Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Przetwarzania Informacji Wsparcie ochrony patentowej dla jednostek naukowych Poddziałanie 1.3.2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Przetwarzania Informacji Wsparcie ochrony patentowej dla jednostek naukowych Poddziałanie 1.3.2."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Wsparcie ochrony patentowej dla jednostek naukowych Poddziałanie 1.3.2

2 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poddziałanie 1.3.2 Polega na dofinansowaniu kosztów uzyskania ochrony własności przemysłowej wytworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce Wspieranie ochrony własności przemysłowej Wspieranie komercjalizacji i upowszechnianie wyników prac B+R Wzmocnienie współpracy jednostek sektora nauki i przedsiębiorców

3 2 Ośrodek Przetwarzania Informacji Koszty kwalifikowane 1.w procedurze krajowej (w Urzędzie Patentowym RP) 2. w procedurze regionalnej (europejskiej) 3. w procedurze międzynarodowej (w zależności od decyzji zgłaszającego)

4 3 Ośrodek Przetwarzania Informacji Koszty kwalifikowane KOSZTY PRZYGOTOWAWCZE: przygotowanie zgłoszenia krajowego lub innego tłumaczenie ostatecznej wersji tekstu KOSZTY POSTĘPOWANIA: koszty prowadzenia postępowania krajowego lub innego niż krajowe koszty druku opisu OPŁATY: opłaty za przekazanie zgłoszenia opłaty za dokument pierwszeństwa opłaty za poszukiwanie opłaty za badanie wstępne opłaty za wyznaczenia krajów

5 4 Ośrodek Przetwarzania Informacji Koszty kwalifikowane c.d. Koszty złożenia depozytu materiału mikrobiologicznego w instytucjach polskich lub zagranicznych koszty badania stanu techniki w odniesieniu do zgłoszeń krajowych i międzynarodowych - pełne badania stanu techniki w światowej literaturze patentowej z wykorzystaniem pełnotekstowych baz danych opublikowanej literatury patentowej koszty zdefiniowania najbliższego stanu techniki i porównania go ze zgłaszanym do ochrony rozwiązaniem koszty zdefiniowania istoty wynalazku obejmujące zredagowanie zastrzeżeń patentowych

6 5 Ośrodek Przetwarzania Informacji Koszty kwalifikowane c.d. Inne koszty związane z uzyskiwaniem patentu koszty przemodelowania kształtu zastrzeżeń patentowych, opłaty za każde dodatkowe zastrzeżenie, koszty zastępstwa procesowego pełnionego przez rzecznika patentowego uprawnionego do występowania przed danym urzędem patentowym kosztem kwalifikowanym nie będzie utrzymywanie ochrony patentu, opłacanie kolejnych okresów ochronnych

7 6 Ośrodek Przetwarzania Informacji Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z dnia 29 marca 2011r. http://www.opi.org.pl/pl/wytyczne-i-dokumenty/wytyczne/

8 7 Ośrodek Przetwarzania Informacji Kategorie wydatków wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem (personel badawczo-naukowy, techniczny i pomocniczy) – należy pamiętać, że w ramach poddziałania 1.3.2 POIG wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników mogą dotyczyć wyłącznie ochrony patentowej wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia stanowiska pracy dla nowozatrudnionych osób w projekcie wydatki na zakup usług badawczych oraz ekspertyz wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe

9 8 Ośrodek Przetwarzania Informacji Kategorie wydatków c.d. wydatki na promocję projektu (w projektach < 10 mln zł – do 3 % wartości projektu) wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne (związane ze zgłoszeniami patentowymi za granicą) koszty ogólne do 20 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu zewnętrznego (dotyczy projektów o wartości powyżej 2 mln zł) podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe

10 9 Ośrodek Przetwarzania Informacji Podatek VAT Podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym w części lub całości zgodnie z informacjami załączonymi do umowy. Rozliczenie VAT wymaga złożenia oświadczenia, że podlega on kwalifikacji. Analogiczne oświadczenia składają wszyscy konsorcjanci. Najlepszą praktyką byłoby uzyskanie wiążącej interpretacji podatkowej o braku możliwości odliczenia podatku VAT.

11 10 Ośrodek Przetwarzania Informacji Koszty ogólne rozliczane ryczałtem Od 01.04.2010 roku (wytyczne z roku 2010) koszty ogólne mogą być rozliczane ryczałtem. O ten sposób rozliczania kosztów beneficjent może ubiegać się w następujący sposób: 1.Wskazuje ryczałtowy sposób rozliczania kosztów ogólnych we wniosku o dofinansowanie, 2.W przypadku projektu, którego realizacja się już rozpoczęła, beneficjent ma możliwość zmiany sposobu rozliczania kosztów ogólnych z bezpośredniego na ryczałtowy od początku nowego roku budżetowego. W obu wyżej wymienionych przypadkach beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia dokładnej metodologii wyliczenia wskaźnika służącego do rozliczania kosztów ogólnych do akceptacji Instytucji Wdrażającej.

12 11 Ośrodek Przetwarzania Informacji Koszty ogólne rozliczane ryczałtem cd. Gdy beneficjent zdecyduje się na ryczałtowe rozliczanie kosztów ogólnych i otrzyma akceptację takiego sposobu postępowania Instytucji Wdrażającej, należy pamiętać o następujących wymogach: 1.Ryczałtem rozlicza się wszystkie koszty ogólne, inaczej mówiąc nie można części kosztów ogólnych (np. wynagrodzeń) rozliczać w sposób bezpośredni, a innych ryczałtowo. 2.Wskaźnik użyty do ryczałtu nie może być większy niż 20% kosztów bezpośrednich projektu. 3.Każda korekta finansowa wniosku o płatność pociąga za sobą korektę wydatków z kategorii koszty ogólne.

13 12 Ośrodek Przetwarzania Informacji Okres kwalifkowalności wydatków Należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki w ramach projektu. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności nie stanowią wydatków kwalifikowalnych. Ramy okresu kwalifikowalności wydatków dla PO IG: –Początek okresu kwalifikowalności wydatków dla PO IG stanowi dzień 1 stycznia 2007 r. –Koniec okresu kwalifikowalności wydatków dla PO IG stanowi data 31 grudnia 2015 r. Okres kwalifikowalności dla każdego projektu określony jest indywidualnie w umowie o dofinansowanie.

14 13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Rozliczenia w ramach Konsorcjum Konsorcjum Naukowe, Konsorcjum Naukowo - Przemysłowe Rozliczeń dokonuje Lider / Koordynator Konsorcjum. Lider dokonuje rozliczeń na podstawie umowy konsorcjum ( IP II rekomenduje zawieranie umowy na realizację zadań w ramach projektu z Konsorcjantami). Rozliczenie między Konsorcjantami odbywa się za pomocą faktur lub równoważnych dokumentów księgowych. Do wniosku o płatność należy załączyć pełną dokumentację wydatków (zarówno Lidera jak też konsorcjantów). Lider jest odpowiedzialny za pozyskanie pełnej dokumentacji od Członków Konsorcjum i złożenie jej do IP II w celu rozliczenia. W Poddziałaniach nie przewiduje się przepływów pieniężnych do Przedsiębiorców – Członków Konsorcjum.

15 14 Ośrodek Przetwarzania Informacji Dochody w projekcie W każdym wniosku o płatność należy raportować dochody uzyskane w projekcie. Przez dochód rozumiemy różnicę między przychodem uzyskanym w ramach sprzedaży wyników projektu a kosztami operacyjnymi. Przez dochód rozumiemy również uzyskane odsetki od środków przekazywanych na realizację projektu w formie zaliczek i przechowywanych na rachunkach bankowych.

16 15 Ośrodek Przetwarzania Informacji Dochody w projekcie c.d. Dochód generowany przez projekt (pojęcia równoznaczne: przychód netto, dochód netto) dla projektów o których mowa w art. 55 ust.3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oznacza; różnicę pomiędzy przychodami wygenerowanym w ramach projektu, a rzeczywistymi kosztami operacyjnymi ponoszonymi w trakcie realizacji i w okresie trwałości projektu dochód = suma przychodów – suma kosztów operacyjnych

17 16 Ośrodek Przetwarzania Informacji Dochody w projekcie c.d. Uwaga! Przedstawione wyliczenie powinno być dokonane w skali całego projektu. Uzyskana wartość dochodu zazwyczaj różnić się będzie od zysku brutto lub netto osiąganego w klasycznej rachunkowości, co wynika ze specyfiki określenia kosztów operacyjnych jako wydatków pieniężnych.

18 Ośrodek Przetwarzania Informacji 18 Warszawa NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: PYTANIE Witam, proszę o informację, czy działanie 1.3.2 obejmuje tylko zgłoszenia patentowe. Czy możliwe jest również przygotowanie wniosku na zgłoszenie wzorów użytkowych? Pozdrawiam, ODPOWIEDŹ Poddziałanie 1.3.2 obejmuje możliwość dofinansowania jedynie zgłoszeń patentowych, wzory użytkowe są wyłączone spod możliwości ubiegania się o wsparcie.

19 Ośrodek Przetwarzania Informacji 19 Warszawa NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: PYTANIE Szanowni Państwo, W poprzedniej rundzie naboru wniosków do działania 1.3.2 wniosek jednego z naszych klientów został odrzucony z powodów formalnych (w poprawionym harmonogramie nie zadziałała formuła matematyczna w tabeli zbiorczej). Wnioskodawca chciał ponownie złożyć wniosek w obecnej rundzie naboru. Jednak w międzyczasie okazało się, że EPO nie udzieli jednak patentu na złożone wcześniej zgłoszenie patentowe. Czy w tych okolicznościach Wnioskodawca może ubiegać się o dotację na refundacje kosztów zgłoszenia patentowego, wiedząc już że wynalazek nie uzyska ochrony prawnej? ODPOWIEDŹ W przedstawionych przez Panią okolicznościach wnioskodawca nie będzie mógł ubiegać się o dotację na refundację kosztów poniesionych na dokonanie zgłoszenia patentowego. Wynika to z następującego założenia: Celem Poddziałania 1.3.2 jest uzyskanie ochrony patentowej – czy to w Polsce, czy za granicą – wiedząc z góry (po informacji z EPO), że nie będzie to możliwe nie spełniamy jednego z warunków koniecznych do podpisania umowy – osiągnięcia rezultatów projektu – uzyskania ochrony patentowej. Gdyby informacja na temat braku możliwości uzyskania patentu pojawiła się dopiero w trakcie realizacji projektu moglibyśmy podciągnąć ją pod działanie siły wyższej, jednak w przedstawionej przez Panią sytuacji jest to niemożliwe.

20 Ośrodek Przetwarzania Informacji 20 Warszawa NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: PYTANIE Witam Mam takie pytanie. Czy w ramach poddziałania 1.3.2. osi priorytetowej 1 Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka wynagrodzenia z pochodnymi personelu badawczego, technicznego i pomocniczego mogą być finansowane wynagrodzenia twórców sprawdzających koncepcję doświadczalną i weryfikujących działanie przedmiotu wynalazku?? Z poważaniem ODPOWIEDŹ Niestety w ramach Poddziałania 1.3.2 nie przewidziano możliwości wynagradzania Twórców chronionego rozwiązania, zatem ani sprawdzanie koncepcji doświadczalnej, ani weryfikacja działania wynalazku nie będą kosztami kwalifikowanymi.

21 Ośrodek Przetwarzania Informacji 21 Warszawa NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: PYTANIE Dzień Dobry Bardzo proszę o informację, czy w ramach ogłoszonego konkursu z poddziałania 1.3.2 można ponosić wydatki w projekcie przed rozstrzygnęciem wyników konkursu? Jak pewnie się Państwo orientujecie, procedura patentowania jest bardzo długa, w EPO wynosi ona minimalnie 30 m-cy, do tego należy jeszcze doliczyć czas badania czystości patentowej i przygotowania wniosku patentowego. Zakładając bardzo optymistycznie, że ewentulane podpisanie umowy na realizację projektu nastąpi do 28.02.2013 na całkowitą realizację projektu pozostają 33 m-ce, co jest niewystarczajace. Czy istnieje zatem możliwość zaplanowania w harmonogramie rozpoczęcie realizacji projektu na np. 02.01.2013 i od tego czasu ponosić wydatki i czy będą to wydatki kwalifikowane w przypadku ewentualnego podpisania umowy z Państwem w późniejszym terminie? ODPOWIEDŹ Istnieje oczywiście taka możliwość – mogą Państwo zaplanować rozpoczęcie projektu w dniu 01.01.2013 i od tego momentu koszty będą kwalifikowalne. Ogólnie przyjętą zasadą jest, iż w poddziałaniu 1.3.2 okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się 01.01.2007r a kończy 31.12.2015

22 Ośrodek Przetwarzania Informacji 22 Warszawa NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: PYTANIE Witam, Czy w ramach aktualnie przeprowadzanego konkursu Poddziałania 1.3.2 PO IG istnieje możliwość sfinansowania następującego działania: Wynalazkiem jest wyszukiwacz izotopów osadzony na robocie przemysłowym z przeznaczeniem do działań w warunkach niebezpiecznych ( np pożar w laboratorium izotopów, katastrofa w reaktorze itd) W ramach projektu chcieli byśmy kupić robota przemysłowego od PIAP, wykonać prototyp urządzenia, przeprowadzić testy i dokonać zgłoszenia patentowego. Proszę o informację w tej sprawie ODPOWIEDŹ Z tego o czym Pan piszę kwalifikowalne w ramach konkursu 1.3.2 byłoby tylko dokonanie zgłoszenia patentowego wraz z wszelkimi związanymi z tym opłatami urzędowymi.

23 Ośrodek Przetwarzania Informacji 23 Warszawa NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: PYTANIE Szanowni Państwo, W związku z aplikowaniem przez Uniwersytet Śląski w Katowicach o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.3.2 PO IG Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące kryterium 4.Możliwość uzyskania dla gospodarki krajowej dochodów z zagranicy ze sprzedaży lub opłat za wykorzystywanie praw własności przemysłowej, objętych wnioskiem. Jakie zapisy powinna zawierać wstępna umowa w sprawie zakupu patentu? ODPOWIEDŹ Ośrodek Przetwarzania Informacji jest instytucją Wdrażającą Działanie 1.3 i Poddziałanie 1.1.1 POIG, sprawuje nadzór i kontrolę nad przebiegiem realizacji umów, przeprowadza procedury konkursowe, monitoruje realizację projektów itd. nie pełni jednak roli instytucji doradczej w ramach przepisów prawa własności przemysłowej. Jedyne co mogę napisać na temat wstępnej umowy w sprawie zakupu patentu to tyle, iż musi być ona zgodna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, szczególnie z przepisami prawa cywilnego oraz prawa własności przemysłowej, a wszystko to mając na uwadze zasadę swobody umów, która obowiązuje w Polskim systemie prawnym. Z punktu widzenia OPI, najważniejsze na etapie aplikowanie o środki jest to, aby prawa do patentu przysługiwały jednostce naukowej.

24 Ośrodek Przetwarzania Informacji 24 Warszawa NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: PYTANIE Witam, chciałabym się dowiedzieć, czy w działaniu 1.3.2 oprócz zgłoszeń patentowych obejmujących Polskę, USA oraz kraje europejskie, istnieje również możliwość złożenia zgłoszenia patentowego na terenie Ameryki Pd., Azji lub Australii? I co należy wpisać (rok) w rezultatach projektu, skoro w Polsce uzyskiwanie patentu trwa od 5 do 7 lat, i termin jego dokładnego uzyskania nie jest możliwy do ustalenia. z wyrazami szacunku, ODPOWIEDŹ Istnieje możliwość dofinansowania zgłoszeń patentowych również w wymienionych przez Panią krajach, zasadniczo nie ma ograniczeń terytorialnych obszarów w których mogą Państwo występować o ochronę patentową. Rezultaty projektu przedstawiane są w okresie 5 lat od momentu zakończenia projektu. Jeśli nie otrzymają Państwo w tym okresie żadnego patentu proszę wpisać wartość 0 i w opisie projektu napisać, że spowodowane jest to dłuższym czasem oczekiwania na ochronę niż okres 5 letni.

25 Ośrodek Przetwarzania Informacji 25 Warszawa Dziękuję za uwagę Ośrodek Przetwarzania Informacji Dział Wdrażania PO IG Anna Stańczyk tel. 22 212 53 00 tel. 22 351 70 87 poig@opi.org.pl www.poig.opi.org.pl

26 Dziękuję za uwagę! Ośrodek Przetwarzania Informacji Dział Wdrażania PO IG tel. 22 351 70 87 poig@opi.org.pl www.poig.opi.org.pl Ośrodek Przetwarzania Informacji 17


Pobierz ppt "Ośrodek Przetwarzania Informacji Wsparcie ochrony patentowej dla jednostek naukowych Poddziałanie 1.3.2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google