzone przez dyrektorów wynikają z potrzeb szkół. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

11 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
CELE NADZORU umożliwienie zespołom szkolnym efektywnej pracy nad poprawianiem jakości pracy szkół poprzez dostarczanie informacji na temat tej jakości, dostarczenie informacji i narzędzi do sprawdzania poziomu wypełniania przez szkoły wymagań określonych w rozporządzeniu, budowanie bazy danych na temat systemu oświatowego umożliwiającego prowadzenie badań porównawczych, analiz i tworzenie strategii rozwojowych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

12 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
FORMY NADZORU ewaluacja działalności edukacyjnej szkół, wspomaganie pracy szkół oraz nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i nauczycieli. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

13 USTAWA OCENA ANALIZA UDZIELANIE INSPIROWANIE KONTROLA EWALUACJA
Art. 33 OCENA STANU I WARUNKÓW DZIAŁALNOŚCI ANALIZA I OCENA EFEKTÓW UDZIELANIE POMOCY INSPIROWANIE NAUCZYCIELI DO INNOWACJI KONTROLA EWALUACJA WSPOMAGANIE WEWNĘTRZNA*) WEWNĘTRZNA*) ZEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA PLANOWA DORAŹNA CAŁOŚCIOWA PROBLEMOWA *) Przepisy rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego w zakresie nadzoru wewnętrznego nie dotyczą szkół niepublicznych.

14 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
NADZÓR DYREKTORA SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ Szkoły niepubliczne obowiązują przepisy ujęte w §1-19. § 3. 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w trybie planowych lub doraźnych działań, § 3. 4.  Planowe i doraźne działania, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

15 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
EWALUACJA ewaluacja - praktyczne badanie oceniające, ewaluacja zewnętrzna - przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, ewaluacja wewnętrzna - przeprowadzana przez dyrektora szkoły, ewaluacja całościowa - należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wszystkich obszarów, ewaluacja problemowa - należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wybranych problemów z obszarów wskazanych w rozporządzeniu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

16 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
OBSZARY EWALUACJI efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, procesy zachodzące w szkole, funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami, zarządzanie szkołą. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi, wykonując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, uwzględnia odpowiednio organizację i zakres zadań organów szkoły lub placówki, określone w statucie szkoły lub placówki. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

17 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
POZIOMY SPEŁNIANIA WYMAGAŃ poziom A - bardzo wysoki stopień poziom B - wysoki stopień poziom C - średni stopień poziom D - podstawowy stopień poziom E - niski stopień Wymagania w zakresie poziomu D i B określa załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru. W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej w szkole niepublicznej poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań kurator oświaty wydaje polecenie zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

18 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
ART. 83 UST. 1 USTAWY Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadku stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zmianami).

19 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
WYMAGANIA OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. WYMAGANIE 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. 1.3. Uczniowie są aktywni. 1.4. Respektowane są normy społeczne. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

20 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
WYMAGANIA OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. WYMAGANIE 1.1: Analizuje się wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. POZIOM CHARAKTERYSTYKA WYMAGANIA B Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników. Wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. D Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki. W szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

21 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
WSPOMAGANIE przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk, promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

22 Pełny komunikat znajduje się na stronie www.kuratorium.szczecin.pl
Bank dobrych praktyk KOMUNIKAT Kuratorium Oświaty w Szczecinie planuje przedstawić w ramach Banku Dobrych Praktyk materiały dotyczące doświadczeń oraz nowych rozwiązań w zakresie zarządzania, działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek niepublicznych . W związku z powyższym zachęcam do dzielenia się ciekawymi praktykami oraz wymianą doświadczeń i zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów szkół i placówek niepublicznych o aktywne włączenie się w realizację zadania. Propozycję materiałów do zamieszczenia można przesłać w wersji elektronicznej bezpośrednio na adres: w terminie do 30 września 2010 roku. Pełny komunikat znajduje się na stronie

23 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
KONTROLE Kontrola planowa przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania po poinformowaniu szkoły w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli o zamiarze jej przeprowadzenia, Kontrola doraźna przeprowadzana jest w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego, Kontrola na podstawie art. 82 ust. 2, Kontrole przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia, z wyłączeniem kontroli na podst. art. 82 ust. 2, Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który może zawierać polecenia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

24 Nadzór nad szkołami niepublicznymi
KONTROLUJĄCY rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny, zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli, zapewnia dyrektorowi szkoły lub placówki czynny udział w kontroli, dokumentuje czynności kontrolne, sporządza protokół. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

25 Wydział Nadzoru Pedagogicznego
WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI NIEPUBLICZNYMI Wydział Nadzoru Pedagogicznego

26 SZKOŁY NIEPUBLICZNE W LICZBACH
Wnioski z nadzoru pedagogicznego SZKOŁY NIEPUBLICZNE W LICZBACH Typ szkoły Liczba szkół w Zachodnio-pomorskim ogółem Liczba szkół niepublicznych w Zachodnio-pomorskim Udział szkół niepublicznych w ogólnej liczbie szkół Zachodnio-pomorskie Polska Przedszkola 280 56 20 % Punkty przedszkolne 60 37 61,7 % SP 515 29 5,6 % Gimnazja 323 35 10,8 % 7,94 % LO 220 118 53,6 % 35,47 % T 131 10 7,6% 8,27 % LP 41 3 7,3 % 7,5 % ZSZ 101 3 % Policealne 169 136 80,4 % 56,32 % Dane: SIO wg stanu w dniu

27 NIEPRAWIDŁOWOŚCI Wnioski z nadzoru pedagogicznego
W arkuszach ocen brak: wpisu numeru decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej, zapisu o wydaniu świadectwa lub jego duplikatu, dat uchwał rady pedagogicznej. W dziennikach lekcyjnych brak: zapisów o realizacji ścieżek edukacyjnych w szkołach realizujących starą podstawę programową, wpisów ocen z prac kontrolnych, ocen w pełnym brzmieniu, dokonywania poprawek błędów i oczywistych omyłek zgodnie z treścią rozporządzenia, wszystkich danych uczniów/słuchaczy. Ponadto egzaminy semestralne przeprowadzane są w ramach zajęć edukacyjnych.

28 NIEPRAWIDŁOWOŚCI Wnioski z nadzoru pedagogicznego
W protokołach rady pedagogicznej: brak podejmowania uchwał obejmujących cały proces klasyfikacji, brak uchwały o ukończeniu szkoły oraz imion i nazwisk uczniów/słuchaczy, którzy ukończyli szkołę. W księdze arkuszy ocen brak: ułożenia alfabetycznego arkuszy wg roczników, podpisów i opieczętowania na ostatniej stronie.

29 NIEPRAWIDŁOWOŚCI I BRAKI
Wnioski z nadzoru pedagogicznego NIEPRAWIDŁOWOŚCI I BRAKI Wniosek wraz z załączoną dokumentacją: Statut: organizacja szkoły, prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych, data wejścia w życie, podpis osoby uprawnionej. WSO: brak opisania sposobu i tryb uzupełnienia pozostałej części praktycznej nauki zawodu w przypadku zwolnienia w części z obowiązku jej odbywania, brak opisania trybu wystawienia oceny semestralnej, Kadra pedagogiczna: obowiązek zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, Baza dydaktyczna: pracownie, pomoce dydaktyczne itp.

30 PRZYPOMNIENIA Wnioski z nadzoru pedagogicznego SIO
Aktualizacje (statut wraz z WSO, kadra pedagogiczna) Ubieganie się o pozytywną opinię kuratora oświaty w sprawie nadania uprawnień Zatrzymywanie świadectw uczniów/słuchaczy Skreślanie z listy

31 SKREŚLANIE UCZNIA/SŁUCHACZA Z LISTY
Wnioski z nadzoru pedagogicznego SKREŚLANIE UCZNIA/SŁUCHACZA Z LISTY Szkoła niepubliczna działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą (art. 84 Uoso). Statut szkoły określa między innymi przypadki, w których uczeń/słuchacz może zostać skreślony z listy uczniów/słuchaczy. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy podejmuje dyrektor szkoły w ramach posiadanych kompetencji, poprzedzonych prawomocną uchwałą rady pedagogicznej. Dyrektor szkoły niepublicznej każdego typu może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia/słuchacza z listy z powodu nieopłacenia czesnego. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy jest decyzją administracyjną – mają zastosowanie przepisy KPA. Od decyzji o skreśleniu z listy służy uczniowi/słuchaczowi odwołanie do właściwego kuratora oświaty. W przypadku skreślenia z listy ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu z listy uczniów szkoły niepublicznej dyrektor szkoły musi zawiadomić dyrektora rejonowej szkoły publicznej.

32 SKREŚLANIE UCZNIA/SŁUCHACZA Z LISTY
Wnioski z nadzoru pedagogicznego SKREŚLANIE UCZNIA/SŁUCHACZA Z LISTY O wszczęciu postępowania z urzędu należy zawiadomić wszystkie strony w sprawie. Należy sporządzać protokoły z każdej czynności postępowania (np. z rozmów z rodzicami, innymi uczniami etc.), które powinny być odczytane i przedstawione do podpisu. Adnotacje dokonane przez pracownika podpisuje pracownik. Akta sprawy powinny być udostępniane stronie/stronom w każdym stadium postępowania. Strona może żądać uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy lub też uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny). Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 Nr 98 poz.107).

33 DECYZJA O SKREŚLENIU Wnioski z nadzoru pedagogicznego
Decyzja nr … z dnia (data wydania) Powołanie podstawy prawnej (art. 104 § 1 KPA, odpowiedni zapis w statucie szkoły) Rozstrzygnięcie Uzasadnienie prawne (wyjaśnienie podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów) Uzasadnienie faktyczne (fakty, dowody, przyczyny, dla których organ odmówił innym dowodom wiarygodności) Pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni imię i nazwisko stanowisko służbowe osoby uprawnionej do wydania decyzji

34 Wydział Nadzoru Pedagogicznego
NOWE PROCEDURY UZYSKIWANIA OPINII KURATORA OŚWIATY w związku ubieganiem się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej Wydział Nadzoru Pedagogicznego

35 Nowe procedury uzyskiwania opinii kuratora oświaty
ZAŁOŻENIA zaktualizowanie procedur w związku ze zmianami w przepisach, na podstawie których składane są wnioski, wprowadzenie gotowych formularzy wniosków, zawierających niezbędne dane do załatwienia sprawy oraz treść zobowiązania do przestrzegania art. 7 ust. 3, załączenie wzoru informacji o warunkach lokalowych i bazie dydaktycznej na podstawie standardu wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego, opisanego w podstawie programowej dla zawodu, opracowanie wzorcowych tabel: wykaz kadry pedagogicznej, szkolny plan nauczania, szkolny zestaw programów nauczania, podręczników.

36 Wydział Nadzoru Pedagogicznego
AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W SZKOŁACH NIEPUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z ART. 7 UST. 3 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Wydział Nadzoru Pedagogicznego

37 Akty prawne w szkołach niepublicznych (art. 7 ust. 3)
REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA uwzględniających podstawy programowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r Nr 4, poz. 17). Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 51, poz. 458 ze zmianami). Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej kształcenia profilach kształcenia ogólnozawodowego (Dz. U. z 2002r. Nr 50, poz. 451 ze zmianami). Rozporządzenie MENiS z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. z 2005r. Nr 26, poz. 217).

38 Akty prawne w szkołach niepublicznych (art. 7 ust. 3)
REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA uwzględniających podstawy programowe Rozporządzenie MENiS z dnia 4 czerwca 2003r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności i technik żywienia i gospodarstwa domowego (Dz. U z 2003r. Nr 159, poz. 1540). Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006r. w sprawie podstaw programowych kształcenia zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler (Dz. U. Nr 62, poz. 439).

39 Akty prawne w szkołach niepublicznych (art. 7 ust. 3)
REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA uwzględniających podstawy programowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna (Dz. U. Nr 213, poz. 1569). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 rw sprawie podstaw programowych kształcenia zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych, monter sieci komunalnych, stolarz, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik meteorolog i technik papiernictwa (Dz. U. Nr 129, poz. 825).

40 Akty prawne w szkołach niepublicznych (art. 7 ust. 3)
REALIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142 ze zmianami). STOSOWANIE ZASAD KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami).

41 Akty prawne w szkołach niepublicznych (art. 7 ust. 3)
PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA ustalonej dla szkół publicznych Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225 ze zmianami). Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624). KSZTAŁCENIE W ZAWODACH określonych w klasyfikacji ustalonej dla szkół publicznych Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860 ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Rozporządzenie MENiS z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz. 65 ze zmianami).

42 Akty prawne w szkołach niepublicznych (art. 7 ust. 3)
ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 135) Porozumieniu pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2001r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Dz. U. MEN, Nr 3 z 2001r.), Porozumieniu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. U. MEN Nr 4 z 2000r.).

43 ZALECENIA POKONTROLNE Wydział Nadzoru Pedagogicznego

44 Niepubliczny punkt przedszkolny musi mieć opracowany dokument organizacyjny.
§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – organ prowadzący punkt lub zespół ustala jego organizację (Dz. U. Nr 161, poz. 1080).

45 Arkusze ocen uczniów należy prowadzić na właściwych drukach.
§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych – wzory (…) druków szkolnych zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

46 Wpisy w arkuszach ocen uczniów dokonywać na podstawie danych zawarty w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań radu pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

47 Miesiąc urodzenia ucznia w arkuszach ocen wpisywać wyrazami w pełnym brzmieniu.
§ 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz z późn. zm.).

48 W wierszach, które nie zostały wypełnione w arkuszach ocen wstawiać poziomą kreskę.
§ 14 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624).

49 Sprostowania błędów i oczywistych pomyłek w arkuszach ocen dokonywać poprzez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora lub osobę upoważnioną na piśmie do dokonania sprostowania. § 22 ustęp 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

50 Prowadzić dla każdego ucznia przez okres jego nauki w szkole arkusz ocen.
§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

51 W arkuszach ocen ucznia wpisywać datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.
§ 12 ustęp 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

52 Arkusze ocen układać w księgi arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy umieszczać adnotację; „Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych w … roku”. § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz z późn. zm.).

53 Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego załączać do arkusza ocen.
Do protokołu dołączać pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. § 19 i 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

54 W szkolnych planach nauczania należy dodatkowo uwzględniać dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów następujące zajęcia rewalidacyjne: korekcyjne wad postawy, korygujące wady mowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, inne wynikające z programów rewalidacji. § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

55 Opinie psychologiczno-pedagogiczne wydawać na podstawie badań, koniecznych do ich sporządzenia oraz przekazywać rodzicom niezwłocznie po ich wydaniu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).

56 Na bieżąco dokumentować wszelkie informacje dotyczące przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz. U. Nr 178, poz. 1833).

57 Dyplomy studiów wyższych uzyskane przez nauczycieli za granicą, zatrudnianych w szkołach/placówkach muszą być nostryfikowane. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 37, poz. 255 z późn. zm.).

58 Opracować procedury postępowania powypadkowego.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym w szkole niezwłocznie zawiadamiać kuratora oświaty. Opracować procedury postępowania powypadkowego. § 41 ust. 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz z późn. zm.).

59 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1047)

60 1. Dziennik zajęć przedszkola prowadzony jest także przez oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. 2. Zmieniono nazwę zajęć prowadzonych w przedszkolu – z „zajęć dydaktyczno – wychowawczych” na „zajęcia wychowawczo – dydaktyczne”. 3. Wykreślono zapis o konieczności zamieszczania w dzienniku zajęć przedszkola oznaczenia realizowanego programu wychowania przedszkolnego, natomiast wprowadzono obowiązek odnotowywania w ww. dzienniku obecności dzieci na poszczególnych godzinach zajęć oraz tematy tych zajęć. 4. Wprowadzono zapis o konieczności wpisywania numeru PESEL ucznia w księdze ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, księdze ewidencji dzieci i młodzieży, księdze uczniów oraz w księdze wychowanków.

61 5. W przypadku uczniów, którym nie nadano numeru PESEL, wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby. 6. Wprowadzenie obowiązku uzupełnienia wpisów w księdze ewidencji dzieci o inne formy wychowania przedszkolnego, w których dziecko może spełniać obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 7. Pojęcie: „ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy” zastąpiono pojęciem: „miejsce realizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych”. 8. Do księgi uczniów prowadzonej przez szkołę dla dorosłych wpisuje się wyłącznie dane rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy niepełnoletnich.

62 9. Zrezygnowano z obowiązku wpisywania do dzienników lekcyjnych oznaczenia realizowanych programów nauczania. Wprowadzono obowiązek wpisywania w dziennikach lekcyjnych szkół dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej semestralnego planu zajęć edukacyjnych. Obowiązek odnotowywania w dziennikach lekcyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe na podstawie modułowych programów nauczania dla zawodu ocen uzyskanych przez uczniów z poszczególnych modułów. 12. Zajęcia z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym dokumentuje się w jednym dzienniku zajęć, do którego wpisuje się: plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której uczęszczają, obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć oraz podpis wychowawcy świetlicy prowadzącego zajęcia.

63 13. Zrezygnowano z dokumentowania prowadzonych przez nauczycieli zajęć i czynności (wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela) w dziennikach: „innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego i dziennika zajęć wychowawczych …” na rzecz nowego dziennika (dla każdego nauczyciela), przeznaczonego szczególnie do dokumentowania Do ww. dziennika wpisuje się: imiona i nazwiska uczniów, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz odnotowuje się obecność uczniów. 14. Zobowiązano nauczyciela, prowadzącego zajęcia świetlicowe w ramach „godzin karcianych” do wpisywania do dziennika zajęć w świetlicy: tematów przeprowadzonych zajęć, obecności uczniów na poszczególnych godzinach zajęć oraz zaznaczania, że są to zajęcia wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela. Przeprowadzenie zajęć opieki świetlicowej nauczyciel potwierdza podpisem.

64 15. Odstąpiono od obowiązku wpisywania tygodniowych planów zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć pozalekcyjnych. 16. Wprowadzono zapis o obowiązku prowadzenia odrębnego dziennika dla indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Wprowadzono zmianę polegającą na uzupełnieniu katalogu dokumentów stanowiących podstawę wpisów w arkuszu ocen ucznia o protokoły sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz o protokoły z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 18. Zrezygnowano z obowiązku wpisywania w arkuszu ocen adnotacji o wydaniu świadectwa dojrzałości i jego odpisu (świadectwa wydają OKE, szkoła tylko je przekazuje).

65 19. Rozszerzono możliwość przekazania kopii arkusza ocen ucznia do innej szkoły w sytuacji, gdy uczeń zmienia szkołę. Możliwe jest nie tylko przesłanie kopii do tej szkoły, ale także wydanie jej za pokwitowaniem rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu uczniowi (kopia musi być potwierdzona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem). 20. Przyjęto, że wpis tematu zajęć do dziennika elektronicznego stanowi potwierdzenia przeprowadzenia zajęć przez nauczyciela.

66 Egzamin klasyfikacyjny
Szkoły i placówki mają czas na dostosowanie prowadzonych aktualnie ksiąg ewidencji, ksiąg uczniów i ksiąg wychowanków – w zakresie uzupełnienia o numery PESEL (a w przypadku uczniów i wychowanków nieposiadających numeru PESEL – o serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) do dnia 1 marca 2011 r.

67 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624) Poprzednie rozporządzenie: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.).

68 1. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej nie umieszcza się nazwy zawodu. Na wniosek absolwenta szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe może mu zostać wydane tylko zaświadczenie zawierające nazwę zawodu, w którym kształcenie było prowadzone. 2. Ewidencja wydawanych przez szkoły świadectw i innych druków szkolnych powinna zawierać: imię (imiona) i nazwisko, numer Pesel ucznia lub absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia lub absolwenta. Podobną regulację wprowadzono też w odniesieniu do wydawanych przez szkoły podstawowe i przedszkola legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. Ad. 1: Świadectwa ukończenia ww. typów szkół potwierdzają bowiem jedynie poziom wykształcenia, a nie kwalifikacje zawodowe. Udokumentowanie kwalifikacji w zawodzie wymaga już zdania odpowiedniego egzaminu przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

69 3.  Wprowadzony został nowy wzór świadectwa dojrzałości dla absolwentów, którzy zdają egzamin maturalny na warunkach obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010 (wzór nr 77). Dotychczasowy wzór świadectwa dojrzałości (wzór nr 76) dotyczy osób, które do r. szk. 2008/2009 włącznie nie zdały egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwały egzamin maturalny. Mogą one ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w ciągu 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego. 4. W przypadku, gdy absolwent zdaje na egzaminie maturalnym  przedmioty dodatkowe, na świadectwie dojrzałości jest odnotowywany poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot dodatkowy. Ad. 3: Powyższe stało się konieczne ze względu na zmianę zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego, jak również fakt, iż matematyka jest obecnie obowiązkowym przedmiotem w części pisemnej egzaminu maturalnego dla wszystkich absolwentów.

70 5. Gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół, możliwe jest odtąd wpisywanie na świadectwach nazwy zespołu. Analogiczne rozwiązanie przewidziano w odniesieniu do szkół wchodzących w skład specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego. 6.  Wprowadzony został jeden wzór świadectwa ukończenia szkoły danego typu, który obowiązuje nie tylko w szkołach dla dzieci i młodzieży, ale też w szkołach dla dorosłych. Prawo stosowania wzoru świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem nadal ograniczone będzie wyłącznie do szkół dla dzieci i młodzieży. Określono zasady obowiązujące przy wypełnianiu pismem komputerowym świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły. 7.  We wszystkich wzorach świadectw wprowadza się pozycję przeznaczoną na wpisanie numeru PESEL ucznia (słuchacza).

71 8. We wzorach świadectw wydawanych przez szkoły nie zamieszcza się informacji, że dana osoba otrzymała promocję lub ukończyła szkołę „na podstawie uchwały rady pedagogicznej”. Informacja o takiej uchwale i dacie jej podjęcia odnotowywana jest w arkuszu ocen każdego ucznia. 9. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, muszą wydać rodzicom „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego na druku według dotychczasowego wzoru mogą być wydawane do roku szkolnego 2010/2011 włącznie.

72 10. Uchylony został zapis umożliwiający szkołom wydawanie świadectw szkolnych promocyjnych na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty. Szkoły, które posiadają własne wzory tych świadectw, mogą je wydać do roku szkolnego 2010/2011 włącznie. 11. W r. szk. 2010/2011 nowe arkusze ocen ucznia (wzory nr 53 – 56 wg zał. nr 3) należało założyć uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I gimnazjum. 12. Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej (klasy II – VI), gimnazjum (klasy II – III) i szkoły ponadgimnazjalnej (do czasu wejścia nowej podstawy programowej), założone na drukach wg dotychczasowych wzorów, będą prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole.

73 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

74 Zgodnie z art.6 (ust. 2 i 3) obowiązującej ustawy o systemie oświaty:
Publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązane są do realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach rozporządzenia. Wejście w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wymusiło konieczność opracowania nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W nowym rozporządzeniu określone zostały warunki tworzenia i organizowania innych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz minimalny dzienny wymiar godzin nauczania, wychowania i opieki. Slajd odwołuje się do nowego brzmienia art.6 ustawy o systemie oświaty (zmieniono ust.2 i dodano ust.3).

75 § 5 ust. 2 rozporządzenia Dodano przepis, według którego skreślenie z listy wychowanków przez organ prowadzący nie dotyczy dzieci, które będą realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w publicznym punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego (wchodzi w życie od 1 września 2011 r.). Utrzymany został minimalny dzienny wymiar zajęć – 3 godz. Tygodniowy wymiar godzin uzależniony jest od wielkości grupy: 1) w grupie liczącej od 3 do 15 dzieci - 12 godzin; 2) w grupie liczącej od 16 do 19 dzieci - 16 godzin; 3) w grupie liczącej od 20 do 25 dzieci - 20 godzin.

76 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046)

77 W rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r
W rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Wprowadzono definicję pojęcia specyficzne trudności w uczeniu się, które odnosi się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. Dodano zajęcia edukacyjne (zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne) m.in. w § 7 Nowe brzmienie: § 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

78 Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej Zmiany wprowadzone w § 8. umożliwiają klasyfikowanie ucznia zwolnionego z zajęć wych. fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej w przypadku, gdy okres zwolnienia nie jest zbyt długi. Dotychczasowy nie było takiej możliwości, gdyż niezależnie od okresu zwolnienia ucznia z niektórych zajęć, nakładał on obowiązek wpisywania w dokumentacji „zwolniony" zamiast oceny klasyfikacyjnej. Nowe brzmienie: § Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

79 Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego
Proponuje się, aby zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego następowało do końca danego etapu edukacyjnego. W obecnie obowiązujących przepisach takie zwolnienie mogło dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. Do powodów uzasadniających zwolnienie z obowiązku nauki drugiego języka obcego zaliczono również afazję oraz zespół Aspergera. Nowe brzmienie: § Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

80 Roczna ocena opisowa w kl. I-III
Wskazano jakie informacje powinna zawierać ocena opisowa. Nowe brzmienie Dodano w § 13 ust. 3a : Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 3, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

81 Ocena klasyfikacyjna zachowania
Dopuszczono opinię niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe. Nowe brzmienie: § Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Rada pedagogiczna otrzymała kompetencje w zakresie decydowania o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dwa razy z rzędu w danej szkole. Zrezygnowano z obligatoryjnego niepromowania lub ukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono ocenę naganną zachowania. § Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

82 Egzamin klasyfikacyjny
Wpisano nowe zajęcia dydaktyczne - zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne. Uściślony został termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą egzaminu nie przeprowadza się z określonych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych będzie miał możliwość przystąpienia do niego w dodatkowym terminie. Nowe brzmienie: § Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

83 Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dot. trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej Określono termin przeprowadzenia sprawdzianu. Dotychczasowe przepisy nie określały tego terminu i dyrektorzy szkół ustalali bardzo różne terminy, które nie zawsze korespondowały z zasadami tego sprawdzianu. Nowe brzmienie: § 19 ust.3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

84 Promocja uczniów Odstąpiono od obowiązku uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie możliwości promowania ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej. Podobnie zrezygnowano z konieczności uzyskiwania takiej opinii, aby rada pedagogiczna mogła postanowić o powtarzaniu przez ucznia klas I-III SP. Objęto uprawnieniami również laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum. Nowe brzmienie: § 20 ust. 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

85 Egzamin poprawkowy Uczeń otrzymał prawo do dwóch egzaminów poprawkowych. Egzamin poprawkowy z zajęć artystycznych, zajęć technicznych i zajęć komputerowych ma mieć formę zadań praktycznych. Nałożono na dyrektora obowiązek wyznaczenia terminu egzaminu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uwzględniono szkoły ponadgimnazjalne w przypadku kiedy to rada pedagogiczna może-jeden raz w ciągu etapu kształcenia podjąć decyzję o promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Nowe brzmienie: § 21 ust.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. 10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

86 Projekt edukacyjny Obowiązek realizacji projektu edukacyjnego wynika z zapisów nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego wskazujących na konieczność wykorzystywania przez nauczycieli w procesie kształcenia różnorodnych metod aktywizujących. Celem wprowadzenia obowiązku realizacji zespołowego projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum jest kształtowanie odpowiednich postaw i umiejętności uczniów umożliwiających im sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Warunki realizacji projektu edukacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, przy czym zespołowy projekt edukacyjny może być również realizowany przez nauczycieli na prowadzonych przez nich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Proponuje się, aby udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego był brany pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania ucznia. Szkoły będę zatem zobligowane do uwzględnienia w kryteriach oceniania zachowania, zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym, udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. Szkoły powinny dostosować swoje statuty w tym zakresie do 30 listopada 2010 r. W roku szkolnym 2010/2011 wychowawcy klas I i II gimnazjum, których uczniowie będą realizować zespołowy projekt edukacyjny, będą zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego w terminie do 30 listopada 2010 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających uczniowi udział w realizacji zespołowego projektu edukacyjnego dyrektor szkoły będzie mógł zwolnić ucznia z tego obowiązku.

87 Projekt edukacyjny Nowe brzmienie:
"§ 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

88 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych
Zrównano zasady klasyfikowania w szkołach prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i w formie zaocznej – wszystkie szkoły dla dorosłych powinny klasyfikować słuchaczy na podstawie egzaminów semestralnych (§ 24 ust.1); Nowe brzmienie: "§ Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

89 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych
Wprowadzono dla słuchacza obowiązek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych / konsultacjach oraz wykonania pracy kontrolnej w przypadku otrzymania oceny negatywnej z zajęć edukacyjnych (§ 24 ust. 2-5); Osoby dorosłe dokonując wyboru kontynuowania nauki w szkole powinny mieć świadomość konsekwencji takiego wyboru. W systemie oświaty, obok kształcenia w systemie szkolnym istnieje możliwość uzyskania wykształcenia również w trybie eksternistycznym. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą uczęszczać na zajęcia do szkoły, mogą przystąpić do egzaminów eksternistycznych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1273). Nowe brzmienie: "§ Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 3. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, a w przypadku szkoły, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu - z prac kontrolnych przeprowadzanych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 5. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje lub jednostkę modułową, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.";

90 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych
Skrócono termin przystąpienia do egzaminu semestralnego słuchacza, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do tego egzaminu; Dyrektor szkoły może wyznaczyć dodatkowy termin do 31 sierpnia (a nie do września, tak jak było do tej pory), a egzaminu poprawkowego do końca lutego (po zakończeniu semestru jesiennego) i po zakończeniu semestru wiosennego do sierpnia; Nowe brzmienie: "§ 24a. 1. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1-3 i 5. 2. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, o których mowa w ust. 1, ustala się według skali, o której mowa w § 13 ust. 2. 3. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. § 24b. 1. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 2. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.";

91 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych
Zmiana dotyczy zrównania zasad klasyfikowania w szkołach prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i w formie zaocznej – wszystkie szkoły dla dorosłych powinny klasyfikować słuchaczy na podstawie egzaminów semestralnych (§ 24 ust.1). (dotychczas w formie wieczorowej podstawą klasyfikowania były oceny bieżące) Nowe brzmienie: "§ W zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych oprócz egzaminów semestralnych, o których mowa w § 24a ust. 1, słuchacz zdaje w I i II semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych - z dwóch przedmiotów zawodowych. 2. W szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe słuchacz zdaje w semestrach I-IV egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych - z dwóch przedmiotów zawodowych. 3. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci. 4. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze. 5. W szkole dla dorosłych, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, słuchacz zdaje w każdym semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z danego modułu ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. 6. Przy ustalaniu oceny z danego modułu uwzględnia się oceny uzyskane przez słuchacza z egzaminów semestralnych przeprowadzonych ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. Oceny z danego modułu ustala się według skali, o której mowa w § 13 ust. 2. 7. Szczegółowe warunki i sposób ustalenia oceny z danego modułu, o której mowa w ust. 6, określa statut szkoły."

92 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych
Wprowadzono możliwość powtórzenia semestru przez słuchacza, jeden raz w okresie kształcenia, wyłącznie na jego pisemny wniosek uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. Natomiast możliwość powtarzania semestru po raz drugi w okresie kształcenia będzie zależna od decyzji dyrektora szkoły poprzedzonej zasięgnięciem opinii rady pedagogicznej, dzięki czemu jednostkowe przypadki problemów losowych słuchaczy nie zamkną im drogi do ukończenia szkoły, ograniczą jednak nagminne finansowanie słuchaczy nieuczęszczających na zajęcia (§ 25a ust. 4); Nowe brzmienie: "§ 25a. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w § 24 ust. 2-5, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 2. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 28, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 3. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 4. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.";

93 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych
Zrównanie zasad klasyfikowania w szkołach prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i w formie zaocznej spowodowało również zrównanie zasad zdawania egzaminów poprawkowych. Nowe brzmienie § Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. Przepisy § 24a stosuje się odpowiednio. 2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub daną jednostkę modułową po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia. 4. (uchylony) 5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono, zgodnie z § 24b ust. 1, dodatkowy termin egzaminu semestralnego.

94 Egzamin gimnazjalny Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Egzamin będzie się składał z takich samych części jak dotychczasowy, ale każda część będzie miała inną strukturę. Inaczej też będzie wyglądać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego będzie podzielona na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Do sześciu języków obcych, z których obecnie można zdawać egzamin, dojdzie język ukraiński (egzamin z języka ukraińskiego będzie można zdawać od roku szkolnego 2013/2014).

95 Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą. Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą. W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

96 Egzamin gimnazjalny Przebieg egzaminu W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie. Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

97 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu: Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach: język polski historia i wiedza o społeczeństwie matematyka przedmioty przyrodnicze język obcy nowożytny na poziomie podstawowym język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym. Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

98 Egzamin gimnazjalny Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punktów spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77. Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. Informacje nt. egzaminu gimnazjalnego opracowano na podst. „Informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012” -

99 Egzamin maturalny 2012 Lista przedmiotów dodatkowych, z których można zdawać egzamin maturalny w części ustnej została uzupełniona o język mniejszości narodowej. Do tego egzaminu będą mogły przystąpić osoby, które nie są absolwentami szkół lub oddziałów z nauczaniem danej mniejszości narodowej, gdyż absolwenci ww. oddziałów zdają egzamin z tego języka jako obowiązkowy. (§ 54 ust. 3 pkt 1 lit. b) Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka. (§ 55 ust. 2) Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach. (§ 55 ust. 2b) Analogiczna sytuacja dotyczy egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy. (§ 55 ust. 4)

100 Egzamin maturalny 2012 § Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym. 2. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu. 3. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 4-4c. 4. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu. 4a. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów: język polski i matematyka, jako przedmiotów dodatkowych, jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

101 Egzamin maturalny 2012 4b. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej, którzy wybrali na egzaminie maturalnym w części pisemnej język mniejszości narodowej jako przedmiot dodatkowy, zdają ten język na poziomie rozszerzonym. 4c. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej, jako przedmiot dodatkowy, ten sam język obcy nowożytny, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język na poziomie rozszerzonym tylko w części pisemnej. 5. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy wybrali jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, mogą przystąpić do egzaminu z tego języka w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach na jednym poziomie, określonym w standardach wymagań, o których mowa w § 53 ust. 1, zwanym dalej „poziomem dwujęzycznym”.

102 WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO
W ZAKRESIE WSPOMAGANIA INDYWIDUALNEGO

103 Organizacja lekcji religii w szkole
Podstawa prawna: Konstytucja RP  Art. 48.  1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. /…/ Art. 53.  1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. /…/ 3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. 4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

104 Organizacja lekcji religii w szkole
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz z późniejszymi zmianami): Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: pkt. 2 wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. /…/ Art. 12.  1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, o których mowa w ust. 1.

105 Wydział Nadzoru Pedagogicznego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wydział Nadzoru Pedagogicznego


Pobierz ppt "SZCZECIN – KOŁOBRZEG 27 – 28 WRZEŚNIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google