Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Wdrażanie projektów systemowych w OPS, PCPR Priorytet VII Promocja aktywnej integracji Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Wdrażanie projektów systemowych w OPS, PCPR Priorytet VII Promocja aktywnej integracji Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Wdrażanie projektów systemowych w OPS, PCPR Priorytet VII Promocja aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Lublin 24 marca 2009 roku Anna Kłos 1

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 Stan wdrażania Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII realizowany jest przez cały okres programowania od 2008 roku do 2013 roku. Na każdy kolejny rok budżetowy wnioskodawca systemowy składany jest tylko oddzielny wniosek o dofinansowanie. To oznacza, że kolejny wniosek ma taki sam tytuł projektu systemowego oraz takie same cele, a zwłaszcza cel ogólny. Jeżeli istnieje uzasadniony powód do zmiany tytułu projektu można to wyjątkowo w 2009 roku zmienić. Zmiana tytułu powoduje konieczność aneksowania umowy ramowej na dofinansowanie projektu. Priorytet VII Promocja aktywnej integracji

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Stan wdrażania 3 Zaleca się aby okres realizacji projektu dotyczył okresu od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Tak ustalony okres realizacji: Ułatwia spójność z budżetem gminy/powiatu Pozwala utrzymać ciągłość zadania promocja projektu Pokazuje rzeczywisty sposób realizacji zadania zarządzanie projektem np.w kwestii rozliczania wydatków z poprzedniego okresu Priorytet VII Promocja aktywnej integracji.

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegóły techniczne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu systemowego 4 Wniosek należy wypełnić w wersji 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych Obszar realizacji projektu odnieść do terytorium swojej jednostki W nazwie projektodawcy należy wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego oraz pełną nazwę swojej jednostki np. Gmina Wólka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce Priorytet VII Promocja aktywnej integracji.

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typ uczestników w projektach systemowych 5 Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w tym: - bezrobotne, - nieaktywne zawodowo, - zatrudnione, w tym rolnicy będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy muszą spełniać jednocześnie wszystkie wymienione warunki Priorytet VII Promocja aktywnej integracji

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6 Typ uczestników w projektach systemowych Konkretne grupy uczestników projektu należy opisać w części 3.2 wniosku Grupy docelowe oraz wykazać w tabeli 3.2.1 –Status uczestnika projektu. Zapisy muszą być spójne. Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej lub innego dokumentu przyjętego przez beneficjenta. Priorytet VII Promocja aktywnej integracji.

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7 samodzielnie, W partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego -na podstawie uchwały samorządów o przystąpieniu do partnerstwa, porozumienia lub umowy. W partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami spoza sektora finansów publicznych lub należącymi do sektora finansów publicznych (innymi niż JST). Ten rodzaj partnerstwa wymaga zastosowania procedury określonej w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Sposób realizacji projektu systemowego Priorytet VII Promocja aktywnej integracji.

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Sposób realizacji projektu systemowego. 8 1.We współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie art.50 ust.3 ustawy o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy. 2.Przy spełnieniu wymogów: merytorycznych – posiadanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, organizacyjnych – spełnianie wymogu zatrudnienia, finansowych - wniesienie wkładu własnego, co najmniej 10,5% wartości projektu. Priorytet VII Promocja aktywnej integracji

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narzędzia realizacji projektu systemowego. Kontrakt socjalny i jego odmiany Program aktywności lokalnej Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Priorytet VII Promocja aktywnej integracji

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Instrumenty aktywnej integracji 10 Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy: Zawodowe, Edukacyjne, Zdrowotne Społeczne Wobec uczestnika projektu systemowego należy obowiązkowo zastosować co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji. Instrumenty bezkosztowe (bezpłatne) nie są elementem projektu. Dobór instrumentów dla uczestnika projektu odbywa się z zgodnie z zaplanowaną ścieżką integracji inaczej planem pomocy. Priorytet VII Promocja aktywnej integracji

11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Instrumenty aktywnej integracji Instrument z grupy edukacyjnych - dotyczący skierowania i sfinansowania kształcenia ustawicznego w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego - należy skonsultować z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy. Ważne jest sprawdzenie czy wobec tej samej osoby nie zaplanowano podobnego działania ze środków Funduszu Pracy. Zastosowanie instrumentów aktywizacji zawodowej, o których mowa w Zasadach…pkt. 5.2. w ppkt. 1c i 1d oraz instrumentów, w ppkt 2b i 2c możliwe wyłącznie przy zastosowaniu wraz z nimi instrumentów z grupy aktywizacji społecznej, edukacyjnej lub zdrowotnej. Priorytet VII Promocja aktywnej integracji.

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 12 Wsparcie dla uczestników projektu Wsparcie finansowe – na realizację działań aktywnej integracji dla konkretnego uczestnika wynosi: - w kontrakcie socjalnym –średnio do 5000 zł na osobę, - w programie lokalnym – średnio do 3000 zł na osobę, - w programie integracji osób niepełnosprawnych – do 4000 zł na osobę lub do 5000 zł jeżeli wsparcie dotyczy osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności. Priorytet VII Promocja aktywnej integracji

13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 13 Wsparcie dla uczestników projektu Wsparcie dla otoczenia uczestników projektu Dojazdy na szkolenia, Koszt wyżywienia, Koszt opieki nad osoba zależną Koszt ubezpieczenia zdrowotnego Priorytet VII Promocja aktywnej integracji

14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działania w projekcie systemowym 14 Priorytet VII Promocja aktywnej integracji W opisie działań projektu należy wskazać działania, które będą realizowane w projekcie zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie projektu w punkcie IV wniosku.

15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 15 Priorytet VII Promocja aktywnej integracji Rezultaty projektu Wskazując rezultaty projektu należy obowiązkowo: wskazać liczbę klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji – w tym osoby z terenów wiejskich. wskazać liczbę osób objętych kontraktami socjalnymi. Pozostałe wskaźniki twarde i miękkie mogą być dowolnie wybrane przez Beneficjenta.

16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 16 Priorytet VII Promocja aktywnej integracji Budżet projektu 1.Beneficjent powinien wskazać koszty jednostkowe w odniesieniu do każdego zadania wymienionego w części IV wniosku. 2.W zadaniu aktywna integracja można zastosować wyliczenie ryczałtowe-wskazując ogólny koszt wsparcia wynikający z przemnożenia liczby osób objętych kontraktami oraz średniej kwoty ryczałtowej. 3.W przypadku kosztu wsparcia opisanego jako kwota ryczałtowa na etapie składania wniosku nie ma obowiązku wypełniania pola: koszty personelu. 4.Możliwe jest również wyliczenie budżetu według kosztów rzeczywistych - na zasadach jak dla projektów konkursowych, ze szczegółowym wskazaniem kosztów projektu. W takim przypadku nie obowiązują limity na osobę określone w zasadach.

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 17 Priorytet VII Promocja aktywnej integracji Zmiany w dotychczasowym planowaniu wydatków na zadanie aktywna integracja stanowiących cross-financing. W przypadku zamiaru finansowania w ramach tego zadania wydatków w zakresie cross-financingu należy z planowanej kwoty wydzielić kwotę środków na wydatki w ramach cross-financingu i zapisać w osobnej pozycji zadania aktywna integracja. Jeżeli nie jest możliwe zaplanowanie takich wydatków w momencie składania wniosku należy dokonać tych zmian w trakcie realizacji projektu na zasadach ogólnych. Budżet projektu

18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 18 Priorytet VII Promocja aktywnej integracji Budżet projektu Wydatki w ramach projektu planuje się w dwóch kategoriach: -wydatki na zadanie, -koszty personelu wykonującego zadanie. Należy zwracać uwagę na precyzyjne i spójne z opisem wyliczenia tych kosztów. Koszty pośrednie Należy bezwzględnie przestrzegać wskazania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich Przykład metodologii znajduje się w zasadach przygotowywania projektów systemowych ops i pcpr.

19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 19 Priorytet VII Promocja aktywnej integracji Wartość dodana w projekcie Wartość dodana projektu - wynika z ogólnego opisu projektu i zazwyczaj związana jest z osiągnięciem dodatkowych rezultatów, nie wynikających bezpośrednio z celów projektu i z jego działań. Trudno jest jednoznacznie określić na czym ma polegać wartość dodana, gdyż jej charakter zależny jest ściśle od projektu i środowiska, w jakim ma być realizowany. Przez wartość dodaną należy rozumieć w szczególności: - osiągnięcie rezultatów innych niż rezultaty osiągane w ramach dotychczasowych działań realizowanych bez wsparcia EFS, - osiągnięcie dodatkowych rezultatów, takich jak wyższe lub uzupełniające kwalifikacje, potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem (jeżeli uzyskanie tych kwalifikacji nie jest przewidziane w projekcie).

20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 20 Priorytet VII Promocja aktywnej integracji Wartośc dodana w projekcie c.dalszy - dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS (nie uwzględnionych w dotychczas w oferowanych w ramach środków publicznych), - przedsięwzięcia, które są uzupełnieniem dotychczasowej polityk o nowe, innowacyjne elementy, - wsparcie dotychczasowej działalności beneficjenta, która bez EFS zostałaby poważnie ograniczona lub przełożona w czasie, - inwestycje w takie działania, których nie udałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie środków krajowych, - kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwiązanie problemów nie bezpośrednio wynikających z sytuacji na rynku pracy.

21 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania projektów systemowych zawierają Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki 2007-2013 zatwierdzone w dniu 9 marca 2009 roku przez Instytucję Zarządzająca. Wszystkie niezbędne dokumenty programowe są zamieszczane na stronie internetowej WUP www.wup.lublin.pl e-mail: efs@wup.lublin.pl Informacje

22 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin tel. (0-81) 46-35-300, fax 46-35-305 www.wup.lublin.pl, e-mail: efs@wup.lublin.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 22


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Wdrażanie projektów systemowych w OPS, PCPR Priorytet VII Promocja aktywnej integracji Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google