Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnienie."— Zapis prezentacji:

1 Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Lublin, 29 listopada 2011 r.

2 Dokumenty programowe 1.Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 7 września 2007 r. 2.Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zatwierdzony przez Instytucję Zarządzająca PO KL (01.06.2010 r.), 3.Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (01.01.2011 r.),

3 3 Dokumenty programowe 4. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (21.12.2010 r.), 5. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (22.11.2010 r.), 6. Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII – Województwo Lubelskie,

4 Beneficjenci W miastach na prawach powiatu, gdzie beneficjentami projektu są miejskie ośrodki pomocy rodzinie (miejskie ośrodki pomocy społecznej), realizujące działania zarówno gminy jak i powiatu składają jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 (przyznana alokacja w ramach Poddziałania 7.1.1)

5 Odbiorcy projektu Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, status: a.osoby bezrobotnej i/lub b.osoby nieaktywnej zawodowo /lub c.osoby zatrudnionej, (osoby zatrudnione mogą być beneficjentami projektu pod warunkiem, że stanowią nie więcej niż 50% grupy docelowej w projekcie) d.otoczenie osób wykluczonych społecznie

6 Kwalifikowalność odbiorców wsparcia Kwalifikowalność odbiorców projektu weryfikowana jest na etapie rekrutacji (w chwili przystąpienia danej osoby do projektu) na podstawie : rodzinnego wywiadu środowiskowego; innego dokumentu przyjętego przez Beneficjenta w ramach programu aktywności lokalnej lub programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; oświadczenia osoby o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego, w którym bierze udział.

7 WYMOGI MERYTORYCZNE -posiadanie przez gminę lub powiat dokumentu programowego - powiatowej lub gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych - w zależności od beneficjenta realizującego projekt; Nie jest możliwa realizacja projektu bez spełniania w/w wymogu. W przypadku gdy gmina/powiat nie posiada w/w dokumentu, informuje o tym IW(IP2), wówczas IW(IP2) może podjąć decyzję o dofinansowaniu projektu, jednocześnie wyznaczając termin, do którego Beneficjent zobowiązany jest przyjąć wskazany dokument. Spełnienie wymogów merytorycznych musi zostać opisane przez Beneficjenta w punkcie 3.1.1 wniosku o dofinansowanie projektu.

8 WYMOGI ORGANIZACYJNE - Ośrodki Pomocy Społecznej - zatrudnienie co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej, Do liczby pracowników zalicza się pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach dofinansowania projektu -Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - zatrudnienie co najmniej jednego pracownika na stanowisku: doradca ds. osób niepełnosprawnych (może to być pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych lub inny pracownik, którego głównym zadaniem jest pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym; Do liczby pracowników zalicza się doradcę ds. osób niepełnosprawnych zatrudnionego w ramach dofinansowania projektu Spełnienie wymogów merytorycznych musi zostać opisane przez Beneficjenta w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie projektu.

9 WYMOGI FINANSOWE Posiadanie wkładu własnego w wysokości równej 10,5% w części 3.3 Zadania wniosku o dofinansowanie projektu należy przedstawić montaż finansowy wkładu własnego: np. w ramach projektu zostanie poniesiony 10,5% wkład własny w kwocie 11 234,66 PLN (w tym 5 234,66 PLN z Funduszu Pracy lub PFRON).

10 Podczas konstruowania budżetu, Beneficjent systemowy bierze pod uwagę następujące warunki w przypadku części projektu, określonego w zadaniu aktywna integracja: - kalkulowany koszt wsparcie (dot. wyłącznie wydatków na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach kontraktu socjalnego (lub jego odmiany) w danym roku budżetowym wynosi do 6 000,00 PLN, kwota ta stanowi koszt uśredniony na osobę lub rodzinę na realizację kontraktu socjalnego;

11 - kalkulowany koszt wsparcia (dot. wyłącznie wydatków na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach Programu Aktywności Lokalnej w danym roku budżetowym do 4 000,00 PLN na osobę;

12 - kalkulowany koszt wsparcia (dot. wyłącznie wydatków na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi do 6 000,00 PLN. Kwota ta może zostać podwyższona do 7 000,00 PLN na osobę w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

13 W przypadku gdy projekt zakłada wydatki w ramach cross-financingu na sfinansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposażenie ułatwiające dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia, wydatki te wykazywane w zadaniu aktywna integracja nie są wliczane do kalkulowanego kosztu wsparcia na osobę aktywizowaną.

14 Wydatki na dodatki/nagrody dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji, dokonywane są do wysokości 15% ZAPLANOWANEJ wartości zadania Aktywna integracja (określonej we wniosku o dofinansowanie projektu). Przyznanie tej formy wsparcia finansowego nie może spowodować zmniejszenia dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia pracownika socjalnego.

15 Wydatki na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych dokonywane są do wysokości 4 000,00 zł na jedną osobę miesięcznie, z tym że nie mogą być wyższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w ops lub pcpr. Dopuszczalne jest zatrudnienie większej liczby pracowników w ramach przyznanego limitu.

16 Wskazówki dotyczące przygotowania projektu systemowego I Informacje o projekcie II Beneficjent/Projektodawca III Charakterystyka projektu IV Budżet projektu V Oświadczenie Szczegółowy budżet projektu Harmonogram

17 3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, poprzez wskazanie konkretnego/konkretnych problemu/ów, na które odpowiedź stanowi cel główny projektu (do rozwiązania/złagodzenia którego/których przyczyni się realizacja projektu).

18 Zgodność z dokumentami strategicznymi: PO KL, Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Plan Działania na 2012 rok, dokumenty regionalne (obowiązkowo należy wykazać posiadanie gminnej/powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych – wymóg merytoryczny), właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans). Uwaga! W przypadku Planu Działania należy tylko wpisać formułę: Projekt jest zgodny z Planem Działań na rok 2012.

19 Kryterium dostępu 7.1.1, 7.1.2 W ramach projektu, obejmującego wsparciem osoby bezrobotne, obligatoryjne jest nawiązanie formalnej współpracy z powiatowym urzędem pracy, właściwym dla obszaru realizacji projektu w zakresie konsultacji grupy docelowej i zastosowania aktywnych form wsparcia w szczególności aktywizacji zawodowej. Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.1.1

20 Kryterium dostępu 7.1.1 W przypadku, gdy Beneficjent zatrudnia minimum 10 pracowników socjalnych, projekt obligatoryjnie zakłada realizację Programów Aktywności Lokalnej realizowanych przez własnych pracowników i/lub zlecane podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.1.1

21 3.1.2 CEL GŁÓWNY PROJEKTU W punkcie 3.1.2 wniosku należy wskazać cel główny projektu który, powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych problemu/ów, jakie projektodawca chce rozwiązać lub złagodzić dzięki realizacji projektu. Musi on być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane.

22 3.1.3 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU W punkcie 3.1.3 wniosku należy wskazać cele szczegółowe projektu (maksymalnie pięć). Cele szczegółowe muszą być spójne z celem głównym wskazanym w punkcie 3.1.2 w kontekście problemu/ów, do rozwiązania którego/których przyczyni się (który/które złagodzi) realizacja projektu i w bezpośredni sposób wpłynie na osiągnięcie celu głównego.

23 Wskaźnik pomiaru celu Należy obowiązkowo wskazać liczbę klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji (w tym osoby z terenów wiejskich o ile takie występują) oraz liczbę klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi. Pozostałe wskaźniki są wybrane przez beneficjenta.

24 Źródło weryfikacji częstotliwość pomiaru należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru

25 3.2 Grupy docelowe należy opisać grupy docelowe, które zostaną objęte wsparciem w danym roku budżetowym w ramach projektu systemowego oraz uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej opisujemy zarówno klientów, jak i otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. w w/w punkcie wpisujemy osoby powracające, kontynuujące oraz nowo przystepujące.

26 Kryterium dostępu co najmniej 50% uczestników projektu stanowią osoby nowo przystępujące do uczestnictwa w projekcie - 7.1.1, Projekt zakłada przeprowadzenie, dla każdego nowoprzystępującego do projektu uczestnika, diagnozy potrzeb - 7.1.1, 7.1.2 Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby nowoprzystępujące do uczestnictwa w projekcie - 7.1.2 Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień 30.09.2011 r.) – 7.1.2 Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.2

27 3.2.1 Przewidywana liczba osób W tabeli w pkt. 3.2.1 wpisujemy wyłącznie klientów (uczestników projektu) (w podziale na: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych) bez osób z otoczenia. Należy wskazać informację dotyczącą liczby osób pochodzących z terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne – tylko przystępujące w danym roku do projektu W przypadku kontynuacji działań wobec klienta, np. w ramach kontraktu socjalnego, możliwe jest przenoszenie kontynuacji udziału w projekcie tej samej osoby w następnym roku budżetowym. W takim przypadku osoba ta nie jest traktowana jako nowa osoba obejmowana wsparciem lecz jako kontynuująca udział w projekcie, co oznacza, że osoby kontynuujące udział w projekcie nie są wykazywane w tabeli 3.2.1.

28 3.3 Zadania Zadania należy opisać zgodnie z chronologią Zadań, wskazaną w budżecie i harmonogramie projektu wraz z uzasadnieniem Opis zadania Zarządzanie projektem umieszczamy w punkcie 3.7 wniosku Opis sposobu zarządzania projektem.

29 3.3 Zadania Zadaniami w projekcie OPS i PCPR są m.in.: aktywna integracja, zasiłki i pomoc w naturze, prace społecznie użyteczne, praca socjalna, działania o charakterze środowiskowym zarządzanie projektem W 2012 roku nie ma odrębnego zadania PROMOCJA PROJEKTU Działanie PROMOCJA PROJEKTU z zadaniu Zarządzanie Projektem

30 Kryterium dostępu 7.1.1, 7.1.2 Projekt zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników. Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.3

31 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu Punkt 3.4 wniosku wypełniany jest tylko przez projektodawców, którzy wnioskują o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych (pole to staje się aktywne w momencie przekroczenia kwoty 2 mln w części IV wniosku Budżet projektu).

32 3.5 Oddziaływanie projektu Należy umieścić informację o tym, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu i realizowanych w jego celu zadań przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL W tym punkcie opisujemy wartość dodaną projektu

33 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy należy wskazać stan spełnienia wymogu organizacyjnego – wpisać liczbę pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS, jeżeli wymóg nie jest spełniony należy obowiązkowo przedstawić informację o przyczynach jego niespełnienia,

34 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem, w punkcie tym należy obowiązkowo wskazać informacje na temat zaplecza technicznego w szczególności sprzętu zakupionego w ramach cross-financigu od początku realizacji projektu systemowego, należy opisać wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom,

35 IV BUDŻET PROJEKTU Zarządzanie projektem -w tym koszty personelu -Wkład własny Pola wypełniane nie automatycznie !!!!! Należy je wpisać ręcznie !!!! Koszt przypadający na jednego uczestnika ok. 10 000,00

36 V OŚWIADCZENIE Należy uzupełnić datę wypełnienia wniosku, Podpisać wniosek i opieczętować Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie w części V potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego. SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU Przy umowach o pracę należy wskazać wymiar czasu pracy personelu projektu (wykazanie wymiaru etatu lub liczby godzin – kolumnie kategoria (np. ½ etatu, 120 h/m-c) Przy wynagrodzeniach jednostką miary nie może być osoba Zaznaczanie zadań zleconych

37 Koszty pośrednie Katalog kosztów pośrednich jest zamknięty!!! W ramach w/w kosztów nie jest możliwe zawieranie umów cywilnoprawnych!!! Koszty personelu obsługowego mogą zostać zrefundowane z projektu jako częściowe wynagrodzenie.

38 Koszty pośrednie koszty administracyjne (m.in. koszty zarządu, obsługi księgowej, personelu obsługowego) mogą zostać pokryte w ramach kosztów pośrednich rozliczanych w ramach projektu. Nie jest jednak dopuszczalne rozliczanie w/w kosztów w ramach kosztów bezpośrednich, w związku z powyższym nie jest również właściwe zawieranie z w/w osobami dodatkowych umów cywilnoprawnych, przyznawanie im dodatków specjalnych za wykonywanie zadań w ramach projektu POKL.

39 Koszty pośrednie Koszty pośrednie nie stanowią zadania merytorycznego w rozumieniu Wytycznych i w związku z powyższym przepisy podrozdziału 4.5 Wytycznych nie mają zastosowania do kosztów pośrednich

40 KOSZTY POŚREDNIE KSIĘGOWA częściowe wynagrodzenie KOSZTY BEZPOŚREDNIE SPECJALISTA DS.FINANSOWYCH dodatek do wynagrodzenia (w zakresie czynności: wypełnianie wniosków o płatność) jako dodatkowe zadanie w ramach tej samej umowy o pracę albo umowa zlecenie – wynagrodzenie miesięczne (jako praca rodzajowo różna) księgowanie wypełnianie wniosków o płatność KSIĘGOWA OŚRODKA

41 KIEROWNIK/DYREKTOR OŚRODKA KOSZTY POŚREDNIE CZĘŚCIOWE WYNAGRODZENIE KOSZTY BEZPOŚREDNIE KOORDYNATOR PROJEKTU dodatek do wynagrodzenia

42 Harmonogram projektu należy każde z zadań zdefiniowanych w pkt.3.3 rozpisać na poszczególne składowe należy zwrócić uwagę czy pola zostały właściwie zaznaczone

43 Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego poinien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji 6.4 (www.wup.lublin.pl oraz www.generatorwnioskow.efs.gov.pl). każdy wniosek powinien być trwale spięty np. zszyty lub przedziurkowany i wpięty w skoroszyt) wraz z wersją elektroniczną w formacie pliku xml nie pdf) spakowany w formacie zip, wyłącznie na płycie CD/DVD - 1 egzemplarz.

44 Wniosek należy złożyć (osobiście, nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską) do Instytucji Wdrażającej (IP2) tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pok. 328 – jako termin nadesłania korespondencji będzie liczona data wpływu do WUP w Lublinie (a nie data stempla pocztowego). Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę wnioskodawcy, sumę kontrolną wniosku oraz tytuł projektu. Wniosek – 2012 rok !

45 Dziękuję za uwagę ŻYCZĘ ZŁOŻENIA SAMYCH POPRAWNYCH WNIOSKÓW Aneta Wieprzowska Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów Systemowych Priorytetu VII POKL (0 81) 46 35 371


Pobierz ppt "Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google