Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Działanie 13.1 PO IiŚ Poznań, 16 – 17 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Działanie 13.1 PO IiŚ Poznań, 16 – 17 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Działanie 13.1 PO IiŚ Poznań, 16 – 17 kwietnia 2012 r. Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ

2 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 2 Szkolenie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

3 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 3 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Znaczenie dla realizowanych projektów

4 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 4 Od dnia 7 grudnia 2011 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

5 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 5 Najważniejsze zmiany Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ dla beneficjenta realizującego projekt w ramach działania 13.1: zmiana nazewnictwa poszczególnych kontroli; uproszczenie i zwiększenie efektywności systemu planowania i sprawozdawania z kontroli procedur zawierania umów; uszczegółowienie zasad kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych; uszczegółowienie zapisów wytycznych w zakresie kontroli na zakończenie realizacji projektu i kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu; zmiana zasad odwołania od wyników kontroli; wprowadzenie do wytycznych wzorów wybranych list sprawdzających. Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

6 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 6 Zmiana nazewnictwa poszczególnych kontroli: Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Obecna nazwaPoprzednia nazwa Kontrole przygotowania indywidualnych projektów kluczowych Kontrole projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków Kontrole projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem Kontrole w trakcie realizacji projektuKontrole na miejscu realizacji projektu

7 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 7 Zmiana nazewnictwa poszczególnych kontroli: Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Obecna nazwaPoprzednia nazwa Kontrole wniosków beneficjentów o płatność Kontrole na zakończenie realizacji projektu Kontrole trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu Kontrole po zakończeniu realizacji projektu

8 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 8 Uproszczenie i zwiększenie efektywności systemu planowania i sprawozdawania z kontroli procedur zawierania umów: zmiana planu kwartalnego na plan półroczny; Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

9 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 9 Uszczegółowienie zasad kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych: Włączenie zasad kontroli oraz list sprawdzających określonych dotychczas w Zaleceniach nr 12 IZ PO IiŚ do treści Wytycznych; Dostosowanie zasad kontroli do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków z 21.06.2011 r. Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

10 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 10 Uszczegółowienie zasad kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych: Wydatki wynikające z: zmian do umów w zakresie zwiększającym cenę w stosunku do ceny umowy podstawowej; trybu niekonkurencyjnego – wolna ręka art. 67 ust. 1 albo art. 134 ust 6 ustawy Pzp, negocjacje bez ogłoszenia art. 62 ust 1 albo art. 134 ust. 5 ustawy Pzp; polecenia inżyniera kontraktu zwiększające zakres (przedmiar) w stosunku do zakresu przewidzianego w kosztorysie ofertowym. Podlegają kontroli w 100% przed rozliczeniem we wniosku o płatność. Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

11 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 11 Uszczegółowienie zasad kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych: Pismem OPI-DI/320-WM-605-9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. beneficjenci dla przedmiotowych wydatków zostali zobligowani do: zaznaczenia kolorem czerwonym w tabeli nr 9 składanych wniosków o płatność pozycji będących wynikiem przedmiotowych działań; przedstawiania w piśmie przewodnim do wniosku o płatność informacji o ujęciu w nim wydatków z działań z przedmiotowych tytułów; załączenia do wniosku o płatność całościowego protokołu z postępowania, o którym mowa w art. 96 Upzp, umowy/aneksu, wszystkich innych istotnych dokumentów (w tym ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy PZP). Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

12 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 12 Uszczegółowienie zasad kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych: Zmiany do umów w zakresie zwiększającym cenę w stosunku do ceny umowy podstawowej Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ, w tym z art. 144 Ustawy PZP. Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 13 Uszczegółowienie zasad kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych: Tryb niekonkurencyjny – wolna ręka art. 67 ust. 1 albo art. 134 ust 6 ustawy Pzp, negocjacje bez ogłoszenia art. 62 ust 1 albo art. 134 ust. 5 ustawy Pzp W działaniu 13.1 IP wyraziła zgodę na deklarowanie wydatków poniesionych po 29.08.2011 r., przy czym należy: zamieścić obligatoryjnie ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy; przedłożyć protokół (wymóg formalny), o którym mowa w art. 96 ustawy PZP zwierający pełne uzasadnienie faktyczne i prawne dla zastosowania trybu niekonkurencyjnego oraz umowę z wykonawcą; protokół jest podstawą weryfikacji czy zostały spełnione przesłanki z ustawy PZP w oparciu o listę sprawdzającą (załącznik 2b do Wytycznych) Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

14 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 14 Uszczegółowienie zasad kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych: Polecenia inżyniera kontraktu zwiększające zakres (przedmiar) w stosunku do zakresu przewidzianego w kosztorysie ofertowym Co do zasady nie są przewidywane w działaniu 13.1 PO IiŚ Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

15 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 15 Uszczegółowienie zasad kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych: Dodatkowo na podstawie Wytycznych w zakresie kontroli IW ma obowiązek kontroli ex-post co najmniej 20% aneksów zawartych w danych kwartale związanych ze wzrostem wartości umowy podstawowej. Do beneficjentów zostało skierowane pismo OPI-DI/320-RW-606/2-1/12 z dnia 21 marca, gdzie zalecono: przekazywanie do IW wszystkich aneksów zawartych w trybie ustawy PZP oraz na podstawie innych umów w ramach kosztów kwalifikowanych projektu do 14 dni od zawarcia aneksu; przekazanie do 16 kwietnia kopii wszystkich aneksów zawartych od 1.01.2012, a nie przekazanych do OPI. Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

16 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 16 Uszczegółowienie zapisów wytycznych w zakresie kontroli na zakończenie realizacji projektu i kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu: Włączenie do wytycznych zapisów obowiązujących dotąd – Zaleceń nr 10 IZ PO IiŚ w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów (6 grudnia 2010 r.). Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

17 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 17 Zmiana zasad odwołania od wyników kontroli: Kontrola procedur zawierania umów: W przypadku nieuwzględnienia ustaleń instytucji kontrolującej zawartych w opinii wydanej w wyniku kontroli ex-ante, beneficjent przekazuje pisemne zastrzeżenia wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii o dokumentacji; w takim wypadku procedura zawierania umowy podlega ponownej weryfikacji; W przypadku kontroli prowadzonej ex-post, beneficjent, w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii o dokumentacji, może zgłosić uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w opinii instytucji kontrolującej; w takim wypadku procedura zawierania umowy podlega ponownej weryfikacji. BRAK MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA DO INSTYTUCJI NADRZĘDNYCH Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

18 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 18 Zmiana zasad odwołania od wyników kontroli: Kontrola w trakcie realizacji projektu: W przypadku, gdy w opinii kierownika jednostki kontrolowanej realizacja zaleceń pokontrolnych jest niemożliwa bądź niecelowa, kierownik jednostki kontrolowanej może przekazać do jednostki kontrolującej uzasadnienie dla braku realizacji danego zalecenia pokontrolnego. Instytucja kontrolująca akceptuje ww. uzasadnienie bądź przekazuje tę rozbieżność do rozstrzygnięcia instytucji nadrzędnej w systemie realizacji PO IiŚ. Od rozstrzygnięcia instytucji nadrzędnej jednostce kontrolowanej nie przysługuje odwołanie. W trybie określonym powyżej nie można odwoływać się od ustaleń pokontrolnych, jak również ich zmieniać. W przypadku stwierdzenia przez instytucję nadrzędną, że rozbieżność między instytucjami dotyczy strony merytorycznej ustalenia, sprawa jest zwracana bez rozpatrzenia. Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

19 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 19 Wprowadzenie do wytycznych wzorów wybranych list sprawdzających: Lista dla weryfikacji formalnej, finansowej oraz merytorycznej wniosku beneficjenta o płatność; Lista dla weryfikacji stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane; Lista dla prawidłowości zamówień udzielanych w trybach bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki). Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

20 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 20 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Reguły prowadzenia kontroli wniosków beneficjentów o płatność określone są w Załączniku nr 4 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013. Dowodem przeprowadzenia kontroli wniosku o płatność jest wypełnienie listy sprawdzającej, według formatu określonego w Instrukcji Wykonawczej odpowiedniej IW. Minimalny zakres weryfikacji określony został w Załączniku 4a do Wytycznych… Kontrolę wniosków o płatność przeprowadza się z zachowaniem zasady dwóch par oczu.

21 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 21 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Kontrole wniosków o płatność są przeprowadzane przez IW na bieżąco, po otrzymaniu od Beneficjenta wniosku o płatność. W działaniu 13.1 PO IiŚ kontroli podlega 100% składanych wniosków o płatność wraz z pełną dokumentacją. Kontrola wniosków o płatność jest kontrolą dokumentów. Przy weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność IW uwzględnia wyniki innych rodzajów kontroli projektu, które odnoszą się do prawidłowości poniesionych przez beneficjenta wydatków. Informacje, pracownicy dokonujący weryfikacji wniosków o płatność generują przede wszystkim za pomocą WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZGŁASZANIA I EWIDENCJI NIEPRAWIDŁOWOŚCI funkcjonującego w OPI oraz przy wykorzystaniu pozostałych dostępnych narzędzi.

22 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 22 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność UPROSZCZONY SCHEMAT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZGŁASZANIA I EWIDENCJI NIEPRAWIDŁOWOŚCI Przekazanie informacji o nieprawidłowości/potencjalnej nieprawidłowości do pracowników oraz ujęcie w wewnętrznym rejestrze Ostateczne potwierdzenie informacji o nieprawidłowości; działania związane z uzupełnieniem danych w KSI (SIMIK 07-13); działania związane z uzupełnieniem wewnętrznego rejestru nieprawidłowości; pomniejszenie poświadczenia Weryfikacja poszczególnych wydatków z wewnętrznym rejestrem nieprawidłowości

23 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 23 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Weryfikacja wniosku o płatność wraz z załączonymi dokumentami obejmuje: a) weryfikację formalną, b) weryfikację finansową, c) weryfikację merytoryczną.

24 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 24 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie I. Weryfikacja formalna 1.Czy dostarczono wersję papierową i elektroniczną wniosku i czy wersje te są zgodne? 5.Czy wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z obowiązującą kartą wzorów podpisów oraz parafowany na każdej stronie? 7.Czy właściwie określono przedział czasowy, którego dotyczy wniosek? (tj. czy zapewniono ciągłość a jednocześnie nie nakładanie się na okres za który został złożony poprzedni wniosek o płatność)? 10.Czy prawidłowo oznaczono rodzaj wnioskowanej płatności?

25 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 25 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie I. Weryfikacja formalna 11.Czy dołączono wszystkie faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej? 12.1Czy dołączono kopie dowodów zapłaty (zgodnych z Zaleceniami i Wytycznymi), które potwierdzają poniesienie wydatków wykazanych na dołączonych fakturach lub dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej? 13.Czy załączono inne dokumenty wymagane decyzją/umową o dofinansowanie lub Zaleceniami, np. potwierdzające odbiór prac? 14.Czy kopie ww. dokumentów poświadczone są przez beneficjenta za zgodność z oryginałem?

26 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 26 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie I. Weryfikacja formalna 18.Czy dokumenty załączone do wniosku o płatność nie były już wcześniej przedłożone do sfinansowania i tym samym nie znajduje się w najbardziej aktualnym raporcie przekazanym przez IZ? (dot. 100% dokumentów załączonych do wniosku o płatność) Odpowiedź Tak = nie były, odpowiedź Nie = były

27 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 27 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie I. Weryfikacja formalna 19.W przypadku nałożenia korekty finansowej na dany kontrakt czy wysokość zadeklarowanej kwoty uwzględnia korektę finansową nałożoną na wydatek poniesiony w ramach kontraktu objętego korektą? (dot. 100% wydatków poniesionych w ramach umowy objętej korektą) Ustalona wartość korekty finansowej obniża kwotę każdego wydatku kwalifikowalnego beneficjenta dla zamówienia objętego korektą w odniesieniu do procentowej wysokości współfinansowania ze środków funduszy UE dla danego zamówienia.

28 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 28 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie II. Weryfikacja finansowa 1.Czy dane zawarte w tabeli 9 stanowiącej zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki są zgodne z załączonymi fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej oraz zgodne pod względem rachunkowym? 4.Czy w tabeli 10 wykazano odsetki narosłe od kwoty przekazanej zaliczki? 5.Czy dane w tabeli 13 przedstawiającej postęp finansowy w realizacji projektu są zgodne z umową o dofinansowanie? 6.Czy podane w tabeli 17 kwoty oraz wydatki dotychczas ujęte we wnioskach o płatność są porównywalne z wielkościami wynikającymi z załączników do umowy o dofinansowanie?

29 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 29 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie II. Weryfikacja finansowa 7.Czy w wyniku kontroli projektu (na miejscu oraz kontroli procedur zawierania umów) nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w zakresie wydatków objętych wnioskiem o płatność? Odpowiedź Tak = nie stwierdzono, odpowiedź Nie = stwierdzono co najmniej na podstawie informacji o przeprowadzonych kontrolach dostępnych w KSI, raportów/zestawień o nieprawidłowościach oraz wyników kontroli procedur zawierania umów prowadzonych przez instytucję zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

30 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 30 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie II. Weryfikacja finansowa 8.Czy kwota wnioskowana przez beneficjenta zsumowana ze wszystkimi płatnościami (w przypadku pjb – wydatkami dotychczas rozliczonymi) dokonywanymi dotychczas na rzecz beneficjenta nie przekracza kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie? (z ewentualnym uwzględnieniem korekty dokonanej na podstawie wydanej decyzji o zwrocie na mocy ufp)? Odpowiedź Tak = nie przekracza, odpowiedź Nie = przekracza

31 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 31 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie II. Weryfikacja finansowa 9.Czy kwota wnioskowana przez beneficjenta zsumowana ze wszystkimi płatnościami (w przypadku pjb – wydatkami dotychczas rozliczonymi) dokonywanymi dotychczas na rzecz beneficjenta nie przekracza 95% kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie? (z ewentualnym uwzględnieniem korekty dokonanej na podstawie wydanej decyzji o zwrocie na mocy ufp)? Odpowiedź Tak = nie przekracza, odpowiedź Nie = przekracza

32 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 32 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie II. Weryfikacja finansowa 11.Jeżeli wobec beneficjenta wydano decyzje o zwrocie na mocy ufp, czy beneficjent dokonał zwrotu w wymaganej kwocie? (jeżeli nie, zachodzi konieczność potrącenia kwoty z wnioskowanej we wniosku o płatność kwoty lub wszczęcie procedury egzekucyjnej)? 12.W przypadku projektów nie będących dużymi, czy z danych zawartych w tabeli 13, kolumna 4, wiersz Ogółem wniosku o płatność wynika, że doszło do przekroczenia kwot określonych w art. 39 rozporządzenia 1083/2006? (beneficjent projektu nie będącego w momencie podpisania umowy o dofinansowanie tzw. projektem dużym powinien poinformować o tym fakcie i przedłożyć wniosek o potwierdzenie wkładu finansowanego do KE)

33 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 33 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie II. Weryfikacja finansowa 16.Czy faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej są prawidłowo opisane oraz czy dowody zapłaty zawierają wszystkie niezbędne informacje? Dokumenty powinny być opisane zgodnie z wymogami określonymi w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ obowiązujących na dzień złożenia wniosku o płatność

34 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 34 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie III. Weryfikacja części sprawozdawczej wniosku o płatność 1.Czy opis stanu realizacji w punkcie 12 odzwierciedla planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu zakładany w harmonogramie realizacji projektu dołączonym do umowy/decyzji o dofinansowaniu oraz w poprzednim wniosku o płatność? 2.Czy dane przedstawione w tabeli 12 i 15 wskazują na opóźnienia w realizacji projektu co najmniej o 6 m-cy w stosunku do przyjętego harmonogramu lub też uzasadniają przypuszczenie, że ukończenie projektu nie nastąpi w terminie wynikającym z harmonogramu? Jeśli tak, należy, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, rozważyć możliwość jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym

35 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 35 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie III. Weryfikacja części sprawozdawczej wniosku o płatność 3.Czy w tabeli 15 podano dane odnośnie wszystkich wymaganych wskaźników (zarówno wskaźników z katalogu wskaźników obowiązkowych jak i ewentualnie dodatkowych wskaźników wymienionych w umowie o dofinansowanie)?

36 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 36 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie IV. Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych wydatków 1.Czy zakres wykonanych prac jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie zaakceptowanym poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie? 2.Jeżeli dla projektu złożono wniosek o zmianę umowy o dofinansowanie, zaś odpowiedni aneks do umowy nie został jeszcze podpisany to czy we wniosku o płatność uwzględniono jedynie te wydatki, które mieszczą się w zakresie rzeczowym (i finansowym) objętym obowiązującą umową o dofinansowanie? 3.Czy poniesiony wydatek jest bezpośrednio związany z realizacją zakresu rzeczowego określonego w umowie o dofinansowanie/opisie projektu? 5.Czy wydatek został poniesiony na rzecz właściwego podmiotu zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy?

37 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 37 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie IV. Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych wydatków 6.Czy roboty, dostawy, usługi, za które dokonano płatności zostały faktycznie wykonane? (na podstawie przedłożonych dokumentów) 10.1Przygotowanie projektu 10.1.1Czy deklarowane wydatki w zakresie przygotowania projektu są zgodne z zakresem wskazanym w umowie o dofinansowanie/opisie projektu? 10.2Zarządzanie projektem 10.2.1Czy poniesione wydatki były przewidziane w umowie o dofinansowanie/opisie projektu?

38 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 38 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie IV. Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych wydatków 10.4Roboty budowlane 10.4.1Wydatki kontraktowe - czy zakres robót, których dotyczy wydatek jest zgodny z umową z wykonawcą, która została już zweryfikowana pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie/opisem projektu? Jeżeli umowa z wykonawcą nie była weryfikowana wcześniej, należy na tym etapie zweryfikować jej zgodność z zakresem projektu zatwierdzonym umową o dofinansowanie. Czy dołączono dokument(y) potwierdzający(e) zakres faktycznie wykonanych prac – dokumenty te powinny być na tyle szczegółowe, aby można było zweryfikować, czy zakres wykonanych prac jest zgodny z zakresem rzeczowym projektu określonym w umowie o dofinansowanie oraz kontraktem?

39 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 39 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie IV. Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych wydatków 10.4Roboty budowlane 10.4.4W przypadku robót dodatkowych oraz innych wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych: 10.4.4.1 Czy są zgodne z zakresem projektu wskazanym w opisie projektu/umowie o dofinansowanie? 10.4.4.2 Jeżeli wydatek, o którym mowa w podrozdziale 6.4.2 pkt 2 lit. b, został poniesiony po 29.08.2011: Czy przeprowadzona była kontrola kwalifikowalności tego wydatku i czy wynik tej kontroli jest pozytywny?

40 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 40 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie IV. Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych wydatków 10.4Roboty budowlane 10.4.4W przypadku robót dodatkowych oraz innych wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych: 10.4.4.3 Czy wydatki związane z wykonaniem robót podstawowych oraz robót dodatkowych, poniesione na podstawie umów, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, nie przekraczają wartości zamówienia podstawowego?

41 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 41 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie IV. Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych wydatków 10.5Sprzęt i wyposażenie 10.5.1Czy wydatki poniesione na zakup środków trwałych stanowiących część wydatków inwestycyjnych i zainstalowanych na stałe w ramach projektu są zgodne z umową z wykonawcą, która została już zweryfikowana pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie/opisem projektu? Jeżeli umowa z wykonawcą nie była weryfikowana wcześniej, należy na tym etapie zweryfikować jej zgodność z zakresem projektu zatwierdzonym umową o dofinansowanie.

42 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 42 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie IV. Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych wydatków 10.5Sprzęt i wyposażenie 10.5.3Czy wydatki na zakup przenośnych środków trwałych stanowiących część wydatków inwestycyjnych dotyczą środków trwałych, które są wskazane w opisie projektu/umowie o dofinansowanie? Oraz czy spełniają warunki określone w sekcji 6.5.2 pkt 1 Wytycznych?

43 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 43 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie IV. Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych wydatków 10.5Sprzęt i wyposażenie 10.5.4Czy zadeklarowane koszty związane z korzystaniem ze sprzętu będącego środkiem trwałym oraz wartości niematerialnych i prawnych jedynie w okresie realizacji projektu spełniają warunki określone w sekcji 6.5.3 Wytycznych, m.in: 10.5.4.1 – dotyczą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wskazanych w opisie projektu/umowie o dofinansowanie? 10.5.4.2 – zostały zadeklarowane w wysokości odpisów amortyzacyjnych?

44 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 44 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność Wybrane elementy Minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność L.p.Pytanie IV. Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych wydatków 10.8Działania informacyjno - promocyjne 10.8Działania informacyjno-promocyjne - Czy wydatek dotyczy działań informacyjno-promocyjnych zgodnych z zasadami w tym zakresie obowiązującymi beneficjenta? 10.9Opłaty: 10.9.1 Czy były niezbędne? 10.9.3Czy dołączono dokumenty potwierdzające nałożenie opłat na beneficjenta?

45 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 45 Zmiana Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Kontrola wniosków o płatność - podsumowanie Co do zasady dla każdego wniosku o płatność, w każdej wersji należy wypełnić całą listę sprawdzającą i zweryfikować ją zgodnie z zasadą dwóch par oczu; Lista sprawdzająca wypełniana jest narastająco po każdym z etapów; Na etapie oceny wniosków o płatność muszą zostać uwzględnione wszystkie wyniki innych kontroli i inne wątpliwości w stosunku do wydatków w projekcie.

46 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 46 Dziękujemy za uwagę! Ośrodek Przetwarzania Informacji Al. Niepodległości 188b Warszawa www.poiis.opi.org.pl


Pobierz ppt "Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ……… 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Działanie 13.1 PO IiŚ Poznań, 16 – 17 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google