Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonała: Monika Mosurek kl.IIIa. Rada Północnoatlantycka (North Atlantic Council –NAC), podstawowy organ decyzyjny NATO, w skład której wchodzą przedstawiciele.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonała: Monika Mosurek kl.IIIa. Rada Północnoatlantycka (North Atlantic Council –NAC), podstawowy organ decyzyjny NATO, w skład której wchodzą przedstawiciele."— Zapis prezentacji:

1 Wykonała: Monika Mosurek kl.IIIa

2 Rada Północnoatlantycka (North Atlantic Council –NAC), podstawowy organ decyzyjny NATO, w skład której wchodzą przedstawiciele państw członkowskich w randze ambasadorów. W Radzie omawiane są najistotniejsze decyzje i działania Sojuszu. Zazwyczaj zbiera się ona celem przedyskutowania spraw istotnych dla wszystkich członków, lub też wymagających wspólnych decyzji. Nie istnieją jednak ograniczenia tematyczne dla spraw wnoszonych pod obrady Rady. Każde państwo członkowskie ma prawo zwołać jej posiedzenie celem przedyskutowania spraw, które jego zdaniem winny znaleźć się w polu uwagi Sojuszu. Rada zbiera się stosunkowo rzadko, na co dzień działa Sekretariat Generalny w Brukseli.

3 Komitet Planowania Obrony (Defense Planning Group –DPC), który podejmuje zasadnicze decyzje w kwestii planowania obronnego Sojuszu ( dwa razy w roku obraduje z udziałem ministrów obrony państw członkowskich ). Komitetowi tak jak i Radzie podlega szereg komitetów, których członkowie reprezentują swoje państwa. Przedmiotem ich prac są określone obszary tematyczne.

4 Grupa Planowania Nuklearnego (Nuclear Planning Group –NPG) zajmująca się planowaniem potencjału nuklearnego NATO i doktryną jego użycia. System ciał kolegialnych uzupełniają liczne komitety specjalistyczne, które dzielą się na mocy mandatu przyznanego im przez NAC ( państwa członkowskie reprezentowane są w nich przez przedstawicieli delegacji narodowych), podejmują szczegółowe decyzje merytoryczne w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Sojuszu oraz nadzorują ich wykonanie.

5 Obecnie Sekretarzem Generalnym NATO jest G. Robertson, który zastąpił na tym stanowisku w październiku 1999 roku Javiera Solane. Jest to bardzo ważna funkcja. Ze względu na to, że Amerykanie mają zagwarantowane stanowisko dowódcy sił zbrojnych w Europie, stanowisko Sekretarza przypada któremuś z polityków europejskich.

6 Robertson jest dziesiątym Sekretarzem Generalnym NATO. Przed nim byli to : Lord Ismay ( W. Brytania ) - Paul Henri Spaak (Belgia ) - Dirk U. Stikker ( Holandia ) - Manlio Brosio ( Włochy ) - Joseph M. Lus ( Holandia ) - Lord Carrington ( W. Brytania) - Manfred Woerner ( Niemcy ) - Willy Claes ( Belgia ) - Javier Solana ( Hiszpania )

7 Obecny kształt NATO zaczął powstawać po 1991 roku. Miał na to wpływ upadek bloku komunistycznego i zredukowanie zagrożenia konfliktem o dużej skali i intensywności walk. Pojawiły się jednak nowe wyzwania polegające na wspieraniu działań pokojowych. Przykładem takiej operacji było wysłanie kontyngentu w celu nadzorowania porozumienia pokojowego zawartego w Dayton między stronami konfliktu, które były reprezentowane przez prezydentów Bośni, Chorwacji i Serbii. Pierwszą samodzielną akcją zbrojną NATO była interwencja w Kosowie (24 marzec 1999 - 10 czerwiec 1999).

8 NATO tworzy system planowania kolektywnej obrony państw członkowskich. Podczas określania rozmiaru i charakteru nakładów na rzecz zbiorowej obrony państwa członkowskie Sojuszu zachowują pełną suwerenność i niezależność. Charakter struktury obronnej NATO wymaga jednakże by podejmowane przez państwa decyzje uwzględniały generalne potrzeby Sojuszu. Takie podejście umożliwia określenie sił i środków potrzebnych do realizacji zadań. W procesie planowania obronnego uwzględnia się zarówno czynniki ilościowe, jak i jakościowe

9 - zmieniająca się sytuacja polityczna - oceny dokonywane przez dowódców wojskowych NATO, dotyczące wielkości sił zbrojnych potrzebnych do wykonania zadań - postęp naukowy - rozwój technologiczny - zasada równego podziału ról, ryzyka i odpowiedzialności - możliwości ekonomiczne poszczególnych państw członkowskich

10 Głównym celem NATO jest zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa wszystkim swoim członkom środkami politycznymi i militarnymi, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Sojusz, oparty na wspólnych wartościach demokracji, prawach człowieka i poszanowaniu prawa, od momentu powstania działa na rzecz ustanowienia sprawiedliwego i trwałego ładu pokojowego w Europie. Ten główny cel Sojuszu pozostaje niezmienny.

11 Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy, a także Kanada i USA

12 Na szczyt NATO w Pradze, który odbył się w listopadzie 2002 r., zaproszono do organizacji 7 kandydatów: Litwę, Łotwę, Estonię, Słowację, Słowenię, Rumunię i Bułgarię. Kraje te staną się członkami NATO prawdopodobnie w maju 2004 r., pod warunkiem, że parlamenty tych krajów ratyfikują odpowiednie dokumenty. Oprócz nich oficjalnymi kandydatami do członkostwa są Albania, Macedonia i Chorwacja.

13 Państwa NATO są obowiązane do udzielania solidarnej wzajemnej pomocy. Atak na jedno z państw członkowskich jest równoznaczny z atakiem na wszystkie państwa NATO (casus foederis). Dotyczy to terytoriów państw członkowskich w Europie i Ameryce Płn., ataków na siły okupacyjne kontrahentów w Europie, na wyspy znajdujące się pod władzą państw członkowskich na północ od Zwrotnika Raka albo na statki morskie lub powietrzne stron w tym rejonie.

14 Członkostwo w NATO nie jest zróżnicowane, ale istnieje różny zakres powiązań między poszczególnymi państwami a organizacją. Na przykład Francja, Hiszpania i Islandia znajdują się poza zintegrowaną strukturą wojskową. Francja poprzez Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu bierze udział w pracach organów NATO (np. Komitetu Wojskowego) na mocy indywidualnej decyzji Prezydenta.

15


Pobierz ppt "Wykonała: Monika Mosurek kl.IIIa. Rada Północnoatlantycka (North Atlantic Council –NAC), podstawowy organ decyzyjny NATO, w skład której wchodzą przedstawiciele."

Podobne prezentacje


Reklamy Google